ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -平-, *平*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[píng cháng, ผิง ฉาง, ㄆㄧㄥˊ ㄔˊ ˙,  ] (n, adj) ธรรมดา, เวลาธรรมดา

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, píng, ㄆㄧㄥˊ] flat, level, even; peaceful
Radical: 广, Decomposition:   干 [gàn, ㄍㄢˋ]  丷 [ha, ㄏㄚ˙]
Etymology: [pictographic] A leveling scale
Rank: 215

KANJIDIC with stroke order from AnimCJK
[] Meaning: even; flat; peace
On-yomi: ヘイ, ビョウ, ヒョウ, hei, byou, hyou
Kun-yomi: たい.ら, たい.らげる, ひら, tai.ra, tai.rageru, hira
Radical: , Decomposition:     
Rank: 128

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[píng, ㄆㄧㄥˊ, ] flat; level; equal; to tie (make the same score); to draw (score); calm; peaceful; level or even tone (i.e. first and second tones in classical Chinese); surname Ping #1,205 [Add to Longdo]
[shuǐ píng, ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ,  ] level (of achievement etc); standard; horizontal #420 [Add to Longdo]
[píng jūn, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ,  ] average #911 [Add to Longdo]
方米[píng fāng mǐ, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄤ ㄇㄧˇ,   ] square meter #1,105 [Add to Longdo]
[Hé píng, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ,  ] Heping district of Shenyang city 沈陽市|沈阳市, Liaoning #1,492 [Add to Longdo]
[hé píng, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ,  ] peace #1,492 [Add to Longdo]
[píng tái, ㄆㄧㄥˊ ㄊㄞˊ,   /  ] platform; terrace; flat-roofed building #1,667 [Add to Longdo]
[píng shí, ㄆㄧㄥˊ ㄕˊ,   /  ] in normal times; in peacetime #2,226 [Add to Longdo]
[píng ān, ㄆㄧㄥˊ ㄢ,  ] safe and sound; well; without mishap #2,291 [Add to Longdo]
[píng héng, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ,  ] balance; equilibrium #2,640 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[へいきん, heikin] (n) เฉลี่ย
均値[へいきんち, heikinchi] (n) ค่าเฉลี่ย
均点[へいきんてん, heikinten] (n) คะแนนเฉลี่ย
[ぴょんやん, pyonyan] (n) เปียงยาง
方メートル[へいほうめーとる, heihoume-toru] (n) พื้นที่ 1 ตารางเมตร
行線[へいこうせん, heikousen] เส้นขนาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
準化[へいじゅんか, heijunka] (n) ทำให้กระจายเท่าๆกัน
[へいじつ, heijitsu] (n) วันธรรมดา
[へいはん, heihan] (n) มุมตรง
[ひらぶん, hirabun] (n) ข้อมูลที่ไม่ถูกเข้ารหัส
[へいわ, heiwa] (n) สันติภาพ
均寿命[へいきんじゅみょう, heikinjumyou] (n) อายุโดยเฉลี่ย
方根[へいほうこん, heihoukon] (n) รากที่สอง - สแควร์รูท, See also: R. square root

