ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equal

IY1 K W AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equal-, *equal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equal(n) คนหรือสิ่งของที่มีคุณสมบัติเท่าๆ กัน, Syn. match, parallel
equal(adj) ซึ่งเท่ากัน, See also: ซึ่งพอกัน, ทัดเทียม, เสมอภาค, เท่าเทียม, Syn. even, identical, similar
equal(vt) ทำให้เทียมกัน, Syn. equate
equal(vi) เท่ากัน, See also: เทียบเท่า, พอกัน, ทัดเทียมกัน, Syn. match, parallel
equally(adv) อย่างเท่าเทียมกัน, See also: อย่างเท่ากัน, อย่างเสมอกัน, อย่างทัดเทียมกัน, อย่างทัดเทียม, อย่างเท่าๆ กัน, Syn. evenly, identically, uniformly
equal in(phrv) เหมือนกับ, See also: ดีพอๆ กับ, เท่าๆ กับ
equality(n) ความเท่าเทียม, See also: ความเสมอภาค, Syn. balance, parity, uniformity
equalize(vi) ทำคะแนนเท่ากัน (กีฬา), See also: ทำคะแนนเสมอกัน
equalize(vt) ทำให้เท่ากัน, See also: ทำให้เท่าเทียมกัน, Syn. equate
equalitarian(adj) เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าตามหลักการแล้วทุกๆ คนเท่าเทียมกัน, See also: เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าทุกๆ คนเสมอภาคกัน, Syn. egalitarian

