ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

requirement

R IH0 K W AY1 R M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -requirement-, *requirement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
requirement(n) สิ่งจำเป็น, See also: สิ่งสำคัญ, สิ่งที่ต้องการ, Syn. essential, necessity
requirement(n) ความต้องการ, See also: ความประสงค์, ความปรารถนา, Syn. need, want

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
requirement(รีไคว'เออะเมินทฺ) n. ความต้องการ, ความประสงค์, การเรียกร้อง, สิ่งที่ต้องการ, สิ่งที่เรียกร้อง, สิ่งจำเป็น, Syn. necessity, requisite

English-Thai: Nontri Dictionary
requirement(n) ข้อกำหนด, ความต้องการ, ความจำเป็น, ข้อบังคับ, การเรียกร้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
requirementสิ่งต้องการ, ข้อกำหนดแห่งกฎหมาย, รายการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This pursuit is designated a standard Code 44. Please respond only to that code. Code 44 indicates no requirement for a blockade.44 บ่งชี้ว่ามีความจำเป็นสำหรับ การปิดล้อมไม่มี Mad Max (1979)
Given the distances needed to travel from deep space, the energy requirements would exceed...ตามตรรก แล้ว ฉันคงตอบว่า... . ไม่ Deep Throat (1993)
One supposes they see it as some kind of requirement or obligation.ก็ถือเรื่องนี้เป็นข้อกำหนดหรือข้อบังคับ Bicentennial Man (1999)
With the proviso, of course, that you pass the practical exam and you fulfill each requirement for every station.With the proviso that you pass the practical exam... ...and fulfill each requirement for every station. Maid in Manhattan (2002)
In this circle, my friend, wit is not a requirement of the job.สำหรับเรื่องนี้ เพื่อนรัก, เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับงานของนาย Transporter 2 (2005)
What are the requirements to have a good job?คุณสมบัติของการได้งานดีๆ ทำ Voice (2005)
I have the information, you have the manual requirements necessary to unearth Westmoreland's buried booty.ฉันมีข้อมูล และนายมีสิ่งที่ต้องการ จำเป็นในการขุด Map 1213 (2006)
You know what the requirements are to be a junior-high coach?เสรีภาพไม่ได้หมายความว่า คุณต้องไปเป็นคนใช้ตามปกติทั่วไป ผมรับปากคุณได้ Harold (2008)
Beyond the skill and strength I'm told you possess, the first requirement is an absolute and unwavering loyalty to me, your king.จากฝีมือและความแข็งแกร่ง ที่ข้าฝีกฝนเจ้ามา คำสั่งแรกคือ ความภักดีต่อข้า โดยไม่มีข้อแม้ ต่อกษัตริย์ของเจ้า The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Is there someone that can help me with the tech requirements for my lecture?ที่สามารถช่วยฉันหาเอกสารของฉัน Chuck Versus the Ex (2008)
But the fact remains... you guys have not met your requirements for three years running now.แต่ความจริงคือ พวกคุณไม่มีสมาชิกมาเพิ่มเลยตลอด3ปี The House Bunny (2008)
Our energy requirements are constantly increasing.ความต้องการใช้พลังงาน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง Home (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
requirementAlong with the plants, animal life, too, was developing in harmony with the strict requirements of the land.
requirementExperience is requirement for this profession.
requirementFor that reason the outcome of the primary nursing care requirement authorization has to relate to the amount of nursing care required.
requirementI am not quite sure if we can meet your requirements.
requirementI am sorry, but I cannot meet your requirement.
requirementIt conforms to the requirements of logic.
requirementPlease tell me the requirements for admission to the college.
requirementPresent supplies of fruit are short of requirements.
requirementThe government will have much trouble balancing the needs of its younger population with the requirements of the old people.
requirementThis offer does not meet our requirement.
requirementThis shop can supply all your requirements.
requirementThis work does not meet our requirements.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความต้องการ(n) requirement, See also: demand, need, want, Syn. ความปรารถนา, ความอยาก, Example: พนักงานบริษัทยื่นข้อเสนอความต้องการของกลุ่มพนักงานให้กับประธานบริษัท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อกำหนด[khøkamnot] (x) EN: regulation ; rule ; condition ; principle ; requirement ; stipulation ; limitation ; provision  FR: clause [ f ] ; exigence [ f ] ; spécification [ f ] ; stipulation [ f ]
ข้อกำหนดของกฎหมาย[khøkamnot khøng kotmāi] (n, exp) EN: requirement
ความต้องการ[khwām tǿngkān] (n) EN: requirement ; demand ; need ; want  FR: besoin [ m ] ; demande [ f ] ; désir [ m ] ; exigence [ f ] ; desiderata [ mpl ]
ความต้องการขั้นพื้นฐาน[khwām tǿngkān khanpheūnthān] (n, exp) EN: basic needs ; basic requirements  FR: besoins élémentaires [ mpl ]
ความต้องการเงินทุน[khwām tǿngkān ngoenthun] (n, exp) EN: capital requirements ; demand for capital
