Search result for

equation

(69 entries)
(0.0307 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equation-, *equation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equation[N] ความเท่าเทียมกัน, See also: ความสมดุล, Syn. balance, equality, equivalence
equation[N] สมการ (คณิตศาสตร์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equation(อีเคว'เชิน) n. สมการ,การทำให้เท่ากัน,ความเท่าเทียมกัน,ความสมดุล, Syn. equality

English-Thai: Nontri Dictionary
equation(n) สมการ,ความสมดุล,ความเท่าเทียมกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
equationสมการ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
equationสมการ, ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายเท่ากับ   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Equation of Stateสมการของสถานะ [การแพทย์]
Equation, Balancingสมการสมดุลย์ [การแพทย์]
Equation, Benesi-Hildebrandสมการของเบเนไซ-ฮิลเดแบรนด์ [การแพทย์]
Equation, Bornสมการของบอร์น [การแพทย์]
Equation, Braggสมการแบรกก์ [การแพทย์]
Equation, Clausius Clapeyronสมการคลอเซียส-คลาเปย์รอง [การแพทย์]
Equation, Combined Gas Lawสมการรวมกฎกาซ [การแพทย์]
Equation, Continuityสมการการไหลต่อเนื่อง [การแพทย์]
Equation, Eadie Hofsteeสมการอีดีฮอฟตี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Easy won't be a part of the equation. - Promise.เราจะมีความเท่าเทียมซึ่งกันและกัน / ชัวร์ Bolt (2008)
By whose mathematical equation is this not feasible?อะไรคือสิ่งที่สมการคณิตเป็นไปไม่ได้ Saw VI (2009)
Why now? They're not part of A pattern or equation.มันไม่ใช่ส่วนนึงของรูปแบบ หรือสมการ Omnivore (2009)
Add drugs or alcohol To the equation And now we're dealing With eager victims.ว่าเขาสามารถควบคุมสถานการณ์ หรือแม้กระทั่งมีอำนาจเหนือกว่าเหยื่อได้ Conflicted (2009)
We'd best run through your equations again.เราจะทดสอบ สมการ ของคุณ อีกครั้งหนึ่ง Air: Part 1 (2009)
Some x-factor distance equation.ตัวประกอบ x - บางส่วน ระยะห่างที่เท่ากัน Air: Part 1 (2009)
It's the same. You can't solve an equation by giving up.ถ้ายอมแพ้ก็แก้สมการไม่ได้หรอก Summer Wars (2009)
To solve this equation.เพื่อแก้สมการนี้ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
But that equation describes something organic and highly radioactive.แต่นั่นเป็นค่าสมดุล ที่ใช้อธิบายในสารอินทรีย์ และถ้ามีค่ารังสีสูงขึ้น Earthling (2009)
Using my father's equations, i built a device,ใช้สูตรของพ่อผม ผมสร้างไอ้นี่ขึ้นมา Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
Taking sex out of that equation made me relate to people in a totally different way.การไม่มีเซ็กส์ นั่นคือความเสมอภาค ที่ทำให้ฉันสัมพันธ์กับคนอื่น ได้อย่างเท่าเทียมกัน The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
And after that, the distance over here at the equation x over 35.และหลังจากนั้น ความยาวตรงนี้ ในสมการ X มากกว่า 35 History Repeating (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
equationIf you calculate the electric field using this equation the result comes out like the following.
equationThe boy solved the simultaneous equation with ease.
equationThis problem is an equality of k so we first solve the assigned equation for k.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมการ[n.] (samakān) EN: equation ; algebraic equation   FR: équation [f] ; équation algébrique [f]
สมการเชิงอนุพันธ์ [n. exp.] (samakān choēng anuphan) EN: differential equation   FR: équation différentielle [f]
สมการเชิงเส้น[n. exp.] (samakān choēng sen) EN: linear equation   FR: équation linéaire [f]
สมการกำลังสอง[n. exp.] (samakān kamlang søng) EN: quadratic equation   FR: équation du second degré [f]
สมการเคมี[n. exp.] (samakān khēmī) EN: chemical equation   FR: équation chimique [f]
สมการปกติ[n. exp.] (samakān pakati = samakān pokkati) EN: normal equation   
สมการ[n.] (somkān) EN: equation   FR: équation [f]
สมการเคมี[n. exp.] (somkān khēmī) EN: chemical equation   FR: équation chimique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EQUATION    IH0 K W EY1 ZH AH0 N
EQUATIONS    IH0 K W EY1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equation    (n) (i1 k w ei1 zh n)
equations    (n) (i1 k w ei1 zh n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewegungsgleichung {f}equation of motion [Add to Longdo]
Zeitgleichung {f}equation of time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュレーディンガー方程式[シュレーディンガーほうていしき, shure-deinga-houteishiki] (n) Schroedinger equation [Add to Longdo]
マクスウェルの方程式[マクスウェルのほうていしき, makusuueru nohouteishiki] (n) Maxwell's equations (summarizing the classical properties of the electromagnetic field) [Add to Longdo]
一次[いちじ, ichiji] (adj-na,n,adj-no) first; primary; linear (equation); first-order [Add to Longdo]
一次方程式[いちじほうていしき, ichijihouteishiki] (n) linear equation [Add to Longdo]
運動方程式[うんどうほうていしき, undouhouteishiki] (n) equation of motion [Add to Longdo]
演算方式[えんざんほうしき, enzanhoushiki] (n) {comp} arithmetic equation [Add to Longdo]
化学方程式[かがくほうていしき, kagakuhouteishiki] (n) chemical equation [Add to Longdo]
[かい, kai] (n) solution (of equation) [Add to Longdo]
回帰式[かいきしき, kaikishiki] (n) regression equation [Add to Longdo]
関数方程式[かんすうほうていしき, kansuuhouteishiki] (n) functional equation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反应式[fǎn yìng shì, ㄈㄢˇ ˋ ㄕˋ, / ] equation of a chemical reaction [Add to Longdo]
方程式[fāng chéng shì, ㄈㄤ ㄔㄥˊ ㄕˋ, ] equation [Add to Longdo]
运动方程[yùn dòng fāng chéng, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, / ] equations of motion [Add to Longdo]
关系式[guān xì shì, ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄕˋ, / ] equation expressing a relation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
演算方式[えんざんほうしき, enzanhoushiki] arithmetic equation [Add to Longdo]
[かい, kai] solution (of an equation) [Add to Longdo]
解ける[とける, tokeru] to solve (an equation) [Add to Longdo]
左辺値[さへんち, sahenchi] left side value (of an equation) [Add to Longdo]
線形独立[せんけいどくりつ, senkeidokuritsu] linearly independent (e.g. equations) (an) [Add to Longdo]
線形方程式[せんけいほうていしき, senkeihouteishiki] linear equation [Add to Longdo]
微分方程式[びぶんほうていしき, bibunhouteishiki] differential equation [Add to Longdo]
連立方程式[れんりつほうていしき, renritsuhouteishiki] simultaneous equations [Add to Longdo]
方程式[ほうていしき, houteishiki] equation, formula [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Equation \E*qua"tion\, n. [L. aequatio an equalizing: cf. F.
   ['e]quation equation. See {Equate}.]
   1. A making equal; equal division; equality; equilibrium.
    [1913 Webster]
 
