ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

return

R IH0 T ER1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -return-, *return*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
return on salesผลตอบแทนจากยอดขาย เช่น Although return on sales (ROS) is another tool used to analyze profitability, it is perhaps a better indication of efficiency.
in returnเป็นการตอบแทน เช่น The present is in return for your services.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
return(vi) กลับคืน, See also: หวนกลับ, กลับมา, คืนกลับ, Syn. come back, go back
return(vt) ตอบ, See also: โต้ตอบ, Syn. answer, reply, retort
return(vt) ชดเชย, See also: ชดใช้, Syn. pay back, reimburse
return(vt) ให้ผล, See also: ได้ผลกำไร, Syn. earn, yield profit
return(vt) เลือกกลับเข้าไปอีก, Syn. elect, choose, vote in
return(vt) เตะลูกกลับ, See also: เตะกลับ
return(n) การกลับคืน, See also: การกลับมา, Syn. arrival, going back
return(n) ผลตอบแทน, Syn. reply, response
return(n) ผลกำไร, Syn. gain, income, profit
return(n) ลูกตีกลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
return(รีเทิร์น') vi., vt., adj. กลับ, กลับมา, กลับคืน, คืน, ส่งคืน, ย้อนกลับ, โต้ตอบ, ได้ผล, ได้ผลกำไร, ชัก (อาวุธ) กลับ, ตีไพ่ n. การกลับ, การกลับคืน, การกลับมา, การคืนสู่, การตอบ, การโต้ตอบ, การโต้แย้ง, ผลลพธ์, ผลกำไร, ผลตอบ, ดอกผล, ผลการเลือกตั้ง, รายงาน, สถิติ, รายได้, รายรับ, จำนวนขาย
return addressn. ตำบลที่อยู่ของผู้ส่ง
returnee(รีเทอร์'นี) n. ผู้กลับประเทศ, ทหารที่กลับประเทศ, นักเรียนที่กลับบ้าน
carriage returnปัดแคร่แป้นปัดแคร่ใช้ตัวย่อว่า CR ในทางคอมพิวเตอร์ ถือเป็นตัวอักขระตัวหนึ่งที่มองไม่เห็น ใช้เมื่อสิ้นสุดการพิมพ์แต่ละบรรทัด และทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ลงไปอยู่เป็นตำแหน่งแรกของบรรทัดถัดลงมา โดยปกติ จะกำหนดให้กดแป้น <RETURN> หรือ <ENTER>

