ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

palter

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -palter-, *palter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
palter[VI] พูดหรือกระทำไม่จริงใจ, See also: ทำเสแสร้ง
palter[VI] เจรจาแลกเปลี่ยน, See also: พูดต่อรอง, Syn. haggle, bargain, chaffer
palter with[PHRV] ปฏิบัติอย่างไม่จริงจัง, See also: ทำอย่างไม่จริงจัง
palter with[PHRV] พูดหลอกด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
palter(พอล'เทอะ) vi. พูดเล่น ๆ ,ทำเล่น ๆ ,ต่อรอง,ต่อล้อต่อเถียง, See also: palterer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
palter(vi) พูดต่อล้อต่อเถียง,พูดเล่น,พูดหลบหลีก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กุ[v.] (ku) EN: lie ; equivocate ; fib ; palter ; prevaricate ; fabricate   FR: feindre ; simuler

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
palter    (v) pˈɔːltər (p oo1 l t @ r)
palters    (v) pˈɔːltəz (p oo1 l t @ z)
paltered    (v) pˈɔːltəd (p oo1 l t @ d)
paltering    (v) pˈɔːltərɪŋ (p oo1 l t @ r i ng)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Palter \Pal"ter\, v. i. [imp. & p. p. {Paltered}; p. pr. & vb.
   n. {Paltering}.] [See {Paltry}.]
   1. To haggle. [Obs.] --Cotgrave.
    [1913 Webster]
 
   2. To act in insincere or deceitful manner; to play false; to
    equivocate; to shift; to dodge; to trifle.
    [1913 Webster]
 
       Romans, that have spoke the word,
       And will not palter.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Who never sold the truth to serve the hour,
       Nor paltered with eternal God for power. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To babble; to chatter. [Obs.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Palter \Pal"ter\, v. t.
   To trifle with; to waste; to squander in paltry ways or on
   worthless things. [Obs.] "Palter out your time in the penal
   statutes." --Beau. & Fl.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 palter
   v 1: be deliberately ambiguous or unclear in order to mislead or
      withhold information [syn: {beat around the bush},
      {equivocate}, {tergiversate}, {prevaricate}, {palter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top