ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -机-, *机*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[机, jī, ㄐㄧ] desk; machine; moment, opportunity
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  几 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] A table 几 made of wood 木; 几 also provides the pronunciation,  Rank: 111

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄐㄧ, / ] machine; opportunity; secret, #192 [Add to Longdo]
[jī gòu, ㄐㄧ ㄍㄡˋ, / ] organization; agency; institution, #435 [Add to Longdo]
[jī huì, ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ, / ] opportunity; chance; occasion, #481 [Add to Longdo]
[jī zhì, ㄐㄧ ㄓˋ, / ] mechanism, #1,023 [Add to Longdo]
[jī zhì, ㄐㄧ ㄓˋ, / ] machine processed; machine made; mechanism, #1,023 [Add to Longdo]
[jī guān, ㄐㄧ ㄍㄨㄢ, / ] organ; mechanism, #1,187 [Add to Longdo]
[fēi jī, ㄈㄟ ㄐㄧ, / ] airplane, #1,491 [Add to Longdo]
[sī jī, ㄙ ㄐㄧ, / ] chauffeur; driver, #1,884 [Add to Longdo]
[jī xiè, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ, / ] machine; machinery; mechanical, #2,684 [Add to Longdo]
计算[jì suàn jī, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ, / ] computer; calculator, #2,761 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[つくえ, tsukue] (n) โต๊ะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[つくえ, tsukue, tsukue , tsukue] (n ) โต๊ะเรียน, โต๊ะทำงาน

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);案[つくえ(P);つき()(ok), tsukue (P); tsuki ( tsukue )(ok)] (n) desk; (P) [Add to Longdo]
に向かう[つくえにむかう, tsukuenimukau] (exp,v5u) to sit at a desk (to study); to set to work on revision, homework, etc. [Add to Longdo]
の足[つくえのあし, tsukuenoashi] (n) legs of a table [Add to Longdo]
下;几下[きか, kika] (n) (1) word of respect added to the addressee's name on a letter; (2) under the desk [Add to Longdo]
[きじょう, kijou] (n,adj-no) (1) on the desk; (2) theoretical; academic; (P) [Add to Longdo]
上の空論[きじょうのくうろん, kijounokuuron] (exp,n) academic gossip; empty theory [Add to Longdo]
上チェック[きじょうチェック, kijou chiekku] (n) {comp} desk checking [Add to Longdo]
上空論[きじょうくうろん, kijoukuuron] (n) impractical desktop theory (proposition); unworkable idea; an idea that isn't worth the paper it's written on [Add to Longdo]
上検査[きじょうけんさ, kijoukensa] (n) {comp} desk checking [Add to Longdo]
[きへん, kihen] (n) near a desk [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Where are your books?" "They are on the desk."「あなたの本はどこですか」「それらはの上です」
You had better put the book back on the desk, for the owner will come back there.「その本をの上に戻しておいた方がよい」というのは所有者がそこへ戻ってくるでしょうから。
"Is there a book in the desk?" "No, there isn't."の中に本がありますか」「いいえ、ありません」
When I looked about, I found a letter on the desk.あたりを見回すと、の上に手紙があるのに気づいた。
Your bag is on my desk.あなたのかばんは私のの上にありますよ。
Could I use your desk?あなたのを使わせていただけますか。
Your watch is on the desk.あなたの時計はの上にある。
You can use my desk if you want to.あなたは使いたければ私のを使っていいですよ。
Don't use the desk by that window.あの窓のそばのを使うな。
Move the chair nearer to the desk.いすをもっとに近づけなさい。
Whenever you may call on him, you will find him at his desk.いつ彼のところに行っても、彼はに向かっているだろう。
Whenever you may call on him, you will find him at his desk.いつ彼を訪問しても、彼はに向かっているでしょう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Motive?[CN] 动 Strangers on a Train (1951)
They no longer sit in a circle... but rather sit apart... and one doesn't know anything about the other.[JA] もはや車座にならず- 孤独にに向かい 他人を意に介しない Wings of Desire (1987)
Of what?[JA] 一日中 の前に座ってか? The Intruder (1962)
- Trigger.[CN] 板乐团 Annie Hall (1977)
I see a lot of people around you and I see these phones and all this stuff on your desk and it means nothing.[JA] 周りには大勢の人がいて... ... の上に電話や 書類があふれているが... ... 意味がない Taxi Driver (1976)
One, two, three and so on around the table, if that's OK with you gentlemen.[JA] 1 2 3とを囲んでね 12 Angry Men (1957)
It made sense... but it's groundless.[JA] あれはあれで正しいと思いますよ ただし いかんせん 上の空論 The Gentle Twelve (1991)
You come in for a general check-up, and we'll shape you up in a week.[JA] 狙ったのは の方なのです わたしたちのところで 治療を受けなさい 1週間で鍛えてあげよう Cat City (1986)
In my brother's desk at the office, postmarked two years ago...[JA] オフィスの兄のに 2年前の消印だ D.O.A. (1949)
Most of my work goes down on paper.[JA] 上研究が主だ The Manster (1959)
- Intriguing.[CN] 耍心 How Do You Know (2010)
I have a desk job.[JA] 私はの仕事をしている。 Pom Poko (1994)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
上チェック[きじょうチェック, kijou chiekku] desk checking [Add to Longdo]
上検査[きじょうけんさ, kijoukensa] desk checking [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[つくえ, tsukue] Schreibtisch, Schulbank [Add to Longdo]
[きじょう, kijou] am_gruenen_Tisch, theoretisch [Add to Longdo]
上の空論[きじょうのくうろん, kijounokuuron] akademisches_Geschwaetz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top