Search result for

คำสั่ง

(92 entries)
(0.0693 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำสั่ง-, *คำสั่ง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงห- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word ,Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง
คำสั่งกระทรวงMinisterial Decree

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำสั่ง[N] command, See also: order, word of command, Syn. คำบัญชา, Example: อธิบดีกรมตำรวจมีคำสั่งให้โยกย้ายนายตำรวจทั่วประเทศ, Count unit: คำสั่ง, เรื่อง
คำสั่งศาล[N] writ, See also: ruling, Syn. คำตัดสิน, คำชี้ขาด
คำสั่งสอน[N] doctrine, See also: teaching, instruction, Syn. คำสอน, คำอบรม, Example: เขายึดพระพุทธพระธรรมคำสั่งสอนและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจ, Count unit: ข้อ
คำสั่งมาโคร[N] macro instruction

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คำสั่งทางปกครองน. การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ.
ธรรม ๑, ธรรม-, ธรรมะคำสั่งสอนในศาสนา เช่น แสดงธรรม ฟังธรรม ธรรมะของพระพุทธเจ้า
เสาวนีย์คำสั่งของท้าวพระยา.
เห่คำสั่งที่เขียนไว้ในวงเล็บท้ายบทเพลงเพื่อให้นักดนตรี นักร้อง และนักแสดงปฏิบัติตาม.
อุปเทศคำสั่งสอน, คำชี้แจง, คำแนะนำ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
directivesคำสั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
instructionคำสั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
program instructionคำสั่ง [มีความหมายเหมือนกับ instruction ๑] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
program instructionคำสั่ง [มีความหมายเหมือนกับ instruction ๑] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
directiveคำสั่ง, คำชี้แจง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jump instructionคำสั่งกระโดด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
unconditional jump instructionคำสั่งกระโดดไม่มีเงื่อนไข [มีความหมายเหมือนกับ unconditional branch instruction และ unconditional transfer instruction] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
return instructionคำสั่งกลับคืน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
preliminary injunctionคำสั่งก่อนชี้ขาดตัดสินคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
order, executiveคำสั่งของฝ่ายบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
พระบรมราชโองการคำสั่งราชการของพระราชา [ศัพท์พระราชพิธี]
พระธรรมเทศนาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า [ศัพท์พระราชพิธี]
Machine instruction คำสั่งเครื่อง [คอมพิวเตอร์]
Injunctionคำสั่งห้ามของศาล หรือคำสั่งให้ดำเนินการใด ๆ จากศาล [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Executive ordersคำสั่งคณะบริหาร [TU Subject Heading]
Macro instructions (Electronic computers)คำสั่งแมโคร (คอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Purchases orderคำสั่งซื้อ [การบัญชี]
Work orderคำสั่งผลิต [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And attendance is mandatory for me and whoever I'm with.ต้องเข้าร่วมและออกคำสั่งกับชั้นให้พาคนที่อยู่กับชั้นด้วยไปด้วย Chuck in Real Life (2008)
And not one of our computers has been able to figure out the algorithm.และไม่มีใครในนักคอมพิวเตอร์เราสามารถแก้ชุดคำสั่งได้ Odyssey (2008)
Protocol says we're required to check it out, so we're checking it out.คำสั่งบอกให้เรามาตรวจดู เราก็เลยมา Dead Space: Downfall (2008)
My orders haven't.คำสั่งผมยังไม่เปลี่ยน Dead Space: Downfall (2008)
Interfering with the captain's orders will not help resolve our current crisis.การขัดคำสั่งของกัปตันไม่ได้ช่วยแก้วิกิตในปัจจุบันได้ Dead Space: Downfall (2008)
We respect the orders of our captain.เราต้องเคารพคำสั่งของกัปตัน Dead Space: Downfall (2008)
Get ready to fire on my command.เตรียมยิง ฟังจากคำสั่งผม Dead Space: Downfall (2008)
Be tightening bolts and following instructions.ขันเกลียวน๊อตให้แน่น และได้แค่ทำตามคำสั่ง Dying Changes Everything (2008)
- Next time listen to orders.-คราวหน้าหัดฟังคำสั่งบ้างนะ Ambush (2008)
We will deploy, as you've instructed, Master.เราจะเคลื่อนกำลัง ตามที่ได้รับคำสั่ง ท่านอาจารย์ Rising Malevolence (2008)
It might be, but I know you won't argue my orders.ก็อาจจะนะ แต่ข้ารู้ว่าท่านจะไม่ขัดคำสั่งข้าแน่ Rising Malevolence (2008)
So it's okay when you don't follow what the council says!นี่หมายความว่าท่านจะขัดคำสั่งของสภา อย่างนั้นเหรอ? Rising Malevolence (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำสั่ง[n.] (khamsang) EN: command ; order ; instruction ; word of command ; direction ; directive ; edict ; fiat   FR: ordre [m] ; commande [f] ; instruction [f] ; directive [f]
คำสั่งก่อนชี้ขาดตัดสินคดี[n. exp.] (khamsang køn chīkhāt tatsin khadī) EN: temporary injunction   
คำสั่งจากเบื้องบน[n. exp.] (khamsang jāk beūangbon) EN: order from above   FR: ordre venu d'en haut [m]
คำสั่งซื้อ[n.] (khamsang seū) EN: order   
คำสั่งซื้อซ้ำ[n. exp.] (khamsang seū sam) EN: repeat order   
คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์[n. exp.] (khamsang phithak sap) EN: receiving order ; court trust   
คำสั่งมาโคร[n. exp.] (khamsang mākhrō) EN: macro instruction   FR: macro-instruction [f] ; macro [f] (abrév.)
คำสั่งยึด[n. exp.] (khamsang yeut) EN: requisition order   
คำสั่งริบ[n. exp.] (khamsang rip) EN: requisition order   
คำสั่งศาล[n. exp.] (khamsang sān) EN: writ ; ruling ; decree ; court order   FR: décison judiciaire [f] ; acte judiciaire [m] ; injonction [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
pipelining(n) เทคนิคการประมวลผลคำสั่งของคอมพิวเตอร์แบบคู่ขนานกันไป
direction(n) คำสั่ง คำแนะนำ (ให้ปฏิบัติหรือให้ทำ), S. instructions