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equal(อี'ควอล) adj. เท่ากัน, เสมอกัน, ราบ, เรียบ n. ผู้ที่เท่าเทียมกัน, สิ่งที่เท่าเทียมกัน vt. เท่ากัน, เสมอกับ, พอกับ, ได้เท่ากัน, ขึ้นทัน, พอ. vt. ทำให้เท่ากับ, ทำให้เสมอภาค, จัดแบ่งให้เท่ากัน, Syn. even, equable
equalise(อี'ควอไลซ) vt. ทำให้เท่ากัน
equality(อีควอล'ลิที) n. ความเสมอภาค, , Syn. parity
equalize(อี'ควอไลซ) vt. ทำให้เท่ากัน
coequaladj. เท่ากัน เสมอภาค n. บุคคลที่เท่าเทียมกับอีกคนหนึ่ง, See also: coequalness n. ดูcoequal coequality n. ดูcoequal
inequality(อินอิควอล'ลิที) n. ความไม่เท่ากัน, ความไม่ยุติธรรม, ความลำเอียง, ความไม่เสมอภาค
unequal(อันอี'เควิล) adj. ไม่เท่ากัน, ไม่เก่งเท่า, ไม่เสมอภาค, ไม่สมดุล, ไม่ยุติธรรม., See also: unequally adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
equal(adj) เท่ากัน, สมน้ำสมเนื้อ, เสมอกัน, เสมอภาค, สมดุล
equal(n) สิ่งที่เท่ากัน, ผู้ที่เท่าเทียมกัน
equal(vt) เสมอกัน, เสมอภาคกัน, ทำให้เท่ากัน
equality(n) ความเท่าเทียมกัน, ความสมมาตร, ความเสมอภาค
equalization(n) การทำให้เท่ากัน, การทำให้เท่าเทียมกัน, การทำให้เสมอกัน
equalize(vt) ทำให้เท่ากัน, จัดแบ่งให้เท่ากัน, ทำให้เสมอภาคกัน
equally(adv) โดยเท่ากัน, โดยเสมอภาคกัน, โดยเท่าเทียมกัน
inequality(n) ความไม่เสมอภาค, ความไม่สมดุลกัน, ความไม่เท่ากัน, ความลำเอียง
unequal(adj) ไม่เท่ากัน, ไม่ยุติธรรม, ไม่สม่ำเสมอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
equal degreeในลำดับเดียวกัน (ทายาท) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
equal payค่าจ้างเท่าเทียมกัน (ของหญิงและชาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
equal protectionการให้ความคุ้มครองเท่าเทียมกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
equal protection of the lawความคุ้มครองเท่าเทียมกันตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
equal pulseชีพจรแรงสม่ำเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
equalisation fundกองทุนดุลยภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
equalisation of pressureการปรับแรงกดให้เท่ากัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
equalityความเสมอภาค, สมภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
equalityภาวะเท่ากัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
equality clauseข้อกำหนดให้ความเสมอภาค (ในค่าจ้างหญิงและชาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Equal opportunityโอกาสเท่าเทียมกัน [เศรษฐศาสตร์]
equal sets [ identical sets ]เซตที่เท่ากัน, เซต A เท่ากับเซต B หมายถึง สมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกของเซต B และสมาชิกทุกตัวของเซต B เป็นสมาชิกของเซต A [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Equalityความเสมอภาค [TU Subject Heading]
Equalityความเท่ากัน [การแพทย์]
Equality before the lawความเสมอภาค (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
equality of treatmentการประติบัติเท่าเทียมกัน [การทูต]
Equalizers (Electronic)เครื่องปรับสัญญานเท่า [TU Subject Heading]
Equalizing Tankถังปรับให้เท่า, ถังปรับให้เสมอ, Example: ถังขนาดใหญ่ที่กักน้ำเสียได้มากพอเพื่อให้น้ำ เสียรวมมีลักษณะสมบัติ และอัตราการไหล (ก่อนป้อนเข้าสู่ระบบบำบัด) สม่ำเสมอ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
equal access share buy backสิทธิ์ในการซื้อหุ้นคืนในราคาที่เท่ากัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not to worry everyone is equal in my eye....ฉันไม่เลือกที่รักมักที่ชัง Blazing Saddles (1974)
Four hundred million and 997, 000 plus six, equals 400, 997, 006!...997, 000 บวก 6 เท่ากับ 400, 997, 006 The Little Prince (1974)
Observing, with equal passion and apathy, Guido and Vaccari masturbating the two bodies which belong to us inspires a number of interesting reflectionsการเฝ้าสังเกต, กับเท่ากับการไร้อารมณ์ passion and , Guido และ Vaccari ... ... masturbating สอง body which เป็นของเรา... ...ดลใจ interesting reflections จำนวนมากมาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"Ladies and gentlemen we have asked you to gather here to help us proclaim our right to be treated as equal citizens of the Empire.ท่านผู้มีเกียรติ เราขอให้พวกคุณมาชุมนุมกันที่นี่ เพื่อช่วยเราทวงสิทธิ ในการได้รับการปรนนิบัติ เยี่ยงชนของสหราชอาณาจักร Gandhi (1982)
To assist at the birth of an independent India and to welcome her as an equal member in the British Commonwealth of Nations.เพื่อช่วยให้อินเดียได้เป็นเอกราช และเพื่อต้อนรับอินเดียในฐานะ สมาชิกของเครือจักรภพอังกฤษ Gandhi (1982)
And none is more equal than others.และไม่มีใครจะมากเท่ากับกว่าคนอื่น ๆ The Russia House (1990)
None is more equal than others."มีมากขึ้นเท่ากันกว่าคนอื่น ๆ ". The Russia House (1990)
