ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

injustice

IH2 N JH AH1 S T IH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -injustice-, *injustice*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
injustice(n) ความอยุติธรรม, Syn. favoritism, prejudice, unfairness, Ant. right, fairness, just

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
injustice(อินจัส'ทิส) n. ความอยุติธรรม, ความไม่เป็นธรรม, การล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น, การกระทำที่ไม่ยุติธรรม, ความผิด, Syn. grievance

English-Thai: Nontri Dictionary
injustice(n) ความไม่เป็นธรรม, ความผิด, การล่วงละเมิด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We didn't want to create an injustice simply because Mr. Gandhi was abusing our existing legislation.เราไม่ต้องการสร้างความไม่ยุติธรรม เพียงเพราะคานธี ละเมิดกฎหมายของเรา Gandhi (1982)
What you cannot do is accept injustice from Hitler or anyone.เราไม่สามารถ รับความอยุติธรรม จากฮิตเลอร์หรือใครได้ Gandhi (1982)
You must make the injustice visible.เราต้องทำให้ความอยุติธรรม เป็นที่ประจักษ์ Gandhi (1982)
...the suicide of my wife preyed on my mind and created a sense of injustice in me.การฆ่าตัวตายของภรรยาผม มันทำให้ผมคิดได้ และทำให้ผมรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรม Clue (1985)
It is the case in every period of history where injustice based on falsehoods based on taking away the right and freedoms of people to live and survive with dignity that eventually when you call a bluff the tables turn.ในทุกช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ที่มีความไม่ยุติธรรม ที่ตั้งอยู่บนความเท็จ ตั้งอยู่บนการพรากสิทธิและเสรีภาพไปจากประชาชน The Corporation (2003)
Don't you know that I can't stand for injustice for the weak?นายไม่รู้รึไงว่าฉันทนดูคนอ่อนแอถูกรังแกไม่ได้ Episode #1.11 (2010)
Some great injustice I can't remember now.ความไม่ยุติธรรมอะไรซักอย่าง ตอนนี้ฉันจำไม่ได้แล้ว Someone to Watch Over Me (2011)
♪ I was disgusted by all the injusticeฉันขยะแขยงความไม่ยุติธรรมทั้งหมดเหลือเกิน Michael (2012)
(echoing): ♪ All the injustice (Artie screams)ความไม่ยุติธรรมทั้งหมดทั้งปวง Michael (2012)
Tolbert Phamer and Bud having been handled with such manifest injustice and cruelly murdered when they stand before the Lord he will wash away their sins and take them to the promised land.ทอลเบิร์ต เฟเมอร์ และบั้ด Episode #1.2 (2012)
Have I not rid it of the cruelties and injustices of the past?ข้าไม่ได้กำจัดความโหดเหี้ยมและ ความอยุติธรรมจากอดีตหรือ The Disir (2012)
A great injustice has been done to them.ท่านจะดูแลให้พวกเขา มีความเป็นอยู่ที่ดีกินอิ่มหน่ำสำราญ Valar Dohaeris (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
injusticeCry out against injustice.
injusticeMartin Luther King, Jr., had won his first protest against injustice - peacefully.
injusticePeople can turn to the law if they want to correct an injustice.
injusticeThe hero of the book rails at the injustices of the world but does nothing about them.
injusticeWoman as I am, I shall stand up against any social injustice.
injusticeYou must speak out against injustice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอยุติธรรม(n) injustice, See also: iniquity, partiality, unfairness, Example: นักศึกษาเป็นคนหนุ่มคนสาวมีความคิดเร่าร้อน รักความเป็นธรรม และเกลียดชังความอยุติธรรม
อยุติธรรม(n) injustice, See also: partiality, Syn. ความอยุติธรรม, Ant. ยุติธรรม, Example: เขามีอยุติธรรมในตัวเองอย่างมาก, Thai Definition: ความไม่เป็นธรรม, ความไม่เป็นกลาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อยุติธรรม[ayuttitham] (n) EN: injustice ; partiality  FR: injustice [ f ] ; partialité [ f ]
ความอยุติธรรม[khwām ayuttitham] (n) EN: injustice

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INJUSTICE IH2 N JH AH1 S T IH0 S
INJUSTICES IH2 N JH AH1 S T AH0 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
injustice (n) ˈɪnʤˈʌstɪs (i1 n jh uh1 s t i s)
injustices (n) ˈɪnʤˈʌstɪsɪz (i1 n jh uh1 s t i s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不平[bù píng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ,  ] injustice; unfairness; wrong; grievance; indignant; resentful #16,128 [Add to Longdo]
[yuān, ㄩㄢ, ] injustice; grievance; wrong #16,323 [Add to Longdo]
不公正[bù gōng zhèng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄓㄥˋ,   ] injustice [Add to Longdo]
不义[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ,   /  ] injustice [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ungerechtigkeit { f } | Ungerechtigkeiten { pl }injustice | injustices [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不正[ふせい, fusei] (adj-na, n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P) #4,391 [Add to Longdo]
不当[ふとう, futou] (adj-na, n) injustice; impropriety; unreasonableness; undeserved; unfair; invalid; (P) #8,402 [Add to Longdo]
不法[ふほう, fuhou] (adj-na, n, adj-no) lawlessness; injustice; illegality; unlawfulness; (P) #10,820 [Add to Longdo]
曲事[くせごと, kusegoto] (n) wickedness; injustice [Add to Longdo]
失当[しっとう, shittou] (adj-na, n) injustice; impropriety; unreasonableness [Add to Longdo]
不義[ふぎ, fugi] (n, adj-no) (1) immorality; injustice; misconduct; impropriety; perfidy; (2) adultery; infidelity; cuckoldry; (3) (arch) (See 八虐) murdering one's teacher or a government official [Add to Longdo]
不義理[ふぎり, fugiri] (adj-na, n) dishonesty; injustice; dishonor; dishonour; ingratitude [Add to Longdo]
不公正[ふこうせい, fukousei] (n, adj-na) injustice; unfairness [Add to Longdo]
不公平[ふこうへい, fukouhei] (adj-na, n) unfairness; injustice; partiality; (P) [Add to Longdo]
不正を矯める[ふせいをためる, fuseiwotameru] (exp, v1) to redress injustice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Injustice \In*jus"tice\, n. [F. injustice, L. injustitia. See
   {In-} not, and {Justice}, and cf. {Unjust}.]
   1. Lack of justice and equity; violation of the rights of
    another or others; iniquity; wrong; unfairness;
    imposition.
    [1913 Webster]
 
       If this people [the Athenians] resembled Nero in
       their extravagance, much more did they resemble and
       even exceed him in cruelty and injustice. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. An unjust act or deed; a sin; a crime; a wrong.
    [1913 Webster]
 
       Cunning men can be guilty of a thousand injustices
       without being discovered, or at least without being
       punished.               --Swift.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 injustice
   n 1: an unjust act [syn: {injustice}, {unfairness}, {iniquity},
      {shabbiness}]
   2: the practice of being unjust or unfair [syn: {injustice},
     {unjustness}] [ant: {justice}, {justness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top