ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

requital

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -requital-, *requital*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
requital(n) การตอบสนอง, See also: การโต้ตอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
requital(รีไคว'เทิล) n. การชดเชย, การตอบแทน, การตอบสนอง, การโต้ตอบ, การแก้แค้น, สิ่งที่ชดเชย, สิ่งตอบแทน, รางวัล, การทำโทษ

English-Thai: Nontri Dictionary
requital(n) การแก้แค้น, การชดเชย, การตอบสนอง, รางวัล, ค่าตอบแทน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การตอบแทน(n) return, See also: requital, retaliation, remuneration, reciprocation, compensation, reprisal, Syn. การชดเชย, การทดแทน, การตอบสนอง, Example: การตอบแทนผู้มีพระคุณสามารถกระทำได้หลายแบบ
การแก้แค้น(n) vengeance, See also: requital, retaliation, Example: การพยาบาทนำมาซึ่งการแก้แค้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแก้แค้น[kān kaēkhaēn] (n) EN: vengeance ; requital ; retaliation ; revenge  FR: vengeance [ f ] ; revanche [ f ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
requital (n) rˈɪkwˈaɪtl (r i1 k w ai1 t l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vergeltung { f } | Vergeltungen { pl }requital | requitals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
恩返し[おんがえし, ongaeshi] (n, vs) requital of a favour (favor); repayment (of an obligation, kindness, etc.); (P) [Add to Longdo]
返報[へんぽう, henpou] (n, vs, adj-no) requital [Add to Longdo]
報徳[ほうとく, houtoku] (n) moral requital [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Requital \Re*quit"al\ (-al), n. [From {Requite}.]
   The act of requiting; also, that which requites; return, good
   or bad, for anything done; in a good sense, compensation;
   recompense; as, the requital of services; in a bad sense,
   retaliation, or punishment; as, the requital of evil deeds.
   [1913 Webster]
 
      No merit their aversion can remove,
      Nor ill requital can efface their love. --Waller.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Compensation; recompense; remuneration; reward;
     satisfaction; payment; retribution; retaliation;
     reprisal; punishment.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 requital
   n 1: a justly deserved penalty [syn: {retribution}, {requital}]
   2: an act of requiting; returning in kind [syn: {requital},
     {payment}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top