Search result for

หุ่น

(99 entries)
(0.0251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หุ่น-, *หุ่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หุ่น[N] figure, See also: shape, Syn. รูปร่าง, สัดส่วน, Example: เธอรู้สึกว่าหุ่นของตัวเองไม่เหมาะสมกับเสื้อผ้าชุดนี้
หุ่น[N] puppet, See also: replica, Syn. หุ่นจำลอง, รูปปั้น, Example: การแสดงละครหุ่นเป็นการนำเอาหุ่นเชิดมือมาเป็นตัวแสดง, Count unit: ตัว, Thai definition: รูปตุ๊กตา, รูปแบบที่จำลองจากของจริงต่างๆ
หุ่นยนต์[N] robot, See also: automaton, Syn. หุ่นสมองกล, Example: นักศึกษากลุ่มนี้ได้รับรางวัลการประดิษฐ์หุ่นยนต์ระดับประเทศ, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องกลไกบังคับให้เดินหรือทำงานได้
หุ่นเชิด[N] puppet, See also: marionette, Example: เขากำลังเป็นหุ่นเชิดให้กับนักการเมืองข้าราชการครูบางกลุ่มและนักธุรกิจเพื่อประสานผลประโยชน์, Thai definition: บุคคลที่ตกเป็นเครื่องมือให้คนอื่นเชิด
หุ่นโชว์[N] dummy
หุ่นจำลอง[N] model, See also: replica, dummy, Syn. หุ่น, Example: จิตรกรกำลังปั้นหุ่นจำลองขนาดเท่าของจริง, Count unit: ตัว, Thai definition: รูปปั้นที่ถ่ายแบบมาจากของจริง
หุ่นพยนต์[N] an effigy enlivened by magic, Example: พ่อหมอกำลังลงอาคมเสกหุ่นพยนต์, Count unit: ตัว, Thai definition: วัตถุที่ถูกเสกเป่าให้ทำงานได้เหมือนสิ่งมีชีวิต
หุ่นไล่กา[N] scarecrow, Example: หุ่นไล่การูปร่างเหมือนคนทำหน้าที่เฝ้าข้าวในนา, Count unit: ตัว, Thai definition: รูปหุ่นใส่งอบที่ทำขึ้นสำหรับลวงนกกาไม่ให้มากินพืชผลในไร่นา มักทำเป็นรูปคนสวมเสื้อผ้าเหมือนชาวนา
หุ่นกระบอก[N] puppet, See also: marionette, Punch-and-Judy show, Example: นอกจากกิจกรรมเหล่านี้แล้วยังมีละคร หุ่นกระบอก ไพ่ หวยและเล่นว่าวอีกด้วย, Thai definition: การแสดงมหรสพด้วยหุ่นคล้ายตุ๊กตา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หุ่นน. รูป, รูปแบบ, รูปตุ๊กตา, รูปแบบที่จำลองจากของจริงต่าง ๆ
หุ่นรูปปั้นหรือแกะสลักที่ทำโกลนไว้เพื่อเป็นแบบชั่วคราว, (ปาก) รูปทรงของร่างกายเป็นต้น เช่น คนนี้หุ่นดี
หุ่นชื่อการเล่นมหรสพที่ใช้รูปหุ่นแสดงเป็นเรื่องราว เช่น หุ่นกระบอก หุ่นจีน, โดยปริยายหมายถึงบุคคลที่กลายเป็นเครื่องมือของผู้อื่นโดยได้รับแต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งบังคับบัญชา แต่ไม่มีอำนาจอะไรอย่างแท้จริง เช่น เป็นหุ่นให้เขาเชิด รัฐบาลหุ่น.
หุ้นน. ส่วนที่ลงทุนเท่ากันในการค้าขายเป็นต้น. (เทียบภาษาจีนแต้จิ๋ว หุ่ง ว่า หุ้น, ส่วน)
หุ้นหน่วยลงทุนแต่ละหน่วยที่มีมูลค่าเท่า ๆ กัน ซึ่งรวมกันเป็นทุนเรือนหุ้นของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด.
