ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บาท

   
91 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บาท-, *บาท*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
5 บาท (n ) ครึ่งชั่วโมง (ใช้กับเวลา)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาท[N] foot, See also: feet, Syn. เท้า, ตีน, พระบาท, บาทา, Example: สานุศิษย์ก้มกราบลงที่บาทของพระองค์ด้วยความสำนึกในพระคุณเป็นล้นพ้น, Count unit: ข้าง
บาท[N] baht, Example: ขณะนี้รัฐบาลกำลังสืบหาไอ้โม่งที่เอาเงิน 8 แสนล้านบาทไปช่วยไฟแนนซ์เน่าจนประเทศชาติล่มจม, Thai definition: มาตราเงินตามวิธีประเพณี 100 สตางค์ หรือ 4 สลึง เท่ากับ 1 บาท
บาท[N] canto, See also: stanza, Example: ฉันแต่งบาทที่ 3 ไม่ได้นั่งคิดอยู่นานมากแล้ว, Thai definition: ส่วนหนึ่งของบทแห่งคำประพันธ์ เช่น โคลง 4 สุภาพ บทหนึ่งมี 4 บาท
บาทุกา[N] shoes, See also: slipper, foot wear, Syn. รองเท้า, Count unit: ข้าง, คู่
บาทวิถี[N] footpath, See also: sidewalk, pavement, Syn. ทางเท้า, ฟุตบาท, ทางเดิน, Example: ชายหนุ่มคนหนึ่งเดินป่าวร้องไปตามบาทวิถีที่เนืองแน่นไปด้วยฝูงชน, Thai definition: ส่วนหนึ่งของถนนที่ทำไว้ให้คนเดิน
บาทหลวง[N] priest, See also: minister, Syn. นักบวช, หลวงพ่อ, Example: บาทหลวงในศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกจะเป็นตัวแทนในการติดต่อกับพระเจ้า, Count unit: รูป, Thai definition: นักบวชหรือผู้สอนศาสนาในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บาท ๑, บาท-(บาด, บาดทะ-) น. ตีน, เท้า, เช่น ทวิบาท จตุบาท, ราชาศัพท์ว่า พระบาท.
บาทน. มาตราเงินตามวิธีประเพณี ๑๐๐ สตางค์ หรือ ๔ สลึง เท่ากับ ๑ บาท, อักษรย่อว่า บ.
บาทเขียนตามวิธีโบราณดังนี้ หมายความว่า ๓ บาท
บาทชื่อมาตราชั่งตามวิธีประเพณี สำหรับกำหนดนํ้าหนักเท่ากับเงิน ทอง หรือนากหนัก ๑๕ กรัม.
บาทน. ส่วนหนึ่งของบทแห่งคำประพันธ์ เช่น โคลง ๔ สุภาพ บทหนึ่งมี ๔ บาท.
บาทน. ช่วงเวลาเท่ากับ ๑ ใน ๑๐ ของชั่วโมง เท่ากับ ๖ นาที, โบราณเขียนเป็น บาตร ก็มี เช่น ย่ำรุ่งสองนาลิกา เสษสังขยาห้าบาตร (ตะเลงพ่าย).
บาท(บา-ทบ) น. ต้นไม้ เช่น บรรดาที่เป็นบาทบชักตรลบเอารสวารี (ม. ร่ายยาว วนปเวสน์).
บาทบงกช(บาดทะบงกด, บาดบงกด) น. บัวบาท, บัวรองเท้า, หมายความว่า เท้าพระพุทธเจ้าหรือพระมหากษัตริย์.
บาทบงสุ์(บาดทะบง) น. ละอองเท้า.
