ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equal

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equal-, *equal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equal(n) คนหรือสิ่งของที่มีคุณสมบัติเท่าๆ กัน, Syn. match, parallel
equal(adj) ซึ่งเท่ากัน, See also: ซึ่งพอกัน, ทัดเทียม, เสมอภาค, เท่าเทียม, Syn. even, identical, similar
equal(vt) ทำให้เทียมกัน, Syn. equate
equal(vi) เท่ากัน, See also: เทียบเท่า, พอกัน, ทัดเทียมกัน, Syn. match, parallel
equally(adv) อย่างเท่าเทียมกัน, See also: อย่างเท่ากัน, อย่างเสมอกัน, อย่างทัดเทียมกัน, อย่างทัดเทียม, อย่างเท่าๆ กัน, Syn. evenly, identically, uniformly
equal in(phrv) เหมือนกับ, See also: ดีพอๆ กับ, เท่าๆ กับ
equality(n) ความเท่าเทียม, See also: ความเสมอภาค, Syn. balance, parity, uniformity
equalize(vi) ทำคะแนนเท่ากัน (กีฬา), See also: ทำคะแนนเสมอกัน
equalize(vt) ทำให้เท่ากัน, See also: ทำให้เท่าเทียมกัน, Syn. equate
equalitarian(adj) เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าตามหลักการแล้วทุกๆ คนเท่าเทียมกัน, See also: เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าทุกๆ คนเสมอภาคกัน, Syn. egalitarian

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equal(อี'ควอล) adj. เท่ากัน, เสมอกัน, ราบ, เรียบ n. ผู้ที่เท่าเทียมกัน, สิ่งที่เท่าเทียมกัน vt. เท่ากัน, เสมอกับ, พอกับ, ได้เท่ากัน, ขึ้นทัน, พอ. vt. ทำให้เท่ากับ, ทำให้เสมอภาค, จัดแบ่งให้เท่ากัน, Syn. even, equable
equalise(อี'ควอไลซ) vt. ทำให้เท่ากัน
equality(อีควอล'ลิที) n. ความเสมอภาค, , Syn. parity
equalize(อี'ควอไลซ) vt. ทำให้เท่ากัน
coequaladj. เท่ากัน เสมอภาค n. บุคคลที่เท่าเทียมกับอีกคนหนึ่ง, See also: coequalness n. ดูcoequal coequality n. ดูcoequal
inequality(อินอิควอล'ลิที) n. ความไม่เท่ากัน, ความไม่ยุติธรรม, ความลำเอียง, ความไม่เสมอภาค
unequal(อันอี'เควิล) adj. ไม่เท่ากัน, ไม่เก่งเท่า, ไม่เสมอภาค, ไม่สมดุล, ไม่ยุติธรรม., See also: unequally adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
equal(adj) เท่ากัน, สมน้ำสมเนื้อ, เสมอกัน, เสมอภาค, สมดุล
equal(n) สิ่งที่เท่ากัน, ผู้ที่เท่าเทียมกัน
equal(vt) เสมอกัน, เสมอภาคกัน, ทำให้เท่ากัน
equality(n) ความเท่าเทียมกัน, ความสมมาตร, ความเสมอภาค
equalization(n) การทำให้เท่ากัน, การทำให้เท่าเทียมกัน, การทำให้เสมอกัน
equalize(vt) ทำให้เท่ากัน, จัดแบ่งให้เท่ากัน, ทำให้เสมอภาคกัน
equally(adv) โดยเท่ากัน, โดยเสมอภาคกัน, โดยเท่าเทียมกัน
inequality(n) ความไม่เสมอภาค, ความไม่สมดุลกัน, ความไม่เท่ากัน, ความลำเอียง
unequal(adj) ไม่เท่ากัน, ไม่ยุติธรรม, ไม่สม่ำเสมอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
equal degreeในลำดับเดียวกัน (ทายาท) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
equal payค่าจ้างเท่าเทียมกัน (ของหญิงและชาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
equal protectionการให้ความคุ้มครองเท่าเทียมกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
equal protection of the lawความคุ้มครองเท่าเทียมกันตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
equal pulseชีพจรแรงสม่ำเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Equal opportunityโอกาสเท่าเทียมกัน [เศรษฐศาสตร์]
equal sets [ identical sets ]เซตที่เท่ากัน, เซต A เท่ากับเซต B หมายถึง สมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกของเซต B และสมาชิกทุกตัวของเซต B เป็นสมาชิกของเซต A [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
equal access share buy backสิทธิ์ในการซื้อหุ้นคืนในราคาที่เท่ากัน

