ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดุลยภาพ

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดุลยภาพ-, *ดุลยภาพ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดุลยภาพน. ความเท่ากัน, ความเสมอกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
balanceดุลยภาพ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Equilibrium (Economics)ดุลยภาพทางเศรษฐกิจ [TU Subject Heading]
Oxygen Balance ดุลยภาพออกซิเจน
ระดับของออกซิเจนที่ละลายอยู่ ณ จุดใดจุดหนึ่งของกระแสน้ำ จากผลของ การถูกใช้ไปโดยน้ำเสียและการได้รับมาจากอากาศผิวน้ำ หรือความสัมพันธ์ ระหว่างความต้องการออกซิเจนเชิงชีวเคมีของน้ำทิ้งจากโรงบำบัดกับออกซิเจน ที่มีในน้ำที่เจือจาง [สิ่งแวดล้อม]
Balance of Natureดุลยภาพแห่งชีวิต,ดุลย์ถ่วงทางธรรมชาติ [การแพทย์]
hydrological-balance budgethydrological-balance budget, ดุลยภาพน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"the delicately balanced negotiations."กลับเข้าไปในการเจรจาที่เขาเรียกว่า "การต่อรองเพื่อดุลยภาพอย่างมีชั้นเชิง" Spies Like Us (1985)
At the right distance from the sun, not too far, not too near, the Earth's perfect balance enabled it to conserve water in liquid form.ที่ระยะทางพอเหมาะจากดวงอาทิตย์ ไม่ใกล้เกินไป ไม่ไกลเกินไป ดุลยภาพอันสมบูรณ์แบบของโลก เอื้อต่อการดำรงอยู่ของน้ำ ในรูปแบบของของเหลว Home (2009)
The equilibrium of every ocean depends on them.ดุลยภาพของทุกมหาสมุทรขึ้นอยู่กับมัน Home (2009)
They all balance out.ทั้งหมด คือ ดุลยภาพ Home (2009)
But I suppose the universe has to, uh, balance itself.แต่ผมคิดว่าจักรวาลต้องการ ปรับดุลยภาพตัวเอง Course Correction (2010)
And if you mess with that balance, the universe pushes back.และหากคุณเข้าไปยุ่ง กับดุลยภาพนั่น จักรวาลก็จะเอาคืน แอนดี้เป็นคนดี ผมเสียใจด้วย Course Correction (2010)
And if you mess with that balance, the universe... you're sure?- และหากคุณเข้าไปยุ่ง กับดุลยภาพนั่น... - คุณแน่ใจน่ะ? Course Correction (2010)
You need to restore balance.- คุณต้องทำให้ดุลยภาพกลับมาเหมือนเดิม The Firefly (2011)
I set the universe off-balance.ผมได้ทำให้ดุลยภาพของเอกภพแปรเปลี่ยนไป The Firefly (2011)
We have upset the balance in ways I could not have predicted.เราได้ทำให้ดุลยภาพสูญเสียไป ในแบบที่ผมไม่สามารถคาดการณ์ได้เลย The Firefly (2011)
I know the observer is trying to restore balance, and he wants me to help him, to... to help undo all the damage I've caused, but I can't do it.ผมรู้แล้วว่าผู้สังเกตุการณ์กำลังพยายาม ที่จะให้ดุลยภาพนั้นกลับคืนมา และเขาอยากให้ผมช่วยเขา ช่วยให้... The Firefly (2011)
And we'd like to think we teach a global and balanced perspective.เราสอนมุมมองระดับโลกที่มีดุลยภาพ Lion (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดุลยภาพ[n.] (dunlayaphāp) EN: equilibrium ; balance ; equality   FR: équilibre [m]
ดุลยภาพแห่งอำนาจ[n. exp.] (dunlayaphāp haeng amnāt) EN: balance of power   

English-Thai: Longdo Dictionary
equilibrium(n) ดุลยภาพ, สภาวะสมดุล, S. balance, counterpoise, equipoise, R. stasis,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poise[N] ความสมดุล, See also: ดุลยภาพ, Syn. balance, gravity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balance(แบล'เลินซฺ) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,สติ,ความสุขุม,ตาชั่ง,ตาเต็ง,ตาชู,คันชั่ง,งบดุล,ยอดยกไป,ปิดบัญชีคงเหลือ,จำนวนเหลือ,กลุ่มดาวตราชู vt. ทำให้สมดุล, Syn. symmetry -Conf. rest
balance wheeln. กงจักรดุลยภาพของนาฬิกาข้อมือ
counterbalance(เคา'เทอะแบลเลินซฺ) n. น้ำหนักถ่วง,เครื่องถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ดุลยภาพ vt.,vi. ถ่วงให้เท่ากัน, Syn. counterpoise
counterpoise(เคา'เทอะพอยซฺ) n. น้ำหนักสำหรับถ่วง,เครื่องถ่วง,อำนาจหรือแรงถ่วงที่เท่าเทียมกัน,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,เครื่องคาน,สติ. vt. ถ่วงด้วยน้ำหนัก,ถ่วงให้สมดุล,ทำให้ทรงตัว,พิจารณาอย่างละเอียด, Syn. compensate,offset,equalize
equilibrium(อีควิลิบ'เบรียม) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,ความเสมอภาค,สภาพคงที่,ความสงบใจ., See also: equilibratory adj. ดูequilibrium equilibrious adj. ดูequilibrium, Syn. stability
poise(พอยซ) n. ภาวะดุลยภาพ,ความเสมอภาค,การทรงตัว,สติ,ความสุขุม,ความมั่นใจ,อิริยาบถของร่างกาย,การบินร่อน. -v. ทรงตัว,ปรับตัว,ทำให้อยู่ในดุลยภาพ., See also: poiser n., Syn. composure
stasis(สเท'ซิส,สแทส'ซิส) n. การหยุดไหลหรือไหลน้อยลง,ภาวะหยุดนิ่ง,ความชะงักงัน,ดุลยภาพที่เกิดจากแรงต้านกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
balance(n) ความสมดุล,ดุลยภาพ,คันชั่ง,ตาชู,ตาเต็ง,ตาชั่ง
counterbalance(n) เครื่องถ่วง,น้ำหนักถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ความถ่วงดุล,ดุลยภาพ
counterpoise(n) น้ำหนักถ่วง,เครื่องถ่วง,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,สติ
equilibrium(n) ความสมดุล,ความคงที่,ดุลยภาพ,ความเสมอภาค
equipoise(n) ความสมดุล,ความเที่ยงตรง,ดุลยภาพ,ความแน่วแน่
parity(n) ความเท่าเทียมกัน,ความคล้ายคลึงกัน,ความเสมอกัน,ดุลยภาพ
poise(n) การทรงตัว,การชั่ง,หลัก,ท่าทาง,สติ,ดุลยภาพ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top