Search result for

เท่ากัน

(48 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เท่ากัน-, *เท่ากัน*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Life's simple out here. You eat what you grow and everyone pitches in together.ข้างนอกใช้ชีวิตธรรมดา ท่านกินอะไรก็ได้อย่างนั้น ทุกคนเท่ากันหมด The Moment of Truth (2008)
Same size, could have been the same person twice.ขนาดเท่ากัน อาจคนเดียวกันทั้งสองครั้ง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- Equal. - Everything always has to be equal with you.เท่ากัน ทุกอย่างต้องเท่ากันเสมอสำหรับคุณ New York, I Love You (2008)
- Almost the same number of syllables.- เกือบมีจำนวนพยางค์เท่ากัน Pineapple Express (2008)
Doubt can be a bond as powerful and sustaining as certainty.ความไม่แน่ใจเป็นพันธนาการที่มีอำนาจและคงอยู่ ได้เท่ากันกับความแน่ใจ. Doubt (2008)
Sven uses varying pressure. That's what foreign boys do.สเวนใช้แรงไม่เท่ากัน นั่นแหละที่พวกผู้ชายต่างชาติทำ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Twice as long as we've ever had!สองครั้งนานเท่ากัน City of Ember (2008)
We should have the materials for the braces, but we'll need a a saw to cut them to size.เราต้องมีอุปกรณ์ เราต้องใช้เลื่อยเพื่อตัดให้มันเท่ากัน Dirt Nap (2008)
And then make one of the same size in the wall opposite.แล้ววาดรูขนาดเท่ากัน ใส่ผนังอีกด้าน Greatness Achieved (2008)
"When I graduate, I'm not gonna keep hanging around my old high school... like some kind of creepy loser... who can't get an adult girlfriend."เมื่อฉันจบจากโรงเรียนนี้ไป ฉันจะไม่คอยปวนเปียน อยู่แถวๆโรงเรียนเก่า เหมือนกับไอ้พวกขี้แพ้น่าขยะแขยง คนที่หาแฟนที่อายุเท่ากันไม่ได้ I Love You, Beth Cooper (2009)
It's the same as me.หนักเท่ากันเลย Invictus (2009)
It's gonna cost you the same.ก็เสียเงินเท่ากันนะ New York Sucks (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เท่ากัน[adj.] (thaokan) EN: equal   FR: égal ; identique ; pareil ; équivalent ; similaire
เท่ากัน[X] (thaokan) FR: aussi ; autant ; même

English-Thai: Longdo Dictionary
joint chief executive(n) ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงเท่ากัน เช่น The management changes are thought to have been prompted by personal differences between the current joint chief executives.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
as[CONJ] เท่ากันกับ, See also: เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน, Syn. in the same way
commeasure[VT] เท่ากัน
coordinate[ADJ] ระดับเดียวกัน, See also: เท่ากัน, Syn. equal, coequal
correspond[VI] เหมือนกัน, See also: เท่ากัน, สอดคล้องกัน, มีลักษณะเช่นเดียวกัน, Syn. equate, resemble
even off[PHRV] เท่ากัน, See also: สมดุล, เสมอกัน, Syn. even out
even out[PHRV] เท่ากัน, See also: สมดุล, เสมอกัน, Syn. even off
equal[VI] เท่ากัน, See also: เทียบเท่า, พอกัน, ทัดเทียมกัน, Syn. match, parallel
equi-[PRF] เท่ากัน
equilibrate[VI] สมดุลกัน, See also: เท่ากัน, Syn. stabilize
like[ADJ] เท่ากัน, See also: เท่าเทียมกัน, เสมอกัน, Syn. equal, equivalent, same, Ant. unlike, unequal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aaabbr. Alcholics Anonymous (สมาคมอดเหล้า) abbr. ใช้ตัวยาแต่ละตัวเท่ากัน abbr. amino acid,achivement age
age-group(เอจ' กรูพ) n. ประเภทบุคคลที่มีอายุเท่ากันและมักเป็นเพศเดียวกัน
ambidexterity(แอมบิเดคสฺเทอ' ริที) n. ความชำนาญในการใช้มือทั้งสองข้างได้ดีเท่ากัน, ความฉลาดอย่างผิดปกติ, ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญมาก, ความหลอกลวง, Syn. duplicity, skill ###A. clumsiness, unskill
anamorphic(แอนนะมอร์' ฟิค) adj. ซึ่งมีหรือทำให้เกิดการขยายที่ไม่เท่ากันคามแกนที่ตั้งฉากซึ่งกันและกัน -anamorphism n.
aniseilonia(แอนไนไซโค' เนีย) n. ความบกพร่องของสายตาภาพเรตินามีขนาดไม่เท่ากัน., Syn. anisoiconia, anisokonia, aniseikonic adj.
aniso-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า "ไม่เท่ากัน" , "ไม่เสมอกัน"
anisometric(แอนนิโซเมท' ทริค) adj. ไม่เป็น isomer กัน, สัดส่วนไม่เท่ากัน, มีแกนที่มีความยาวต่างกัน (of unequal measurement)
anisometropia(แอนนิโซมิโทร' เพีย) n. อำนาจการหักเหแสงของนัยต์ตาสองข้างไม่เท่ากัน
avogadro's lawกฎที่ว่าแก๊สทั้งหลายที่มีปริมาตรที่เท่ากัน ภายใต้อุณหภูมิและความกดดันเดียวกันย่อมมีจำนวนโมเลกุลเท่ากัน
both(โบธ) adj.,adv. ทั้งสอง น -pron. อีกอย่างด้วย,อีกคนด้วย conj. เหมือนกัน,คล้ายกัน,เท่ากัน -Conf. each,and,as well as,either

English-Thai: Nontri Dictionary
balance(vt) ทำให้เท่ากัน,ทำให้สมดุล
compensate(vt) ชดเชย,ทดแทน,ทำให้เท่ากัน,ตอบแทน
coordinate(adj) ที่เท่ากัน,ที่ขนานกัน,ในระดับเดียวกัน,ที่คู่กัน
coordinate(n) สิ่งที่เท่ากัน,ระยะพิกัด
coordinate(vt) ประสาน,ควบ,ร่วมกัน,เท่ากัน,อยู่ในระดับเดียวกัน
counterbalance(vt) ทำให้เท่ากัน,ทำให้สมดุลกัน,ถ่วง
equal(adj) เท่ากัน,สมน้ำสมเนื้อ,เสมอกัน,เสมอภาค,สมดุล
equal(n) สิ่งที่เท่ากัน,ผู้ที่เท่าเทียมกัน
equal(vt) เสมอกัน,เสมอภาคกัน,ทำให้เท่ากัน
equalization(n) การทำให้เท่ากัน,การทำให้เท่าเทียมกัน,การทำให้เสมอกัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
coordinateเท่ากัน, ประสานกัน, เข้าคู่กัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
揃う[そろう, sorou] Thai: เท่ากัน English: to be equal

French-Thai: Longdo Dictionary
cela ne me fait ni chaud ni froid(slang) สำหรับฉันแล้ว มันก็ค่าเท่ากันแหละ!, See also: S. égal(e),

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top