WordNet (3.0)
equal(v) be identical or equivalent to, Syn. be, Ant. differ
equal(v) be equal to in quality or ability, Syn. match, touch, rival
equal(v) make equal, uniform, corresponding, or matching, Syn. match, equalise, equalize, equate
equal(adj) having the same quantity, value, or measure as another, Ant. unequal
equality(n) the quality of being the same in quantity or measure or value or status, Ant. inequality
equality(n) a state of being essentially equal or equivalent; equally balanced, Syn. par, equation, equivalence
equalization(n) the act of making equal or uniform, Syn. equalisation, leveling
equalize(v) compensate; make the score equal, Syn. get even, equalise
equalizer(n) electronic equipment that reduces frequency distortion, Syn. equaliser
equalizer(n) a score that makes the match even

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Equal

a. [ L. aequalis, fr. aequus even, equal; akin to Skr. &unr_;ka, and perh. to L. unus for older oinos one, E. one. ] 1. Agreeing in quantity, size, quality, degree, value, etc.; having the same magnitude, the same value, the same degree, etc.; -- applied to number, degree, quantity, and intensity, and to any subject which admits of them; neither inferior nor superior, greater nor less, better nor worse; corresponding; alike; as, equal quantities of land, water, etc. ; houses of equal size; persons of equal stature or talents; commodities of equal value. [ 1913 Webster ]

2. Bearing a suitable relation; of just proportion; having competent power, abilities, or means; adequate; as, he is not equal to the task. [ 1913 Webster ]

The Scots trusted not their own numbers as equal to fight with the English. Clarendon. [ 1913 Webster ]

It is not permitted to me to make my commendations equal to your merit. Dryden. [ 1913 Webster ]

Whose voice an equal messenger
Conveyed thy meaning mild. Emerson. [ 1913 Webster ]

3. Not variable; equable; uniform; even; as, an equal movement. “An equal temper.” Dryden. [ 1913 Webster ]

4. Evenly balanced; not unduly inclining to either side; characterized by fairness; unbiased; impartial; equitable; just. [ 1913 Webster ]

Are not my ways equal? Ezek. xviii. 29. [ 1913 Webster ]

Thee, O Jove, no equal judge I deem. Spenser. [ 1913 Webster ]

Nor think it equal to answer deliberate reason with sudden heat and noise. Milton. [ 1913 Webster ]

5. Of the same interest or concern; indifferent. [ 1913 Webster ]

They who are not disposed to receive them may let them alone or reject them; it is equal to me. Cheyne. [ 1913 Webster ]

6. (Mus.) Intended for voices of one kind only, either all male or all female; -- opposed to mixed. [ R. ] [ 1913 Webster ]

7. (Math.) Exactly agreeing with respect to quantity. [ 1913 Webster ]


Equal temperament. (Mus.) See Temperament.

Syn. -- Even; equable; uniform; adequate; proportionate; commensurate; fair; just; equitable. [ 1913 Webster ]

Equal

n. 1. One not inferior or superior to another; one having the same or a similar age, rank, station, office, talents, strength, or other quality or condition; an equal quantity or number; as, “If equals be taken from equals the remainders are equal.” [ 1913 Webster ]

Those who were once his equals envy and defame him. Addison. [ 1913 Webster ]

2. State of being equal; equality. [ Obs. ] Spenser. [ 1913 Webster ]

Equal

v. t. [ imp. & p. p. Equaled r Equalled; p. pr. & vb. n. Equaling or Equalling. ] 1. To be or become equal to; to have the same quantity, the same value, the same degree or rank, or the like, with; to be commen&unr_;urate with. [ 1913 Webster ]

On me whose all not equals Edward's moiety. Shak. [ 1913 Webster ]

2. To make equal return to; to recompense fully. [ 1913 Webster ]

Who answered all her cares, and equaled all her love. Dryden. [ 1913 Webster ]