บาทบริจาริกา(บาดบอริ-) น. ภรรยาที่เป็นสามัญชนของพระมหากษัตริย์ กรมพระราชวังบวร และเจ้าฟ้า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lineบาท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
end-stopped lineบาทจบความ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
heroic lineบาทวีรกรรม, บาทฮิโรอิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
hendecasyllabic lineบาทสิบเอ็ดพยางค์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pedicureบาทานามัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
podologyบาทาวิทยา [มีความหมายเหมือนกับ podiatry] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
podiatryบาทาเวชศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ podology] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
octosyllabic lineบาทแปดพยางค์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
run-on lineบาทไม่จบความ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
acephalous; headless lineบาทไร้หัว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Famed is thy beauty, Majesty.ที่มีชื่อเสียงเป็นความงามของ เจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
If that stupid coroner hadn't been as much of a snob as you are, he'd have seen that half-wit was hiding something.ถ้าไม่เพราะความยโสของหมอชันสูตรศพ ก็คงรู้แล้วว่าไอ้คนไม่เต็มบาทนั่นปิดบังอะไรอยู่ Rebecca (1940)
Ours was an infantry role though many of us could swim only loosely, if at all.เราก็จะเปิดออกในบทบาท ทหารราบ แม้ว่าพวกเราหลายคนสามารถ ว่ายน้ำเพียงอย่างหลวม ๆ ถ้าที่ทั้งหมด How I Won the War (1967)
Lieutenant Ernest Goodbody of His Majesty's Brigade of Musketeers.รองผู้ว่าเออร์เนส กุดบอดี ของกองพลทหารของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของ ทหารถือปืนคาบศิลา ฮะ? How I Won the War (1967)
We are... (all) Third Troop of the Fourth Muskets acting in an independent role as infantry, lorried behind the enemy lines with sports equipment.เรามีสามกองร้อยของปืนที่สี่ การแสดงในบทบาทที่เป็น อิสระเป็นทหารราบ ขับเคลื่อนหลังเส้นศัตรู How I Won the War (1967)
The lower-middle and working classes receiving the King's Commission?ต่ำกว่าชนชั้นกลางและการ ทำงาน ขณะนี้ได้รับการสำนักงาน คณะกรรมการกำกับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? ชั้นเรียนเหล่านี้ไม่เหมือน เช่นเดิม How I Won the War (1967)
Your Majesty, it's such a small planet. Why do you need borders?ฝ่าบาท ดาวเคราะห์นี่เล็กนิดเดียว ท่านต้องการพรหมแดนไปทำไมกัน The Little Prince (1974)
"The slightest religious act by anyone will be punished..."กฎหมายเคร่งศาสนาเบาที่สุด by anyone จะถูกลงโทษ... "... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I know I was urged to give every detail every particular, even the slightest that may illuminate the human passionฉันรู้ฉันถูกกระตุ้นถึงรายละเอียด give every ... ...ทุก Neven ที่เจาะจงเบาที่สุด... ...ที่สิ่งนั่นอาจจะให้ความสว่างกิเลส the human Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You deliver those papers to Rev. Williams...คุณส่งเอกสารให้บาทหลวงวิลเลี่ยมส์ Oh, God! (1977)
You take these, and give them to Rev. Bigmouth.คุณเอาคำตอบนี้ ไปให้บาทหลวงปากมาก Oh, God! (1977)
Williams. -That's all right.บาทหลวงวิลเลี่ยมส์ Oh, God! (1977)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาท[n.] (bāt) EN: baht ; ฿   FR: baht [m] ; ฿
บาท[n.] (bāt) EN: foot   FR: pied [m]
บาท[n.] (bāt) EN: line of verse ; canto ; stanza   FR: strophe [f] ; couplet [m]
บาท[n.] (bāt) EN: baht (unit of weight equal to 15 grams)   FR: baht [m] (unité de poids équivalant à 15 grammes)
บาทจักร[X] (bāthajak) EN: ecliptic   
บาทบริจาริกา[n.] (bātborijārikā) EN: lady-in-waiting   
บาทวิถี[n.] (bātwithī) EN: pavement ; footpath ; sidewalk (Am.)   FR: trottoir [m]
บาทหลวง[n.] (bātlūang) EN: priest ; father   FR: prêtre [m] ; père [m] ; prêtre catholique [m]
บาทหลวง[n.] (bātlūang) EN: pastor   FR: pasteur [m]
บาทหลวงแคธอลิก[n. exp.] (bātlūang khaēthølik) EN: catholic priest   FR: prêtre catholique [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
central role(n) บทบาทสำคัญ เช่น EU believes UN has central role to play in Iraq crisis.
transvestite(n) คนที่แต่งตัว-, ประพฤติตัว-, มีบทบาททางเพศ-เหมือนคนเพศตรงข้าม; กระเทย, cross-dresser
father(n) บาทหลวง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abbess[N] บาทหลวงหญิง, See also: หัวหน้าสำนักแม่ชี
baht[N] บาท (หน่วยเงินตราของประเทศไทย), See also: เงินบาท
chaplain[N] อนุศาสนาจารย์, See also: บาทหลวงในโรงเรียน, โรงพยาบาล, คุกหรือกองทัพ, Syn. clergyman
father[N] พระในศาสนาคริสต์, See also: บาทหลวง, หลวงพ่อ, Syn. cleargyman, chaplain, pastor, Ant. layperson
line[N] โคลงบรรทัดหนึ่ง, See also: บาทหนึ่งของโคลง, Syn. a verse of poetry
padre[N] บาทหลวง, See also: พระสอนศาสนา, อนุศาสนาจารย์, Syn. priest, clergyman
parson[N] บาทหลวง, See also: นักเทศน์, Syn. clergyman, pastor, preacher
pastor[N] พระ, See also: บาทหลวง, Syn. priest, rector, clergyman
pavement[N] บาทวิถี, See also: ทางเดิน, ฟุตบาท, Syn. sidewalk
prelacy[N] ตำแหน่งพระราชาคณะ, See also: บาทหลวง, Syn. diocese, pontificate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbe(แอเบ' แอบ' เบ) (pl. abbes) n. บาทหลวง, อธิการ, ตำแหน่งพระ (abbot)
about(อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว, Syn. regarding, concerning, around
about-ship(อะเบาท' ชิพ) vt. โจมตี
abp.abbr. archbishop. (หัวหน้าบาทหลวงเจ้าคณะ)
alb(แอลบ) n. เสื้อคลุมแขนยาวขาดบาทหลวง abbr. albumin
amphictyony(แอมฟิค' ทิโอนี) n. สันติบาทรัฐ (ในสมัยกรีกโบราณ) . -amphictyonic adj.
