Search result for

เทียบเท่า

(34 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เทียบเท่า-, *เทียบเท่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทียบเท่า[V] be equal to, See also: be equivalent to, be the same as, Syn. เสมอกัน, เท่ากัน, Example: การแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศเป็นการแข่งขันที่มีความสำคัญและมีศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับการแข่งขันโอลิมปิกในด้านอื่นๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เทียบเท่าว. เสมอกัน, เท่ากัน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're even stronger now-แข็งแกร่งเทียบเท่าฟรีซซ่า Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
As strong as Freeza was- Freeza, huh?แข็งแกร่งเทียบเท่าฟรีซซ่า Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
If it is a boy, then the Boleyns will be untouchable.หากออกมาเป็นบุตรชาย ตระกูลโบลีนก็จะไม่มีใครเทียบเท่า The Other Boleyn Girl (2008)
It is equivalent to killing two birds with one stone.มันเทียบเท่ากับยิงนก 2 ตัวด้วยลูกปืนลูกเดียว Episode #1.8 (2008)
This is equivalent to stealing away the rights of these residents.การกระทำนี้เทียบเท่ากับการขโมยสิทธิ์ ของผู้อยู่อาศัย Episode #1.8 (2008)
Coterminous.เทียบเท่า Adam Raised a Cain (2009)
What does coterminous mean? Hello?เทียบเท่าหมายความว่าไง Adam Raised a Cain (2009)
No one will dare to compete with him, and he should be cold enough to cut even his family if he needed to.ไม่มีใครจะเทียบเท่ากับเขาได้ หรือถ้ามี แม้จะเป็นคนในครอบครัว ก็ต้องเอาชนะให้ได้ Episode #1.9 (2009)
As of now, Love Machine holds the same power as an army millions strong.และในขณะนี้ เลิฟ แมชชีน \ ก็มีพลังอำนาจเทียบเท่ากับกองทัพนับล้านเลย Summer Wars (2009)
Serena's just trying to get even with me.เซรีน่าแค่พยายาม \ ที่จะเทียบเท่ากับฉัน The Grandfather: Part II (2009)
If that doesn't qualify us for Godhood, tell me what does.นั่นไม่ใช่้คุณลักษณะของเรา ที่เทียบเท่าพระเ้จ้าแล้วล่ะก็ บอกผมมาสิ มันคืออะไรกันล่ะ? Playing Cards with Coyote (2009)
I learned that my sexual tension radar is unparalleled.ฉันได้รู้อีกว่าความสามารถในการตรวจจับความต้องการทางเพศของฉันไม่มีใครเทียบเท่า The Last Days of Disco Stick (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เทียบเท่า[v.] (thīepthao) EN: be equal to ; be equivalent to ; be the same as   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
add up to[PHRV] เทียบเท่า, See also: เท่ากับ, หมายถึง, Syn. amount to
amount to[PHRV] กลายเป็นจริง, See also: เทียบเท่ากับ, เปรียบเสมือน, Syn. add up to
equate with[PHRV] เทียบเท่า, See also: เท่ากับ
equal[VI] เท่ากัน, See also: เทียบเท่า, พอกัน, ทัดเทียมกัน, Syn. match, parallel
on a par with[IDM] เท่ากับ, See also: เทียบเท่า
match against[PHRV] เปรียบเทียบกับ, See also: เทียบเท่ากับ, Syn. match with
measure up to[PHRV] เหมือนกับ, See also: เทียบเท่า, Syn. match up to
rate with[PHRV] เทียบเท่า, Syn. rank among, rate among

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bishop(บิช'เชิพ) n. หัวหน้าบาทหลวง,สังฆนายก,ตัวหมากรุกฝรั่งที่เทียบเท่ากับโคนของหมากรุกไทย, See also: bishopric adj. ดูbishop
castle(คาส'เซิล) {castled,castling,castles} n. ประสาท,คฤหาสน์,ป้อมปราการ,ตัวหมากรุกฝรั่งที่เทียบเท่ากับเรือของหมากรุกไทย,สถานหลบภัยที่ปลอดภัย vt. ใส่ในป้อมปราการ,ใช้เรือคุ้มครองขน, Syn. palace
commeasure(คะเมซ'เชอะ) {commeasured,commeasuring,commeasures} vt. เทียบเท่ากับ,ขยายออกร่วมกัน., See also: commeasurable adj. ดูcommeasure
commensurate(คะเมน'เซอริท,-เชอริท) adj. ซึ่งเทียบเท่า,พอเพียง,ซึ่งได้สัดส่วนกับ, See also: commensurtion n.
parallel(แพ'ระเลล) adj. ขนาน,เสมอ vt. เทียบเท่า
viscountess(ไว'เคาทิส) n. ภรรยาหรือแม่ม่ายของท่าน viscount,หญิงที่มีตำแหน่งเทียบเท่ากับของท่านviscount

English-Thai: Nontri Dictionary
commensurate(adj) เป็นสัดส่วนกัน,เปรียบเทียบกันได้,ได้ส่วน,ซึ่งเทียบเท่า,พอสมน้ำสมเนื้อ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
当たる[あたる, ataru] Thai: เทียบเท่ากับ

German-Thai: Longdo Dictionary
Fachhochschule(n) |die, pl. Fachhochschulen| มหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนด้านปฏิบัติ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิที่เทียบเท่าปริญญาตรีที่เมืองไทย ในขณะที่ในมหาวิทยาลัยทั่วไป (Universität)จะได้วุฒิที่เทียบเท่ากับปริญญาโท
entsprechen(vt) |entspricht, entsprach, hat entsprochen| เทียบเท่ากับ, สัมพัทธ์ : etw. entspricht etw.(Dat) เช่น 50 Baht entsprechen circa 1 Euro. เงินห้าสิบบาทเทียบได้เท่ากับหนึ่งยูโร
Fachoberschule(n) |die, pl.Fachoberschulen| สถาบันวิชาชีพ, สถานศึกษาด้านอาชีพหรือโรงเรียนอาชีวะซึ่งเทียบเท่ากับโรงเรียนมัธยมปลาย จบไปได้ประกาศนียบัตรเป็น Fachhochschulreife

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top