3. To make equal or equal to; to equalize; hence, to compare or regard as equals; to put on equality. [ 1913 Webster ]

He would not equal the mind that he found in himself to the infinite and incomprehensible. Berkeley. [ 1913 Webster ]

equalised

adj. p. p. of equalise; same as equalized. [ British ]
Syn. -- equalized. [ PJC ]

equaliser

n. 1. (Electronics) an electronic circuit which reduces frequency distortion.
Syn. -- equalizer. [ WordNet 1.5 ]

2. an equivalent counterbalancing weight.
Syn. -- counterweight, counterbalance, counterpoise, balance, equalizer. [ WordNet 1.5 ]

Equalitarian

n. One who believes in equalizing the condition of men; a leveler. [ 1913 Webster ]

equalitarianism

n. the doctrine of the equality of mankind and the desirability of political and economic and social equality.
Syn. -- egalitarianism. [ WordNet 1.5 ]

Equality

n.; pl. Equalities [ L. aequalitas, fr. aequalis equal. See Equal. ] 1. The condition or quality of being equal; agreement in quantity or degree as compared; likeness in bulk, value, rank, properties, etc.; as, the equality of two bodies in length or thickness; an equality of rights. [ 1913 Webster ]

A footing of equality with nobles. Macaulay. [ 1913 Webster ]

2. Sameness in state or continued course; evenness; uniformity; as, an equality of temper or constitution. [ 1913 Webster ]

3. Evenness; uniformity; as, an equality of surface. [ 1913 Webster ]

4. (Math.) Exact agreement between two expressions or magnitudes with respect to quantity; -- denoted by the symbol =; thus, a = x signifies that a contains the same number and kind of units of measure that x does. [ 1913 Webster ]


Confessional equality. See under Confessional.
[ 1913 Webster ]

Equalization

n. The act of equalizing, or state of being equalized. [ 1913 Webster ]

Their equalization with the rest of their fellow subjects. Burke. [ 1913 Webster ]

Equalize

v. t. [ imp. & p. p. Equalized p. pr. & vb. n. Equalizing ] [ Cf. F. égaliser. ] 1. To make equal; to cause to correspond, or be like, in amount or degree as compared; as, to equalize accounts, burdens, or taxes. [ 1913 Webster ]

One poor moment can suffice
To equalize the lofty and the low. Wordsworth. [ 1913 Webster ]

No system of instruction will completely equalize natural powers. Whately. [ 1913 Webster ]

2. To pronounce equal; to compare as equal. [ 1913 Webster ]

Which we equalize, and perhaps would willingly prefer to the Iliad. Orrery. [ 1913 Webster ]

3. To be equal to; equal; to match. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

It could not equalize the hundredth part
Of what her eyes have kindled in my heart. Waller. [ 1913 Webster ]