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ban[N] คำสั่งห้าม, See also: การห้าม, Syn. taboo, prohibition
billet[N] คำสั่งทางทหารเกี่ยวกับสถานที่พักชั่วคราว
charge[N] คำสั่ง, See also: คำชี้แจง, Syn. command, order
command[N] คำสั่ง, Syn. order, demand, decree, injunction, direction, directive, ultimatum, prohibition, interdict, interdiction, summons, mandate, behest, edict, instruction, dictate, commandment, writ, imperative, ordinance, law, fiat, bidding, prescription, Ant. countermand, revocation, retraction
commandment[N] คำสั่ง, Syn. command, order
countermand[N] คำสั่งยกเลิก
death warrant[N] คำสั่งประหารชีวิต, See also: คำพิพากษาให้ประหาร
decree absolute[N] คำสั่งศาลให้หย่า, See also: คำพิพากษาให้หย่า
direction[N] คำสั่ง, Syn. charge, regulation, injunction
directive[N] คำสั่ง, See also: คำบัญชา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
access methodวิธีเข้าถึงโปรแกรมสำหรับเข้าถึงหมายถึง ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งสำหรับการเก็บและเรียกใช้ข้อมูลมี 2 วิธี คือ วิธีการเข้าถึงโดยตรง (direct) หรือโดยสุ่ม (random) และวิธีการเข้าถึงโดยอ้อม (indirect) หรือโดยลำดับ (sequential) ดู direct และ indirect access ประกอบ
alert boxช่องข้อความเตือนหมายถึงช่องข้อความที่คอมพิวเตอร์จะแสดงให้เห็นบนจอภาพ มีข้อความเตือนในเรื่องการใช้คำสั่งบางประการที่อาจทำให้เกิดผลเสีย เช่น เครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษ ข้อความบางตอนอาจศูนย์หาย ฯ เป็นต้น
algorism(แอล' กะริสซึม) n. ระบบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ของอาหรับ (โดยใช้ตัวเลข 1, 2, 3.......) วิธีการคำนวณด้วเลขอาหรับ, ลำดับขึ้นตอนที่แน่นอนซึ่งใช้ในการแก้ปัญหา, ขั้นตอนวิธี, ชุดของคำสั่งที่กำหนดไว้อย่างมีขั้นตอนเพื่อใช้แก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง -algorismic adj.
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym) 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป (icon) อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
all-purpose computerคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นใช้เพื่อให้ทำงานสนองความต้องการได้หลายวัตถุประสงค์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจใช้วิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ทำงานได้ด้วยภาษาต่าง ๆ หลายภาษา (คอมพิวเตอร์ที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ส่วนมากจะเป็นคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ทั้งสิ้นดู special purpose computer เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
adjuration(n) การขอร้อง,การอ้อนวอน,การให้คำสัตย์,คำสั่ง
appoint(vt) แต่งตั้ง,กำหนด,มีโองการ,ออกคำสั่ง,นัดหมาย
behest(n) คำสั่ง,พระบรมราชโองการ
bidding(n) การเสนอราคา,การให้ราคา,คำสั่ง
bossy(adj) ชอบออกคำสั่ง,เจ้ากี้เจ้าการ,ชอบบงการ
command(n) คำสั่ง,คำบัญชา,การบังคับ,การบัญชาการ
decree(n) กฎ,พระราชกฤษฎีกา,คำสั่ง,คำบัญชา,ประกาศิต,คำพิพากษา
dictation(n) คำสั่ง,การบงการ,การเขียนตามคำบอก
dictum(n) สุภาษิต,คำกล่าว,คำสั่ง
direction(n) ทิศทาง,การควบคุม,แนวโน้ม,คำสั่ง,การชี้แนะ,การจ่าหน้าซอง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
absolute receivership (n) คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
decree nisiคำสั่งศาลที่ัยังไม่ถึงที่สุด
Instruction (n ) คำสั่ง, การสอน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
命令[めいれい, meirei] (n vt) คำสั่ง,ออกคำสั่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
指令[しれい, shirei] (n) คำสั่ง , See also: R. 命令

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
福音[ふくいん, fukuin] Thai: คำสั่งสอนของพระผู้เป็นเจ้า English: Word of God

German-Thai: Longdo Dictionary
Verfügung(n) |die| คำสั่งศาล
sollen|soll, sollte, hat gesollt| ควร (เป็นกริยาช่วย บ่งความต้องการ, คำสั่ง, ข้อควรทำ) เช่น Man soll nicht stehlen., Soll ich dir das Buch mal zeigen?
folgen(vt) |folgte, hat/ist gefolgt, etw.(D)| เชื่อฟัง, ทำตามคำสอนสั่ง เช่น Der Hund folgt seinem Herrn aufs Wort. เจ้าสุนัขตัวนี้เชื่อฟังคำสั่งของเจ้านาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top