Search result for

stasis

(29 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stasis-, *stasis*, stasi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stasis[N] การหยุดนิ่ง, See also: การหยุดชะงัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stasis(สเท'ซิส,สแทส'ซิส) n. การหยุดไหลหรือไหลน้อยลง,ภาวะหยุดนิ่ง,ความชะงักงัน,ดุลยภาพที่เกิดจากแรงต้านกัน
ecstasisn. การขยายพยางค์, See also: ecstatic adj. ดูecstasis -pl. ecruses
homeostasisn. ภาวะสมดุลของสิ่งแวดล้อมภายใน,ภาวะสมดุลทางคุณสมบัติเคมีและฟิสิกส์ของเหลวในร่างกาย, See also: homeostatic adj.
metastasis(มะแทส'ทะซิส) n. การย้ายของโรคหรือเชื้อหรือเซลล์จากส่วนหนึ่งหรืออวัยวะหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งหรืออวัยวะหนึ่งที่ไม่ติดต่อกันโดยตรง., See also: metastatic adj. pl. metastases

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stasis๑. การหยุดไหล, การไหลช้า๒. ภาวะสมดุลแรงต้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stasis, intestinalภาวะสารคั่งในลำไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stasis, venous๑. ภาวะเลือดดำหยุดไหล๒. ภาวะเลือดดำไหลช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Their stasis pods are outfitted with neural stimulators designed to keep their occupants' brains active during extended hibernations, so when they hooked me up...รังไหมพวกนั้นเต็มไปด้วยเครื่องมือ ซึ่งมีการจำลองระบบประสาท ถูกออกแบบให้การทำงานของสมอง ยังคงทำงานอยู่ตลอดเวลา Resurgence (2010)
They were in stasis for who knows how long before we came around.พวกนั้นก็หยุดไป ใครจะรู้ว่านานแค่ไหน ก่อนที่เราจะไปเจอพวกเขาเสียอีก Resurgence (2010)
Well, I've just completed a thorough diagnostic on one of the stasis pods.ดีเลย, เราเพิ่งเสร็จจากการวิเคราะห์ Pods ตัวหนึ่งที่มันไม่ทำงาน Gauntlet (2011)
Once you're sealed inside the stasis pod, your metabolism shuts down.เมื่อคุณจำศีลอยู่ใน pod เมตาบอลิซึมของคุณจะหยุดทำงาน Gauntlet (2011)
We're ready to put the first group into stasis.เราพร้อมแล้วที่จะส่งกลุ่มแรกเข้าจำศีล Gauntlet (2011)
Well, as you know, we've been powering up all the stasis pod corridors, and it's been going...ก็อย่างที่คุณรู้เรากำลังเปิดมัน pod ทั้งหมดในแถบนั้น และเรากำลัง... Gauntlet (2011)
Your mind and body are in a state of shock as a result of the stasis.สมองและร่างกายคุณยังไม่หายช็อค ผลของการที่ถูกแช่แข็ง Prometheus (2012)
It's called stasis.มันเรียกว่า สเตซิส Lockout (2012)
Of course, but there are a few issues with stasis, are there not?แน่นอน แต่มันก็มีผลข้างเคียง จากสเตซิส ใช่มั้ย Lockout (2012)
M.S. One. 30-year stasis.30 ปี ที่ M.S,one Lockout (2012)
It's from the stasis.มันเกิดจากการหลับยาว Lockout (2012)
The Naga venom is only deoxygenated when it's in stasis.พิษของนากาจะไม่รับอ็อกซิเจน เมื่อมันอยู่นิ่งๆ Into the Dark (2012)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エピスタシス[, episutashisu] (n) epistasis [Add to Longdo]
ホメオスタシス[, homeosutashisu] (n) homeostasis [Add to Longdo]
欝血;鬱血;うっ血[うっけつ, ukketsu] (n,vs) (1) blood congestion; (suf) (2) -stasis [Add to Longdo]
恒常性[こうじょうせい, koujousei] (n) constancy; homeostasis; homoeostasis [Add to Longdo]
止血[しけつ, shiketsu] (n,vs,adj-no) stop bleeding; hemostasis; haemostasis [Add to Longdo]
宿便[しゅくべん, shukuben] (n) feces contained long in the intestines; fecal stasis; coprostasis [Add to Longdo]
転移[てんい, ten'i] (n,vs,adj-no) (1) moving (with the times); changing (with the times); (2) metastasis; (3) (See 相転移) transition (i.e. phase transition); (4) transfer (of learning); (5) transference (in psychoanalysis); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stasis \Sta"sis\ (st[=a]"s[i^]s or st[a^]s"[i^]s), n. [NL., fr.
   Gr. sta`sis a standing still.] (Physiol.)
   A slackening or arrest of the blood current in the vessels,
   due not to a lessening of the heart's beat, but presumably to
   some abnormal resistance of the capillary walls. It is one of
   the phenomena observed in the capillaries in inflammation.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stasis
   n 1: an abnormal state in which the normal flow of a liquid
      (such as blood) is slowed or stopped
   2: inactivity resulting from a static balance between opposing
     forces

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top