Equalizing bar (Railroad Mach.), a lever connecting two axle boxes, or two springs in a car truck or locomotive, to equalize the pressure on the axles.
[ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So our love is always equal.ความรักของเราเลยเท่ากันเสมอ The Joy Luck Club (1993)
We were equals.เราก็... เท่ากัน The Joy Luck Club (1993)
I just wanna say everything you've seen here is equal to the protection we give it.ผมต้องการจะบอกว่า ทุกสิ่งที่คุณเห็นที่นี่ มีค่าเท่าๆกับการป้องกันที่เราทำอยู่ Squeeze (1993)
Now, that's Bava. Different, but equally good.ตอนนี้ที่ Bava แตกต่างกัน แต่ที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน Pulp Fiction (1994)
Today, democracy, liberty and equality are words to fool the people.วันนี้ เสรีภาพ ประชาธิปไตย และความเสมอภาพ คำที่จะใช้หลอกประชาชน The Great Dictator (1940)
I think they are all equal.ฉันคิดว่าพวกเขามีค่าเท่ากัน ทั้งหมด The Old Man and the Sea (1958)
Not to worry everyone is equal in my eye....ฉันไม่เลือกที่รักมักที่ชัง Blazing Saddles (1974)
Four hundred million and 997, 000 plus six, equals 400, 997, 006!...997, 000 บวก 6 เท่ากับ 400, 997, 006 The Little Prince (1974)
Observing, with equal passion and apathy, Guido and Vaccari masturbating the two bodies which belong to us inspires a number of interesting reflectionsการเฝ้าสังเกต, กับเท่ากับการไร้อารมณ์ passion and , Guido และ Vaccari ... ... masturbating สอง body which เป็นของเรา... ...ดลใจ interesting reflections จำนวนมากมาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Whenever men are equal, without that difference, happiness cannot existคนเมื่อไรก็ได้เท่ากับ, โดยปราศจากthat difference, ความสุขไม่สามารถคงอยู่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"Ladies and gentlemen we have asked you to gather here to help us proclaim our right to be treated as equal citizens of the Empire.ท่านผู้มีเกียรติ เราขอให้พวกคุณมาชุมนุมกันที่นี่ เพื่อช่วยเราทวงสิทธิ ในการได้รับการปรนนิบัติ เยี่ยงชนของสหราชอาณาจักร Gandhi (1982)
To assist at the birth of an independent India and to welcome her as an equal member in the British Commonwealth of Nations.เพื่อช่วยให้อินเดียได้เป็นเอกราช และเพื่อต้อนรับอินเดียในฐานะ สมาชิกของเครือจักรภพอังกฤษ Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
equalA dollar is equal to a hundred cents.
equalAll animals are equal, but some animals are more equal than others. [ Quote, Animal Farm ]
equalAll are equal.
equalAll human beings are legally equal.
equalAll men are created equal.
equalAll men are equal.
equalAll men are equal before God.
equalAll men are equal under the law.
equalAll men have equal rights.
equalA mile is equal to about 1600 meters.
equalAs a result, more women are receiving equal work.
equalA square has four equal sides.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไล่เลี่ยกัน(adj) equal, See also: similar, well-matched, about the same, Example: เด็ก 2 คนนี้สนิทกันมากเพราะมีวัยไล่เลี่ยกัน, Thai Definition: ที่มีขนาดหรือระดับเท่าๆ กันหรือพอๆ กัน
เคียงบ่าเคียงไหล่(adj) equal, See also: same, identical, Syn. เท่ากัน, เสมอกัน, เท่าเทียมกัน, Ant. แตกต่างกัน, Example: ทั้งสองครอบครัวนี้มีฐานะเคียงบ่าเคียงไหล่กัน, Thai Definition: มีฐานะเสมอกัน, ทัดเทียมกัน หรืออยู่ในระดับเดียวกัน
สมมูล(adj) equivalent, See also: equal, Thai Definition: ที่มีค่าเท่าเทียมกัน, เสมอเหมือนกัน, เปลี่ยนแทนกันได้
เสมอหน้า(adv) equal, See also: on a par with, on a level with, Syn. เท่าเทียม, เท่ากัน, Example: หัวหน้าปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเสมอหน้ากัน, Thai Definition: มีฐานะเท่ากัน
ทัดเทียม(v) equal, See also: be equivalent to, be tantamount to, Syn. เทียบเท่า, เท่ากัน, เท่า, เสมอ, สมดุล, เท่าเทียม, Example: วัยรุ่นเป็นวัยที่ชอบใฝ่ฝันถึงสิ่งสวยงาม และอยากมีหน้ามีตาทัดเทียมเพื่อนฝูงในทุกๆ ด้าน
ดุล(v) balance, See also: equal, Syn. เท่ากัน, เสมอกัน, ทัดเทียมกัน
เทียมเท่า(v) equal, See also: keep up with, keep pace (with), make equal with others, place on the same level, parable, , Syn. เสมอ, เทียบเท่า
เทียมหน้า(adj) equal, See also: even, like, same, identical, similar, equivalent, commensurable, comparable

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เท่ากัน[thaokan] (adj) EN: equal  FR: égal ; identique ; pareil ; équivalent ; similaire
เท่าเทียมกัน[thaothīem kan] (x) EN: equal  FR: comparable ; similaire ; équivalent

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
equal
equals
equaled
equally
equaling
equality
equalize
equalized
equalizer
equalizes

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equal
equals
equaled
equally
equaling
equality
equalize
equalled
equalized
equalizer

