ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outfit

AW1 T F IH2 T   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outfit-, *outfit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outfit[N] เสื้อผ้าทั้งชุด, Syn. clothes, costume
outfit[N] เครื่องมือทั้งชุด, Syn. kit
outfit[SL] กลุ่มคน, See also: พวก, ทีม, บริษัทเล็กๆ
outfitter[N] ร้านขายอุปกรณ์พักแรมหรือล่าสัตว์, Syn. costumer, supplier

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outfit(เอาทฺ'ฟิท) n. เครื่องมือทั้งชุด,เสื้อผ้าทั้งชุด,เครื่องแต่งกาย,เครื่องสัมภาระ,หน่วยปฏิบัติการ,บริษัทห้างร้าน,สติปัญญา,การติดตั้งเครื่องมือ. vt.,vi. ติดตั้งเครื่องมือ,ติดตั้งสัมภาระ, Syn. gear,rig

English-Thai: Nontri Dictionary
outfit(n) เครื่องมือ,เครื่องใช้,สัมภาระ
outfit(vt) ติดตั้งเครื่องมือ,จัดสัมภาระ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A yodeler. Where did you get that outfit?พวกบ้านนอก แกไปเอาชุดนั้นมาจากไหน The Great Dictator (1940)
-Why can't we go back to our outfits?ทําไมเราไม่กลับไปพัก Beneath the Planet of the Apes (1970)
I like your outfit.- ชุดสวยนะ Punchline (1988)
I love the gold outfit.ฉันชอบที่มันห่อสีทอง Goodfellas (1990)
No. But you could imagine me in a different outfit.ไม่เห็นหรอก แต่คุณนึกถึงฉันเอาก็ได้ ในชุดที่ต่างกัน Mannequin: On the Move (1991)
He's got the outfit, he's got the elephant, but we're not through yet.เขาได้เสื้อผ้า เขาได้ช้าง แต่มันยังไม่พอ Aladdin (1992)
How you killed as many people as the other supply clerks in your outfit.เฮ้ นี่มันไม่ใช่เรื่องจิงใช่มั้ย รูปมันไม่ได้ตัดต่อใช่มั้ย ไม่ใช่น่ะสิ คุณนักสืบ ชั้นดูเป็นคนโกหกรึไง คุณนี่ยังไงนะ Hero (1992)
My Sandy Claws outfit. I want you to make it.ชุดของแซนดี้ คลอว์ส ฉันอยากให้เธอทำมันน่ะ The Nightmare Before Christmas (1993)
Who else is clever enough to make my Sandy Claws outfit?ใครกันที่จะเก่งพอที่จะทำชุดแซนดี้ คลอว์สให้ฉัน The Nightmare Before Christmas (1993)
Hi. So, what's with the outfits?สวัสดี ดังนั้นสิ่งที่เป็นกับชุดหรือไม่ Pulp Fiction (1994)
Oh, let me guess. You left it in your other Tarzan outfit?ให้ฉันเดานะ อยู่ในชุดทาร์ซานตัวอื่นอีกล่ะสิ Jumanji (1995)
They make me buy a new outfit and let you in in a housedress.ผมต้องไปซื้อสูทมาใส่ แต่คุณใส่ชุดอยู่บ้านได้ As Good as It Gets (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outfitDid you see that couple in matching outfits just now? How tasteless!
outfitDressed in a loud and peculiar outfit, she stood out in the crowd.
outfitI look for all the world like an athlete in this outfit, but the truth is I don't do any sports at all.
outfitThat outfit is running a fly-by-night operation.
outfitThe first thing to do is just get a nice outfit for it.
outfitWhat a darling outfit.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุดเก่ง[n. exp.] (chut keng) EN: favourite outfit   
หน่วย[n.] (nūay) EN: unit ; squad ; corps ; outfit ; group ; division ; department   FR: unité [f] ; section [f] ; division [f] ; module [m]
เสื้อผ้า [n.] (seūaphā) EN: clothing ; clothes ; household linen ; wearing apparel ; garments ; outfit   FR: habillement [m] ; vêtement [m] ; linge [m] ; fringues [fpl] (fam.)
ทหารเต็มอัตราศึก[n. exp.] (thahān tem attrā seuk) EN: soldiers in full battle dress ; fully outfitted soldiers   FR: soldat en tenue de combat [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTFIT    AW1 T F IH2 T
