ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prevaricate

P R AH0 V EH1 R AH0 K EY0 T   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prevaricate-, *prevaricate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prevaricate[VI] เลี่ยงพูดความจริง, Syn. equivocate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prevaricate(พริแว'ริเคท) vi. โกหก,พูดกลับกลอก,พูดหลบหลีก,พูดปัดภาระ, See also: prevarication n. prevaricative adj. prevaricatory adj. prevaricator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
prevaricate(vi) พูดเลี่ยง,กลับกลอก,พูดหลบหลีก,โกหก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กุ[v.] (ku) EN: lie ; equivocate ; fib ; palter ; prevaricate ; fabricate   FR: feindre ; simuler
มุสา[v.] (musā) EN: lie ; fib ; tell a lie ; tell untruths ; falsify ; prevaricate ; utter a falsehood   

CMU English Pronouncing Dictionary
PREVARICATE    P R AH0 V EH1 R AH0 K EY0 T
PREVARICATED    P R AH0 V EH1 R AH0 K EY0 T AH0 D
PREVARICATES    P R AH0 V EH1 R AH0 K EY0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prevaricate    (v) prˈɪvˈærɪkɛɪt (p r i1 v a1 r i k ei t)
prevaricated    (v) prˈɪvˈærɪkɛɪtɪd (p r i1 v a1 r i k ei t i d)
prevaricates    (v) prˈɪvˈærɪkɛɪts (p r i1 v a1 r i k ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
濁す[にごす, nigosu] (v5s,vt) (1) to make muddy (a liquid); to make cloudy; to make turbid; to roil; (2) (See お茶を濁す・2) to prevaricate; to speak ambiguously; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prevaricate \Pre*var"i*cate\, v. i. [imp. & p. p.
   {Prevaricated}; p. pr. & vb. n. {Prevaricating}.] [L.
   praevaricatus, p. p. of praevaricari to walk crookedly, to
   collude; prae before + varicare to straddle, fr. varicus
   straddling, varus bent. See {Varicose}.]
   1. To shift or turn from one side to the other, from the
    direct course, or from truth; to speak with equivocation;
    to shuffle; to quibble; as, he prevaricates in his
    statement.
    [1913 Webster]
 
       He prevaricates with his own understanding. --South.
    [1913 Webster]
 
   2. (Civil Law) To collude, as where an informer colludes with
    the defendant, and makes a sham prosecution.
    [1913 Webster]
 
   3. (Eng. Law) To undertake a thing falsely and deceitfully,
    with the purpose of defeating or destroying it.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To evade; equivocate; quibble; shuffle.
 
   Usage: {Prevaricate}, {Evade}, {Equivocate}. One who evades a
      question ostensibly answers it, but really turns aside
      to some other point. He who equivocate uses words
      which have a double meaning, so that in one sense he
      can claim to have said the truth, though he does in
      fact deceive, and intends to do it. He who
      prevaricates talks all round the question, hoping to
      "dodge" it, and disclose nothing.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prevaricate \Pre*var"i*cate\, v. t.
   To evade by a quibble; to transgress; to pervert. [Obs.]
   --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prevaricate
   v 1: be deliberately ambiguous or unclear in order to mislead or
      withhold information [syn: {beat around the bush},
      {equivocate}, {tergiversate}, {prevaricate}, {palter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top