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ひらや, hiraya] TH: บ้านชั้นเดียว  EN: single storey house
[へいせい, heisei] TH: รัชสมัยเฮเซ เริ่มตั้งแต่ปีคศ.1989
[たいら, taira] TH: ความเรียบ  EN: flatness (an)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひら;ヒラ, hira ; hira] (n) (1) something broad and flat; palm of the hand; (2) common; ordinary; (3) (abbr) (See 社員) low-ranking employee; freshman; novice; private #1,054 [Add to Longdo]
[へいせい, heisei] (n) Heisei era (1989.1.8- ); (P) #152 [Add to Longdo]
[へいきん(P);へいぎん(ok), heikin (P); heigin (ok)] (n, vs) (1) average; mean; (2) balance; equilibrium; (P) #1,485 [Add to Longdo]
[へいわ, heiwa] (adj-na, n) peace; harmony; (P) #2,011 [Add to Longdo]
[へいじつ(P);ひらび, heijitsu (P); hirabi] (n-adv, n) (1) weekday; ordinary days (i.e. non-holiday); (n) (2) (ひらび only) kanji radical 73; (P) #2,894 [Add to Longdo]
[へいや, heiya] (n) plain; open field; (P) #3,402 [Add to Longdo]
[へいあん, heian] (adj-na, n) (1) peace; tranquility; tranquillity; (n) (2) Heian era (794-1185); (P) #3,540 [Add to Longdo]
[へいほう, heihou] (n) square (e.g. metre); square; (P) #3,545 [Add to Longdo]
[びょうどう, byoudou] (adj-na, adj-no, n) equality; impartiality; evenness; (P) #7,436 [Add to Longdo]
[へいめん, heimen] (n) level surface; plane; (P) #8,027 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Although the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.「世界和」という言葉は魅力的に聞こえるが、世界和への道は長く苦難に満ちている。
In 1958, the statue was built in the Hiroshima Peace Park.1958年、その記念碑は広島和公園に建てられた。
In 1964, (Rev. Martin Luther) King won the Nobel Peace Prize.1964年にキング牧師はノーベル和賞を受賞した。
In 1978 a peace treaty was concluded between Japan and China.1978年に日本と中国との間に和条約が結ばれた。
In 1979 Mother Teresa won the Nobel Peace Prize.1979年にマザー・テレサはノーベル和賞を受賞した。
Can you do without smoking for a week?1週間タバコをすわなくても気ですか。
The output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.方メートルの太陽光発電パネルの出力は約1ワットであり、今のところ大規模に太陽電力を利用するのは困難である。
The two streets run parallel to one another.2本の道路は行に走っている。
The average of 3, 4 and 5 is 4.3と4と5の均は4です。
Peace has returned after three years of war.3年ぶりに和が戻った。
The average of 7, 10, and 16 is 11.7、10、16の均は11である。
You are always complaining about your husband.あなたはいつも夫の不ばかり言っている。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't worry, we won't make any problems.[JP] 私たちなら気よ A Charlie Brown Thanksgiving (1973)
--I see. Thanks.[JP] 和だったのはたったの230年だ 信じられるか? Four Flies on Grey Velvet (1971)
Average age is around 35.[JP] 均、35歳位かな。 Live for Life (1967)
- We need 'em to keep the peace.[JP] 和を守ってくれる 連中だ Rough Night in Jericho (1967)
How could you do that, Benjamin? Do you just hate everything?[JP] あんなこと やらかしといて 気なの? The Graduate (1967)
Fair competition.[CN] 竞争 Mr. Vampire (1985)
He becames a nut case.[CN] 就是心理不 Hei ma wang zi (1999)
It's settled now, [CN] 現在都擺 Triads: The Inside Story (1989)
You don't need to worry about this, I'll settle It[CN] 那件事不用你管,我會擺 Triads: The Inside Story (1989)
He's all yours, Priscilla.[JP] もう気よプリシラ A Charlie Brown Thanksgiving (1973)
- Peace and quiet.[JP] - 和で静かだから Straw Dogs (1971)
Same as Ben. His plate's so clean, I can't tell what it was.[JP] ベンと同じものを すっかりらげてたから Rough Night in Jericho (1967)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
仮名[ひらがな, hiragana] hiragana [Add to Longdo]
[へいきん, heikin] mean (a-no), average [Add to Longdo]
均アクセス時間[へいきんアクセスじかん, heikin akusesu jikan] mean access time [Add to Longdo]
均トラヒック[へいきんトラヒック, heikin torahikku] average traffic [Add to Longdo]
均ビットレート[へいきんビットレート, heikin bittore-to] mean bit-rate [Add to Longdo]
均レート[へいきんレート, heikin re-to] average rate [Add to Longdo]
均化[へいきんか, heikinka] balance (vs) [Add to Longdo]
均故障間隔[へいきんこしょうかんかく, heikinkoshoukankaku] mean time between failures, MTBF (abbr.) [Add to Longdo]
均故障時間[へいきんこしょうじかん, heikinkoshoujikan] mean time to repair, MTTR [Add to Longdo]
均光パワー[へいきんひかりパワー, heikinhikari pawa-] average power [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひら, hira] -eben, flach [Add to Longdo]
[ひら, hira] eben, flach [Add to Longdo]
[たいら, taira] -eben, flach [Add to Longdo]
[へいぼん, heibon] alltaeglich, mittelmaessig [Add to Longdo]
[へいわ, heiwa] Friede [Add to Longdo]
[へいきん, heikin] Durchschnitt [Add to Longdo]
安朝[へいあんちょう, heianchou] Heian_Zeit (794-1185) [Add to Longdo]
年並み[へいねんなみ, heinennami] wie_in_jedem_Jahr [Add to Longdo]
方メートル[へいほうメートル, heihou me-toru] Quadratmeter [Add to Longdo]
[ひらいずみ, hiraizumi] (Ort in Touhoku) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top