ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quibble

K W IH1 B AH0 L   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quibble-, *quibble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quibble[VI] พูดคลุมเครือ, See also: พูดประชดประชัน, Syn. dodge, complain, evade
quibbler[N] ผู้พูดคลุมเครือ, See also: ผู้พูดประชด, Syn. critic
quibble about/over[PHRV] ตอบคลุมเครือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quibble(ควิบ'เบิล) vi.,n. (การ) พูดเล่นลิ้น,พูดสองนัย,การพูดคลุมเครือ,พูดตลบตะแลง,พูดถากถาง,พูดเสียดสี, See also: quibbler n., Syn. equivocate,dodge

English-Thai: Nontri Dictionary
quibble(n) การพูดหลบหลีก,การพูดเลี่ยง,การพูดตลบตะแลง
quibble(vi) พูดหลบหลีก,พูดเลี่ยง,พูดตลบตะแลง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The prudent thing is not to quibble over details.เมื่อพลังธรรมชาติบอกให้คุณ ทำอะไรบางอย่าง... สิ่งที่ควรทำคือการไม่ละเลยรายละเอียด Field of Dreams (1989)
In the meantime, you two can stand here and quibble over his position, or run into that church and kill them all.ระหว่างนั้น พวกแกก็ยืนค้ำตำแหน่งของเขาไปซะ หรือจะบุกเข้าโบสถ์นั่นแล้วฆ่าพวกนั้นจนหมดก็ได้ Release Me (2009)
So let's not quibble over who started what.เพราะงั้นก็ไม่ต้องมาโทษกันหรอกว่าใครเริ่มอะไร Sympathy for the Devil (2009)
Oh, lambchop, we can quibble what to call it, but I think we can both agree it's creepy.ผมไม่มีทางจมปรักกับใคร โอ้ พ่อหนุ่มน้อย เราอยากจะเรียกมันว่าอะไรก็ได้ แต่แม่ว่า เราทั้งคู่ต่างก็เห็นว่ามันขยะแขยง The Zazzy Substitution (2010)
Oh, well, let's not quibble over a signature.อย่างนั้น ทำให้มันชัดเจนก่อนที่จะเซ็นเอกสาร The Fasting and the Furious (2011)
Don't quibble about it.เนื้อนุ่มมั้ย New Tales of the Gisaeng (2011)
The last time we quibble on this trip.เป็นครั้งสุดท้าย ที่เราได้โต้เถียงกันนะ She Needs Me (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quibbleLet's not quibble over trivial matters.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตวัดลิ้น[V] quibble, See also: equivocate, be evasive, wag one's tongue, Syn. เล่นลิ้น, หลอกลวง, พูดเท็จ, Example: นักการเมืองตวัดลิ้นขณะให้สัมภาษณ์แก่นักข่าว, Thai definition: พูดเล่นลิ้น หลอกลวงไม่มีข้อมูลจริง
ง่องแง่ง[V] quibble, See also: carp, niggle, argue over petty things, Syn. ทะเลาะ, ขัดแย้ง, ถกเถียง, โต้แย้ง, ไม่ลงรอย, Ant. ปรองดอง, เห็นด้วย, Example: สมพงษ์ง่องแง่งกับวราภาทุกครั้งที่เจอกัน, Thai definition: ทะเลาะเบาะแว้งกัน, ไม่ปรองดองกัน
พลิกแพลง[V] equivocate, See also: quibble, quip, Syn. กลับกลอก, สับปลับ, Example: เขามักพลิกแพลงข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อให้คนอื่นมองเขาในทางที่ดี
เล่นลิ้น[V] quibble, See also: equivocate, Syn. เล่นสำนวน, Example: เขาเล่นลิ้นจนคนในที่ประชุมเวียนหัวตามไม่ทัน, Thai definition: พูดเป็นสำนวนไม่ตรงไปตรงมา, พูดยอกย้อนไม่ตรงไปตรงมา
เล่นสำนวน[V] make a pun, See also: quibble, quip, equivocate, Syn. เล่นลิ้น, ตีฝีปาก, ตีสำนวน, ลับคารม, Example: นักโต้วาทีบางท่านเล่นสำนวนเก่ง ทำให้คนฟังชื่นชอบ
สำบัดสำนวน[V] quibble, Syn. เล่นลิ้น, Example: เมื่อถูกแม่จับผิดได้ เขาก็จะสำบัดสำนวนเอาตัวรอดไปได้เสมอ, Thai definition: พูดจาหลีกเลี่ยงไม่ให้เข้าใจตรงๆ
เจ้าสำบัดสำนวน[ADJ] quibbler, See also: glib talker, master of words, Syn. เจ้าสำนวน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่นลิ้น[v.] (lenlin) EN: quibble ; equivocate   
เล่นสำนวน[v. exp.] (lensamnūan) EN: make a pun ; quibble ; quip ; equivocate   

