ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ambiguous

AE0 M B IH1 G Y UW0 AH0 S   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ambiguous-, *ambiguous*, ambiguou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambiguous[ADJ] ที่กำกวม, See also: ที่ตีความหมายได้มากกว่าหนึ่ง
ambiguous[ADJ] ที่ไม่ชัดเจน, See also: เคลือบคลุม, คลุมเครือ, ไม่กระจ่าง, Syn. obscure, vague, Ant. clear, explicit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambiguous(แอมบิก' กิวเอิส) adj. คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ.

English-Thai: Nontri Dictionary
ambiguous(adj) กำกวม,คลุมเครือ,เคลือบคลุม,มีสองนัย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The content of that message is morally ambiguous at best.ปัญหาของฉันคือ: เนื้อหาของข้อความที่ไม่ชัดเจน ทางศีลธรรมที่ดีที่สุด Contact (1997)
"it only comes back stronger "like some sexually ambiguous horror movie villain.มันกลับมาแข็งแรงกว่าเดิม ยังกับนางเอกละครน้ำเน่า Vitamin D (2009)
That's a somewhat ambiguous response.นั่นเป็นคำตอบที่กำกวมนะ The Large Hadron Collision (2010)
It better defines the ambiguous period between afternoon and evening:มันระบุช่วงที่กำกวม ระหว่างบ่ายกับค่ำได้ดี ก่อนค่ำ The Lunar Excitation (2010)
Ambiguous sexual identity.ความทะเยอทะยานการบ่งบอกเพศ Charade (2011)
We can't just keep waiting in this ambiguous situation.เราจะรออยู่ในสถานการณ์ ที่คลุมเครือแบบนี้ไม่ได้ Midas (2011)
A sexually ambiguous male of indiscriminate ethnicity who may or may not have lost a job, wife, or loved one?ชายไม้ป่าเดียวกันที่ไม่เกี่ยงเชื้อชาติ ที่อาจหรืออาจจะไม่สูญเสียงาน ภรรยา หรือคนรักหรอ? Closing Time (2012)
I'm having an ambiguous loss.ตอนนี้ฉันมีการสูญเสียที่คลุมเครือ Blood Is the New Black (2012)
She's just starting to come to terms with all the anger that's tied to ambiguous loss.เธอเริ่มจะเข้าสู่ภาวะ การโกรธที่มากับ ความสูญเสียที่ไม่ชัดเจน Blood Is the New Black (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ambiguousHe may well just say something ambiguous again.
ambiguousHis ambiguous reply made her all the more irritated.
ambiguousOur words are potentially ambiguous.
ambiguousThe main feature of this scheme is still ambiguous.
ambiguousThe meaning of this sentence is ambiguous.
ambiguousWhat an ambiguous expression!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ชัด[ADV] ambiguously, See also: vaguely, not clearly, indistinctly, Syn. ไม่ชัดเจน, Example: คนไทยบางคนพูดไทยไม่ชัดไม่รู้ว่าจงใจให้เหมือนฝรั่งหรือเปล่า, Thai definition: ออกเสียงไม่ตรงตามเสียงนั้นเพราะเพี้ยนไป
มีเลศนัย[ADV] equivocally, See also: ambiguously, obscurely, mysteriously, furtively, slyly, Example: เขาจงใจพูดอย่างมีเลศนัย
กำกวม[ADJ] ambiguous, See also: doubtful, vague, unclear, obscure, dubious, equivocal, Syn. เคลือบคลุม, คลุมเครือ, น่าสงสัย, Ant. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, แน่ชัด, Example: เขาชอบพูดประโยคกำกวมทำให้ผมมักจะเข้าใจผิด, Thai definition: มีความหมายหลายนัย
คลุม[ADV] ambiguously, See also: vaguely, obscurely, indistinctly, Syn. คลุมเครือ, Example: เขาตอบคำถามอย่างคลุมๆ เลยไม่รู้ว่าจะสรุปอย่างไร, Thai definition: พูดไม่บ่งชัดให้จะแจ้ง เช่น พูดคลุมๆ
คลุมเครือ[ADJ] vague, See also: ambiguous, obscure, unclear, indistinct, Syn. กำกวม, Example: ผู้เขียนใช้สัญลักษณ์ที่คลุมเครือ ผู้อ่านอาจไม่เข้าใจ, Thai definition: ลักษณะที่ก้ำกึ่งเอาแน่นอนทางใดทางหนึ่งไม่ได้
คาบลูกคาบดอก[ADJ] ambiguous, See also: borderline, equivocal, uncertain, Syn. ไม่แน่นอน, ก้ำกึ่ง, Ant. แน่นอน, Example: สถานการณ์การเมืองของไทยตกอยู่ในสภาพคาบลูกคาบดอก เอาแน่เอานอนไม่ได้, Thai definition: ตกอยู่ในระยะคับขันกำลังจะได้หรือเสียก้ำกึ่งกันโดยไม่แน่ว่าจะเป็นอย่างไหน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious   FR: équivoque ; ambigu ; vague
คลุมเครือ[v.] (khlumkhreūa) EN: be ambiguous ; be vague ; be obscure ; be indistinct ; be dull ; dim   FR: être imprécis ; être vague ; être ambigu
น่าสงสัย[adj.] (nāsongsai) EN: ambiguous ; doubtful ; suspicious-looking ; doubtable ; suspicious   FR: douteux ; suspect ; ambigu
พูดกำกวม[v. exp.] (phūt kamkūam) EN: make ambiguous remarks ; talk in vague terms   FR: parler en termes vagues ; s'exprimer de manière ambigüe