OUTFITS    AW1 T F IH2 T S
OUTFITTED    AW1 T F IH2 T AH0 D
OUTFITTER    AW1 T F IH2 T ER0
OUTFITTING    AW1 T F IH2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outfit    (v) ˈautfɪt (au1 t f i t)
outfits    (v) ˈautfɪts (au1 t f i t s)
outfitted    (v) ˈautfɪtɪd (au1 t f i t i d)
outfitter    (n) ˈautfɪtər (au1 t f i t @ r)
outfitters    (n) ˈautfɪtəz (au1 t f i t @ z)
outfitting    (v) ˈautfɪtɪŋ (au1 t f i t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旅行装备[lǚ xíng zhuāng bèi, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄨㄤ ㄅㄟˋ, / ] outfit [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausstattung {f}; Ausstaffierung {f}; Ausrüstung {f} | Austattungen {pl}; Ausrüstungen {pl}outfit | outfits [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトフィット[, autofitto] (n) outfit [Add to Longdo]
コーディネート(P);コーディネイト[, ko-deine-to (P); ko-deineito] (n,vs) (1) coordinate; co-ordinate; coordination; (2) matching (e.g. clothes, accessories, furniture, colours); (n) (3) matching outfit (clothes and accessories); (P) [Add to Longdo]
シャネラー[, shanera-] (n) young women completely outfitted in Chanel clothing and accessories (wasei [Add to Longdo]
スキー用品[スキーようひん, suki-youhin] (n) ski outfit [Add to Longdo]
ヘビーローテーション;ヘビー・ローテーション[, hebi-ro-te-shon ; hebi-. ro-te-shon] (n) heavy rotation; frequently broadcasting or listening to the same music; frequently wearing the same outfit [Add to Longdo]
ヘビロテ;ヘビーローテ[, hebirote ; hebi-ro-te] (n) (abbr) (See ヘビーローテーション) heavy rotation; frequently broadcasting or listening to the same music; frequently wearing the same outfit [Add to Longdo]
衣装(P);衣裳[いしょう, ishou] (n) clothing; costume; outfit; garment; dress; (P) [Add to Longdo]
出で立ち[いでたち, idetachi] (n) dress; outfit [Add to Longdo]
身形[みなり, minari] (n) dress; outfit; getup; appearance [Add to Longdo]
身仕舞い[みじまい, mijimai] (n) dressing or outfitting oneself [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outfit \Out"fit\, n.
   1. A fitting out, or equipment, as of a ship for a voyage, or
    of a person for an expedition in an unoccupied region or
    residence in a foreign land; the expense of, or allowance
    made for, equipment, as by the government of the United
    States to a diplomatic agent going abroad.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: Any assemblage of objects required for or used in
    performing a task; things required as equipment for a
    task.
    [PJC]
 
   3. A complete ensemble of clothing, selected to form a
    matching set; a coordinated costume; as, a new Easter
    outfit.
    [PJC]
 
   4. A business enterprise; as, what outfit do you work for?.
    [informal]
    [PJC]
 
   5. Any team or party of people.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outfit
   n 1: any cohesive unit such as a military company
   2: a set of clothing (with accessories); "his getup was
     exceedingly elegant" [syn: {outfit}, {getup}, {rig},
     {turnout}]
   3: gear consisting of a set of articles or tools for a specified
     purpose [syn: {kit}, {outfit}]
   v 1: provide with (something) usually for a specific purpose;
      "The expedition was equipped with proper clothing, food,
      and other necessities" [syn: {equip}, {fit}, {fit out},
      {outfit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top