You do not need to remind me that man is not equal to his rhetoric.คุณไม่จำเป็นที่จะเตือนผมว่าคนไม่เท่ากับสำนวนของเขา The Russia House (1990)
I just wanna say everything you've seen here is equal to the protection we give it.ผมต้องการจะบอกว่า ทุกสิ่งที่คุณเห็นที่นี่ มีค่าเท่าๆกับการป้องกันที่เราทำอยู่ Squeeze (1993)
"All that is required is to assure your daughter her equal share of the 5,000 pounds she will inherit,""ทั้งหมดที่ต้องการเพื่อรับรองลูกของนายคือ ส่วนแบ่งเท่ากับจำนวน 5,000 ปอนด์ซึ่งถือเป็นมรดกของหล่อน" Episode #1.5 (1995)
I see an engaging and fiery young woman, who, on occasion, has shown a regal command equal to any royal in the world.ฉันเห็นหญิงสาวน่าเอ็นดูและร้อนแรง ในโอกาสนี้ ได้แสดงรับสั่งที่สง่า ยิ่งกว่าราชวงศ์ใดๆในโลก Anastasia (1997)
Everything's equal now, but I got two guys watching my back... responsible for my life who aren't as good.ตอนนี้ทุกอย่างเท่าเทียมกันแล้ว แต่ฉัน/ต้องมีคนสองคนมาคอยระแวดระวัง... มารับผิดชอบชีวิตฉัน/คนที่ไม่เอาไหน American History X (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
equalA dollar is equal to a hundred cents.
equalAll animals are equal, but some animals are more equal than others. [ Quote, Animal Farm ]
equalAll are equal.
equalAll human beings are legally equal.
equalAll men are created equal.
equalAll men are equal.
equalAll men are equal before God.
equalAll men are equal under the law.
equalAll men have equal rights.
equalA mile is equal to about 1600 meters.
equalAs a result, more women are receiving equal work.
equalA square has four equal sides.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไล่เลี่ยกัน(adj) equal, See also: similar, well-matched, about the same, Example: เด็ก 2 คนนี้สนิทกันมากเพราะมีวัยไล่เลี่ยกัน, Thai Definition: ที่มีขนาดหรือระดับเท่าๆ กันหรือพอๆ กัน
ความเท่าเทียมกัน(n) equality, See also: impartiality, fairness, Syn. ความทัดเทียม, ความเสมอภาค, Example: หญิงไทยได้รับการยกย่องให้มีความเท่าเทียมกันกับชาย
กึ่งหนึ่ง(n) half, See also: equal part, Syn. ครึ่ง, ครึ่งหนึ่ง, Example: พรรคการเมืองต้องส่งผู้สมัครทั่วประเทศ อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนส.ส.ที่มีได้
เกลี่ย(v) equalize, See also: spread out, level down, average, Syn. ปรับ, เฉลี่ย, กระจาย, Example: เมื่อหว่านเมล็ดหญ้าแล้ว ควรใช้คราดเกลี่ยดินกลบบางๆ ช่วยให้เมล็ดหญ้าฝังในดิน, Thai Definition: กระจายออกไปให้เสมอกัน
ความเสมอ(n) equality, See also: parity, Syn. ความเท่าเทียม
ความเสมอภาค(n) equality, See also: balance, equation, equivalence, equity, Syn. ความเท่าเทียมกัน, ความเท่ากัน, Example: ในการปกครองแบบประชาธิปไตยประชาชนทุกคนย่อมมีความเสมอภาค
เคียงบ่าเคียงไหล่(adj) equal, See also: same, identical, Syn. เท่ากัน, เสมอกัน, เท่าเทียมกัน, Ant. แตกต่างกัน, Example: ทั้งสองครอบครัวนี้มีฐานะเคียงบ่าเคียงไหล่กัน, Thai Definition: มีฐานะเสมอกัน, ทัดเทียมกัน หรืออยู่ในระดับเดียวกัน
พอกัน(adv) equally, Syn. เท่ากัน, เสมอกัน, ทัดเทียมกัน, เท่าเทียมกัน, Example: การนั่งรถไฟสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือก็ลำบากพอกัน
พอกับ(conj) equal to, See also: fit to, suitable to, Syn. เท่ากับ, ทัดเทียมกับ, Example: ปัจจุบันข้าราชการผู้น้อยเงินเดือนไม่พอกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นไปทุกที
พอๆ กัน(adv) even, See also: equally, likely, Syn. เท่าเทียมกัน, เสมอกัน, พอกัน, เท่าๆ กัน, Example: ดาวเกตุนั้นมีสีน้ำเงินเข้มกว่าดาวมฤตยู แต่พอมีขนาดพอๆ กันจึงทำให้ดูเหมือนกับว่าดาวทั้งสองเป็นดาวแฝด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อสมการ[asamakān] (n) EN: inequality  FR: inégalité [ f ]
อัตราส่วนที่เท่ากัน[attrāsuan thī thaokan] (n, exp) EN: equivalent ratios ; equal ratios
บาท[bāt] (n) EN: baht (unit of weight equal to 15 grams)  FR: baht [ m ] (unité de poids équivalant à 15 grammes)
เฉลี่ย[chalīa] (v) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty  FR: partager ; répartir
ชั่ง[chang] (n) EN: catty = cattie ; chang (unit of weight equal to 600 grams)  FR: chang [ m ] (unité de poids équivalant à 600 gr.)
ช่วงทรัพย์[chūangsap] (v) EN: replace and equal one property to another property by the law
ด้านยาวเท่ากัน[dān yāo thaokan] (n, exp) EN: equal sides  FR: côtés égaux [ mpl ]
ดุลภาค[dunlaphāk] (n) EN: equilibrium ; balance ; state of balance ; equality
ดุลยภาพ[dunlayaphāp] (n) EN: equilibrium ; balance ; equality  FR: équilibre [ m ]
กึ่งหนึ่ง[keung-neung] (n) EN: half ; equal part  FR: moitié [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EQUAL IY1 K W AH0 L
EQUALS IY1 K W AH0 L Z
EQUALLY IY1 K W AH0 L IY0
EQUALED IY1 K W AH0 L D
EQUALITY IH0 K W AA1 L AH0 T IY0
EQUALING IY1 K W AH0 L IH0 NG
