Search result for

ชั่ง

(58 entries)
(0.0233 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชั่ง-, *ชั่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั่ง[V] weigh, Syn. ชั่งน้ำหนัก, ตวง, วัด, Example: แม่ค้าชั่งผลไม้ให้ลูกค้า 3 กิโลกรัม, Thai definition: ทำให้รู้น้ำหนักโดยใช้เครื่องชั่งหรือตราชูเป็นต้น
ชั่งใจ[V] consider, See also: think over, weigh up, weigh in the mind, Example: เจ้านายชั่งใจอยู่สักครู่ จึงสั่งงานลูกน้อง, Thai definition: ไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ
ชั่งแม่ง[V] It doesn't matter, See also: never mind, no matter, don't worry, Syn. ช่างมัน, Ant. แยแส, ใส่ใจ, Example: ชั่งแม่งมัน มันทำยังไงก็ได้อย่างนั้นแหละ, Thai definition: ปล่อยไปโดยไม่สนใจ
ชั่งหัวมัน[V] It doesn't matter, See also: never mind, no matter, don't worry, Syn. ช่างมัน, Ant. แยแส, ใส่ใจ, Example: ชั่งหัวมันเถอะ เราเสียเงินไปแค่นี้ไม่นานก็คงหาได้ อย่าไปเสียดายมัน, Thai definition: มันจะเป็นอย่างไรก็เป็นไป
ชั่งน้ำหนัก[V] weigh, Example: พนักงานท่าเรือชั่งน้ำหนักสินค้าก่อนขนถ่ายขึ้นเรือ, Thai definition: ทำให้รู้น้ำหนักโดยใช้เครื่องชั่งหรือตราชูเป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชั่งน. มาตราเงินตามวิธีประเพณี ๒๐ ตำลึงหรือ ๘๐ บาท เป็น ๑ ชั่ง
ชั่งชื่อมาตราวัดน้ำหนักตามวิธีประเพณีแบบไทย ๒๐ ตำลึง เป็น ๑ ชั่ง หรือมีน้ำหนักเท่ากับ ๑,๒๐๐ กรัม, ถ้าเป็นชั่งจีนมีนํ้าหนักเท่ากับ ๖๐๐ กรัม คือเป็นครึ่งหนึ่งของชั่งไทย.
ชั่งก. กระทำให้รู้นํ้าหนักโดยใช้เครื่องชั่งหรือตราชูเป็นต้น เช่น ชั่งเนื้อหมูให้สักครึ่งกิโลกรัม เมื่อเช้าชั่งน้ำหนัก ลดไป ๒ กิโลกรัม.
ชั่งหลวงน. ชื่อมาตราชั่งของหลวง มีนํ้าหนักเท่ากับ ๖๐๐ กรัม.
ชั่งใจก. คิดให้แน่ก่อนที่จะตัดสินใจ.
เลียนชั่งโดยเอาเงินตราเป็นเกณฑ์นํ้าหนัก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
weighชั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You!ชั่งมัน The Great Dictator (1940)
You're so soft.เธอชั่งอ่อนโยน. Hocus Pocus (1993)
And she's so well fed, isn't she?เธอชั่งถูกเลี้ยงมาดี, ใช่มั้ย? Hocus Pocus (1993)
But it doesn't matter, 'cause I'm no good anyhow. It doesn't matter.แต่มันไม่สำคัญ'ทำให้ฉัน ไม่ดี แต่อย่างใด ชั่งหัวมัน In the Name of the Father (1993)
- in the right corner wearing the blue trunks, - [ Grunts ] weighing 210 pounds,- ҧࡧտ - [ͧ] 觹˹ѡ Pulp Fiction (1994)
Six, seven hours.สัก 6-7 ชั่งโมงละได้ Heat (1995)
Hadden's funding us for 2 more years.ชั่งหัวมัน การระดมทุนของ ฮาร์ดเดนเราสำหรับ 2 ปีที่มากขึ้น Contact (1997)
Augmenting our restraint and is your personal recording unit.การขยายความยับยั้งชั่ง ใจของเราและ การสื่อสารระบบย่อยคอนโซล เป็นหน่วยบันทึกส่วนตัวของคุณ Contact (1997)
Restraint secure. Life support functions normal. Roger.ความยับยั้งชั่งใจที่เชื่อถือได้ ฟังก์ชั่นการสนับสนุนชีวิตตามปกติ Contact (1997)
Fuck the regulationsชั่งกฎบ้าๆนั้นเถอะ The Legend of 1900 (1998)
I just think you need some time to figure out what you want.แต่อยากให้คุณใช้เวลาชั่งใจดูก่อน Woman on Top (2000)
I'm very lucky I've got a constitution where I never put on weight. (Phone) - Hello.โชคดีที่ผมไม่ชั่งน้ำหนัก ฮัลโหล Love Actually (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่ง[n.] (chang) EN: catty = cattie ; chang (unit of weight equal to 600 grams)   FR: chang [m] (unité de poids équivalant à 600 gr.)
ชั่ง[n.] (chang) EN: chang (unit of money equivalent to 80 baht)   FR: chang [m] (unité monétaire équivalant à 80 bahts)
ชั่ง[v.] (chang) EN: weigh   FR: peser
ชั่ง[v.] (chang) EN: evaluate ; ponder ; consider   FR: évaluer ; peser ; considérer
ชั่งน้ำหนัก[v. exp.] (chang nāmnak) EN: weigh   FR: peser ; mesurer le poids
ชั่งน้ำหนักผลได้ผลเสีย[xp] (chang nāmnak phondāi phonsīa) EN: weigh the pros and cons   FR: peser le pour et le contre
ชั่งใจ[n.] (changjai) EN: consider   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
balance against[PHRV] ชั่งน้ำหนักระหว่าง
weigh[VT] ชั่งน้ำหนัก, See also: วัดน้ำหนัก, Syn. measure, scale
weigh in[PHRV] ชั่งน้ำหนัก, Ant. weigh out
weigh out[PHRV] ชั่งน้ำหนัก, See also: ตวงน้ำหนัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balance(แบล'เลินซฺ) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,สติ,ความสุขุม,ตาชั่ง,ตาเต็ง,ตาชู,คันชั่ง,งบดุล,ยอดยกไป,ปิดบัญชีคงเหลือ,จำนวนเหลือ,กลุ่มดาวตราชู vt. ทำให้สมดุล, Syn. symmetry -Conf. rest
balance beamn. คานทรงตัวในกีฬากายกรรมทรงตัว,คันชั่ง
beam(บีม) n. คาน,ไม้ขวาง,ขื่อแป,รอด,คร่าว,คันรถ,คันชั่ง,คันไถ,แกนที่ม้วนได้,คานหาม,เขาแกน,ลำแสง,ลำรังสีขนานกัน,สัญญาณวิทยุ,สีหน้าที่ปิติยินดี vi. แผ่รังสีหรือลำแสง,ส่งสัญญาณวิทยุ,เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี
caducious(คะดู'เชียส) adj. ซึงพลัดไปชั่งคราว,ซึ่งร่วงหล่น
hellhoundn. สุนัขเฝ้าบ้าน,คนชั่งช้า,ปีศาจร้าย
intemperance(อินเทม'เพอเรินซฺ) n. การดื่มสุรามึนเมาเป็นนิจ,การหลงระเริง,การไม่บังคับตัวเอง,การไม่ยับยั้งชั่งใจ
intemperate(อินเทม'เพอเรท) adj. ซึ่งดื่มสุรามึนเมาเป็นนิจ,หลงระเริง,ไม่บังคับตัวเอง,ไม่ยับยั้งชั่งใจ., See also: intemperate ness n., Syn. immoderte,
metrical(เม'ทริเคิล) adj. เกี่ยวกับจังหวะในเพลงหรือโคลง กลอน ฉันท์ กาพย์,เกี่ยวกับการวัดชั่งและตวง
metrics(เม'ทริคซ) n. ศิลปะการประพันธ์โคลง กลอน ฉันท์ กาพย์ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวัด ชั่ง และตวง
metrology(มิทรอล'โลจี) n. วิทยาศาสตร์แห่งการวัดชั่งและตวง