English-Thai: Nontri Dictionary
return(n) ผลกำไร, ผลกลับ, การตอบแทน, รายได้, การตอบ
return(vi) ตอบกลับ, กลับ, แจ้งผล, คืนสู่, ย้อนกลับ, ส่งคืน
return(vt) ให้ผลตอบ, ส่งคืน, ย้อนกลับ, โต้ตอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
return๑. รายงานผล๒. ผลได้ตอบแทน๓. กลับมา, ส่งคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
return addressเลขที่อยู่กลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
return airลมกลับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
return commissionค่าบำเหน็จจ่ายคืน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
return for no claimเบี้ยประกันภัยจ่ายคืนเมื่อไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
return gasแก๊สไหลกลับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
return grilleช่องลมกลับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
return instructionคำสั่งกลับคืน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Return keyแป้นขึ้นบรรทัด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Return keyแป้นขึ้นบรรทัด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
return flowreturn flow, น้ำกลับมาใช้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
return keyแป้นขึ้นบรรทัด, Example: แป้นที่ทำหน้าที่ระบุว่าได้สิ้นสุดการป้อนข้อมูลแต่ละบรรทัดแล้ว มีหน้าที่เหมือนแป้น enter [คอมพิวเตอร์]
Return migrationการย้ายกลับถิ่นเดิม [TU Subject Heading]
Return on common equityอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ [การบัญชี]
Return on investmentผลตอบแทนจากการลงทุน, Example: ผู้ลงทุนในกองทุนรวมจะได้รับผลตอบแทนใน 2 ลักษณะ ได้แก่ กำไรจากการขายหน่วยลงทุนและเงินปันผลของกองทุนรวม เงินปันผลหมายถึงส่วนแบ่งกำไรของกองทุนนั้น ๆ (ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล) ถ้าเป็นบุคคลธรรมดารับเงินปันผลจะถูกหักภาษี 10 % หรือนำมารวมคำนวณภาษีปลายปีในอัตราก้าวหน้า [ตลาดทุน]
return periodreturn period, รอบการเกิดซ้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Returned Sludgeสลัดจ์สูบกลับ, Example: สลัดจ์ที่สูบกลับมาเข้าถังเติมอากาศ 1) สลัดจ์ไวงานที่ถูกสูบกลับเข้ามาผสมกับน้ำเสียที่ผ่านการตกตะกอนในขั้นปฐม ภูมิแล้ว 2) สลัดจ์ที่ถูกสูบกลับเข้ามาในถังเติมอากาศ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
return policy(n, phrase) นโยบายการคืนสินค้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His Excellency leaves the scene and will return along Hynkelstrasse, where he'll pass Tomainia's modern masterpieces:เรื่องราวของท่านผู้นำ จะกลับมา พร้อมท่านผู้นำ เขาจะผ่านถนนแห่งเกียรติยศ เป็นผลงานที่ทันสมัย The Great Dictator (1940)
Spare the strikers and permit them to return to work.ปล่อยๆไป และให้พวกมันกลับมาทำงาน The Great Dictator (1940)
The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took will return to the people.รอดจากความเกลียดชัง และความตายที่เผด็จการมอบให้ และอำนาจที่เขาเอาไป จะกลับมาสู่ประชาชน The Great Dictator (1940)
Notifying all the tenants that in celebration of Maxim's return with his bride, this week's rent will be free.แจ้งข่าวให้ผู้เช่าทั้งหมดทราบ เรื่องการกลับมาของแม็กซิมกับเจ้าสาวของเขา สัปดาห์นี้ยกค่าเช่าให้ฟรีครับ Rebecca (1940)
They gather, inspect and frisk them before they return to camp.มีการตรวจค้นทุกอย่าง ก่อนนักโทษจะกลับแคมป์ Night and Fog (1956)
And they would leap high into the air... ... and return in the same hole they made in the water when they leaped.และมันจะกระโดดสูงขึ้นไปใน อากาศ และกลับมาในหลุมเดียวกันมัน ได้ทำ ในน้ำเมื่อมันกระโดด The Old Man and the Sea (1958)
Return to the base. I will complete the task.ฉันจะทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ ออก Help! (1965)
What did you return with? - I got some pretty things.ฉันมีสิ่งที่บางสวย ไม่ไม่. How I Won the War (1967)
If I should fail to return from the unknown, the whole future of our civilization may be yours to preserve or destroy.ถ้าฉันไม่สามารถกลับจากนิรเเดน อนาคตความศิวิไลซ์ของพวกเรา อยู่ที่เธอจะอนุรักษ์หรือทําลายมัน Beneath the Planet of the Apes (1970)
And all they ask in return is a little plot of land they can call their own to homestead.พวกเขาขอแค่ที่ดินนิดหน่อยเท่านั้น Blazing Saddles (1974)
I'll return laterเพื่อนของคุณ .ที่นี่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Others, if they collaborate, are reprieved. They will return to Saloอื่นๆ, ถ้าเขาร่วมงาน, are reprieved เขาจะคืนถึง Salo Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
returnA few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.
returnAfter an absence of ten months he returned home.
returnAfter returning home I will inquire into the matter.
returnAfter the assistant returned $1 to each one, each man had actually paid only $9.
returnAfter they questioned him, the police returned the suspect to the house.
returnAlice returned home early from work with a severe headache.
returnAll the visitors returned home one after another.
returnAll you have to do is to wait for me to return.
returnAlthough he says he might return to Iran to marry, his plans after Japan are up in the air.
returnAn individual with an annual income of more than 15 million yen is required to file his or her final tax return in March.
returnA present is usually given in return for one's hospitality.
returnAs I returned from the school, I was caught in a sudden shower yesterday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย้อนกลับ(v) turn back, See also: return, retrace, go back, Syn. ย้อน, ย้อนกลับไป, ย้อนกลับมา, Ant. เลยไป, Example: ผมขับรถเกือบจะถึงจุดหมายอยู่แล้ว แต่ต้องย้อนกลับบ้านเพราะลืมเอกสารสำคัญ, Thai Definition: คืนสู่ที่เดิมตามทางเดิม
หวนคืน(v) return, See also: come back to, Syn. หวนกลับ, Example: สถานการณ์สู้รบหวนคืนสู่ชายแดนภาคใต้อีกคำ, Thai Definition: กลับคืนสู่สภาพเดิมอีกครั้ง
คืนจอ(v) return to movies screen, See also: come back, Example: นางเอกตลอดกาลคืนจออีกครั้งหลังจากหลบไปเก็บตัวที่ต่างประเทศ, Thai Definition: หวนกลับมาแสดงภาพยนตร์อีกครั้ง, Notes: (ปาก)
วกกลับ(v) return, See also: turn back, Syn. หวนกลับ, Ant. มุ่งหน้า, เลยไป, Example: เราวกกลับเข้าธรรมศาสตร์ตรงประตูหอประชุมเล็ก เพื่อชมปืนใหญ่ที่ตั้งเรียงรายอยู่, Thai Definition: หักเลี้ยวกลับ
หันไป(v) return to, Syn. หันมา, Example: ทันทีที่ผมหันไป หล่อนก็รีบหลบไป, Thai Definition: เปลี่ยนทิศไปจากที่อยู่เดิม
หกกลับ(v) return
หวน(v) turn back, See also: return, Syn. หวนกลับ, กลับมา, กลับคืน, เวียน, เวียนกลับ, Example: ชาวยิวทั่วโลกพากันหวนกลับมาสู่แผ่นดินเกิดของตน, Thai Definition: เวียนกลับ
ตีกลับ(v) send back, See also: return, Syn. คืนกลับ, Example: พัสดุที่แม่ส่งไปให้พี่ตีกลับ เพราะไม่มีที่อยู่ตามที่จ่าไว้บนกล่อง, Thai Definition: ส่งย้อนหรือคืนกลับมาที่เดิม
ผายผัน(v) walk, See also: return, turn, proceed, Syn. ผันผาย, Example: เมื่อพูดจบท่านก็ผายผันออกไปจากที่นั่นอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: กลับไป, เดินไป
ย้อน(v) turn back, See also: return, retrace one's steps, rebound, come back, Syn. ย้อนกลับ, วกกลับ, Example: เขาย้อนเข้าไปในหมู่บ้านอีกครั้งเพราะลืมของสำคัญเอาไว้, Thai Definition: ย้อนกลับไปหรือทวนกลับไปทางเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราผลตอบแทน[attrā phon tøpthaēn] (n, exp) EN: rate of return
เดินทางกลับ[doēnthāng klap] (n, exp) EN: return journey  FR: voyage retour [ m ] ; retour [ m ]
ดอกผล[døkphon] (n) EN: profit ; return ; capital gains ; produce ; fruit
หันไป[han pai] (v, exp) EN: return to
หวน[huan] (v) EN: turn back ; return  FR: revenir à ; se reporter
หวนคืน[huan kheūn] (v, exp) EN: return ; come back to
หวนกลับ[huan klap] (v, exp) EN: return to ; go back ; come back ; turn to
แก้มือ[kaēmeū] (v) EN: ask for a return match ; get even with ; avenge ; vindicate ; take vengeance on ; revenge
การชดเชย[kān chotchoēi] (n, exp) EN: return ; compensation
การคืน[kān kheūn] (n) EN: returning ; restitution