EQUALIZE IY1 K W AH0 L AY2 Z
EQUALIZED IY1 K W AH0 L AY2 Z D
EQUALIZER IY1 K W AH0 L AY2 Z ER0
EQUALIZES IY1 K W AH0 L AY2 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equal (v) ˈiːkwəl (ii1 k w @ l)
equals (v) ˈiːkwəlz (ii1 k w @ l z)
equaled (n) ˈiːkwəld (ii1 k w @ l d)
equally (a) ˈiːkwəliː (ii1 k w @ l ii)
equaling (n) ˈiːkwəlɪŋ (ii1 k w @ l i ng)
equality (n) ˈɪkwˈɒlɪtiː (i1 k w o1 l i t ii)
equalize (v) ˈiːkwəlaɪz (ii1 k w @ l ai z)
equalled (v) ˈiːkwəld (ii1 k w @ l d)
equalized (v) ˈiːkwəlaɪzd (ii1 k w @ l ai z d)
equalizer (n) ˈiːkwəlaɪzər (ii1 k w @ l ai z @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jūn, ㄐㄩㄣ, ] equal; even; all; uniform, #396 [Add to Longdo]
平等[píng děng, ㄆㄧㄥˊ ㄉㄥˇ, ] equal; equality, #4,036 [Add to Longdo]
均衡[jūn héng, ㄐㄩㄣ ㄏㄥˊ, ] equal; balanced; harmony; equilibrium, #6,683 [Add to Longdo]
同等[tóng děng, ㄊㄨㄥˊ ㄉㄥˇ, ] equal to; having the same social class or status, #9,401 [Add to Longdo]
相等[xiāng děng, ㄒㄧㄤ ㄉㄥˇ, ] equal; equally; equivalent, #15,323 [Add to Longdo]
对等[duì děng, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄥˇ, / ] equal status; equal treatment; parity (under the law); equity; reciprocity, #19,667 [Add to Longdo]
不相上下[bù xiāng shàng xià, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ, ] equally matched; about the same, #28,056 [Add to Longdo]
均等[jūn děng, ㄐㄩㄣ ㄉㄥˇ, ] equal; impartial; fair, #35,662 [Add to Longdo]
同工同酬[tóng gōng tóng chóu, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄊㄨㄥˊ ㄔㄡˊ, ] equal pay for equal work, #59,217 [Add to Longdo]
两性平等[liáng xìng píng děng, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄆㄧㄥˊ ㄉㄥˇ, / ] equality between the sexes [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chancengleichheit { f }equal opportunities [Add to Longdo]
Gleichheitszeichen { n } | Gleichheitszeichen { pl }equal sign | equals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いずれ菖蒲か杜若[いずれあやめかかきつばた, izureayamekakakitsubata] (exp) equally beautiful [Add to Longdo]
おっつかっつ[ottsukattsu] (adj-no) much the same; nearly equal [Add to Longdo]
お互い様;御互い様;お互いさま[おたがいさま, otagaisama] (adj-na, n) we are of equal status in this regard [Add to Longdo]
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn, adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P) [Add to Longdo]
お宅(P);御宅[おたく, otaku] (n) (1) (hon) your house; your home; your family; (2) (hon) your husband; (3) (hon) your organization; (pn, adj-no) (4) (hon) you (referring to someone of equal status with whom one is not especially close); (P) [Add to Longdo]
これ[kore] (int) (used to get the attention of one's equals or inferiors) hey; oi; yo [Add to Longdo]
どっこいどっこい[dokkoidokkoi] (adj-na) about the same; about equal to; close match [Add to Longdo]
イコール[iko-ru] (adj-na) (1) equal; (2) { math } the equality sign (=); (exp) (3) (col) equals (A equals B); (P) [Add to Longdo]
イコールオポチューニティー[iko-ruopochu-nitei-] (n) equal opportunity [Add to Longdo]
イコールパートナー[iko-rupa-tona-] (n) equal partner [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (<=) [Add to Longdo]
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
イコール機能[イコールきのう, iko-ru kinou] equals function [Add to Longdo]
等化[とうか, touka] equalization [Add to Longdo]
等号[とうごう, tougou] equal (=) [Add to Longdo]
等化器[とうかき, toukaki] equalizer [Add to Longdo]
イコール[いこーる, iko-ru] equal [Add to Longdo]
ノットイコール[のっといこーる, nottoiko-ru] not equal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 aspartame \aspartame\ n.
   1. an artificial sweetener containing an aspartic acid
    peptide, ({C14H18N2O5}); it is 160 times sweeter than
    sucrose (cane sugar) and is used as a calorie-free
    sweetener. Chemically it is
    N-L-[alpha]-aspartyl-L-phenylalanine-1-methyl ester. It is
    sold also under the trade name {Equal}.
    [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Equal \E"qual\, a. [L. aequalis, fr. aequus even, equal; akin to
   Skr. ?ka, and perh. to L. unus for older oinos one, E. one.]
   1. Agreeing in quantity, size, quality, degree, value, etc.;
    having the same magnitude, the same value, the same
    degree, etc.; -- applied to number, degree, quantity, and
    intensity, and to any subject which admits of them;
    neither inferior nor superior, greater nor less, better
    nor worse; corresponding; alike; as, equal quantities of
    land, water, etc.; houses of equal size; persons of equal
    stature or talents; commodities of equal value.
    [1913 Webster]
 
