ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -須-, *須*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[須, xū, ㄒㄩ] beard; must; necessary
Radical: Decomposition: 彡 (shān ㄕㄢ)  頁 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [ideographic] Hair 彡 growing on the face 頁,  Rank: 5,376

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
必须[bì xū, ㄅㄧˋ ㄒㄩ, / ] to have to; must, #270 [Add to Longdo]
[xū, ㄒㄩ, / ] beard; necessary; must, #3,000 [Add to Longdo]
无须[wú xū, ㄨˊ ㄒㄩ, / ] need not; not obliged to; not necessarily, #9,235 [Add to Longdo]
须知[xū zhī, ㄒㄩ ㄓ, / ] prerequisites; rules that must be known before starting sth, #21,865 [Add to Longdo]
须要[xū yào, ㄒㄩ ㄧㄠˋ, / ] must; have to, #41,542 [Add to Longdo]
莫须有[mò xū yǒu, ㄇㄛˋ ㄒㄩ ㄧㄡˇ, / ] groundless; baseless, #43,657 [Add to Longdo]
横须贺[Héng xū hè, ㄏㄥˊ ㄒㄩ ㄏㄜˋ, / ] Yokosuka (port and navy base in the Tokyo bay), #73,960 [Add to Longdo]
布须曼人[bù xū màn rén, ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄇㄢˋ ㄖㄣˊ, / ] bushman (African minority) [Add to Longdo]
须丸[xū wán, ㄒㄩ ㄨㄢˊ, / ] hematite Fe2O3 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
らく;[すべからく, subekaraku] (adv) (uk) by all means; in all cases; ought to do [Add to Longdo]
恵器[すえき, sueki] (n) (See 穴窯) Sue ware (type of unglazed pottery made from the middle of the Kofun era through the Heian era) [Add to Longdo]
磨琴[すまごと, sumagoto] (n) (See 一弦琴) single-stringed Japanese zither [Add to Longdo]
弥山[しゅみせん, shumisen] (n) Mt Sumeru (in Buddhism - said to be the highest mountain rising in the center of the world) (centre) [Add to Longdo]
弥壇[しゅみだん, shumidan] (n) dais for a Buddhist image [Add to Longdo]
[しゅよう, shuyou] (adj-na,n) absolutely necessary [Add to Longdo]
[しゅぜん, shuzen] (n) beard [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Our new product development efforts must be done from the end user's viewpoint.エンドユーザーの視野にたった商品開発が必
Please fill out this form.この用紙に必事項を記入してください。
Fluency in English is a must.堪能な英語力は必です。
She went to Takasu clinic.彼女は高クリニックに行きました。
In Nagoya summers a fan is essential to help stay cool.名古屋の夏を涼しく過ごすには扇風機が必だ。
Although an increase of unmarried mothers is needed in order to escape the declining birth rate for some reason public opinion in Japan is avoiding this argument.少子化からの脱却には、非婚マザーの増大が必なのに、日本の世論はなぜかこの議論を避けている。
The command of communication skills in multiple languages is essential to any company providing goods and services on the world market.製品やサービスを世界市場に販売しようとする企業にとっては複数外国語によるコミュニケーションのノウハウが必である。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You must go to England yourself at once and really see this through![CN] 你必馬上親自去英格蘭一趟, 把這個事搞好! Grand Hotel (1932)
I must go to England.[CN] 我必去英格蘭. Grand Hotel (1932)
You must believe that I love you.[CN] 你必相信, 我愛你. Grand Hotel (1932)
They came to the conclusion that man are essential for procreation but when it comes to pleasure Unnecessary.[JA] それらは 人間には出産が 必だと結論を出しています しかし 快楽に関する限り ... それは不要ですから Wonder Woman (2017)
I thought this was mandatory.[JA] これが必だと思った。 For the Girl Who Has Everything (2016)
But there are all kinds of things that are mandatory for citizens of this country.[JA] あらゆる種類のものがあります この国の市民には必のもの。 The Circle (2017)
And I have to stay chained to this desk.[CN] 現在我還必待在這桌子旁. Grand Hotel (1932)
Will you lay off that tone of voice?[CN] 你必用那樣的口氣嗎? Applause (1929)
Well, if it's required.[JA] 必ってことなら Once Upon a Time in Venice (2017)
We heard that Yokosuka City's radiation monitoring alert went off and that could be why.[JA] 先ほど横賀市の 放射線モニタリングポストに 反応があるとの 報告が入った Shin Godzilla (2016)
It's time for today's "Can't Miss Stock Tip of the Millennium."[JA] 株取引の必知識を教えましょう Money Monster (2016)
Hop to it, kid. But you'd better be good.[CN] -開始幹活吧,寶貝,你必得做好 Applause (1929)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top