Search result for

required

(51 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -required-, *required*, requir, require
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
required by law กฎหมายกำหนด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Protocol says we're required to check it out, so we're checking it out.คำสั่งบอกให้เรามาตรวจดู เราก็เลยมา Dead Space: Downfall (2008)
That's what's required. You are more than that,you're not nearly a mere warrior.มันจำเป็น ท่านไม่ใช่นักรบทั่วไป Excalibur (2008)
Madame...you're not required on this expedition.มาดาม.. ท่านไม่ได้ถูกกำหนดให้เข้าร่วม The Secret of Moonacre (2008)
You have the skills required to keep the legend alive.คุณมีความสามารถที่ฉันต้องการ ที่จะทำให้ตำนานยังคงอยู่ Death Race (2008)
Unless no is required.นอกเสียจากจะต้องตอบว่า "ไม่ใช่" Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Defcon one. Retaliation required.** เตือนภัย ระดับสูงสุด ** ** เตรียมการตอบโต้ ** WarGames: The Dead Code (2008)
Defcon one. Retaliation required.** เตือนภัย ระดับสูงสุด ** ** เตรียมการตอบโต้ ** WarGames: The Dead Code (2008)
Defcon one. Retaliation required.** เตือนภัย ระดับสูงสุด ** ** เตรียมการตอบโต้ ** WarGames: The Dead Code (2008)
Just when we're all required to play our part in the national revival.ในขณะที่พวกเราทุกคน ต้องทำหน้าที่ฟื้นฟูประเทศ... The Boy in the Striped Pajamas (2008)
A third party would be required.ไม่อนุญาตบุคคลที่สาม Doubt (2008)
A third party would truly be required, Father. Why-ไม่อนุญาตสำหรับบุคคลที่สาม หลวงพ่อ ทำไม- Doubt (2008)
Attention, travelers. You are not required to...ท่านผู้โดยสารโปรดทราบ, เราขอตวามกรุณาทุกท่าน... Taken (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
requiredA customs declaration is required.
requiredA high degree of specialization is required in that company.
requiredAll passengers are required to show their tickets.
requiredAn individual with an annual income of more than 15 million yen is required to file his or her final tax return in March.
requiredAnother thing that is required is a dictionary.
requiredCareer opportunities, flex-time, satellite offices, and more childcare facilities are required to make women at home join the work force.
requiredCourage is required of everyone.
requiredEmployees are required to wear uniforms.
requiredEvery experiment required a protected environment and an entirely objective frame of mind.
requiredForeigners in general don't need as many compliments as Japanese are required to give each other, and it is good to keep this in mind.
requiredFor that reason the outcome of the primary nursing care requirement authorization has to relate to the amount of nursing care required.
requiredHe required her to explain how she spent money.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิชาบังคับ[N] required subject, Ant. วิชาเลือก, Example: นิสิตทุกคนต้องสอบผ่านวิชาบังคับตรงตามหลักสูตร จึงจะมีสิทธิขอจบการศึกษา, Count unit: วิชา, Thai definition: วิชาที่กำหนดให้เรียน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริขาร[n.] (børikhān) EN: eight necessary articles required by a Buddhist priest   FR: les huit objets d'un bonze
วิชาบังคับ [n. exp.] (wichā bangkhap) EN: required subject   

CMU English Pronouncing Dictionary
REQUIRED    R IY0 K W AY1 ER0 D
REQUIRED    R IY0 K W AY1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
required    (v) (r i1 k w ai1 @ d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baugrenze {f}required set-back line [Add to Longdo]
Bauvorlage {f}required documentation [Add to Longdo]
schulpflichtig {adj} | schulpflichtig sein | im schulpflichtigen Alterrequired to attend school | to have to attend school | of school age [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
運賃箱[うんちんばこ, unchinbako] (n) fare box; place where one puts the money required to ride public transportation [Add to Longdo]
規定値[きていち, kiteichi] (n) control value; minimal required value [Add to Longdo]
教員免許[きょういんめんきょ, kyouinmenkyo] (n) teacher's license (licence) (required to teach in preschool, elementary or secondary schools) [Add to Longdo]
事前予約不要[じぜんよやくふよう, jizenyoyakufuyou] (n,adj-no) advance reservations not required [Add to Longdo]
事前予約要[じぜんよやくよう, jizenyoyakuyou] (n) advance reservation required [Add to Longdo]
[で, de] (n,n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P) [Add to Longdo]
所要[しょよう, shoyou] (n,adj-no) required; needed; necessary; (P) [Add to Longdo]
所要時間[しょようじかん, shoyoujikan] (n) the time required [Add to Longdo]
所要時間を計る[しょようじかんをはかる, shoyoujikanwohakaru] (exp,v5r) to calculate the time required [Add to Longdo]
正課[せいか, seika] (n) regular curriculum; required subject [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主科[zhǔ kē, ㄓㄨˇ ㄎㄜ, ] required courses in the major subject [Add to Longdo]
必修课[bì xiū kè, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄡ ㄎㄜˋ, / ] required course; compulsory course [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
必す属性[ひっすぞくせい, hissuzokusei] mandatory attribute, required attribute [Add to Longdo]
文脈上の必す字句[ぶんみゃくじょうのひっすじく, bunmyakujounohissujiku] contextually required token [Add to Longdo]
文脈上の必す要素[ぶんみゃくじょうのひっすようそ, bunmyakujounohissuyouso] contextually required element [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Require \Re*quire"\ (r?-kw?r"), v. t. [imp. & p. p. {Required}
   (-kw?rd"); p. pr. & vb. n. {Requiring}.] [OE. requeren,
   requiren, OF. requerre, F. requ?rir; L. pref. re- re- +
   quaerere to ask; cf. L. requirere. See {Query}, and cf.
   {Request}, {Requisite}.]
   1. To demand; to insist upon having; to claim as by right and
    authority; to exact; as, to require the surrender of
    property.
    [1913 Webster]
 
       Shall I say to Caesar
       What you require of him?       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       By nature did what was by law required. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To demand or exact as indispensable; to need.
    [1913 Webster]
 
       Just gave what life required, and gave no more.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       The two last [biographies] require to be
       particularly noticed.         --J. A.
                          Symonds.
    [1913 Webster]
 
   3. To ask as a favor; to request.
    [1913 Webster]
 
       I was ashamed to require of the king a band of
       soldiers and horsemen to help us against the enemy
       in the way.              --Ezra viii.
                          22.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To claim; exact; enjoin; prescribe; direct; order;
     demand; need.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 required
   adj 1: necessary for relief or supply; "provided them with all
       things needful" [syn: {needed}, {needful}, {required},
       {requisite}]
   2: required by rule; "in most schools physical education is
     compulsory"; "attendance is mandatory"; "required reading"
     [syn: {compulsory}, {mandatory}, {required}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top