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RETURN R IH0 T ER1 N
RETURN R IY0 T ER1 N
RETURNS R IH0 T ER1 N Z
RETURNS R IY0 T ER1 N Z
RETURNED R IY0 T ER1 N D
RETURNED R IH0 T ER1 N D
RETURNS' R IY0 T ER1 N Z
RETURNS' R AH0 T ER1 N Z
RETURNEE R IH0 T ER0 N IY1
RETURNEES R IH0 T ER0 N IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
return (v) rˈɪtˈɜːʳn (r i1 t @@1 n)
returns (v) rˈɪtˈɜːʳnz (r i1 t @@1 n z)
returned (v) rˈɪtˈɜːʳnd (r i1 t @@1 n d)
returning (v) rˈɪtˈɜːʳnɪŋ (r i1 t @@1 n i ng)
returnable (j) rˈɪtˈɜːʳnəbl (r i1 t @@1 n @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
回来[huí lai, ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞ˙, / ] return; come back #776 [Add to Longdo]
回到[huí dào, ㄏㄨㄟˊ ㄉㄠˋ, ] return to #1,252 [Add to Longdo]
回去[huí qu, ㄏㄨㄟˊ ㄑㄩ˙, ] return; go back #1,895 [Add to Longdo]
返回[fǎn huí, ㄈㄢˇ ㄏㄨㄟˊ, ] return to; come (or go) back #4,086 [Add to Longdo]
重返[chóng fǎn, ㄔㄨㄥˊ ㄈㄢˇ, ] return (to) #8,892 [Add to Longdo]
归还[guī huán, ㄍㄨㄟ ㄏㄨㄢˊ, / ] return; revert #10,370 [Add to Longdo]
凯旋[kǎi xuán, ㄎㄞˇ ㄒㄩㄢˊ, / ] return triumphant #17,883 [Add to Longdo]
回程[huí chéng, ㄏㄨㄟˊ ㄔㄥˊ, ] return trip #27,837 [Add to Longdo]
归侨[guī qiáo, ㄍㄨㄟ ㄑㄧㄠˊ, / ] returnees #28,527 [Add to Longdo]
返航[fǎn háng, ㄈㄢˇ ㄏㄤˊ, ] return to the point of departure #29,699 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
返る[かえる, kaeru] TH: ย้อนกลับ  EN: return