CMU English Pronouncing Dictionary
QUIBBLE K W IH1 B AH0 L
QUIBBLES K W IH1 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quibble (v) kwˈɪbl (k w i1 b l)
quibbled (v) kwˈɪbld (k w i1 b l d)
quibbler (n) kwˈɪblər (k w i1 b l @ r)
quibbles (v) kwˈɪblz (k w i1 b l z)
quibblers (n) kwˈɪbləz (k w i1 b l @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いちゃもん[, ichamon] (n) quibble; false charge [Add to Longdo]
かばち[, kabachi] (n) (col) (See 屁理屈) quibble (in Hiroshima dialect) [Add to Longdo]
ケチつける;けちつける[, kechi tsukeru ; kechitsukeru] (v1) (See ケチを付ける) to find fault with; to rain on one's parade; to nitpick; to quibble [Add to Longdo]
ケチを付ける;けちを付ける[ケチをつける(ケチを付ける);けちをつける(けちを付ける), kechi wotsukeru ( kechi wo tsukeru ); kechiwotsukeru ( kechiwo tsukeru )] (exp,v1) (uk) to find fault with; to rain on one's parade; to nitpick; to quibble [Add to Longdo]
包める[くるめる, kurumeru] (v1,vt) to lump together; to include; to sum up; to quibble [Add to Longdo]
理屈屋[りくつや, rikutsuya] (n) quibbler [Add to Longdo]
屁理屈[へりくつ, herikutsu] (n) sophism; quibble; hair-splitting; argument for argument's sake; cavil; frivolous objections [Add to Longdo]
屁理屈屋[へりくつや, herikutsuya] (n) sophist; quibbler [Add to Longdo]
捏ねる[こねる, koneru] (v1,vt) (1) to knead; to mix with fingers; (2) to quibble; to argue for argument's sake [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quibble \Quib"ble\, n. [Probably fr. quib, quip, but influenced
   by quillet, or quiddity.]
   1. A shift or turn from the point in question; a trifling or
    evasive distinction; an evasion; a cavil.
    [1913 Webster]
 
       Quibbles have no place in the search after truth. --
                          I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. A pun; a low conceit.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quibble \Quib"ble\, v. i. [imp. & p. p. {Quibbled}; p. pr. & vb.
   n. {Quibbling}.]
   1. To evade the point in question by artifice, play upon
    words, caviling, or by raising any insignificant or
    impertinent question or point; to trifle in argument or
    discourse; to equivocate.
    [1913 Webster]
 
   2. To pun; to practice punning. --Cudworth.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To cavil; shuffle; equivocate; trifle.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quibble
   n 1: an evasion of the point of an argument by raising
      irrelevant distinctions or objections [syn: {quibble},
      {quiddity}, {cavil}]
   v 1: evade the truth of a point or question by raising
      irrelevant objections
   2: argue over petty things; "Let's not quibble over pennies"
     [syn: {quibble}, {niggle}, {pettifog}, {bicker}, {squabble},
     {brabble}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top