หุ่นกระบอกน. หุ่นชนิดหนึ่ง มีแต่ส่วนหัวและมือ ๒ ข้างลำตัวทำด้วยไม้กระบอก มีผ้าเย็บเป็นถุงคลุม เวลาเชิดใช้มือสอดเข้าไปจับไม้กระบอกนั้นเชิด.
หุ้นกู้น. ตราสารแห่งหนี้ที่แบ่งเป็นหน่วยแต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่ากันและกำหนดประโยชน์ตอบแทนไว้เป็นการล่วงหน้าในอัตราเท่ากันทุกหน่วย โดยบริษัทออกให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงินหรือผู้ซื้อ เพื่อแสดงสิทธิที่จะได้รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นของผู้ถือตราสารดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงตั๋วเงิน.
หุ่นขี้ผึ้งน. หุ่นที่ทำด้วยขี้ผึ้งเป็นต้น มักทำเป็นรูปคนที่มีชื่อเสียง สวมใส่เสื้อผ้า มองดูคล้ายคนจริง ๆ.
หุ่นจีนน. หุ่นชนิดหนึ่ง ทำเป็นตัวละครในวรรณกรรมจีน มีทั้งชนิดครึ่งท่อนและเต็มตัว ใช้คนเชิดคนเดียว.
หุ่นนิ่งน. เรียกภาพวาดหรือภาพถ่ายของสิ่งที่ไม่เคลื่อนไหว ว่า ภาพหุ่นนิ่ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dummyหุ่น, ดัมมี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dummyหุ่น, ดัมมี [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
papier mâchéหุ่นกระดาษ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grand guignolหุ่นกระบอกกรองกีญอล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ecorchéหุ่นกายวิภาค [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wax modelหุ่นขี้ผึ้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lay figure; manakin; manikin; mannikinหุ่นจัดท่า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manikin; lay figure; manakin; mannikinหุ่นจัดท่า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manakin; lay figure; manikin; mannikinหุ่นจัดท่า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mannikin; lay figure; manakin; manikinหุ่นจัดท่า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Modelหุ่นจำลอง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Modelหุ่นจำลอง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Robotsหุ่นยนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mobile robotหุ่นยนต์เคลื่อนที่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Space roboticหุ่นยนต์สำรวจอวกาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
robotหุ่นยนต์
อุปกรณ์อัตโนเอาไว้ หุ่นยนต์ที่มัติสำหรับทำหน้าที่ต่างๆ ตามที่เขียนโปรแกรมการสั่งงานเอาไว้ หุ่นยนต์ที่ใช้กันมากในเวลานี้เป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial robot) มีลักษณะเป็นแขนกล ทำหน้าที่หยิบสิ้นส่วนต่างๆ ในโรงงานเพื่อป้อนเข้าสู่เครื่องจักรอัตโนมัติหรือเพื่อทำงานอื่นๆ [คอมพิวเตอร์]
Androidsหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ [TU Subject Heading]
Hand puppetsหุ่นมือ [TU Subject Heading]
Marionettesหุ่นชัก [TU Subject Heading]
Mobile robotsหุ่นยนต์เคลื่อนที่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's better than Lex walking around with a remote control to a Clark-bot.มันจะดีกว่า ถ้าเล็กซ์เดินไปมา โดยมีรีโมทบังคับหุ่นยนต์คล๊าก Odyssey (2008)
Backtracked one of Alvarez's dummy corporations in San Leandro... along the U-Pac rail line here.ย้อนกลับอีกอย่างของอัลวาเรซ บริษัทหุ่นเชิดในซานเลอันโดร ตามแนวทางรถไฟขนส่งสินค้าที่นี่ Pilot (2008)
That's givin' it to the clankers.อุทิศให้ไอ้พวกหุ่นกระป๋องโดยเฉพาะ Ambush (2008)
Why would we scan for life forms to spot an enemy weapon probably just filled with, battle...droids?...เพื่อที่จะระบุตำแหน่งอาวุธของศัตรู ที่น่าจะมีแต่... หุ่นรบ... ดรอยด์? Rising Malevolence (2008)
We forgot to shut off the medical droid.ตายล่ะ เราลืมปิดระบบเจ้าหุ่นพยาบาล Rising Malevolence (2008)
I think I hear battle droids approaching.ข้าคิดว่าได้ยินเสียงหุ่นรบดรอยด์ กำลังมาทางนี้ Destroy Malevolence (2008)
