หรือคุณหมายถึง unfairneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unfairness

AH0 N F EH1 R N AH0 S   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unfairness-, *unfairness*, unfairnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unfairness[N] ความอยุติธรรม, See also: ความไม่เสมอภาค, ความไม่ถูกต้อง, Syn. inequity, injustice, Ant. equity, justice

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Segregation and unfairness is the common sense for your people.การแบ่งแยกและความอยุติธรรมคือสามัญสำนึกของนาย Episode #1.10 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความลำเอียง[N] partiality, See also: unfairness, bias, prejudice, inclination, tendency, Example: รางวัลที่เขาได้เกิดขึ้นจากความลำเอียงของคณะกรรมการตัดสิน, Thai definition: การไม่วางตัวเป็นกลางโดยเข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ความไม่เสมอภาค[N] inequality, See also: unfairness, Syn. ความไม่เท่าเทียมกัน, Ant. ความเสมอภาค, ความยุติธรรม, ความเท่าเทียมกัน, Example: ยังมีความไม่เสมอภาคหลงเหลืออยู่ในสังคมทุกแห่งบนโลก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่ยุติธรรม[n. exp.] (khwām mai yutitham) EN: inequity ; unfairness   
โมหาคติ[n.] (mōhākhati) EN: delusion ; partiality ; unfairness ; favoritism ; intolerance   FR: partialité due à l'ignorance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
UNFAIRNESS    AH0 N F EH1 R N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unfairness    (n) ˌʌnfˈɛəʳnəs (uh2 n f e@1 n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
依估[いこ;えこ, iko ; eko] (n) unfairness [Add to Longdo]
卑怯[ひきょう, hikyou] (adj-na,n) cowardice; meanness; unfairness; (P) [Add to Longdo]
不穏当[ふおんとう, fuontou] (adj-na,n) impropriety; inappropriateness; unfairness; unreasonableness [Add to Longdo]
不公正[ふこうせい, fukousei] (n,adj-na) injustice; unfairness [Add to Longdo]
不公平[ふこうへい, fukouhei] (adj-na,n) unfairness; injustice; partiality; (P) [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] (adj-na,n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unfair \Un*fair"\, a. [AS. unf[ae]ger unlovely. See {Un-} not,
   and {Fair}, a.]
   Not fair; not honest; not impartial; disingenuous; using or
   involving trick or artifice; dishonest; unjust; unequal.
   [1913 Webster]
 
      You come, like an unfair merchant, to charge me with
      being in your debt.           --Swift.
   [1913 Webster] -- {Un*fair"ly}, adv. -- {Un*fair"ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unfairness
   n 1: partiality that is not fair or equitable [ant: {candor},
      {candour}, {fair-mindedness}, {fairness}]
   2: injustice by virtue of not conforming with rules or standards
     [syn: {unfairness}, {inequity}] [ant: {equity}, {fairness}]
   3: an unjust act [syn: {injustice}, {unfairness}, {iniquity},
     {shabbiness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top