ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electric device

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electric device-, *electric device*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
electric deviceHe likes to take electric devices apart.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปกรณ์ไฟฟ้า[N] electrical equipment, See also: electric device, Syn. เครื่องใช้ไฟฟ้า, Example: โรงงานประเภทสิ่งทอควรทำความสะอาดอาคาร เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งที่นำมาใช้ในโรงให้สะอาดอยู่เสมอ, Count unit: ชนิด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุปกรณ์ไฟฟ้า [n. exp.] (uppakøn faifā) EN: electrical equipment ; electric device   FR: appareil électrique [m] ; appareillage électrique [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
総合電気メーカー[そうごうでんきメーカー, sougoudenki me-ka-] (n) (See 電気メーカー) general electric devices manufacturing company; general electrical manufacturer [Add to Longdo]
大手電気メーカー[おおてでんきメーカー, ootedenki me-ka-] (n) (See 電気メーカー) major electrical manufacturer; major company manufacturing electric devices [Add to Longdo]
電気メーカー;電気メーカ;電機メーカー;電機メーカ[でんきメーカー(電気メーカー;電機メーカー);でんきメーカ(電気メーカ;電機メーカ), denki me-ka-( denki me-ka-; denki me-ka-); denki me-ka ( denki me-ka ; denki me-ka ] (n) electrical manufacturer; company manufacturing electric devices; electric-appliance maker [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top