ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -維-, *維*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[維, wéi, ㄨㄟˊ] to preserve, to maintain, to hold together
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  隹 (zhuī ㄓㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 6,023

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wéi, ㄨㄟˊ, / ] to preserve; to maintain; to hold together; dimension; abbr. for Uighur 吾爾|维吾尔, #1,623 [Add to Longdo]
维护[wéi hù, ㄨㄟˊ ㄏㄨˋ, / ] to defend; to safeguard; to protect; to uphold; to maintain, #1,672 [Add to Longdo]
维持[wéi chí, ㄨㄟˊ ㄔˊ, / ] to keep; to maintain; to preserve, #2,053 [Add to Longdo]
思维[sī wéi, ㄙ ㄨㄟˊ, / ] (line of) thought; thinking, #2,759 [Add to Longdo]
维修[wéi xiū, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄡ, / ] maintenance (of equipment); to protect and maintain, #3,421 [Add to Longdo]
维生素[wéi shēng sù, ㄨㄟˊ ㄕㄥ ㄙㄨˋ, / ] vitamin, #4,320 [Add to Longdo]
纤维[xiān wéi, ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, / ] fiber, #4,374 [Add to Longdo]
三维[sān wéi, ㄙㄢ ㄨㄟˊ, / ] three dimensional; 3D, #11,425 [Add to Longdo]
维也纳[Wéi yě nà, ㄨㄟˊ ㄧㄝˇ ㄋㄚˋ, / ] Vienna (capital of Austria), #15,935 [Add to Longdo]
苏维埃[Sū wéi āi, ㄙㄨ ㄨㄟˊ ㄞ, / ] Soviet (council), #16,357 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[いじ, iji] (n) การรักษาสภาพ, การธำรงรักษา, การเกื้อหนุน, การสนับสนุน

Japanese-English: EDICT Dictionary
管束[いかんそく, ikansoku] (n) fibrovascular bundle [Add to Longdo]
管束形成層[いかんそくけいせいそう, ikansokukeiseisou] (n) vascular cambium; wood cambium [Add to Longdo]
管束植物[いかんそくしょくぶつ, ikansokushokubutsu] (n) vascular plant [Add to Longdo]
吾爾[ういぐる;ウイグル, uiguru ; uiguru] (n) (uk) Uighur (Turkic people and language in NW China); Uygur [Add to Longdo]
[いじ, iji] (n,vs) maintenance; preservation; improvement; (P) [Add to Longdo]
持可能スループット[いじかのうスループット, ijikanou suru-putto] (n) {comp} sustainable throughput [Add to Longdo]
持可能セル速度[いじかのうセルそくど, ijikanou seru sokudo] (n) {comp} sustainable cell rate; SCR [Add to Longdo]
持費[いじひ, ijihi] (n) maintenance costs [Add to Longdo]
[いしん, ishin] (n) restoration (e.g. Meiji); reformation; revolution; (P) [Add to Longdo]
[いな;いの, ina ; ino] (n) {Buddh} (See 六知事) one of the six administrators of a Zen temple (in charge of general affairs) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is expensive running this car.この車の持は高くつく。
I takes a lot of money to keep up such a big house.こんな大きな家を持するのは金がかかる。
Only through protest can a free and open society be maintained.しかし、抗議を通して始めて自由で開かれた社会が持されるのである。
The maintenance of the house costs a lot.その家の持にはずいぶんとお金がかかる。
If peace cannot be maintained with honor, it is no longer peace.もしも平和が名誉をもって持されるのでなければ、それはもはや平和ではない。
You need to take more fiber.もっと繊質をとりなさい。
Getting a sports car is easy, compared to the maintenance one must do on it.持することに比べれば、スポーツカーを持つことは簡単だ。
We stand for democracy.我々は民主主義を持する。
We should make every effort to maintain world peace.我々は世界平和を持するためにあらゆる努力をすべきである。
We should make every effort to maintain world peace.我々は世界平和を持する為にあらゆる努力をするべきである。
We build and maintain relationships with others.我々は他人との関係を構築し、持していく。
We must maintain the friendly relations between Japan and the U.S.我々は日米間の友好関係を持しなければならない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tio vivo?[CN] 提爾沃? Ride the Pink Horse (1947)
I see it. Stay low.[JA] 分かった 低空を持しろ Star Wars: A New Hope (1977)
Maybe you try Tres Violetas.[CN] 你去奧萊塔試試吧 Ride the Pink Horse (1947)
Young man, these devices, self-serviced, self-maintained...[JA] 君達、これらの機械は 自分自身で修理、持する・・ Forbidden Planet (1956)
Spun-glass, form-fitting, waterproof, flameproof.[JA] ガラス繊で、身体にピッタリ しかも防水、防火 Grand Prix (1966)
Life support good.[JA] 生命持よし The Last Starfighter (1984)
The Tres Violetas.[CN] 奧萊塔 Ride the Pink Horse (1947)
All we have left is life support power![JA] 生命持装置のパワーを 利用できる The Last Starfighter (1984)
Listen, I got a cousin that'll send your kid to a nice school in Wisconsin.[CN] 聽著,我有個堂姐可以把你女兒送到斯康辛的 一所好學校裡去。 Applause (1929)
I suppose I can cancel the Vienna contract.[CN] 我想我得取消去也納演出的合約了. Grand Hotel (1932)
From here, this is where I navigate the ship, maintain life support and propulsion systems.[JA] 私はここで生命持と 推進装置を管理する The Last Starfighter (1984)
How will the emperor maintain control without the bureaucracy?[JA] 皇帝はいかにして行政を 持なさるおつもりか? Star Wars: A New Hope (1977)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
持可能スループット[いじかのうスループット, ijikanou suru-putto] sustainable throughput [Add to Longdo]
持可能セル速度[いじかのうセルそくど, ijikanou seru sokudo] sustainable cell rate (SCR) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[い, i] BAND, SEIL [Add to Longdo]
[いじ, iji] Aufrechterhaltung, Erhaltung, Unterhaltung, Bewahrung [Add to Longdo]
持費[いじひ, ijihi] Instandhaltungskosten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top