Search result for

repay

(77 entries)
(0.0391 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repay-, *repay*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repay[VT] จ่ายเงินคืน, See also: ใช้เงินคืน, คืนเงินให้, Syn. pay back, return
repay[VT] ตอบแทน, Syn. reward
repay by[PHRV] ให้คืนด้วย, Syn. pay with, repay with
repay for[PHRV] ใช้คืน, See also: ชำระคืน, Syn. compensate for, make up for
repay for[PHRV] ให้รางวัลสำหรับ, Syn. compensate for
repayable[ADJ] ซึ่งชำระคืน, See also: ซึ่งจ่ายเงินคืน
repayment[N] การชำระคืน, See also: การจ่ายเงินคืน, Syn. compensation, indemnity
repay with[PHRV] จ่ายคืน/ชดใช้ด้วย, Syn. pay with, repay by

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
repay(รีเพ') {repaid,repaying,repays} vt.,vi. จ่ายกลับ,คืนเงิน,ชำระเงินคืน,ชดใช้,ตอบแทน, See also: repayable adj. repayment n., Syn. reimburse,indemnify
prepay(พรีเพ') vt. จ่ายล่วงหน้า,ชำระล้างหน้า., See also: prepayable adj. prepayment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
repay(vt) ชำระหนี้,ใช้คืน,ตอบแทน,คืนเงิน
prepay(vt) จ่ายเงินล่วงหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repayใช้คืน, ชำระคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I definitely will repay your kindness later onวันข้างหน้าข้าจะตอบแทนท่านแน่ ๆ Iljimae (2008)
I will definitely repay youข้าจะตอบแทนท่านให้ได้ Iljimae (2008)
- And attractive. - How can we repay you?และมีเสน่ห์ เราจะตอบแทนท่านอย่างไรดี Kung Fu Panda (2008)
How can I ever repay you?ฉันจะตอบแทนเธอยังไงดี Inkheart (2008)
How could I possibly repay your great kindnessข้าจะตอบแทนความกรุณาได้อย่างไร Three Kingdoms (2008)
I will not forget to repay you for your outstanding leadershipข้าขอทดแทนที่ท่านเป็นผู้นำที่ดี Three Kingdoms (2008)
All I can do to repay you is promise to love you forever.ทั้งหมดที่ผมสามารถตอบแทนให้คุณ คือคำสัญญาที่จะรักคุณไปชั่วนิรันดร์ Nights in Rodanthe (2008)
He's gonna repay you in ways that you can't even imagine.เขาจะต้องตอบแทนนายอย่างชนิดที่เกินคาดเลยล่ะ . นายมาสายไปแล้วล่ะ Lucifer Rising (2009)
We're gonna find a way to repay you.เราจะหาเงินมาคืนเธอแน่นอน Peekaboo (2009)
Brad gives me a huge bonus and you repay him by telling his wife that they need marriage counseling?แบรดให้โบนัสผมก้อนโต แล้วคุณตอบแทนเขา โดยการบอกเมียเขาว่าพวกเขาควรไปปรึกษาเรื่องชีวิตคู่เหรอ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Actually, I did think of one way you could repay me.ที่จริงฉันคิดออกอยู่อย่างนึงที่คุณสามารถทำให้ฉันได้ Marry Me a Little (2009)
And this is how he repays me?และนี่คือสิ่งที่เขาตอบแทนฉัน? Gone with the Will (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
repayHe impatiently asked for repayment.
repayHe promised to repay the money, but I doubt his word.
repayHe wanted to repay the kindness of his friends.
repayI must repay the debt.
repayI've got to get some money somehow to repay the bank loan.
repayI was a little behind hand in my repayments.
repayI will lend you some money on condition that you will repay it in a week.
repayI would like to repay him for his kindness.
repayI would like to repay your kindness in the near future.
repayJapan's ODA largely consists of concessionary yen credit repayable in 30 years, carrying an interest rate of 2% or so.
repayLend money only to such as will repay it.
repaySomeday I will repay him for looking down on me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนองคุณ[V] repay the kindness of, See also: be grateful for a kindness, pay back debts of gratitude, repay an obligation, Example: ผมไม่ทราบว่าจะสนองคุณพ่อของคุณได้อย่างไรที่ช่วยเหลือผมไว้, Thai definition: ตอบแทนบุญคุณ, ตอบแทนคุณ, ทดแทนบุญคุณ
ฉลอง[V] replace, See also: repay, pay back, Syn. แทน, ทดแทน, ตอบแทน, Example: ฉันฉลองศรัทธาเพื่อนโดยการเลี้ยงข้าวมื้อใหญ่
สิ่งตอบแทน[N] return, See also: repayment, reciprocation, Example: ผมยินดีมาสาธิตให้ชมโดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น, Thai definition: สิ่งที่ให้กับผู้อื่นเมื่อทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้
สิ่งตอบแทน[N] return, See also: repayment, Example: ผมยินดีมาสาธิตให้ชมโดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น, Thai definition: สิ่งที่ให้กับผู้อื่นเมื่อทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรเติมเงิน[n. exp.] (bat toēm ngoen) EN: calltime refill card; prepaid card ; top-up card   FR: carte prépayée [f] ; carte rechargeable [f]
ใช้คืน[v.] (chaikheūn) EN: pay back ; pay money back ; make reparation ; reimburse ; compensate ; repay ; remunerate ; refund ; recompose   FR: rembourser
ใช้หนี้ใช้สิน[v. exp.] (chai nī chai sin) EN: settle ; pay a debt ; disburse ; repay   
ชำระ[v.] (chamra) EN: pay ; disburse ; defray ; pay up ; repay ; settle   FR: payer ; débourser ; liquider ; acquitter
ชำระคืน[v.] (chamrakheūn) EN: compensate ; pay back ; reimburse ; repay ; refund ; disburse   
ชำระเงินล่วงหน้า[v. exp.] (chamra ngoen lūang-nā) EN: pay in advance ; prepay   FR: payer à l'avance
ชำระหนี้[v. exp.] (chamra nī) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay   FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
ชดใช้[v.] (chotchai) EN: compensate (for) ; pay ; reimburse ; repay ; refund ; disburse   FR: s'acquitter ; rembourser
ชดเชย[v.] (chotchoēi) EN: compensate ; reimburse ; repay ; make reparations ; indemnify ; recover ; replace ; adjust   FR: compenser ; rattraper ; regagner ; substituer
จ่ายคืน[v.] (jāi kheūn) EN: compensate ; make reparations ; reimburse ; pay for ; repay ; remunerate   FR: rembourser