   2. Bearing a suitable relation; of just proportion; having
    competent power, abilities, or means; adequate; as, he is
    not equal to the task.
    [1913 Webster]
 
       The Scots trusted not their own numbers as equal to
       fight with the English.        --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
       It is not permitted to me to make my commendations
       equal to your merit.         --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Whose voice an equal messenger
       Conveyed thy meaning mild.      --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   3. Not variable; equable; uniform; even; as, an equal
    movement. "An equal temper." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Evenly balanced; not unduly inclining to either side;
    characterized by fairness; unbiased; impartial; equitable;
    just.
    [1913 Webster]
 
       Are not my ways equal?        --Ezek. xviii.
                          29.
    [1913 Webster]
 
       Thee, O Jove, no equal judge I deem. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Nor think it equal to answer deliberate reason with
       sudden heat and noise.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. Of the same interest or concern; indifferent.
    [1913 Webster]
 
       They who are not disposed to receive them may let
       them alone or reject them; it is equal to me.
                          --Cheyne.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mus.) Intended for voices of one kind only, either all
    male or all female; -- opposed to {mixed}. [R.]
    [1913 Webster]
 
   7. (Math.) Exactly agreeing with respect to quantity.
    [1913 Webster]
 
   {Equal temperament}. (Mus.) See {Temperament}.
 
   Syn: Even; equable; uniform; adequate; proportionate;
     commensurate; fair; just; equitable.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Equal \E"qual\, n.
   1. One not inferior or superior to another; one having the
    same or a similar age, rank, station, office, talents,
    strength, or other quality or condition; an equal quantity
    or number; as, "If equals be taken from equals the
    remainders are equal."
    [1913 Webster]
 
       Those who were once his equals envy and defame him.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. State of being equal; equality. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Equal \E"qual\, v. t. [imp. & p. p. {Equaled}or {Equalled}; p.
   pr. & vb. n. {Equaling} or {Equalling}.]
   1. To be or become equal to; to have the same quantity, the
    same value, the same degree or rank, or the like, with; to
    be commen?urate with.
    [1913 Webster]
 
       On me whose all not equals Edward's moiety. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To make equal return to; to recompense fully.
    [1913 Webster]
 
       Who answered all her cares, and equaled all her
       love.                 --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To make equal or equal to; to equalize; hence, to compare
    or regard as equals; to put on equality.
    [1913 Webster]
 
       He would not equal the mind that he found in himself
       to the infinite and incomprehensible. --Berkeley.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equal
   adj 1: having the same quantity, value, or measure as another;
       "on equal terms"; "all men are equal before the law"
       [ant: {unequal}]
   2: having the requisite qualities or resources to meet a task;
     "she had adequate training"; "her training was adequate";
     "she was adequate to the job"; "he was equal to the task"
     [syn: {adequate}, {equal}] [ant: {inadequate}, {unequal}]
   n 1: a person who is of equal standing with another in a group
      [syn: {peer}, {equal}, {match}, {compeer}]
   v 1: be identical or equivalent to; "One dollar equals 1,000
      rubles these days!" [syn: {equal}, {be}] [ant: {differ}]
   2: be equal to in quality or ability; "Nothing can rival cotton
     for durability"; "Your performance doesn't even touch that of
     your colleagues"; "Her persistence and ambition only matches
     that of her parents" [syn: {equal}, {touch}, {rival},
     {match}]
   3: make equal, uniform, corresponding, or matching; "let's
     equalize the duties among all employees in this office"; "The
     company matched the discount policy of its competitors" [syn:
     {equal}, {match}, {equalize}, {equalise}, {equate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top