ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

counterbalance

K AW1 N T ER0 B AE2 L AH0 N S   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -counterbalance-, *counterbalance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
counterbalance[VT] ถ่วงดุล, See also: ถ่วงให้เท่ากัน, Syn. balance, compensate
counterbalance[N] น้ำหนักถ่วง, See also: เครื่องถ่วง, Syn. counterpoise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
counterbalance(เคา'เทอะแบลเลินซฺ) n. น้ำหนักถ่วง,เครื่องถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ดุลยภาพ vt.,vi. ถ่วงให้เท่ากัน, Syn. counterpoise

English-Thai: Nontri Dictionary
counterbalance(n) เครื่องถ่วง,น้ำหนักถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ความถ่วงดุล,ดุลยภาพ
counterbalance(vt) ทำให้เท่ากัน,ทำให้สมดุลกัน,ถ่วง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาน[V] counterbalance, See also: counterpoise, Syn. ถ่วงดุล, Example: สหรัฐอเมริกาต้องใช้กำลังทหาร 4 แสนกว่านายเข้าไปในพื้นที่เพื่อคานกำลังสร้างดุลยภาพระหว่างกองทัพอันใหญ่โตมโหฬารของอิรักกับชาติอาหรับที่เป็นกลาง, Thai definition: ต่างฝ่ายต่างคุมกันอยู่, ต่างฝ่ายต่างตรึงกันอยู่
คานอำนาจ[V] counterbalance, See also: counterpoise, Syn. ถ่วงอำนาจ, Example: การแก้ปัญหาทำในแนวคิดที่ว่าให้มีกรรมการหลายชุดและให้กรรมการมาคานอำนาจซึ่งกันและกัน

CMU English Pronouncing Dictionary
COUNTERBALANCE    K AW1 N T ER0 B AE2 L AH0 N S
COUNTERBALANCE    K AW1 N ER0 B AE2 L AH0 N S
COUNTERBALANCED    K AW2 N T ER0 B AE1 L AH0 N S T
COUNTERBALANCED    K AW2 N ER0 B AE1 L AH0 N S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
counterbalance    (n) kˈauntəbæləns (k au1 n t @ b a l @ n s)
counterbalance    (v) kˌauntəbˈæləns (k au2 n t @ b a1 l @ n s)
counterbalanced    (v) kˌauntəbˈælənst (k au2 n t @ b a1 l @ n s t)
counterbalances    (n) kˈauntəbælənsɪz (k au1 n t @ b a l @ n s i z)
counterbalances    (v) kˌauntəbˈælənsɪz (k au2 n t @ b a1 l @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegengewichtsgabelstapler {m}counterbalance fork-lift truck [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
見合う[みあう, miau] (v5u) (1) to exchange glances; (2) to correspond; to counterbalance [Add to Longdo]
釣り合う(P);釣合う[つりあう, tsuriau] (v5u,vi) to balance; to be in harmony; to suit; to go well together; to counterbalance; to reach equilibrium; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Counterbalance \Coun`ter*bal"ance\ (-b?l"ans), v. t. [imp. & p.
   p. {Counterbalanced} (-anst); p. pr. & vb. n.
   {Counterbalancing}.]
   To oppose with an equal weight or power; to counteract the
   power or effect of; to countervail; to equiponderate; to
   balance.
   [1913 Webster]
 
      The remaining air was not able to counterbalance the
      mercurial cylinder.           --Boyle.
   [1913 Webster]
 
      The study of mind is necessary to counterbalance and
      correct the influence of the study of nature. --Sir W.
                          Hamilton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Counterbalance \Coun"ter*bal`ance\ (koun"t?r-b?l`ans), n.
   A weight, power, or agency, acting against or balancing
   another; as:
   (a) A mass of metal in one side of a driving wheel or fly
     wheel, to balance the weight of a crank pin, etc., on the
     opposite side of the wheel.
   (b) A counterpoise to balance the weight of anything, as of a
     drawbridge or a scale beam.
     [1913 Webster]
 
        Money is the counterbalance to all other things
        purchasable by it.          --Locke.
     [1913 Webster] counter-balanced

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 counterbalance
   n 1: a weight that balances another weight [syn:
      {counterweight}, {counterbalance}, {counterpoise},
      {balance}, {equalizer}, {equaliser}]
   2: equality of distribution [syn: {balance}, {equilibrium},
     {equipoise}, {counterbalance}]
   3: a compensating equivalent [syn: {counterbalance}, {offset}]
   v 1: adjust for; "engineers will work to correct the effects or
      air resistance" [syn: {compensate}, {counterbalance},
      {correct}, {make up}, {even out}, {even off}, {even up}]
   2: contrast with equal weight or force [syn: {oppose},
     {counterbalance}]
   3: oppose and mitigate the effects of by contrary actions; "This
     will counteract the foolish actions of my colleagues" [syn:
     {counteract}, {countervail}, {neutralize}, {counterbalance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top