       Again the golden day resumed its right,
       And ruled in just equation with the night. --Rowe.
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) An expression of the condition of equality between
    two algebraic quantities or sets of quantities, the sign =
    being placed between them; as, a binomial equation; a
    quadratic equation; an algebraic equation; a
    transcendental equation; an exponential equation; a
    logarithmic equation; a differential equation, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. (Astron.) A quantity to be applied in computing the mean
    place or other element of a celestial body; that is, any
    one of the several quantities to be added to, or taken
    from, its position as calculated on the hypothesis of a
    mean uniform motion, in order to find its true position as
    resulting from its actual and unequal motion.
    [1913 Webster]
 
   {Absolute equation}. See under {Absolute}.
 
   {Equation box}, or {Equational box}, a system of differential
    gearing used in spinning machines for regulating the twist
    of the yarn. It resembles gearing used in equation clocks
    for showing apparent time.
 
   {Equation of the center} (Astron.), the difference between
    the place of a planet as supposed to move uniformly in a
    circle, and its place as moving in an ellipse.
 
   {Equations of condition} (Math.), equations formed for
    deducing the true values of certain quantities from others
    on which they depend, when different sets of the latter,
    as given by observation, would yield different values of
    the quantities sought, and the number of equations that
    may be found is greater than the number of unknown
    quantities.
 
   {Equation of a curve} (Math.), an equation which expresses
    the relation between the co["o]rdinates of every point in
    the curve.
 
   {Equation of equinoxes} (Astron.), the difference between the
    mean and apparent places of the equinox.
 
   {Equation of payments} (Arith.), the process of finding the
    mean time of payment of several sums due at different
    times.
 
   {Equation of time} (Astron.), the difference between mean and
    apparent time, or between the time of day indicated by the
    sun, and that by a perfect clock going uniformly all the
    year round.
 
   {Equation clock} or {Equation watch}, a timepiece made to
    exhibit the differences between mean solar and apparent
    solar time. --Knight.
 
   {Normal equation}. See under {Normal}.
 
   {Personal equation} (Astron.), the difference between an
    observed result and the true qualities or peculiarities in
    the observer; particularly the difference, in an average
    of a large number of observation, between the instant when
    an observer notes a phenomenon, as the transit of a star,
    and the assumed instant of its actual occurrence; or,
    relatively, the difference between these instants as noted
    by two observers. It is usually only a fraction of a
    second; -- sometimes applied loosely to differences of
    judgment or method occasioned by temperamental qualities
    of individuals.
 
   {Theory of equations} (Math.), the branch of algebra that
    treats of the properties of a single algebraic equation of
    any degree containing one unknown quantity.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equation
   n 1: a mathematical statement that two expressions are equal
   2: a state of being essentially equal or equivalent; equally
     balanced; "on a par with the best" [syn: {equality},
     {equivalence}, {equation}, {par}]
   3: the act of regarding as equal [syn: {equation}, {equating}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top