ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appliance

AH0 P L AY1 AH0 N S   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appliance-, *appliance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appliance[N] เครื่องใช้, Syn. implement, instrument, apparatus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appliance(อะไพล'เอินซฺ) n. เครื่องมือ,อุปกรณ์,เครื่องกลสำหรับใช้สอยในบ้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
appliance(n) การใช้ประโยชน์,เครื่องมือ,เครื่องใช้,อุปกรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
appliance methodวิธีที่ใช้อุปกรณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
appliances heatความร้อนของเครื่องใช้ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appliancesอุปกรณ์เสริม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You must have an appliance or two. It's a shower, for goodness sake.คงจะเป็นเครื่องใช้ในห้องน้ำ Punchline (1988)
This is what I was asking for. I'm not so old-fashioned. You have appliances in today's age.นี่คือสิ่งที่ฉันต้องการ ฉันไม่ใช่คนหัวโบราณ Punchline (1988)
Any other new appliances I should know about?มีเครื่องไฟฟ้อย่างอื่นอีกไหม ที่ผมควรรู้อีก? The Story of Us (1999)
It is a household appliance and yet you act like it is a man.มันเป็นเครื่องใช้ในบ้านนะ... แต่คุณทำเหมือนมันเป็นคน Bicentennial Man (1999)
Household appliance.- เครื่องใช้ในบ้าน Bicentennial Man (1999)
-Household appliance?- เครื่องใช้ในบ้านใช่มั้ย Bicentennial Man (1999)
A security guard was found unconscious late last night... by a colleague at the office of appliance maker, Ceymix.ตอนนี้เราพบ รปภ. ที่ไม่รู้สึกตัวเมื่อคืนแล้วครับ โดยผู้ร่วมงานที่ทำงานของเขาเอง Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Turn off all the lights and electrical appliances.ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้หมด Zathura: A Space Adventure (2005)
I never should've indulged in those silly appliancesหรือว่าที่จริงแล้วเราไม่ควร ซื้อของใช้สุรุ่ยสุร่ายพรรค์นั้น Always - Sunset on Third Street (2005)
If we use more efficient electricity appliances, we can save this much off of the global warming pollution that would otherwise be put into the atmosphere.ถ้าหากเราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เราสามารถช่วยลดเรื่องภาวะโลกร้อนได้มากขนาดนี้ An Inconvenient Truth (2006)
So appliances are over there. All right?เครื่องใช้ไฟฟ้าทางโน้นครับ Chuck Versus the Nemesis (2007)
You making gourmet wieners isn't the reason why you joined the CIA and Casey isn't a natural-born appliance salesman and government-secrets locked-in-my-brain thing uh, that's, I'm sure, not a boon for national security.แล้วเคซี่ย์ก็ไม่ใช่เซลล์แมนจริงๆ แล้วเรื่องความลับรัฐบาลในหัวผมอีก คงไม่ใช่เรื่องที่ดีต่อชาติแน่ Chuck Versus the Helicopter (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
applianceA display, aka monitor, is an appliance that displays video signal of still images and moving pictures produced by a computer or similar device.
applianceElectrical appliances have made housework easier.
appliancePeople are buying iMacs the same way they buy household appliances.
applianceWe tend to use more and more electric appliances in the home.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ของใช้[N] appliance, See also: utensils, wares, Syn. บริภัณฑ์, เครื่องใช้, ข้าวของเครื่องใช้, สิ่งของ, Ant. ของกิน, Example: ของใช้ทุกอย่างในโรงแรมน่าจับต้องทุกชิ้น, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ของสำหรับใช้
ข้าวของเครื่องใช้[N] appliance, See also: tool, equipment, Syn. สิ่งของเครื่องใช้, สิ่งของ, Example: ข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างของคุณยายล้วนโบร่ำโบราณแต่ยังอยู่ในสภาพดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้าวของเครื่องใช้[n. exp.] (khāokhøng khreūangchai) EN: appliance ; tool ; equipment   FR: appareil [m] ; éauipement [m]
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; equipment ; implement   FR: appareil [m] ; ustensile [m] ; instrument [m]