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgabetag { m }return day [Add to Longdo]
Gegenbesuch { m }return visit [Add to Longdo]
Gegengeschenk { n }return present [Add to Longdo]
Gegenleistung { f }return service [Add to Longdo]
Kapitalrendite { f }return on equity [Add to Longdo]
Revanche { f }; Rückspiel { n }; Revanchepartie { f }return game; return match [Add to Longdo]
Rollenbock { m } [ techn. ]return pulley support [Add to Longdo]
Rückkehr { f }; Ertrag { m } | bei meiner Rückkehr | ohne Rückkehrreturn | on my return | non-return [Add to Longdo]
Rückkehradresse { f } [ comp. ]return address [Add to Longdo]
Rückleitung { f }; Rückkanal { m }; Rückpfad { m }return line; return duct; return path [Add to Longdo]
Rückfahrkarte { f }return ticket; round-trip ticket [ Am. ] [Add to Longdo]
Rückfahrt { f }return journey [Add to Longdo]
Rückflug { m }return flight [Add to Longdo]
Rücklauftemperatur { f }return temperature [Add to Longdo]
Rückluft { f }return air [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
復帰[ふっき, fukki] (n, vs, adj-no) (1) return; comeback; reinstatement; (2) carriage return; CR; (P) #612 [Add to Longdo]
代わり(P);替わり(P);代り;替り[かわり, kawari] (n, adj-no) (1) substitute; replacement; substituting; replacing; (2) stand-in; proxy; alternate; deputy; relief; successor; (3) (usu. as 〜代わりに, etc.) (See 代わりに) compensation; exchange; return; (4) (usu. as お代わり) (See お代わり・おかわり・1) second helping; another cup; seconds; (5) (abbr) (esp. 替わり, 替り) (See 替わり狂言) upcoming program; upcoming programme; (P) #2,233 [Add to Longdo]
再生[さいせい, saisei] (n, vs, adj-no) playback; regeneration; resuscitation; return to life; rebirth; reincarnation; refresh; narrow escape; reclamation; regrowth; (P) #2,530 [Add to Longdo]
回復(P);快復;恢復[かいふく, kaifuku] (n, vs) (1) (回復, 恢復 only) restoration; rehabilitation; recovery; return; replevin; improvement; (2) (esp. 快復) recovery (from an illness); recuperation; convalescence; (P) #2,994 [Add to Longdo]
帰国[きこく, kikoku] (n, vs) return to one's country; (P) #3,110 [Add to Longdo]
往復[おうふく, oufuku] (n, vs, adj-no) (col) round trip; coming and going; return ticket; (P) #3,635 [Add to Longdo]
戻し[もどし, modoshi] (n) returning; giving back; (P) #3,935 [Add to Longdo]
戻る[もどる, modoru] (v5r, vi) to turn back; to return; to go back; to recover; to rebound; (P) #4,556 [Add to Longdo]
再現[さいげん, saigen] (n, vs, adj-no) reappearance; reproduction; return; revival; (P) #4,569 [Add to Longdo]
帰還(P);饋還[きかん, kikan] (n, vs) (1) (帰還 only) repatriation; return; (2) (electrical) feedback; (P) #4,833 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ゼロ復帰記録[ぜろふっききろく, zerofukkikiroku] return-to-zero recording, RZ (abbr.) [Add to Longdo]
ソフトリターン[そふとりたーん, sofutorita-n] soft return [Add to Longdo]
リターン[りたーん, rita-n] return [Add to Longdo]
リターンキー[りたーんきー, rita-nki-] RETURN key [Add to Longdo]
リターンパス[りたーんぱす, rita-npasu] return path [Add to Longdo]
リターン値[リターンち, rita-n chi] return value [Add to Longdo]
改行[かいぎょう, kaigyou] , line feed (vs) (LF), carriage return [Add to Longdo]
基準復帰記録[きじゅんふっききろく, kijunfukkikiroku] return-to-reference recording [Add to Longdo]
帰還[きかん, kikan] feedback, return [Add to Longdo]
記録変調方式[きろくへんちょうほうしき, kirokuhenchouhoushiki] RZ, Return-to-Zero [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Return \Re*turn"\, v. t.
   1. To bring, carry, send, or turn, back; as, to return a
    borrowed book, or a hired horse.
    [1913 Webster]
 