CMU English Pronouncing Dictionary
REPAY    R IY0 P EY1
REPAYS    R IY2 P EY1 Z
REPAYING    R IY0 P EY1 IH0 NG
REPAYABLE    R IY0 P EY1 AH0 B AH0 L
REPAYMENT    R IY0 P EY1 M AH0 N T
REPAYMENTS    R IY0 P EY1 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repay    (v) (r i1 p ei1)
repays    (v) (r i1 p ei1 z)
repaying    (v) (r i1 p ei1 i ng)
repayable    (j) (r i1 p ei1 @ b l)
repayment    (n) (r i1 p ei1 m @ n t)
repayments    (n) (r i1 p ei1 m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
恩返し[おんがえし, ongaeshi] (n,vs) requital of a favour (favor); repayment (of an obligation, kindness, etc.); (P) [Add to Longdo]
恩返しをする[おんがえしをする, ongaeshiwosuru] (exp,vs-i) to return a favor (favour); to repay [Add to Longdo]
還府金[かんふきん, kanfukin] (n) repayment money; refund [Add to Longdo]
元払い[もとばらい, motobarai] (n) prepayment [Add to Longdo]
借り払い;借払い[かりばらい, karibarai] (n,vs) loan repayment [Add to Longdo]
償還[しょうかん, shoukan] (n,vs) repayment; redemption; amortization; amortisation; (P) [Add to Longdo]
償還期間[しょうかんきかん, shoukankikan] (n) redemption period; repayment term [Add to Longdo]
償却[しょうきゃく, shoukyaku] (n,vs,adj-no) (1) repayment; redemption; (2) depreciation; (3) amortization; amortisation; (P) [Add to Longdo]
前渡金[まえわたしきん, maewatashikin] (n) advance payments; prepayment [Add to Longdo]
前納[ぜんのう, zennou] (n,vs,adj-no) prepayment; advance payment [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报偿[bào cháng, ㄅㄠˋ ㄔㄤˊ, / ] repay; recompense [Add to Longdo]
报答[bào dá, ㄅㄠˋ ㄉㄚˊ, / ] repay; requite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repay \Re*pay"\ (r?-p?"), v. t. [imp. & p. p. {Repaid} (-p?d");
   p. pr. & vb. n. {Repaying}.] [Pref. re- + pay: cf. F.
   repayer.]
   1. To pay back; to refund; as, to repay money borrowed or
    advanced.
    [1913 Webster]
 
       If you repay me not on such a day,
       In such a place, such sum or sums.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To make return or requital for; to recompense; -- in a
    good or bad sense; as, to repay kindness; to repay an
    injury.
    [1913 Webster]
 
       Benefits which can not be repaid . . . are not
       commonly found to increase affection. --Rambler.
    [1913 Webster]
 
   3. To pay anew, or a second time, as a debt.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To refund; restore; return; recompense; compensate;
     remunerate; satisfy; reimburse; requite.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 repay
   v 1: pay back; "Please refund me my money" [syn: {refund},
      {return}, {repay}, {give back}]
   2: make repayment for or return something [syn: {requite},
     {repay}]
   3: act or give recompense in recognition of someone's behavior
     or actions [syn: {reward}, {repay}, {pay back}]
   4: answer back [syn: {retort}, {come back}, {repay}, {return},
     {riposte}, {rejoin}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top