ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สมดุล

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมดุล-, *สมดุล*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมดุล(v) equilibrium, Syn. เท่าเทียม, เสมอภาค, เท่ากัน
สมดุล(v) be balanced, Syn. เท่ากัน, เสมอกัน, Example: ภาวะว่างงานเกิดขึ้นเพราะปริมาณของคนกับงานไม่สมดุลกัน
สมดุล(adj) balanced, Syn. พอเหมาะ, Example: ภาวะการเงินของประเทศอยู่ในภาวะสมดุล
สมดุล(n) balance, See also: equilibrium, equivalence, evenness, Example: การมุ่งแต่เศรษฐกิจอย่างเดียวโดดๆ ทำให้เกิดการเสียสมดุล
สมดุลย์(v) equilibrium, Syn. เท่าเทียม, เสมอภาค, เท่ากัน
สมดุลยภาพ(n) equilibrium, Syn. ความเท่าเทียมกัน, ความเสมอภาค, ดุลยภาพ, ความสมดุล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมดุล(สะมะดุน, สมดุน) ว. เสมอกัน, เท่ากัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
equilibriumสมดุล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
equilibriumสมดุล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
equilibriumสมดุล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
political equilibriumสมดุลทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
equilibrium, politicalสมดุลทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
structure-induced equilibriumสมดุลที่เกิดจากโครงสร้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
population equilibriumสมดุลประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dynamic equilibriumสมดุลพลวัต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
equilibrium, dynamicสมดุลพลวัต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
evaporative equilibriumสมดุลแบบระเหย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vapor-liquid equilibriumสมดุลไอ-ของเหลว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Economic equilibriumสมดุลทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Chemical equilibriumสมดุลเคมี [TU Subject Heading]
Equilibriumสมดุลการทรงตัว [TU Subject Heading]
Vapor-liquid equilibriumสมดุลสถานะระหว่างของเหลวกับไอ [TU Subject Heading]
Water balance (Hydrology)สมดุลของน้ำ (อุทกวิทยา) [TU Subject Heading]
Acid-Base Disturbancesสมดุลย์กรดด่างที่ผิดปกติ [การแพทย์]
Diet, Balancedสมดุลย์ของสารอาหาร, อาหารที่มีความสมดุลย์ [การแพทย์]
Dynamics Steady Stateสมดุลย์ทางไดแนมิคส์ [การแพทย์]
Electrical Neutralityสมดุลของประจุไฟฟ้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A guy like this, if he's sittin' ringside at the Dempsey-Firpo fight, he'd be trying to tell you that...คนที่แต่งตัวประหลาดเช่นนี้ถ้าเขาเป็น 'สมดุลย์ Sittin ที่ต่อสู้ก้าว-เฟอร์โป, เขาก็จะพยายามที่จะบอกคุณว่า ... 12 Angry Men (1957)
How's your equilibrium, Ringo?วิธีการของสมดุลของ ริงโก้ ? Help! (1965)
And they upset the natural balance.มันทำให้สมดุล ทางธรรมชาติบกพร่อง Oh, God! (1977)
If it has to taste like this I don't care if my electrolytes are balanced or not.หากมีจะได้ลิ้มรสเช่นนี้ฉันไม่ สนใจ ถ้าอิเล็กของฉันมีความสมดุล หรือไม่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
He's going to reconstruct the balance of terror, and open the ultimate can of worms.เขาจะสร้างความสมดุลของความหวาดกลัว และเปิดกระป๋องสูงสุดของหนอน The Russia House (1990)
- That's the equation.- เป็นสมดุลย์ Don Juan DeMarco (1994)
All young Wachati warriors must face five days of balance and concentration.ชายหนุ่มนักรบวาชาติ ต้องใช้เวลา 5 วัน... ...ในการฝึกสมดุลและสมาธิ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
- Graham, move over there and keep the boat in balance.- เกรแฮมย้ายไปที่นั่นและให้เรืออยู่ในสมดุล Dante's Peak (1997)
- Get up there and balance the boat.- ได้รับการขึ้นและมีความสมดุลของเรือ Dante's Peak (1997)
That new knife kind of balances things out, don't it?มีดด้ามใหม่ ทำให้สมดุลขึ้น ใช่รึเปล่า The Education of Little Tree (1997)
So I'm crazy and chemically imbalanced.แล้วฉันก็เป็นบ้า และเสียสมดุล คุณเหนื่อย City of Angels (1998)
Visually, there exists a graceful equilibrium between its length and width.ดังที่เห็น ด้านยาวกับด้านกว้าง มีสัดส่วนที่สมดุลกัน Pi (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมดุล[somdun] (n) EN: balance ; equilibrium  FR: balance [ f ] ; équilibre [ m ]
สมดุลยภาพ[somdunyaphāp] (n) EN: equilibrium