antagonism(แอนแทก' โกนิสซึม) n. ความเป็นปรปักษ์, การต่อต้าน, ความเป็นศัตรูกัน, บทบาทของการต่อต้าน, Syn. enmity, antipathy)
archbishop(อาร์ค'บิเชิพ) n. หัวหน้า bishop หัวหน้าบาทหลวง (chief bishop)
archdeacon(อาร์คดี'คัน) n. ตำแหน่งพระคริสเตียนที่อยู่ถัดลงไปจาก bishop, รองบาทหลวง -archdeaconate, archdeaconry, archdeaconship n. (an ecclesiastic)
autocephalous(ออโทเซฟ'ฟะลัส) adj. ซึ่งมีหัวหน้าบาทหลวงของตัวเอง having its own head

English-Thai: Nontri Dictionary
archbishop(n) หัวหน้าบาทหลวง,พระสันตปาปา
archdeacon(n) ผู้ช่วยบาทหลวง
bishopric(adj) เกี่ยวกับหัวหน้าบาทหลวง
brother(n) พี่ชาย,น้องชาย,พี่น้อง,เพื่อนร่วมงาน, บาทหลวง
clergyman(n) พระคริสต์,หมอสอนศาสนา,บาทหลวง,พระ,สาธุคุณ
crisscross(adj) กากบาท,ไขว้,ซึ่งตัดกัน
cross(n) ไม้กางเขน,กากบาท,ตรา,เครื่องราชอิสริยาภรณ์
cross(vt) ข้าม,กากบาท,ขีดฆ่า,ผสมข้ามพันธุ์,ไขว้,ขัดขวาง,ต่อต้าน
crux(n) ปมปัญหา,ประเด็นสำคัญ,กางเขน,กากบาท
despiteful(adj) ซึ่งพยาบาท,ซึ่งอาฆาต,ซึ่งมุ่งร้าย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
牧師[ぼくし, bokushi] (n) บาทหลวง,ผู้สอนศาสนา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
バーツ[ばーつ,baatsu , Сġ ] บาท(สกุลเงิน)

German-Thai: Longdo Dictionary
Rolle(n) |die, pl. Rollen| บทบาท
Der hat nicht alle Tassen im Schrank.(phrase slang) เขาเป็นคนไม่ค่อยเต็มเต็ง, หรือไม่ค่อยเต็มบาท
ersparen(vt) |ersparte, hat erspart| เก็บเงินเพื่อการออมทรัพย์ เช่น Ich kann mir monatlich 1000 Baht ersparen. ฉันสามารถเก็บเงินได้หนึ่งพันบาทต่อเดือน
entsprechen(vt) |entspricht, entsprach, hat entsprochen| เทียบเท่ากับ, สัมพัทธ์ : etw. entspricht etw.(Dat) เช่น 50 Baht entsprechen circa 1 Euro. เงินห้าสิบบาทเทียบได้เท่ากับหนึ่งยูโร
umrechnen(vt) |rechnete um, hat umgerechnet, in etw.(A)| คำนวณเปลี่ยนหน่วย เช่น Euro in Baht umrechnen คำนวณเปลี่ยนเงินยูโรเป็นเงินบาท
beitragen(vi) |trug bei, hat beigetragen, zu + D| สนับสนุน, มีบทบาท, ผลักดันให้เกิด, ทำประโยชน์ เช่น Jeder kann zur Reinhaltung der Umwelt beitragen.

French-Thai: Longdo Dictionary
changer(vt) |je change, tu changes, il change, nous changons, vous changez, ils changent| เปลี่ยน , เปลี่ยนแปลง, แลกเปลี่ยน เช่น (1) Le temps va changer. = อากาศเปลี่ยนแปลง (2) Il a beaucoup changé. = เขาเปลี่ยนไปมาก (3) Il a changé en bien. = เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น, เขาดีขึ้น (4) changer des bahts en euros แลกเงินบาทเป็นเงินยูโร, See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top