Search result for

reward

(93 entries)
(0.0058 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reward-, *reward*, rewar
English-Thai: Longdo Dictionary
rewarding(adj) ที่มีคุณค่า, ที่ให้ผลคุ้มค่า, คุ้มค่า เช่น rewarding task, rewarding philosophy

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reward[N] รางวัล, See also: สิ่งตอบแทน, Syn. bonus, recompense, repayment
reward[VT] ให้รางวัล, See also: ตอบแทน, Syn. pay, recompense
rewarder[N] ผู้ให้รางวัล, See also: ผู้ให้ผลตอบแทน
rewarding[ADJ] ซึ่งให้รางวัล, See also: ซึ่งให้ผลตอบแทน, Syn. fulfilling, gratifying, satisfying
reward for[PHRV] ได้รางวัลสำหรับ
rewardable[ADJ] ซึ่งให้รางวัล, See also: ซึ่งให้ผลตอบแทน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reward(รีวอร์ด') n. รางวัล,เงินรางวัล,สิ่งตอบแทน vt. ให้รางวัล,ตอบแทน,ชดเชย,ทดแทน, See also: rewardable adj. rewardableness n. rewardably adv. rewarder n., Syn. pay,remuneration
firewardenn. พนักงานดับเพลิง,พนักงานป้องกันเพลิง

