Search result for

เท่ากับ

(52 entries)
(0.0265 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เท่ากับ-, *เท่ากับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เท่ากับ[V] be equal to, See also: be equivalent to, be comparable, Syn. พอๆ กัน, เสมอกัน, เท่ากัน, Example: อำนาจของโลกคอมมิวนิสต์ก็เกือบจะเท่ากับอำนาจของโลกฝ่ายตะวันตก
เท่ากับ[V] mean, See also: indicate, signify, imply, denote, convey, represent, Syn. หมายความว่า, เท่ากับว่า, Example: การจ้างงานชาวชนบทให้มีงานทำถึงปีละ 70,000-300,000 คนก็เท่ากับป้องกันมิให้ประชาชนหลั่งไหลไปหางานทำในเมืองหลวง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เท่ากับน. ชื่อเครื่องหมายรูปดังนี้ = หมายความว่า มีค่าเสมอกัน. สัน. คือ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It could lay dormant- Five organ systems hit.ก็เท่ากับมีภูเขาไฟที่พร้อมจะระเบิด 5 ระบบอวัยวะที่ถูกทำลาย Not Cancer (2008)
The brain thinks, which means if the thinking's wrong, The brain's wrong.สมองต่างหากที่คิด, ก็เท่ากับว่าถ้ามันคิดผิด มันก็มีปัญหา Not Cancer (2008)
And I notice that every one of them is either my father rank or higher.และผมคิดว่าพวกเขาทุกคนตำแหน่งเท่ากับพ่อผมหรือสูงกว่า Birthmarks (2008)
You don't believe he's gonna live, you might as well go down there and kill him yourself.แกไม่เชื่อว่าเขาจะรอด เท่ากับว่า แกลงมือฆ่าเขาด้วยตัวแกเอง Pilot (2008)
He's just proved his guilt.นี่เท่ากับว่ามันผิดจริง To Kill the King (2008)
Were you under the impression that all aristocrats are created equal?เจ้าได้รับความสนใจจากเหล่าขุนนาง แล้วจะทำให้เจ้ามีสถานะเท่ากับข้าเหรอ? Iljimae (2008)
I'm charging the same as your slum-lord friend Lew Vogel.ผมเรียกเก็บเงินเท่ากับ ลู โวเกล เพื่อนคุมสลัมของคุณแหละ The Bank Job (2008)
Kidnappning, extortion, assault on this man Brown here, as well as your previous problems with the law, I mean...ลักพาตัว ข่มขู่ ทำร้ายร่างกายคุณบราวน์ เท่ากับว่าปัญหาของคุณก่อนหน้านี้ กับกฏหมายพวกนี้ The Bank Job (2008)
....seven moons for this year... that's... that makes...พระจันทร์ทั้งเจ็ด ของปีนี้ นั่นก็.. เท่ากับว่า.. The Secret of Moonacre (2008)
Not as valuable as mine, Mr. Carlson.ไม่เท่ากับเวลาของผมหรอก คุณคาร์ลสัน Superhero Movie (2008)
Bombing a camp in Morocco would blow this summit out of the water and that is exactly what the bombers want us to do.สั่งบอมบ์ค่ายในโมร็อคโค ก็เท่ากับการประชุมครั้งนี้ล้มเหลว ยิ่งทำให้ไอ้พวกที่ อยู่เบื้องหลังได้อย่างที่มันต้องการ Vantage Point (2008)
And it'll stay that way as long as I make it home.และมันก็จะอยู่อย่างนั้น นานเท่ากับผมอยู่ที่บ้าน The Lazarus Project (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เท่ากับ[X] (tao kap) EN: equals ; =   FR: égale ; =
เท่ากับ[v.] (tao kap) EN: be equal to ; be comparable ; be equivalent   FR: égaler ; équivaloir (à)
เท่ากับ[v.] (thaokap) EN: be equal to ; be equivalent to ; be comparable   FR: égaler ; être égal à ; équivaloir à ; correspondre à
เท่ากับ[X] (thaokap) FR: aussi que ; autant que
เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้[xp] (thaokap mūnlakhā thī trā wai) EN: at par   