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jūn, ㄐㄩㄣ, ] equal; even; all; uniform #396 [Add to Longdo]
平等[píng děng, ㄆㄧㄥˊ ㄉㄥˇ,  ] equal; equality #4,036 [Add to Longdo]
均衡[jūn héng, ㄐㄩㄣ ㄏㄥˊ,  ] equal; balanced; harmony; equilibrium #6,683 [Add to Longdo]
同等[tóng děng, ㄊㄨㄥˊ ㄉㄥˇ,  ] equal to; having the same social class or status #9,401 [Add to Longdo]
相等[xiāng děng, ㄒㄧㄤ ㄉㄥˇ,  ] equal; equally; equivalent #15,323 [Add to Longdo]
对等[duì děng, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄥˇ,   /  ] equal status; equal treatment; parity (under the law); equity; reciprocity #19,667 [Add to Longdo]
不相上下[bù xiāng shàng xià, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ,    ] equally matched; about the same #28,056 [Add to Longdo]
均等[jūn děng, ㄐㄩㄣ ㄉㄥˇ,  ] equal; impartial; fair #35,662 [Add to Longdo]
同工同酬[tóng gōng tóng chóu, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄊㄨㄥˊ ㄔㄡˊ,    ] equal pay for equal work #59,217 [Add to Longdo]
两性平等[liáng xìng píng děng, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄆㄧㄥˊ ㄉㄥˇ,     /    ] equality between the sexes [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chancengleichheit { f }equal opportunities [Add to Longdo]
Gleichheitszeichen { n } | Gleichheitszeichen { pl }equal sign | equals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
これ[kore] (int) (used to get the attention of one's equals or inferiors) hey; oi; yo #115 [Add to Longdo]
[ら, ra] (n, n-suf, ctr) (1) class; order; rank; (suf) (2) (See 等・など) et cetera (etc.); and the like; (pref) (3) equal #221 [Add to Longdo]
同じ[おなじ(P);おんなじ, onaji (P); onnaji] (adj-f, n) (1) same; identical; equal; uniform; equivalent; similar; common (origin); changeless; alike; (adv) (2) (usu. part of a 'nara' conditional) anyway; anyhow; in either case; (P) #262 [Add to Longdo]
[だい, dai] (n) (1) substitution; (2) material; (3) price; (4) margin (e.g. for stapling, etc.); area required for something; (5) (arch) (See 段) shiro (unit of land area equal to one-fiftieth of a tan; ~19.83 m.sq.) #376 [Add to Longdo]
[ね, ne] (n) (1) child (esp. a boy); (2) (See 子爵) viscount; (3) (hon) master (founder of a school of thought, esp. Confucius); (4) (See 諸子百家) philosophy (branch of Chinese literature); non-Confucian Hundred Schools of Thought writings; (5) (arch) you (of one's equals); (n-suf) (6) -er (i.e. a man who spends all his time doing...) #443 [Add to Longdo]
[かれ, kare] (n) (1) (uk) (See 何れ・1, 此れ・1, 其れ・1) that (indicating something distant from both speaker and listener (in space, time or psychologically), or something understood without naming it directly); (2) that person (used to refer to one's equals or inferiors); (3) (arch) over there; (4) (あれ only) (col) down there (i.e. one's genitals); (5) (あれ only) (col) period; menses; (int) (6) hey (expression of surprise or suspicion); eh?; (n) (7) that (something mentioned before which is distant psychologically or in terms of time); (P) #451 [Add to Longdo]
同様[どうよう, douyou] (adj-no, adj-na, n) identical; equal to; same (kind); like; similarity; (P) #527 [Add to Longdo]
[ころ(P);ごろ(P), koro (P); goro (P)] (n) (obsc) (See 畝・ほ) qing (Chinese unit of land area equal to 100 mu) #651 [Add to Longdo]
[まさ, masa] (n, n-pref) (1) (See 従・じゅ) greater (of equal court ranks); upper; senior; (2) (しょう only) (See 長官・かみ) director (highest of the four administrative positions of the ritsuryo period); chief; (pref) (3) (しょう only) (before a number) exactly; precisely #784 [Add to Longdo]
[つい, tsui] (n, conj) (1) opposite; opposition; (2) versus; vs; (3) to (i.e. "we won the game five to three"); (4) equal footing; equal terms; (5) against ...; anti-; toward ...; to ...; (P) #879 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (<=) [Add to Longdo]
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
イコール機能[イコールきのう, iko-ru kinou] equals function [Add to Longdo]
等化[とうか, touka] equalization [Add to Longdo]
等号[とうごう, tougou] equal (=) [Add to Longdo]
等化器[とうかき, toukaki] equalizer [Add to Longdo]
イコール[いこーる, iko-ru] equal [Add to Longdo]
ノットイコール[のっといこーる, nottoiko-ru] not equal [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top