English-Thai: Nontri Dictionary
reward(n) เงินรางวัล,รางวัล,ของตอบแทน
reward(vt) ตอบแทน,ให้รางวัล,ทดแทน
shoreward(adj,adv) เข้าหาฝั่ง,ไปสู่ฝั่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rewardรางวัล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reward for return of goodsรางวัลในการนำทรัพย์สินหายมาคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rewardการให้รางวัล [การจัดการความรู้]
Reward (Psychology)รางวัล (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I did everything that I promised when I took my wedding vows, and how does she reward me?ผมรักและห่วงใยเธอ เจมส์ ผมซื่อสัตย์ต่อเธอ. Committed (2008)
And then being rewarded for that trust.ให้รางวัลความไว้ใจ Not Cancer (2008)
And you're lecturing me about the rewards of trust.และคุณก็มาบรรยายเรื่องรางวัลของความไว้ใจให้ฉันฟัง Not Cancer (2008)
This will bring its own reward.และจะนำไปสู่รางวัลด้วยตัวของมันเอง The Labyrinth of Gedref (2008)
And he said it would bring its own reward.มันจะนำมาซึ่งรางวัลของตัวมันเอง The Labyrinth of Gedref (2008)
Perhaps this is your reward?บางทีนี้อาจเป็นรางวัล The Labyrinth of Gedref (2008)
There's no reward-ฉันว่าฉันน่าจะร่วมด้วยนะ ไม่มีรางวัลนะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I prefer to get my reward in cash.ข้าต้องการค่าตอบแทน เป็นเงินสด Duel of the Droids (2008)
My darling Geom, I will reward youกีออม,ข้าจะให้รางวัลเจ้า Iljimae (2008)
I shall handsomely reward anyone who brings me Daeso's head!ข้าจะให้รางวัล ใครก็ตามที่สามารถนำหัวของแดโซมาให้ข้าได้ The Kingdom of the Winds (2008)
He is white with a lightning bolt on his side. REWARD!มันมีขนสีขาวและสัญลักษณ์สายฟ้าตรงด้านข้างของมัน \ มีรางวัล ! Bolt (2008)
Sometimes people deserve to have their faith rewarded.คนบางคน สมควรได้รับรางวัล The Dark Knight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rewardA reward has been offered for information pertaining to the incident.
rewardFar from blaming him, she gave him a reward.
rewardHe is entitled to receive the reward.
rewardHe rescued a girl from drowning and was given a reward.
rewardHe was given a gold watch as a reward.
rewardHe wasn't given any reward for his service.
rewardHe was too proud to accept any reward.
rewardI'm patching things up for your mistake so it's only natural that I get a reward appropriate to my labours.
rewardIn nature there are neither rewards nor punishments.
rewardI rewarded my pigeons with food for climbing onto the box.
rewardI reward my pigeons with food for climbing onto the box.
rewardIt is my belief that sincerity will be rewarded in the end.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมนาคุณ[V] remunerate, See also: reward, repay, return thanks, Syn. สมนา, Example: ทางวัดได้จัดสร้างพระนิรันตรายกาไหล่ทองตามรูปแบบเดิมทุกประการ เพื่อสมนาคุณแก่ผู้บริจาคทรัพย์สมทบทุนบูรณะพระอาราม, Thai definition: ตอบแทนบุญคุณด้วยทรัพย์ สิ่งของ แรงงาน หรือ ด้วยการสักการบูชา แล้วแต่กรณี
ปูนบำเหน็จ[V] reward (with a gift), See also: give, distribute, allot, bestow, mete, Syn. ให้รางวัล, Example: รัฐบาลได้ปูนบำเหน็จให้เขาในฐานะที่ปฏิบัติงานได้ผล
ให้รางวัล[V] reward (with a gift), See also: give, distribute, allot, bestow, mete, Syn. ปูนบำเหน็จ, Example: รัฐบาลให้รางวัลแก่คณะของเขา ในฐานะที่ปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จเกินคาด, Thai definition: ให้สิ่งของโดยความชอบหรือเพื่อเป็นสินน้ำใจเป็นต้น
ผลตอบแทน[N] reward, See also: compensation, bonus, Syn. รางวัล, Example: ผู้ขายเชื่อว่าสินค้าใหม่สามารถทำผลตอบแทนได้ 10-15% ต่อปี, Thai definition: สิ่งที่ได้จากการลงทุน
ผลานิสงส์[N] reward of good deeds or merit, See also: outflow of good result, Syn. ผลบุญ, Example: เขามีจิตใจเป็นสุขด้วยผลานิสงส์ที่ได้ให้ทานแม่ลูกสองคนนั้น, Thai definition: ผลแห่งบุญกุศล, Notes: (บาลี)
สินน้ำใจ[N] reward, See also: carrot, guerdon, meed, premium, Syn. รางวัล, สิ่งตอบแทน, Example: เพียงแค่ท่านมีสินน้ำใจเล็กๆ น้อยๆ ให้ผม ผมก็ดีใจอย่างหาที่สุดไม่ได้แล้ว, Thai definition: เงินหรือทรัพย์ที่ให้เป็นรางวัล
สินบน[N] reward, See also: pay, Syn. เงินนำจับ, สินบนนำจับ, รางวัลนำจับ, สินจ้างรางวัล, Example: ทางการเสนอให้มีสินบนแก่ผู้นำจับ และผู้จับกุม เพื่อให้การปราบปรามมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น, Thai definition: เงินตราที่จ่ายให้แก่ผู้นำจับ, Notes: (กฎ)
ตอบแทน[V] requite, See also: reward, compensate, renumerate, reprisal, repay, reciprocate, Syn. ทดแทน, ชดเชย, ตอบสนอง, ชดใช้, Example: ลูกๆ ควรตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ด้วยการทำตัวเป็นคนดี, Thai definition: ทำทดแทนแก่ผู้ทำก่อน, ให้ทดแทนแก่ผู้ให้ก่อน
การทดแทน[N] returning, See also: reward, compensation, repayment, reimbursement, reciprocation, Syn. การตอบแทน, การชดเชย, Example: การที่บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์มากขึ้นจะเป็นการทดแทนปัญหาการว่างงานลงได้ระดับหนึ่ง
ตกรางวัล[V] reward, See also: give a prize to, give a reward to, tip, Syn. ให้รางวัล, Ant. ลงโทษ, Example: เขาให้รางวัลสุนัขที่ทำตามคำสั่งเขาเป็นเนื้อชิ้นโต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit   FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]
ได้รับรางวัล[v. exp.] (dāirap rāngwan) EN: be rewarded ; get a prize   FR: être récompensé ; obtenir une récompense
ให้รางวัล[v. exp.] (hai rāngwan) EN: reward ; give ; distribute ; allot ; bestow ; mete   FR: récompenser
คุ้มค่า[adj.] (khumkhā) EN: remunerative ; rewarding   
เงินสมนาคุณ[n. exp.] (ngoen sommanākhun) EN: financial reward   
ปูนบำเหน็จ[v. exp.] (pūn bamnet) EN: reward ; give ; distribute ; allot ; bestow ; mete   FR: récompenser
รางวัล[n.] (rāngwan) EN: prize ; award ; reward ; trophy ; tip   FR: prix [m] ; récompense [f]
รางวัล[v.] (rāngwan) EN: reward ; tip   FR: récompenser
รางวัลนำจับ[n. exp.] (rāngwan namjap) EN: reward ; head money   
สินจ้างรางวัล[n. exp.] (sinjāng rāngwan) EN: wages ; remuneration ; reward ; payment ; stipend   