CMU English Pronouncing Dictionary
AMBIGUOUS AE0 M B IH1 G Y UW0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ambiguous (j) ˈæmbˈɪgjuəʳs (a1 m b i1 g y u@ s)
ambiguously (a) ˈæmbˈɪgjuəʳsliː (a1 m b i1 g y u@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
模棱[mó léng, ㄇㄛˊ ㄌㄥˊ, / ] ambiguous; undecided and unclear, #178,340 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mehrdeutiger Dateiname [comp.]ambiguous filename [Add to Longdo]
mehrdeutiges Kommandowort [comp.]ambiguous verb [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいまいな内容モデル;曖昧な内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] (n) {comp} ambiguous content model [Add to Longdo]
あいまい検索;曖昧検索[あいまいけんさく, aimaikensaku] (n) {comp} fuzzy reference; ambiguous search; ambiguous retrieval [Add to Longdo]
あやふや[, ayafuya] (adj-na,n) (on-mim) uncertain; vague; ambiguous; (P) [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
ぼやかす[, boyakasu] (v5s,vt) (See 暈す) to make ambiguous [Add to Longdo]
イミフ[, imifu] (adj-na) (abbr) (sl) (See 意味不明) of uncertain meaning; ambiguous [Add to Longdo]
メリハリの利いた;めりはりの利いた[めりはりのきいた(めりはりの利いた);メリハリのきいた(メリハリの利いた), meriharinokiita ( meriharino ri ita ); merihari nokiita ( merihari no ri ita )] (exp) (See メリハリを利かせた) explicit; clear; unambiguous; meaningful; lively [Add to Longdo]
メリハリを利かせた;めりはりを利かせた[メリハリをきかせた(メリハリを利かせた);めりはりをきかせた(めりはりを利かせた), merihari wokikaseta ( merihari wo kika seta ); merihariwokikaseta ( merihariwo kika] (exp) (See メリハリの利いた) explicit; clear; unambiguous; meaningful; lively [Add to Longdo]
意味不明[いみふめい, imifumei] (n,adj-na,adj-no) of uncertain meaning; ambiguous; cryptic; (P) [Add to Longdo]
一義的[いちぎてき, ichigiteki] (adj-na,n) unequivocable; unambiguous; unmistakable [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
曖昧検索[あいまいけんさく, aimaikensaku] ambiguous search, ambiguous retrieval [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ambiguous \Am*big"u*ous\, a. [L. ambiguus, fr. ambigere to
   wander about, waver; amb- + agere to drive.]
   Doubtful or uncertain, particularly in respect to
   signification; capable of being understood in either of two
   or more possible senses; equivocal; as, an ambiguous course;
   an ambiguous expression.
   [1913 Webster]
 
      What have been thy answers? What but dark,
      Ambiguous, and with double sense deluding? --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Doubtful; dubious; uncertain; unsettled; indistinct;
     indeterminate; indefinite. See {Equivocal}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ambiguous
   adj 1: open to two or more interpretations; or of uncertain
       nature or significance; or (often) intended to mislead;
       "an equivocal statement"; "the polling had a complex and
       equivocal (or ambiguous) message for potential female
       candidates"; "the officer's equivocal behavior increased
       the victim's uneasiness"; "popularity is an equivocal
       crown"; "an equivocal response to an embarrassing
       question" [syn: {equivocal}, {ambiguous}] [ant:
       {unambiguous}, {unequivocal}, {univocal}]
   2: having more than one possible meaning; "ambiguous words";
     "frustrated by ambiguous instructions, the parents were
     unable to assemble the toy" [ant: {unambiguous}]
   3: having no intrinsic or objective meaning; not organized in
     conventional patterns; "an ambiguous situation with no frame
     of reference"; "ambiguous inkblots"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top