Well, R2 units are a dime a dozen.โธ่เอ๊ย หุ่นยนต์รุ่นอาร์ทูมีเป็นโหล Downfall of a Droid (2008)
We're looking for an R2 unit.เรากำลังมองหาหุ่นรุ่นอาร์ทู Downfall of a Droid (2008)
She lost the last one.นางได้เสียหุ่นตัวสุดท้ายไป Downfall of a Droid (2008)
Nice R3 unit.หุ่นอาร์ทรีนั่นสวยดีนี่ Downfall of a Droid (2008)
I may have an R2 unit buried somewhere in the hold.บางทีข้าอาจจะมีหุ่นรุ่นอาร์ทูซักตัวซุกอยู่ที่ไหนสักแห่ง Downfall of a Droid (2008)
I told you there were no R2 droids down here.ข้าบอกเจ้าแล้วว่าไม่มีหุ่นอาร์ทูอยู่ที่นี่ Downfall of a Droid (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุ่น[n.] (hun) EN: puppet ; dummy ; lay figure ; model   FR: poupée [f] ; modèle [m] ; mannequin [m]
หุ่น[n.] (hun) EN: model ; replica   FR: modèle [m] ; maquette [f] ; réplique [f]
หุ้น[n.] (hun) EN: share ; stake ; part   FR: action (boursière) [f] ; titre [m] ; part [f] ; participation [f]
หุ่นกระบอก[n.] (hunkrabøk) EN: puppet ; puppet show   FR: marionnette [f] ; guignol [m]
หุ้นกู้[n.] (hunkū) EN: debenture   FR: obligation [f]
หุ้นกู้แปลงสภาพ[n. exp.] (hunkū plaēng saphāp) EN: convertible debentures   
หุ่นจำลอง[n. exp.] (hun jamløng) EN: model ; replica ; dummy ; mock-up   FR: modèle [m] ; réplique [f]
หุ้นทุน[n. exp.] (hun thun) EN: equity share   
หุ้นบุริมสิทธิ[n. exp.] (hunburimmasit) EN: preference shares ; preferred stock   
หุ่นพยนต์[n.] (hunphayon) EN: effigy enlivened by magic   

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
doraemon(n) ชื่อการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง, ตัวเอกของเรื่องเป็นหุ่นยนต์แมวจากโลกอนาคต
Image:
Sound: <bgsound src=/cache/sound/106596152926649.wav>
artificial intelligence (AI)(n) ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ), สาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นเรื่องที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น แบ่งย่อยออกเป็นสาขาต่าง ๆ เช่น การแปลภาษาด้วยเครื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญ วิทยาการหุ่นยนต์ การรู้จำแบบ การรับรู้เยี่ยงมนุษย์ (human perception) ฯลฯ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dummy[N] หุ่นจำลอง, See also: ของที่ทำเลียนแบบของจริง, Syn. stooge, pupet
effigy[N] รูปจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อล้อเลียนคนที่ไม่ชอบ, See also: หุ่นที่สร้างขึ้นเพื่อล้อเลียนคนที่ไม่ชอบ, Syn. dummy, likeness, representation
fighurine[N] รูปแกะสลักเล็กๆ, See also: หุ่นแกะสลักเล็กๆ, Syn. manikin, statuette
figurehead[N] หัวหน้าแต่ในนาม (แต่ไม่ได้มีอำนาจแท้จริง), See also: หุ่นเชิดที่ไร้อำนาจ, Syn. dummy
glove puppet[N] หุ่นเชิดด้วยมือ, Syn. hand puppet
manikin[N] หุ่นจำลองสำหรับแสดงเสื้อผ้า, Syn. puppet, marionette
manikin[N] หุ่นคนสำหรับการเรียนการสอนทางการแพทย์, Syn. model
mannequin[N] หุ่นแสดงแบบ, See also: หุ่นจำลอง
mannikin[N] หุ่นจำลองรูปร่างมนุษย์ (ทางศิลปะหรือการแพทย์), Syn. manikin
marionette[N] หุ่นกระบอก, See also: หุ่นเชิดมือ, Syn. puppet, fantoccini

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blockhead(บลอค'เฮด) n. คนโง่เง่า,หัวหุ่นไม้, See also: blockheaded adj. โง่เง่า blockheadedness n. ดูblockhead blockheadism n. ดูblockhead
bootlast(บูท'ลาสทฺ) n. หุ่นรองเท้า
cipher in algorismn. ศูนย์,ทาส,หุ่น
crucifix(ครู'ซิฟิคซฺ) n. กางเขนที่มีรูปหุ่นพระเยซูถูกตรึงอยู่,กางเขน, Syn. cross
dummy(ดัม'มี) n. หุ่น,รูปหุ่น,คนใบ้,คนโง่,ลูกมือ,ไพ่ดัมมี่,ของเลียนแบบ,การพิมพ์เป็นตัวอย่างเพื่อแสดงขนาดรูปร่างแบบและความต่อเนื่อง. -adj. เกี่ยวกับการเลียนแบบ,ปลอม,ไม่มีตัวตน.