English-Thai: Longdo Dictionary
terabyte(n) ใช้ตัวย่อว่า TB เป็นหน่วยวัดความจุข้อมูล 1 TB เท่ากับหนึ่งล้านล้านไบต์
string quintet(n) วงดนตรีเครื่องสายที่ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี 5 ชนิด ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ไวโอลิน 2 เครื่อง วิโอลา 2 เครื่อง และเชลโล่ 1 เครื่อง (ซึ่งเท่ากับวง string quartet และ วิโอลา 1 เครื่อง)
piano quintet(n) เป็นวงดนตรีที่ประกอบด้วย ไวโอลิน 2 เครื่อง วิโอลา 1 เครื่อง เชลโล 1 เครื่อง และ เปียโน 1 หลัง (หรือว่าเท่ากับวง String Quartet และ เปียโน 1 หลัง)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
add up to[PHRV] เทียบเท่า, See also: เท่ากับ, หมายถึง, Syn. amount to
equate with[PHRV] เทียบเท่า, See also: เท่ากับ
equivalent[ADJ] เท่ากับ, See also: ซึ่งมีค่าเท่ากัน, Syn. equal, similar
on a par with[IDM] เท่ากับ, See also: เทียบเท่า
make[VT] เท่ากับ, See also: รวมเป็น, มีจำนวนเป็น, Syn. amount to, add up to
no less than[IDM] ไม่น้อยกว่า, See also: เท่ากับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
abfarad(แอบแฟ' แรด) n. หน่วยความจุไฟฟ้าซึ่งเป็นเซ็นติเมตร-กรัม-วินาทีและมีค่าเท่ากับ 109 farads
absolute scaleเกณฑ์องศาอุณหภูมิที่มีศูนย์เท่ากับ absolute zero
abvolt(แอบโวลท') n. หน่วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเซนติเมตร-กรัม-วินาที มีค่าเท่ากับ 10-9 โวลท์
ack(แอ็ค) ตอบรับ รับรู้ ย่อมาจากคำว่า acknowledge ใช้ในความหมายของการรับรู้ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะมีการถ่ายโอนข้อมูลให้แก่กันและกัน เท่ากับเป็นการรับรู้ว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ และพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนข้อมูลจากกัน
acre(เอ' เคอะ) n. หน่วยวัดเนื้อที่ที่เท่ากับ 2.5 ไร่, ที่ดิน, Syn. acres) (43,560 ตารางฟุต)
actinouranium(แอคทิโนยูเร' เนียม) n. isotope ของ uranium มันมีกัมมันตภาพรังสี และมีมวลเท่ากับ 235 (a radioactive isotope of uranium)
agonic lineเส้นสมมุติบนผิวหน้าของพื้นโลกที่เชื่อมโยงทุกจุดที่การเอนลงของสนามแม่เหล้กโลกเท่ากับศูนย์ (an imaginary line)
alt keyแป้นสลับเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ ALT (ย่อมาจาก alternate) อยู่บนแป้น แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล
alternate keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ (มีคำ ALT อยู่บนแป้น) แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล

English-Thai: Nontri Dictionary
as(adv) เท่ากับ,ราวกับ,เช่นกัน
equinoctial(adj) ที่กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน
quart(n) ขนาดความจุเท่ากับหนึ่งควอต
represent(vt) แสดง,แทนตัว,เป็นตัวอย่าง,หมายถึง,เท่ากับ,บรรยาย
rood(n) หน่วยวัดที่ดินเท่ากับ1/4เอเคอร์,ไม้กางเขน
tantamount(adj) เท่ากัน,พอๆ กัน,เท่ากับ,ประหนึ่งเป็น

German-Thai: Longdo Dictionary
Fachhochschule(n) |die, pl. Fachhochschulen| มหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนด้านปฏิบัติ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิที่เทียบเท่าปริญญาตรีที่เมืองไทย ในขณะที่ในมหาวิทยาลัยทั่วไป (Universität)จะได้วุฒิที่เทียบเท่ากับปริญญาโท
Erdgeschoss(n) |das| ชั้นล่างสุด (ไม่ใช่ชั้นใต้ดิน) ซึ่งเท่ากับชั้นที่หนึ่งในภาษาไทย
entsprechen(vt) |entspricht, entsprach, hat entsprochen| เทียบเท่ากับ, สัมพัทธ์ : etw. entspricht etw.(Dat) เช่น 50 Baht entsprechen circa 1 Euro. เงินห้าสิบบาทเทียบได้เท่ากับหนึ่งยูโร
fahren(vt) |fuhr, hat gefahren, +A| ขับหรือขี่(รถหรือรถจักรยาน) เช่น Er hat das Auto in die Garage gefahren. ซึ่งเท่ากับ Er ist mit dem Auto in die Garage gefahren.
Fachoberschule(n) |die, pl.Fachoberschulen| สถาบันวิชาชีพ, สถานศึกษาด้านอาชีพหรือโรงเรียนอาชีวะซึ่งเทียบเท่ากับโรงเรียนมัธยมปลาย จบไปได้ประกาศนียบัตรเป็น Fachhochschulreife

French-Thai: Longdo Dictionary
aussi(adv) เท่ากับ(ใช้เปรียบเทียบของสองสิ่ง ใช้คู่กับ que) เช่น Il est aussi grand que moi. เขาสูงเท่ากับฉัน
Je vous en prie.(phrase) ไม่เป็นไร (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณเรา มีความหมายเท่ากับ You're welcome.ในภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสุภาพ ถ้าพูดกับคนคุ้นเคยกันใช้ประโยคที่ว่า Je t'en prie!), See also: S. De rien!, Il n'y a pas de quoi.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top