Search result for

outfit

(54 entries)
(0.0253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outfit-, *outfit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outfit[N] เสื้อผ้าทั้งชุด, Syn. clothes, costume
outfit[N] เครื่องมือทั้งชุด, Syn. kit
outfit[SL] กลุ่มคน, See also: พวก, ทีม, บริษัทเล็กๆ
outfitter[N] ร้านขายอุปกรณ์พักแรมหรือล่าสัตว์, Syn. costumer, supplier

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outfit(เอาทฺ'ฟิท) n. เครื่องมือทั้งชุด,เสื้อผ้าทั้งชุด,เครื่องแต่งกาย,เครื่องสัมภาระ,หน่วยปฏิบัติการ,บริษัทห้างร้าน,สติปัญญา,การติดตั้งเครื่องมือ. vt.,vi. ติดตั้งเครื่องมือ,ติดตั้งสัมภาระ, Syn. gear,rig

English-Thai: Nontri Dictionary
outfit(n) เครื่องมือ,เครื่องใช้,สัมภาระ
outfit(vt) ติดตั้งเครื่องมือ,จัดสัมภาระ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look at that outfit.ดูชุดนั้นสิ Chuck in Real Life (2008)
I want to buy some elegant, very expensive looking outfits.คุณมีอะไรที่ดูหรู แล้วก็ไม่ค่อยเชยไหม Scandal Makers (2008)
Ring it up and show her some other outfits.ช่วยห่อชิ้นนี้ให้ด้วย แล้วก็หาเสื้อผ้าอื่นๆมาอีกสิ Scandal Makers (2008)
He works for some shady outfit in White Hall.เขาทำงานลับ ๆ ให้กับกลุ่มคนในไวท์ฮอล The Bank Job (2008)
Nice outfit.ชุดสวยนะ New York, I Love You (2008)
Well, they didn't protect you from that outfit, now, did they?งั้นเหรอ ไม่เห็นพวกเค้าจะคุ้มกัน นายจากชุดที่ใส่อยู่นี่เลยนะ The Love Guru (2008)
It's the whole fun part of it, is you can put them in little outfits.ช่วงที่สนุกที่สุด ก็คือ เธอสามารถจับมันใส่ในเสื้อผ้าเล็กๆนี่แหละ The House Bunny (2008)
Please excuse my golf outfit.ขอโทษที่ใส่ชุดเล่นกอล์ฟด้วยนะครับ Frost/Nixon (2008)
- Another outfit?เครื่องแต่งกายที่อื่นได้หรือไม่ Revolutionary Road (2008)
- No, no, it's not another outfit.- ไม่ไม่มันไม่ได้เป็นเครื่องแต่งกายอื่น Revolutionary Road (2008)
I'll e-mail you my wardrobe choices each morning so that our outfits won't clash.ฉันจะส่งอีเมลไปให้เธอตอนเช้าว่าจะใส่ชุดอะไร จะได้ไม่ซ้ำกัน High School Musical 3: Senior Year (2008)
Totally. When he calls will you help me pick an outfit for the date?งั้น ถ้าเขาโทรมา เธอต้อง ช่วยฉันเลือกเสื้อผ้าไปเดทนะ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outfitDid you see that couple in matching outfits just now? How tasteless!
outfitDressed in a loud and peculiar outfit, she stood out in the crowd.
outfitI look for all the world like an athlete in this outfit, but the truth is I don't do any sports at all.
outfitThat outfit is running a fly-by-night operation.
outfitThe first thing to do is just get a nice outfit for it.
outfitWhat a darling outfit.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุดเก่ง[n. exp.] (chut keng) EN: favourite outfit   
หน่วย[n.] (nūay) EN: unit ; squad ; corps ; outfit ; group ; division ; department   FR: unité [f] ; section [f] ; division [f] ; module [m]
เสื้อผ้า [n.] (seūaphā) EN: clothing ; clothes ; household linen ; wearing apparel ; garments ; outfit   FR: habillement [m] ; vêtement [m] ; linge [m] ; fringues [fpl] (fam.)
ทหารเต็มอัตราศึก[n. exp.] (thahān tem attrā seuk) EN: soldiers in full battle dress ; fully outfitted soldiers   FR: soldat en tenue de combat [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTFIT    AW1 T F IH2 T
OUTFITS    AW1 T F IH2 T S
OUTFITTED    AW1 T F IH2 T AH0 D
OUTFITTER    AW1 T F IH2 T ER0
OUTFITTING    AW1 T F IH2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outfit    (v) (au1 t f i t)
outfits    (v) (au1 t f i t s)
outfitted    (v) (au1 t f i t i d)
outfitter    (n) (au1 t f i t @ r)
outfitters    (n) (au1 t f i t @ z)
outfitting    (v) (au1 t f i t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausstattung {f}; Ausstaffierung {f}; Ausrüstung {f} | Austattungen {pl}; Ausrüstungen {pl}outfit | outfits [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトフィット[, autofitto] (n) outfit [Add to Longdo]
コーディネート(P);コーディネイト[, ko-deine-to (P); ko-deineito] (n,vs) (1) coordinate; co-ordinate; coordination; (2) matching (e.g. clothes, accessories, furniture, colours); (n) (3) matching outfit (clothes and accessories); (P) [Add to Longdo]
シャネラー[, shanera-] (n) young women completely outfitted in Chanel clothing and accessories (wasei [Add to Longdo]
スキー用品[スキーようひん, suki-youhin] (n) ski outfit [Add to Longdo]
ヘビーローテーション;ヘビー・ローテーション[, hebi-ro-te-shon ; hebi-. ro-te-shon] (n) heavy rotation; frequently broadcasting or listening to the same music; frequently wearing the same outfit [Add to Longdo]
ヘビロテ;ヘビーローテ[, hebirote ; hebi-ro-te] (n) (abbr) (See ヘビーローテーション) heavy rotation; frequently broadcasting or listening to the same music; frequently wearing the same outfit [Add to Longdo]
衣装(P);衣裳[いしょう, ishou] (n) clothing; costume; outfit; garment; dress; (P) [Add to Longdo]
出で立ち[いでたち, idetachi] (n) dress; outfit [Add to Longdo]
身形[みなり, minari] (n) dress; outfit; getup; appearance [Add to Longdo]
身仕舞い[みじまい, mijimai] (n) dressing or outfitting oneself [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旅行装备[lǚ xíng zhuāng bèi, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄨㄤ ㄅㄟˋ, / ] outfit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outfit \Out"fit\, n.
   1. A fitting out, or equipment, as of a ship for a voyage, or
    of a person for an expedition in an unoccupied region or
    residence in a foreign land; the expense of, or allowance
    made for, equipment, as by the government of the United
    States to a diplomatic agent going abroad.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: Any assemblage of objects required for or used in
    performing a task; things required as equipment for a
    task.
    [PJC]
 
   3. A complete ensemble of clothing, selected to form a
    matching set; a coordinated costume; as, a new Easter
    outfit.
    [PJC]
 
   4. A business enterprise; as, what outfit do you work for?.
    [informal]
    [PJC]
 
   5. Any team or party of people.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outfit
   n 1: any cohesive unit such as a military company
   2: a set of clothing (with accessories); "his getup was
     exceedingly elegant" [syn: {outfit}, {getup}, {rig},
     {turnout}]
   3: gear consisting of a set of articles or tools for a specified
     purpose [syn: {kit}, {outfit}]
   v 1: provide with (something) usually for a specific purpose;
      "The expedition was equipped with proper clothing, food,
      and other necessities" [syn: {equip}, {fit}, {fit out},
      {outfit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top