       Both fled attonce, ne ever back returned eye.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To repay; as, to return borrowed money.
    [1913 Webster]
 
   3. To give in requital or recompense; to requite.
    [1913 Webster]
 
       The Lord shall return thy wickedness upon thine own
       head.                 --1 Kings ii.
                          44.
    [1913 Webster]
 
   4. To give back in reply; as, to return an answer; to return
    thanks.
    [1913 Webster]
 
   5. To retort; to throw back; as, to return the lie.
    [1913 Webster]
 
       If you are a malicious reader, you return upon me,
       that I affect to be thought more impartial than I
       am.                  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. To report, or bring back and make known.
    [1913 Webster]
 
       And all the people answered together, . . . and
       Moses returned the words of the people unto the
       Lord.                 --Ex. xix. 8.
    [1913 Webster]
 
   7. To render, as an account, usually an official account, to
    a superior; to report officially by a list or statement;
    as, to return a list of stores, of killed or wounded; to
    return the result of an election.
    [1913 Webster]
 
   8. Hence, to elect according to the official report of the
    election officers. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   9. To bring or send back to a tribunal, or to an office, with
    a certificate of what has been done; as, to return a writ.
    [1913 Webster]
 
   10. To convey into official custody, or to a general
     depository.
     [1913 Webster]
 
        Instead of a ship, he should levy money, and return
        the same to the treasurer for his majesty's use.
                          --Clarendon.
     [1913 Webster]
 
   11. (Tennis) To bat (the ball) back over the net.
     [1913 Webster]
 