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: [classifier : machines ; tools ; appliances (TVs, radios, refrigerators ...)]   FR: [classificateur : machines ; outils ; appareils électroménagers (télévisions, radios, réfrigérateurs ...) ; appareillages électriques]
เครื่องใช้[n.] (khreūangchai) EN: utensil ; equipement ; tool ; instrument ; apparatus ; appliance ;device ; machine   FR: appareil [m] ; outil [m] ; instrument [m] ; équipement [m]
เครื่องใช้ไฟฟ้า [n. exp.] (khreūangchai faifā) EN: electric appliances ; electrical appliances ; electric equipment ; power tools   FR: appareil électrique [m]
เครื่องมือ[n.] (khreūangmeū) EN: tool ; instrument ; appliance ; apparatus ; implement ; equipment   FR: outil [m] ; outillage [m] ; instrument [m] ; appareil [m]
อุปกรณ์[n.] (uppakøn) EN: equipement ; accessory ; apparatus ; instrument ; appliance ; tool ; implement ; adjunct   FR: équipement [m] ; accessoire [m] ; instrument [m] ; appareil [m] ; appareillage [m] ; ustensile [m] ; machine [f] ; article [m] ; fourniture [f]
อุปกรณ์เชิงกล[n. exp.] (uppakøn choēngkøn) EN: device ; apparatus ; appliance ; gadget   FR: appareil [m]
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (uppakøn ilekthrønik) EN: electronic appliance   FR: appareil électronique [m]
อุปกรณ์การแพทย์[n. exp.] (uppakøn kān phaēt) EN: medical appliance ; medical device   FR: appareil médical [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
APPLIANCE    AH0 P L AY1 AH0 N S
APPLIANCES    AH0 P L AY1 AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appliance    (n) ˈəplˈaɪəns (@1 p l ai1 @ n s)
appliances    (n) ˈəplˈaɪənsɪz (@1 p l ai1 @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
用具[yòng jù, ㄩㄥˋ ㄐㄩˋ, ] appliance; utensil, #17,194 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haushaltsgerätehersteller {m}appliance manufacturer [Add to Longdo]
Haushaltsgeräteindustrie {f}appliance industry [Add to Longdo]
Vorrichtung {f}; Gerät {n} | Vorrichtungen {pl}appliance | appliances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプライアンス[, apuraiansu] (n) appliance [Add to Longdo]
アプライアンスサーバ[, apuraiansusa-ba] (n) {comp} appliance server [Add to Longdo]
医療器械[いりょうきかい, iryoukikai] (n) medical appliances; surgical instruments [Add to Longdo]
家庭電気器具[かていでんききぐ, kateidenkikigu] (n) household electric appliances [Add to Longdo]
家電[かでん, kaden] (n) consumer electronics; consumer electrical appliances; (P) [Add to Longdo]
家電メーカー[かでんメーカー, kaden me-ka-] (n) household (electrical) appliance manufacturer; consumer-electronics maker; white goods maker [Add to Longdo]
家電製品[かでんせいひん, kadenseihin] (n) consumer electronics; home appliances [Add to Longdo]
機械(P);器械(P)[きかい, kikai] (n) (1) machine; mechanism; (2) (often 器械) instrument; appliance; apparatus; (P) [Add to Longdo]
軽電機[けいでんき, keidenki] (n) (electrical) appliance [Add to Longdo]
弱電器[じゃくでんき, jakudenki] (n) light electrical appliance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appliance \Ap*pli"ance\, n.
   1. The act of applying; application.
    [1913 Webster]
 
   2. subservience; compliance. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A thing applied or used as a means to an end; an apparatus
    or device; as, to use various appliances; a mechanical
    appliance; a machine with its appliances.
    [1913 Webster]
 
   4. Specifically: An apparatus or device, usually powered
    electrically, used in homes to perform domestic functions.
    An appliance is often categorized as a major appliance or
    a minor appliance by its cost. Common major appliances are
    the {refrigerator}, {washing machine}, {clothes drier},
    {oven}, and {dishwasher}. Some minor appliances are a
    {toaster}, {vacuum cleaner} or {microwave oven}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appliance
   n 1: a device or control that is very useful for a particular
      job [syn: {appliance}, {contraption}, {contrivance},
      {convenience}, {gadget}, {gizmo}, {gismo}, {widget}]
   2: durable goods for home or office use

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top