ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stability

S T AH0 B IH1 L IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stability-, *stability*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stability(n) เสถียรภาพ, See also: ความมั่นคง, Syn. consistency, steadiness
stability(n) ความเด็ดเดี่ยว, See also: ความแน่วแน่, Syn. firmness, unchangeability

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stability(สทะบิล'ลิที) n. ความมั่นคง, Syn. steadiness, poise
instability(อินสทะบิล'ลิที) n. ความไม่มั่นคง, ความไม่แน่นอน, การไม่มีเสถียรภาพ, ความลังเลใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
stability(n) เสถียรภาพ, ความคงที่, ความมั่นคง, ความเที่ยง, ความแน่วแน่
instability(n) ความไม่แน่นอน, การไม่มีเสถียรภาพ, ความไม่คงที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stabilityเสถียรภาพ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
stabilityเสถียรภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stabilityเสถียรภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stability clauseข้อกำหนดว่าด้วยเสถียรภาพ มีความหมายเหมือนกับ stabilisation clause [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stabilityเสถียรภาพ [TU Subject Heading]
Stabilityเสถียรภาพ, Example: ความสามารถของสารใด ๆ เช่น น้ำเสีย สารเคมี หรือสลัดจย่อยแล้วในการต้านทานการเปลี่ยนแปลง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ย่อยสลายต่อไม่ได้แล้วเพราะไม่มีอาหารที่จะย่อยต่อไป หรือมีเพียงเล็กน้อย ; สภาวtของช่องน้ำหรือทางน้ำ ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจนเกิดขึ้น แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยในช่วงต่างๆ ของปี; ความสามารถของโครงสร้างทางวิศวกรรม เช่นเขื่อนหรือผนังกั้น ซึ่งต้านทานการเคลื่อนไหว [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And frankly, my family's looking for a little stability right now.แล้วก็แฟรงกี้ ตอนนี้ครอบครัวผมต้องการความมั่นคง The Messengers (2007)
Arjun will bring stability in your life...อาจูนจะนำความมั่นคง มาสู่ชีวิตลูก Namastey London (2007)
And it brought stability to the region.และมันทำให้เกิดเสถียรภาพในพื้นที่นั้น Shooter (2007)
They are orders that must be executed, entrusted to us so that we might forge stability out of chaos.เป็นคำสั่งที่ต้องทำตาม และเพื่อให้เราสร้างสเถียรภาพ ในความวุ่นวายนี้ Wanted (2008)
Beam stability is good.ทั้งสอง installments มีมั่นคง. Angels & Demons (2009)
Now it's not made for its stability and accuracyมือจะได้ไม่ไหม้ Iwo Jima (2010)
We must hope it brings peace and stability to the land.เราต้องหวังถึงสันติภาพ และความมั่นคงของแผ่นดิน The Wicked Day (2011)
The 1-6-8 grain loses stability when it goes through glass.จุด 1-6-8 จะเสียความเสถียร เมื่อมันถูกยิงผ่านกระจก Kill Shot (2011)
I'm sure she's on her way. 'Cause stability is important in this job.เพราะเสถียรภาพมันสำคัญกับงานนี้ The Callback (2012)
People, driven by fear, choose stability over freedom, when their neighbors start to die.ประชาชน, แรงผลักดันจากความกลัว, ให้เลือกความมั่นคงมากกว่าเสรีภาพ เมื่อเพื่อนบ้านของพวกเขาเริ่มที่จะตาย Cat and Mouse (2012)
You have stability and you know it.คุณมีความมั่นคงและคุณจะรู้ว่า. Runner Runner (2013)
The psychological stability of the true believer rests entirely on a superior posited authority.เสถียรภาพทางจิตวิทยาของผู้ศรัทธาอย่างแท้จริง ขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจที่เหนือกว่า The Archaeologist in the Cocoon (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stabilityRigid wheels give sufficient stability to a low-speed vehicle steered by outside forces.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความมั่นคง(n) stability, See also: durability, endurance, Example: ความขัดแย้งในตัวบุคคลอาจจะกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงทางจิตใจได้
ความเสถียร(n) stability, See also: steadiness, strongness, Syn. ความมั่นคง, ความแข็งแรง, ความแน่วแน่
ความเสมอต้นเสมอปลาย(n) constancy, See also: stability, steadiness, Syn. ความคงที่, ความสม่ำเสมอ, Example: นายวิทยากร เชียงกูลเป็นนักเขียนที่มีความเสมอต้นเสมอปลายในการเสนอผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 30 ปี
ฝั่งฝา(n) stability, See also: firmness, Syn. เป็นฝั่งฝา, เป็นฝั่งเป็นฝา, Example: ลูกๆ ของเขาแต่งงาน มีเหย้ามีเรือนเป็นฝั่งฝาทุกคนแล้ว, Thai Definition: ปึกแผ่น, หลักฐาน, (มักใช้แก่ผู้ที่มีครอบครัว), การมีคู่ครองที่แน่นอน
เสถียรภาพ(n) stability, See also: firmness, security, soundness, stableness, steadiness, Syn. ความมั่นคง, ความคงตัว, Example: ระบบเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไร้เสถียรภาพมาเป็นเวลาช้านาน
ฐิติ(n) stability, See also: durability, endurance, Syn. ความมั่นคง, ความอดทน