   12. (Card Playing) To lead in response to the lead of one's
     partner; as, to return a trump; to return a diamond for a
     club.
     [1913 Webster]
 
   {To return a lead} (Card Playing), to lead the same suit led
    by one's partner.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To restore; requite; repay; recompense; render; remit;
     report.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Re-turn \Re-turn"\, v. t. & i.
   To turn again.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Return \Re*turn"\, v. i. [imp. & p. p. {Returned}; p. pr. & vb.
   n. {Returning}.] [OE. returnen, retournen, F. retourner;
   pref. re- re- + tourner to turn. See {Turn}.]
   1. To turn back; to go or come again to the same place or
    condition. "Return to your father's house." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       On their embattled ranks the waves return. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       If they returned out of bondage, it must be into a
       state of freedom.           --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Dust thou art, and unto dust shalt thou return.
                          --Gen. iii.
                          19.
    [1913 Webster]
 
   2. To come back, or begin again, after an interval, regular
    or irregular; to appear again.
    [1913 Webster]
 
       With the year
       Seasons return; but not me returns
       Day or the sweet approach of even or morn. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To speak in answer; to reply; to respond.
    [1913 Webster]
 
       He said, and thus the queen of heaven returned.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To revert; to pass back into possession.
    [1913 Webster]
 
       And Jeroboam said in his heart, Now shall the
       kingdom return to the house of David. --1Kings xii.
                          26.
    [1913 Webster]
 
   5. To go back in thought, narration, or argument. "But to
    return to my story." --Fielding.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Return \Re*turn"\, n.
   1. The act of returning (intransitive), or coming back to the
    same place or condition; as, the return of one long
    absent; the return of health; the return of the seasons,
    or of an anniversary.
    [1913 Webster]
 
       At the return of the year the king of Syria will
       come up against thee.         --1 Kings xx.
                          22.
    [1913 Webster]
 
       His personal return was most required and necessary.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of returning (transitive), or sending back to the
    same place or condition; restitution; repayment; requital;
    retribution; as, the return of anything borrowed, as a
    book or money; a good return in tennis.
    [1913 Webster]
 
       You made my liberty your late request:
       Is no return due from a grateful breast? --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is returned. Specifically:
    (a) A payment; a remittance; a requital.
      [1913 Webster]
 
         I do expect return
         Of thrice three times the value of this bond.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
    (b) An answer; as, a return to one's question.
    (c) An account, or formal report, of an action performed,
      of a duty discharged, of facts or statistics, and the
      like; as, election returns; a return of the amount of
      goods produced or sold; especially, in the plural, a
      set of tabulated statistics prepared for general
      information.
    (d) The profit on, or advantage received from, labor, or
      an investment, undertaking, adventure, etc.
      [1913 Webster]
 
         The fruit from many days of recreation is very
         little; but from these few hours we spend in
         prayer, the return is great.   --Jer. Taylor.
      [1913 Webster]
 
   4. (Arch.) The continuation in a different direction, most
    often at a right angle, of a building, face of a building,
    or any member, as a molding or mold; -- applied to the
    shorter in contradistinction to the longer; thus, a facade
    of sixty feet east and west has a return of twenty feet
    north and south.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law)
    (a) The rendering back or delivery of writ, precept, or
      execution, to the proper officer or court.
    (b) The certificate of an officer stating what he has done
      in execution of a writ, precept, etc., indorsed on the
      document.
    (c) The sending back of a commission with the certificate
      of the commissioners.
    (d) A day in bank. See {Return day}, below. --Blackstone.
      [1913 Webster]
 
   6. (Mil. & Naval) An official account, report, or statement,
    rendered to the commander or other superior officer; as,
    the return of men fit for duty; the return of the number
    of the sick; the return of provisions, etc.
    [1913 Webster]
 
   7. pl. (Fort. & Mining) The turnings and windings of a trench
    or mine.
    [1913 Webster]
 
   {Return ball}, a ball held by an elastic string so that it
    returns to the hand from which it is thrown, -- used as a
    plaything.
 