CMU English Pronouncing Dictionary
REWARD    R AH0 W AO1 R D
REWARD    R IY0 W AO1 R D
REWARDS    R AH0 W AO1 R D Z
REWARDS    R IY0 W AO1 R D Z
REWARDED    R AH0 W AO1 R D AH0 D
REWARDED    R IY0 W AO1 R D AH0 D
REWARDING    R AH0 W AO1 R D IH0 NG
REWARDING    R IY0 W AO1 R D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reward    (v) (r i1 w oo1 d)
rewards    (v) (r i1 w oo1 d z)
rewarded    (v) (r i1 w oo1 d i d)
rewarding    (v) (r i1 w oo1 d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奖励[jiǎng lì, ㄐㄧㄤˇ ㄌㄧˋ, / ] reward (as encouragement), #2,312 [Add to Longdo]
报酬[bào chóu, ㄅㄠˋ ㄔㄡˊ, / ] reward; remuneration, #7,716 [Add to Longdo]
奖赏[jiǎng shǎng, ㄐㄧㄤˇ ㄕㄤˇ, / ] reward; prize; an award, #29,348 [Add to Longdo]
酬劳[chóu láo, ㄔㄡˊ ㄌㄠˊ, / ] reward, #33,542 [Add to Longdo]
赏罚[shǎng fá, ㄕㄤˇ ㄈㄚˊ, / ] reward and punishment, #63,076 [Add to Longdo]
酬偿[chóu cháng, ㄔㄡˊ ㄔㄤˊ, / ] reward [Add to Longdo]
酬赏[chóu shǎng, ㄔㄡˊ ㄕㄤˇ, / ] reward [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belohnung {f} | Belohnungen {pl}reward | rewards [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご褒美[ごほうび, gohoubi] (n) (See 褒美) reward; prize; (P) [Add to Longdo]
慰労金[いろうきん, iroukin] (n) bonus; reward for one's services [Add to Longdo]
因果応報[いんがおうほう, ingaouhou] (n) retribution; retributive justice; karma; just desserts; poetic justice; reward and punishment for one's past behavior [Add to Longdo]
応える(P);報える[こたえる, kotaeru] (v1,vi) (1) to respond; to live up to; to reward; (2) (sometimes 堪える) to take its toll; to strike home; to have an effect on; to be hard on someone (e.g. heat, cold, work, illness, etc.); to be a strain; (P) [Add to Longdo]
恩賞[おんしょう, onshou] (n) reward [Add to Longdo]
皆勤賞[かいきんしょう, kaikinshou] (n) reward or prize for perfect attendance [Add to Longdo]
勧善懲悪[かんぜんちょうあく, kanzenchouaku] (n) rewarding good and punishing evil; novel or drama with a rewarding-good-and-punishing-evil theme; moral purpose; morality play; (P) [Add to Longdo]
懸賞[けんしょう, kenshou] (n) offering prizes; winning; reward; (P) [Add to Longdo]
懸賞金[けんしょうきん, kenshoukin] (n) prize money; reward [Add to Longdo]
見返り[みかえり, mikaeri] (n) collateral; reward; compensation; security; quid pro quo; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reward \Re*ward"\, n. [See {Reward}, v., and cf. {Regard}, n.]
   1. Regard; respect; consideration. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Take reward of thine own value.    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is given in return for good or evil done or
    received; esp., that which is offered or given in return
    for some service or attainment, as for excellence in
    studies, for the return of something lost, etc.;
    recompense; requital.
    [1913 Webster]
 
       Thou returnest
       From flight, seditious angel, to receive
       Thy merited reward.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Rewards and punishments do always presuppose
       something willingly done well or ill. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, the fruit of one's labor or works.
    [1913 Webster]
 
       The dead know not anything, neither have they any
       more a reward.            --Eccl. ix. 5.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) Compensation or remuneration for services; a sum of
    money paid or taken for doing, or forbearing to do, some
    act. --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Recompense; compensation; remuneration; pay; requital;
     retribution; punishment.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reward \Re*ward"\, v. t. [imp. & p. p. {Rewarded}; p. pr. & vb.
   n. {Rewarding}.] [OF. rewarder, another form of regarder, of
   German origin. The original sense is, to look at, regard,
   hence, to regard as worthy, give a reward to. See {Ward},
   {Regard}.]
   To give in return, whether good or evil; -- commonly in a
   good sense; to requite; to recompense; to repay; to
   compensate.
   [1913 Webster]
 
      After the deed that is done, one doom shall reward,
      Mercy or no mercy as truth will accord. --Piers
                          Plowman.
   [1913 Webster]
 
      Thou hast rewarded me good, whereas I have rewarded
      thee evil.                --1 Sam. xxiv.
                          17.
   [1913 Webster]
 
      I will render vengeance to mine enemies, and will
      reward them that hate me.        --Deut. xxxii.
                          41.
   [1913 Webster]
 
      God rewards those that have made use of the single
      talent.                 --Hammond.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reward
   n 1: a recompense for worthy acts or retribution for wrongdoing;
      "the wages of sin is death"; "virtue is its own reward"
      [syn: {wages}, {reward}, {payoff}]
   2: payment made in return for a service rendered
   3: an act performed to strengthen approved behavior [syn:
     {reward}, {reinforcement}]
   4: the offer of money for helping to find a criminal or for
     returning lost property
   5: benefit resulting from some event or action; "it turned out
     to my advantage"; "reaping the rewards of generosity" [syn:
     {advantage}, {reward}] [ant: {penalty}]
   v 1: bestow honor or rewards upon; "Today we honor our
      soldiers"; "The scout was rewarded for courageous action"
      [syn: {honor}, {honour}, {reward}] [ant: {attaint},
      {disgrace}, {dishonor}, {dishonour}, {shame}]
   2: strengthen and support with rewards; "Let's reinforce good
     behavior" [syn: {reinforce}, {reward}]
   3: act or give recompense in recognition of someone's behavior
     or actions [syn: {reward}, {repay}, {pay back}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top