ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

とる

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -とる-, *とる*
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
撮る[とる, toru] Thai: ถ่ายรูป English: take a picture
捕る[とる, toru] Thai: จับ English: to take
捕る[とる, toru] Thai: จับตัวไว้ English: to catch
採る[とる, toru] Thai: เก็บเอามา English: to take

Japanese-English: EDICT Dictionary
とる[, toru] (v5r) (equiv. of -ている indicating continuing action as a verb ending; poss. contraction of -て ending + おる auxiliary verb) is being [Add to Longdo]
穫る[とる, toru] (v5r,vt) (See 採る・2) to harvest (a crop) [Add to Longdo]
採る[とる, toru] (v5r,vt) (1) to adopt (measure, proposal); (2) to pick (e.g. fruit); to catch (e.g. insects); to take (e.g. a sample); (3) to assume (attitude); (4) to take on (i.e. hire); to engage; (P) [Add to Longdo]
採るべき道;とるべき道[とるべきみち, torubekimichi] (n) course of action [Add to Longdo]
撮る(P);録る[とる, toru] (v5r,vt) (1) (esp. 撮る) to take (a photo); (2) (esp. 録る) to record (video, audio, etc.); to make (a film); (P) [Add to Longdo]
執る[とる, toru] (v5r,vt) to take (trouble); to attend (to business); to command (army); (P) [Add to Longdo]
取る[とる, toru] (v5r,vt) (1) to take; to pick up; to harvest; to earn; to choose; (2) (See 盗る) to steal; (3) (See 摂る) to eat; to have (a meal); (4) (also written as 脱る) to remove (one's glasses, etc.); (5) to compete (in sumo, cards, etc.); to play; (P) [Add to Longdo]
取るに足らない[とるにたらない, torunitaranai] (exp) worthless; valueless [Add to Longdo]
取るに足りない;とるに足りない[とるにたりない, torunitarinai] (exp,adj-i) of little importance; trivial; worthless; valueless [Add to Longdo]
取る物も取り敢えず;取るものも取りあえず[とるものもとりあえず, torumonomotoriaezu] (exp,adv) without a moment's delay; leaving everything else unattended to [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"It's high time that you take a vacation," Jim's boss said to him.「君が休暇をとるころあいだな」とボスはジムに言った。 [M]
You can get in touch with him at his home tonight.あなたは今夜彼の家で、彼と連絡をとることができます。
They keep lambs for meat in Arabia.アラビアでは肉をとるために小羊を飼っている。
An Englishman would act in a different way.イギリス人ならもっと違った行動をとるだろう。
I had to attend two meetings yesterday, and there was no time to have lunch between.きのう二つの会に出席しなければならなかったが、その間に昼食をとる暇がなかった。
This is where they usually have their evening meals.ここは彼らが普通夕食をとる場所だ。
This overcoat is inferior to mine in quality.このコートは品質の点で私のよりおとる
Can you afford to take a holiday this summer?この夏は休みをとる余裕がありますか。
This fish is bony and it is not easy to bone it.この魚は骨が多くてとるのがたいへんだ。
If we don't finish this job, we'll lose the next contract.この仕事を終えなければ次の契約をとることはできない。
The obsequious waiter is usually assigned the best table because he always curries favor with his manager and superiors.こびへつらうウェイターは最上のテーブルをあてがわれる。なぜなら、そうしたウェイターは、いつもマネージャーや上役のきげんをとるから。
Jane will get straight A's.ジェーンはオールAをとるだろう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We can take the pulse of the nation, everyone in the world in seconds on any subject.[JA] 私たちは国家の脈をとることができる 世界の誰もがどんな問題でも数秒で The Circle (2017)
People are coming to me trying to get to you, it's crazy.[JA] 人はあなたに連絡をとることを勧める、ばかげている。 The Circle (2017)
A high percentage of drunk in the crowd.[JA] 暴れ騒ぐに決まっとる Attraction (2017)
Before you know it, you're 12 years old, and then where are you?[JA] 気づかぬうちに 歳はとるものだ Once Upon a Time in Venice (2017)
Can you hear me or not?[JA] 聞いとるのか? 聞いてます Attraction (2017)
Us men are like whisky, which gets better with age, so to say.[JA] 人はウイスキーと同じ 年をとるほど よくなる Barbecue (2017)
-I put some on yesterday. -It's dry here, too.[JA] (アルマン)昨日 塗ったの 耳 (政子)いや ここも乾いとる Fragile Boy, Fragile Girl (2016)
-You are.[JA] (アルマン)してるね (美咲)"しとる"? Rocket Girl Dives Into Love (2016)
-You seem nervous. -I am.[JA] (速人)緊張してるよね 何か (政子)緊張しとる Rocket Girl Dives Into Love (2016)
All I've ever done is live to a ripe old age.[JA] 私がやって来たことと言えば 年をとるくらいのことだ Eastwatch (2017)
Random at first, but once you start working with a customer, they'll continue to be routed over to you for the sake of continuity.[JA] 最初はランダムに、しかし一旦顧客と作業を開始すとる、 継続するためにあなたに引き渡す。 The Circle (2017)
In the CPT people already gather.[JA] 国民が見とる Attraction (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
取る[とる, toru] -nehmen [Add to Longdo]
執る[とる, toru] nehmen, ergreifen, durchfuehren [Add to Longdo]
捕る[とる, toru] fangen, fassen [Add to Longdo]
採る[とる, toru] annehmen, nehmen, anstellen;, sammeln (Pflanzen,Insekten) [Add to Longdo]
撮る[とる, toru] Aufnahme_machen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top