Search result for

requirement

(68 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -requirement-, *requirement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
requirement[N] สิ่งจำเป็น, See also: สิ่งสำคัญ, สิ่งที่ต้องการ, Syn. essential, necessity
requirement[N] ความต้องการ, See also: ความประสงค์, ความปรารถนา, Syn. need, want

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
requirement(รีไคว'เออะเมินทฺ) n. ความต้องการ,ความประสงค์,การเรียกร้อง,สิ่งที่ต้องการ,สิ่งที่เรียกร้อง,สิ่งจำเป็น, Syn. necessity,requisite

English-Thai: Nontri Dictionary
requirement(n) ข้อกำหนด,ความต้องการ,ความจำเป็น,ข้อบังคับ,การเรียกร้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
requirementสิ่งต้องการ, ข้อกำหนดแห่งกฎหมาย, รายการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fair play is the basic requirement.การเล่นอย่างแฟร์ๆเป็นสิ่งจำเป็นในเบื้องต้น. Episode #1.5 (2008)
Not as a personal quality, but an operational requirement, and you can't do it?มันเป็นปฏิบัติการร่วมกัน ไม่ใช่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง Body of Lies (2008)
But the fact remains... you guys have not met your requirements for three years running now.แต่ความจริงคือ พวกคุณไม่มีสมาชิกมาเพิ่มเลยตลอด3ปี The House Bunny (2008)
Our energy requirements are constantly increasing.ความต้องการใช้พลังงาน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง Home (2009)
Honestly, by the time you're 34, all the physical requirements go out the window.เธอรู้มั๊ย ความจริง พอถึงเวลาที่อายุ 34 สเปคภายนอกที่ตั้งไว้ ก็โยนทิ้งหน้าต่างไปหมดแล้ว Up in the Air (2009)
We have requirement contracts with a lot of these companies.เรามีความประสงค์ทำสัญญา กับหลายบริษัท Mandala (2009)
No corrective lens Requirement.ความหนาเลนส์ไม่ตรง Omnivore (2009)
I just can't believe this is a senior requirement or thatฉันแค่ไม่อยากจะชื่อว่านี่คือสิ่งที่นักเรียนปีสุดท้ายต้องการหรือแค่ The Age of Dissonance (2009)
It was on House's list of requirements.มันอยู่ในรายชื่อสิ่งที่เฮาส์ต้องการ House Divided (2009)
We matched the power requirements down to the emu.เราได้ทดสอบการใช้พลังงานที่ต้องการ \ กับโปรแกรมจำลอง Air: Part 1 (2009)
Should practically be a union requirement.น่าจะเป็นข้อเสนอที่ดี ของสหภาพแรงงานเขา Scary Monsters and Super Creeps (2009)
Now let's meet the minimum requirements for a language credit, shall we?ของหน่วยกิตด้านภาษากันดีไหม? ใช่ แต่ฉันต้องขอตัวเข้าห้องน้ำก่อน Football, Feminism and You (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
requirementAlong with the plants, animal life, too, was developing in harmony with the strict requirements of the land.
requirementExperience is requirement for this profession.
requirementFor that reason the outcome of the primary nursing care requirement authorization has to relate to the amount of nursing care required.
requirementI am not quite sure if we can meet your requirements.
requirementI am sorry, but I cannot meet your requirement.
requirementIt conforms to the requirements of logic.
requirementPlease tell me the requirements for admission to the college.
requirementPresent supplies of fruit are short of requirements.
requirementThe government will have much trouble balancing the needs of its younger population with the requirements of the old people.
requirementThis offer does not meet our requirement.
requirementThis shop can supply all your requirements.
requirementThis work does not meet our requirements.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความต้องการ[N] requirement, See also: demand, need, want, Syn. ความปรารถนา, ความอยาก, Example: พนักงานบริษัทยื่นข้อเสนอความต้องการของกลุ่มพนักงานให้กับประธานบริษัท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อกำหนด[X] (khøkamnot) EN: regulation ; rule ; condition ; principle ; requirement ; stipulation ; limitation ; provision   FR: clause [f] ; exigence [f] ; spécification [f] ; stipulation [f]
ข้อกำหนดของกฎหมาย[n. exp.] (khøkamnot khøng kotmāi) EN: requirement   
ความต้องการ[n.] (khwām tǿngkān) EN: requirement ; demand ; need ; want   FR: besoin [m] ; demande [f] ; désir [m] ; exigence [f] ; desiderata [mpl]
ความต้องการขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (khwām tǿngkān khanpheūnthān) EN: basic needs ; basic requirements   FR: besoins élémentaires [mpl]
ความต้องการเงินทุน[n. exp.] (khwām tǿngkān ngoenthun) EN: capital requirements ; demand for capital   
สิ่งที่ต้องการ[n. exp.] (sing thī tǿngkān) EN: requirement   