effigiate(อิฟิจ'จิเกท) vt. ทำรูปจำลอง,ทำหุ่น., See also: effigiation n. ดูeffigiate
effigy(เอฟ'ฟิจี) n. รูปจำลอง,รูปหุ่น,, See also: effigial adj. ดูeffigy -Phr. (burn (hang) in effigyเผาหรือแขวนคอหุ่นจำลองเพื่อประณามบุคคล)
fantoccini(แฟน' ทะซี' นี) n.,pl. หุ่นกระบอก,หุ่น,การแสดงหุ่นกระบอก, Syn. puppets
haste(เฮสทฺ) n. ความรวดเร็ว,ความเร่งด่วน,ความเร่งรีบ,ความหุ่นหันพลันแล่น,การปราศจากการไตร่ตรอง. vt.,vi. เร่ง,เร่งรีบ,รีบ., See also: hasteful adj.
jackstrawn. หุ่นไล่กา,คนที่ไม่มีคุณค่า

English-Thai: Nontri Dictionary
automaton(n) เครื่องอัตโนมัติ,มนุษย์กล,หุ่นยนต์
dummy(n) คนโง่,คนบัดซบ,หุ่นเชิด,รูปหุ่น,ลูกมือ,ของเลียนแบบ,ไพ่ดัมมี่
effigy(n) รูปปั้น,รูปจำลอง,รูปเหมือน,หุ่นจำลอง
figurehead(n) รูปปั้นตรงหัวเรือ,เจว็ด,ผู้เป็นหัวหน้าแต่ในนาม,หุ่นเชิด
manikin(n) หุ่น,แบบ,คนแคระ
mannequin(n) นางแบบ,หุ่นโชว์เสื้อ
marionette(n) หุ่นกระบอก
model(n) แบบ,หุ่น,แบบจำลอง,ตัวอย่าง,บุคคลตัวอย่าง
pattern(n) กระสวน,แบบฉบับ,แบบแผน,หุ่น,ลวดลาย,ตัวอย่าง,แบบเสื้อ
puppet(n) ตุ๊กตา,หุ่นกระบอก,หุ่นเชิด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Android {m}; Androide {m} (n) หุ่นยนต์เสมือนคน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
影法師[かげぼうし, kageboushi] Thai: หุ่นเงา English: shadow figure

German-Thai: Longdo Dictionary
Vogelscheuche(n) |die, pl. Vogelscheuchen| หุ่นไล่กา เช่น Bereits seit einigen Jahren wird eine Vogelscheuche in Form eines Drachen auf dem Markt angeboten.
Marionettenregierung(n ) |die, pl. Marionettenregierungen| รัฐบาลหุ่นเชิด รัฐบาลที่ทำงานโดยมีผู้อื่นบงการอยู่ข้างหลัง เช่น Diese Marionettenregierungen waren in der Nachkriegszeit bemüht, die Folgen alliierter Gewaltherrschaft und des Völkermordes zu mildern.
Marionette(n ) |die, pl. Marionetten| หุ่นกระบอก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top