   {Return bend}, a pipe fitting for connecting the contiguous
    ends of two nearly parallel pipes lying alongside or one
    above another.
 
   {Return day} (Law), the day when the defendant is to appear
    in court, and the sheriff is to return the writ and his
    proceedings.
 
   {Return flue}, in a steam boiler, a flue which conducts flame
    or gases of combustion in a direction contrary to their
    previous movement in another flue.
 
   {Return pipe} (Steam Heating), a pipe by which water of
    condensation from a heater or radiator is conveyed back
    toward the boiler.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 return
   n 1: document giving the tax collector information about the
      taxpayer's tax liability; "his gross income was enough that
      he had to file a tax return" [syn: {tax return}, {income
      tax return}, {return}]
   2: a coming to or returning home; "on his return from Australia
     we gave him a welcoming party" [syn: {return}, {homecoming}]
   3: the occurrence of a change in direction back in the opposite
     direction [syn: {return}, {coming back}]
   4: getting something back again; "upon the restitution of the
     book to its rightful owner the child was given a tongue
     lashing" [syn: {restitution}, {return}, {restoration},
     {regaining}]
   5: the act of going back to a prior location; "they set out on
     their return to the base camp"
   6: the income or profit arising from such transactions as the
     sale of land or other property; "the average return was about
     5%" [syn: {return}, {issue}, {take}, {takings}, {proceeds},
     {yield}, {payoff}]
   7: happening again (especially at regular intervals); "the
     return of spring" [syn: {recurrence}, {return}]
   8: a quick reply to a question or remark (especially a witty or
     critical one); "it brought a sharp rejoinder from the
     teacher" [syn: {rejoinder}, {retort}, {return}, {riposte},
     {replication}, {comeback}, {counter}]
   9: the key on electric typewriters or computer keyboards that
     causes a carriage return and a line feed [syn: {return key},
     {return}]
   10: a reciprocal group action; "in return we gave them as good
     as we got" [syn: {return}, {paying back}, {getting even}]
   11: a tennis stroke that sends the ball back to the other
     player; "he won the point on a cross-court return"
   12: (American football) the act of running back the ball after a
     kickoff or punt or interception or fumble
   13: the act of someone appearing again; "his reappearance as
     Hamlet has been long awaited" [syn: {reappearance},
     {return}]
   v 1: go or come back to place, condition, or activity where one
      has been before; "return to your native land"; "the
      professor returned to his teaching position after serving
      as Dean"
   2: give back; "render money" [syn: {render}, {return}]
   3: go back to a previous state; "We reverted to the old rules"
     [syn: {revert}, {return}, {retrovert}, {regress}, {turn
     back}]
   4: go back to something earlier; "This harks back to a previous
     remark of his" [syn: {hark back}, {return}, {come back},
     {recall}]
   5: bring back to the point of departure [syn: {return}, {take
     back}, {bring back}]
   6: return in kind; "return a compliment"; "return her love"
   7: make a return; "return a kickback"
   8: answer back [syn: {retort}, {come back}, {repay}, {return},
     {riposte}, {rejoin}]
   9: be restored; "Her old vigor returned" [syn: {come back},
     {return}]
   10: pay back; "Please refund me my money" [syn: {refund},
     {return}, {repay}, {give back}]
   11: pass down; "render a verdict"; "deliver a judgment" [syn:
     {render}, {deliver}, {return}]
   12: elect again [syn: {reelect}, {return}]
   13: be inherited by; "The estate fell to my sister"; "The land
     returned to the family"; "The estate devolved to an heir
     that everybody had assumed to be dead" [syn: {fall},
     {return}, {pass}, {devolve}]
   14: return to a previous position; in mathematics; "The point
     returned to the interior of the figure"
   15: give or supply; "The cow brings in 5 liters of milk"; "This
     year's crop yielded 1,000 bushels of corn"; "The estate
     renders some revenue for the family" [syn: {render},
     {yield}, {return}, {give}, {generate}]
   16: submit (a report, etc.) to someone in authority; "submit a
     bill to a legislative body"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top