CMU English Pronouncing Dictionary
REQUIREMENT    R IH0 K W AY1 R M AH0 N T
REQUIREMENTS    R IH0 K W AY1 R M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
requirement    (n) (r i1 k w ai1 @ m @ n t)
requirements    (n) (r i1 k w ai1 @ m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anforderung {f}; Erfordernis {n}; Bedürfnis {n} | Anforderungen {pl} | Anforderungen an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen | den Anforderungen entsprechen; den Erfordernissen genügenrequirement | requirements | requirements concerning healthy living and working conditions | to meet the requirements; to satisfy the requirements; to complete with the requirements [Add to Longdo]
Anspruch {m} | den Ansprüchen gerecht werdenrequirement | to meet the requirements [Add to Longdo]
Auseinandersetzungsanspruch {m}requirement for argument [Add to Longdo]
Rechtsforderung {f}requirement of law [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たる[, taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of [Add to Longdo]
システム要求[システムようきゅう, shisutemu youkyuu] (n) {comp} system requirement [Add to Longdo]
システム要件[システムようけん, shisutemu youken] (n) {comp} system requirement [Add to Longdo]
安全設計要件[あんぜんせっけいようけん, anzensekkeiyouken] (n) {comp} safety design requirement [Add to Longdo]
応変能力[おうへんのうりょく, ouhennouryoku] (n) ability to take proper steps to meet the situation; ability to adapt oneself to (the requirement of) the moment [Add to Longdo]
叶える(P);適える[かなえる, kanaeru] (v1,vt) (1) (esp. 叶える) to grant (request, wish); to answer (prayer); (2) (esp. 適える) to fulfill (conditions); to meet (requirements); (P) [Add to Longdo]
希望に沿う[きぼうにそう, kibounisou] (exp,v5u) to meet someone's requirements; to meet expectations; to go along with what somebody wants [Add to Longdo]
機変[きへん, kihen] (n) (See 臨機応変) adapting oneself to the requirements of the moment; playing it by ear [Add to Longdo]
機略縦横[きりゃくじゅうおう, kiryakujuuou] (n,adj-no) very resourcefully using tactics adapting oneself to the requirements of the moment; playing it by ear; acting according to circumstances [Add to Longdo]
技術要件[ぎじゅつようけん, gijutsuyouken] (n) {comp} technical requirement [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
需求[xū qiú, ㄒㄩ ㄑㄧㄡˊ, ] requirement; demand (econ.), #828 [Add to Longdo]
必要条件[bì yào tiáo jiàn, ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] requirement; necessary condition (math), #20,462 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム要求[システムようきゅう, shisutemu youkyuu] system requirement [Add to Longdo]
システム要件[システムようけん, shisutemu youken] system requirement [Add to Longdo]
安全設計要件[あんぜんせっけいようけん, anzensekkeiyouken] safety design requirement [Add to Longdo]
技術要件[ぎじゅつようけん, gijutsuyouken] technical requirement [Add to Longdo]
使用条件[しようじょうけん, shiyoujouken] requirement [Add to Longdo]
資財所要量計画[しざいしょようりょうけいかく, shizaishoyouryoukeikaku] MRP, Material Requirement Planning [Add to Longdo]
条件[じょうけん, jouken] condition, requirement [Add to Longdo]
静的適合性要件[せいてきてきごうせいようけん, seitekitekigouseiyouken] static conformance requirements [Add to Longdo]
設置条件[せっちじょうけん, secchijouken] installation requirement [Add to Longdo]
動的適合性要件[どうてきてきごうせいようけん, doutekitekigouseiyouken] dynamic conformance requirements [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Requirement \Re*quire"ment\ (-ment), n.
   1. The act of requiring; demand; requisition.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is required; an imperative or authoritative
    command; an essential condition; something needed or
    necessary; a need.
    [1913 Webster]
 
       One of those who believe that they can fill up every
       requirement contained in the rule of righteousness.
                          --J. M. Mason.
    [1913 Webster]
 
       God gave her the child, and gave her too an
       instinctive knowledge of its nature and
       requirements.             --Hawthorne.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 requirement
   n 1: required activity; "the requirements of his work affected
      his health"; "there were many demands on his time" [syn:
      {requirement}, {demand}]
   2: anything indispensable; "food and shelter are necessities of
     life"; "the essentials of the good life"; "allow farmers to
     buy their requirements under favorable conditions"; "a place
     where the requisites of water fuel and fodder can be
     obtained" [syn: {necessity}, {essential}, {requirement},
     {requisite}, {necessary}] [ant: {inessential},
     {nonessential}]
   3: something that is required in advance; "Latin was a
     prerequisite for admission" [syn: {prerequisite},
     {requirement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top