ฐิติ(n) stability, See also: durability, endurance, Syn. ความมั่นคง, ความอดทน
ธีรภาพ(n) firmness, See also: stability, solidity, constancy, steadiness, steadfast, firm, stable, Syn. ความมั่นคง, ความแน่นหนา, Notes: (สันสกฤต)
ความแน่วแน่(n) steadiness, See also: stability, firmness, Syn. ความแน่แน่ว, Ant. ความลังเล, ความไม่มั่นใจ, Example: สิ่งที่ทำให้เขามีกำลังใจมากที่สุดและเพิ่มความแน่วแน่ต่อหน้าที่และอุดมการณ์ของเขาก็คือการได้ทำงานกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า, Thai Definition: ความมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การโอนเอน[kān ōn-ēn] (n) EN: unstability
เข่าหลวม[khao lūam] (n, exp) EN: knee instability
ความคงตัว[khwām khongtūa] (n) EN: stability  FR: stabilité [ f ]
ความมั่นคง[khwām mankhong] (n) EN: stability ; durability ; endurance ; security  FR: stabilité [ f ] ; sécurité [ f ]
ความทนทาน[khwām thonthān] (n) EN: durability ; stability  FR: durabilité [ f ] ; résistance [ f ]
เสถียรภาพ[sathīenraphāp] (n) EN: stability ; firmness ; security ; soundness ; stableness ; steadiness  FR: stabilité [ f ] ; équilibre [ m ]
เสถียรภาพทางการเงิน[sathīenraphāp thāng kānngoen] (n, exp) EN: monetary stability  FR: stabilité monétaire [ f ]
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ[sathīenraphāp thāng sētthakit] (n, exp) EN: economic stability  FR: stabilité économique [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STABILITY S T AH0 B IH1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stability (n) stˈəbˈɪlɪtiː (s t @1 b i1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
稳定性[wěn dìng xìng, ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] stability, #6,363 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stabilität { f } | Stabilität der Wechselkurse | Stabilitäts- und Wachstumspakt { m } | Stabilität auf welliger Straßestability | exchange rate stability | Stability and Growth Pact | bumpy road path stability [Add to Longdo]
Standzeit { f }stability time [Add to Longdo]
Lenkfähigkeitskontrolle { f } in der Kurvestability [ Am. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スタビリティー[sutabiritei-] (n) stability [Add to Longdo]
ヤンデレ;やんでれ[yandere ; yandere] (n, adj-f) (m-sl) (from 病む and デレデレ) person (usu. female) with an unhealthy romantic obsession (has a connotation of mental instability) [Add to Longdo]
安定[あんてい, antei] (adj-na, n, vs) stability; equilibrium; (P) [Add to Longdo]
安定解析[あんていかいせき, anteikaiseki] (n) stability analysis [Add to Longdo]
安定感[あんていかん, anteikan] (n) sense of stability [Add to Longdo]
安定志向[あんていしこう, anteishikou] (n) stability orientation [Add to Longdo]
安定性[あんていせい, anteisei] (n) stability; security; equilibrium [Add to Longdo]
確り者[しっかりもの, shikkarimono] (n) person of firm character; person of stability [Add to Longdo]
強固(P);鞏固[きょうこ, kyouko] (adj-na, n) firmness; stability; security; strength; (P) [Add to Longdo]
座り(P);坐り[すわり, suwari] (n) (1) sitting; (2) stability; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
網安定性[もうあんていせい, mouanteisei] network stability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stability \Sta*bil"i*ty\ (st[.a]*b[i^]l"[i^]*t[y^]), n. [L.
   stabilitas; cf. F. stabilit['e]. See {Stable}, a.]
   1. The state or quality of being stable, or firm; steadiness;
    stableness; firmness; strength to stand without being
    moved or overthrown; as, the stability of a structure; the
    stability of a throne or a constitution.
    [1913 Webster]
 
   2. Steadiness or firmness of character; firmness of
    resolution or purpose; the quality opposite to
    {fickleness}, {irresolution}, or {inconstancy}; constancy;
    steadfastness; as, a man of little stability, or of
    unusual stability.
    [1913 Webster]
 
   3. Fixedness; -- as opposed to {fluidity}.
    [1913 Webster]
 
       Since fluidness and stability are contrary
       qualities.              --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Steadiness; stableness; constancy; immovability;
     firmness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stability
   n 1: the quality or attribute of being firm and steadfast [syn:
      {stability}, {stableness}] [ant: {instability},
      {unstableness}]
   2: a stable order (especially of society) [ant: {instability}]
   3: the quality of being enduring and free from change or
     variation; "early mariners relied on the constancy of the
     trade winds" [syn: {constancy}, {stability}] [ant:
     {changefulness}, {inconstancy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top