ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

搭載

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -搭載-, *搭載*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
搭载[dā zài, ㄉㄚ ㄗㄞˋ, / ] carry (people), #11,670 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
搭載[とうさい, tousai] (n ) การขนส่ง,การบรรทุก,การติดตั้ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
搭載[とうさい, tousai] (n,vs) (1) loading (on board); equipping; (adj-f) (2) equipped (with); built-in; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
NASA says three of 22 space missions that carried generators similar to Galileo's ended in accidents.米航空宇宙局によれば、ガリレオ搭載のものと類似した発電機を搭載して行った宇宙飛行22回のうち、3回の飛行で事故が発生したとのことです。
If a very large amount of memory is installed an 'insufficient memory' error message is displayed.大容量のRAMが搭載されていると、メモリ不足を示すエラーメッセージが表示される。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm sorry that I'm inconveniencing you or the teachers, but I will not allow a network computerized system to be placed on this ship while I'm in command.[JA] あなたや教師たちに 不便なことは申し訳ない だが、私はネットワーク コンピュータシステムの この船への搭載を許可しません 私が指揮している間は― Episode #1.1 (2003)
We got the entire avionics package figured out.[JA] 殆どのアビオニクス・パッケージは 解明できました Avionics 航空機に搭載した飛行のための電子機器 火器制御、ナビゲーション Flesh and Bone (2004)
The Olympic Carrier, sir. They've got nukes on board.[JA] オリンピック号からです 船には 核兵器が搭載されています Water (2004)
The airline confirms Janet Riggins' flight landed on time. Gate F24.[CN] 航空公司確認Janet Riggin 搭載的航班准時抵達F24登機口 Keep Calm and Carry-On (2014)
Its on-board computer automatically... adjusts the train's wheels to the appropriate gauge... allowing it to run freely on all subway tracks.[JA] クモE4−600は 搭載コンピューターの制御システムが 自動的に車輪の幅を変え ゲージの違う路線に 自由に乗り入れする事ができる Negotiator: Mashita Masayoshi (2005)
If you hit one of the onboard computers, it will.[JA] いや 搭載されてるコンピューターの どれかに当たれば必ず止まる Negotiator: Mashita Masayoshi (2005)
The 686 prototypes, with the artificial intelligence Risc chip.[JA] 686プロトタイプ、 人工知能のRISCチップを搭載しました。 Mission: Impossible (1996)
You asked for a report on how many civilian ships had your CNP program.[JA] 尋ねられていたCNPプログラムを 搭載した民間船の報告書です Episode #1.2 (2003)
It happens to have six armed nuclear warheads on board.[JA] 核弾頭を積んだミサイルが 6発も搭載されている Space Cowboys (2000)
The Olympic Carrier, sir. They've got nukes on board.[JA] オリンピック号からです 船内に 核兵器が搭載されています 33 (2004)
..it could carry a TV-cam.. mousetrap..[JA] ビデオカメラを搭載し 捕獲器を・・・ Cat City (1986)
The Spider can propel itself using its onboard battery.[JA] あっ いえ クモは バッテリーを搭載した自走式で 通電しなくても自力で走ります Negotiator: Mashita Masayoshi (2005)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
搭載[とうさい, tousai] -laden, aufladen, verfrachten, verschiffen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top