English-Thai: Longdo Dictionary
equilibrium(n) ดุลยภาพ, สภาวะสมดุล, See also: counterpoise, equipoise, stasis, Syn. balance
homoeopathy[โฮมีโอพาธี] (n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
even off(phrv) เท่ากัน, See also: สมดุล, เสมอกัน, Syn. even out
even out(phrv) เท่ากัน, See also: สมดุล, เสมอกัน, Syn. even off
even up(phrv) ทำให้เท่ากันมากขึ้น, See also: สมดุลยิ่งขึ้น
equilibrate(vi) สมดุลกัน, See also: เท่ากัน, Syn. stabilize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balance(แบล'เลินซฺ) n. ความสมดุล, ดุลยภาพ, สติ, ความสุขุม, ตาชั่ง, ตาเต็ง, ตาชู, คันชั่ง, งบดุล, ยอดยกไป, ปิดบัญชีคงเหลือ, จำนวนเหลือ, กลุ่มดาวตราชู vt. ทำให้สมดุล, Syn. symmetry -Conf. rest
balanced(แบล'เลินซฺดฺ) adj. สมดุล, ได้สัดส่วน, Syn. harmonious, Ant. unproportioned
balancer(แบล'เลินเซอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้สมดุล, นักกายกรรมทรงตัว
counterpoise(เคา'เทอะพอยซฺ) n. น้ำหนักสำหรับถ่วง, เครื่องถ่วง, อำนาจหรือแรงถ่วงที่เท่าเทียมกัน, ดุลยภาพ, ภาวะทรงตัว, คาน, เครื่องคาน, สติ. vt. ถ่วงด้วยน้ำหนัก, ถ่วงให้สมดุล, ทำให้ทรงตัว, พิจารณาอย่างละเอียด, Syn. compensate, offset, equalize
disequilibriumn. การเสียสมดุล, Syn. imbalance
dynamics(ไดแนม'มิคซฺ) n. สาขาวิชากลศาสตร์ที่เกี่ยวกับความเคลื่อนที่และความสมดุลของระบบการเคลื่อนที่, แรงผลักดัน, พลศาสตร์, ลักษณะหรือประวัติการเปลี่ยนแปลง, การเจริญเติบโตและการพัฒนา, การแปรผันและระดับสูงต่ำของเสียงดนตรี
equation(อีเคว'เชิน) n. สมการ, การทำให้เท่ากัน, ความเท่าเทียมกัน, ความสมดุล, Syn. equality
equilibrium(อีควิลิบ'เบรียม) n. ความสมดุล, ดุลยภาพ, ความเสมอภาค, สภาพคงที่, ความสงบใจ., See also: equilibratory adj. ดูequilibrium equilibrious adj. ดูequilibrium, Syn. stability
even(อี'เวิน) adj. เรียบ, ราบ, สม่ำเสมอ, ซึ่งหารด้วยเลข2ได้ลงตัว, ได้สมดุล, ยุติธรรม, พอดี, ไม่ขาดไม่เกิน, เงียบสงบ -adv. อย่างราบเรียบ, ยังคง, ยิ่งกว่านั้น, แม้ว่า n. ตอนเย็น vt. ทำให้ราบ, ทำให้เรียบ, ทำให้สมดุล, ทำให้เท่ากัน. vt. กลายเป็นเท่ากัน. -Id. (be (get) even wi
homeostasisn. ภาวะสมดุลของสิ่งแวดล้อมภายใน, ภาวะสมดุลทางคุณสมบัติเคมีและฟิสิกส์ของเหลวในร่างกาย, See also: homeostatic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
asymmetrical(adj) ไม่สมดุล, ไม่สมมาตร, ไม่ได้ส่วนสัด
balance(n) ความสมดุล, ดุลยภาพ, คันชั่ง, ตาชู, ตาเต็ง, ตาชั่ง
balance(vt) ทำให้เท่ากัน, ทำให้สมดุล
counterbalance(vt) ทำให้เท่ากัน, ทำให้สมดุลกัน, ถ่วง
equal(adj) เท่ากัน, สมน้ำสมเนื้อ, เสมอกัน, เสมอภาค, สมดุล
equation(n) สมการ, ความสมดุล, ความเท่าเทียมกัน
equilibrium(n) ความสมดุล, ความคงที่, ดุลยภาพ, ความเสมอภาค
equipoise(n) ความสมดุล, ความเที่ยงตรง, ดุลยภาพ, ความแน่วแน่
even(vt) ทำให้เรียบ, ทำให้เสมอกัน, ทำให้สม่ำเสมอ, ทำให้เท่ากัน, ทำให้สมดุล
inequality(n) ความไม่เสมอภาค, ความไม่สมดุลกัน, ความไม่เท่ากัน, ความลำเอียง

German-Thai: Longdo Dictionary
Energieerhaltungssatz(n) |der, pl. Energieerhaltungssätze| กฏความสมดุลของพลังงาน (ฟิสิกส์)
Impulserhaltungssatz(n) |der, pl. Impulserhaltungssätze| กฏความสมดุลของโมเมนตัม (ฟิสิกส์)
Gleichgewicht(n) |das, nur Sg.| ความสมดุล

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top