English-Thai: Nontri Dictionary
avoirdupois(n) มาตราชั่งน้ำหนักเป็นปอนด์
balance(n) ความสมดุล,ดุลยภาพ,คันชั่ง,ตาชู,ตาเต็ง,ตาชั่ง
beam(n) ท่อนไม้,คันไถ,คันชั่ง,ลำแสง,ไม้รอด,ขื่อ,คาน,คร่าว
intemperate(adj) มากเกินควร,หลงระเริง,ไม่ยับยั้งชั่งใจ
needle(n) เข็มเย็บผ้า,เข็มฉีดยา,เข็มฟัก,เข็มทิศ,เข็มตาชั่ง
poise(n) การทรงตัว,การชั่ง,หลัก,ท่าทาง,สติ,ดุลยภาพ
poise(vt) ชั่ง,ปรับตัว,ทรงตัว,ยืน,เลี้ยง(ไม้)
scale(n) สะเก็ด,เกล็ด,เปลือก,มาตราส่วน,ตาชั่ง,อัตรา,คราบหินปูน
scale(vt) กะเทาะ,ขอดเกล็ด,ไต่ขึ้น,ปีน,วัด,ชั่ง
steelyard(n) ตาชั่งจีน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
測る[はかる, hakaru] Thai: ชั่งน้ำหนัก English: to weigh

German-Thai: Longdo Dictionary
kalibrieren(vt) |kalibierte, hat kalibriert| ปรับเครื่องชั่งหรืออุปกรณ์ให้เที่ยงตรงก่อนนำมาใช้, See also: S. eichen
Kalibrierung(n) |die, pl. Kalibrierungen| วิธีการปรับเครื่องชั่งหรือเครื่องมือให้เที่ยงตรงก่อนนำมาใช้, See also: S. die Eichung,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top