สิ่งที่ต้องการ[sing thī tǿngkān] (n, exp) EN: requirement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REQUIREMENT R IH0 K W AY1 R M AH0 N T
REQUIREMENTS R IH0 K W AY1 R M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
requirement (n) rˈɪkwˈaɪəmənt (r i1 k w ai1 @ m @ n t)
requirements (n) rˈɪkwˈaɪəmənts (r i1 k w ai1 @ m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
需求[xū qiú, ㄒㄩ ㄑㄧㄡˊ, ] requirement; demand (econ.), #828 [Add to Longdo]
必要条件[bì yào tiáo jiàn, ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] requirement; necessary condition (math), #20,462 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anforderung { f }; Erfordernis { n }; Bedürfnis { n } | Anforderungen { pl } | Anforderungen an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen | den Anforderungen entsprechen; den Erfordernissen genügenrequirement | requirements | requirements concerning healthy living and working conditions | to meet the requirements; to satisfy the requirements; to complete with the requirements [Add to Longdo]
Anspruch { m } | den Ansprüchen gerecht werdenrequirement | to meet the requirements [Add to Longdo]
Auseinandersetzungsanspruch { m }requirement for argument [Add to Longdo]
Rechtsforderung { f }requirement of law [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たる[taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり, たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of [Add to Longdo]
システム要求[システムようきゅう, shisutemu youkyuu] (n) { comp } system requirement [Add to Longdo]
システム要件[システムようけん, shisutemu youken] (n) { comp } system requirement [Add to Longdo]
安全設計要件[あんぜんせっけいようけん, anzensekkeiyouken] (n) { comp } safety design requirement [Add to Longdo]
応変能力[おうへんのうりょく, ouhennouryoku] (n) ability to take proper steps to meet the situation; ability to adapt oneself to (the requirement of) the moment [Add to Longdo]
叶える(P);適える[かなえる, kanaeru] (v1, vt) (1) (esp. 叶える) to grant (request, wish); to answer (prayer); (2) (esp. 適える) to fulfill (conditions); to meet (requirements); (P) [Add to Longdo]
希望に沿う[きぼうにそう, kibounisou] (exp, v5u) to meet someone's requirements; to meet expectations; to go along with what somebody wants [Add to Longdo]
機変[きへん, kihen] (n) (See 臨機応変) adapting oneself to the requirements of the moment; playing it by ear [Add to Longdo]
機略縦横[きりゃくじゅうおう, kiryakujuuou] (n, adj-no) very resourcefully using tactics adapting oneself to the requirements of the moment; playing it by ear; acting according to circumstances [Add to Longdo]
技術要件[ぎじゅつようけん, gijutsuyouken] (n) { comp } technical requirement [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム要求[システムようきゅう, shisutemu youkyuu] system requirement [Add to Longdo]
システム要件[システムようけん, shisutemu youken] system requirement [Add to Longdo]
安全設計要件[あんぜんせっけいようけん, anzensekkeiyouken] safety design requirement [Add to Longdo]
技術要件[ぎじゅつようけん, gijutsuyouken] technical requirement [Add to Longdo]
使用条件[しようじょうけん, shiyoujouken] requirement [Add to Longdo]
資財所要量計画[しざいしょようりょうけいかく, shizaishoyouryoukeikaku] MRP, Material Requirement Planning [Add to Longdo]
条件[じょうけん, jouken] condition, requirement [Add to Longdo]
静的適合性要件[せいてきてきごうせいようけん, seitekitekigouseiyouken] static conformance requirements [Add to Longdo]
設置条件[せっちじょうけん, secchijouken] installation requirement [Add to Longdo]
動的適合性要件[どうてきてきごうせいようけん, doutekitekigouseiyouken] dynamic conformance requirements [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Requirement \Re*quire"ment\ (-ment), n.
   1. The act of requiring; demand; requisition.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is required; an imperative or authoritative
    command; an essential condition; something needed or
    necessary; a need.
    [1913 Webster]
 
       One of those who believe that they can fill up every
       requirement contained in the rule of righteousness.
                          --J. M. Mason.
    [1913 Webster]
 
       God gave her the child, and gave her too an
       instinctive knowledge of its nature and
       requirements.             --Hawthorne.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 requirement
   n 1: required activity; "the requirements of his work affected
      his health"; "there were many demands on his time" [syn:
      {requirement}, {demand}]
   2: anything indispensable; "food and shelter are necessities of
     life"; "the essentials of the good life"; "allow farmers to
     buy their requirements under favorable conditions"; "a place
     where the requisites of water fuel and fodder can be
     obtained" [syn: {necessity}, {essential}, {requirement},
     {requisite}, {necessary}] [ant: {inessential},
     {nonessential}]
   3: something that is required in advance; "Latin was a
     prerequisite for admission" [syn: {prerequisite},
     {requirement}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top