ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

charge

CH AA1 R JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -charge-, *charge*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
rechargeable(adj) ชาร์จได้ใหม่หลายครั้ง (แบตเตอรี่)
in charge(adj) ที่อยู่ในความรับผิดชอบในหน้าที่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
charge(vt) กล่าวหา, See also: กล่าวโทษ, ใส่ความ, Syn. accuse, impute
charge(n) ข้อกล่าวหา, See also: คำกล่าวหา, Syn. aaccusation
charge(n) ความดูแล, See also: หน้าที่, สิ่งที่ต้องรับผิดชอบ, Syn. custody, care, responsibility, duty
charge(n) ค่าใช้จ่าย, Syn. expense
charge(n) ค่าธรรมเนียม, Syn. fee, price
charge(n) คำสั่ง, See also: คำชี้แจง, Syn. command, order
charge(vi) จ่ายเงินโดยตัดจากบัญชี, See also: จ่ายเงินโดยใช้บัตรเครดิต
charge(vt) โจมตี, See also: จู่โจม, Syn. bear down, attack, assault
charge(vi) ชำระเงิน, Syn. bill
charge(n) ตราประจำบนโล่, See also: ตรา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
charge(ชาร์ดจฺ) vt. บรรจุ, ประจุ, อัดไฟ, ทำให้เต็ม, วางเงื่อนไข, สั่ง, ตักเตือน, แนะนำ, กล่าวหา, ฟ้องร้อง, เรียกเก็บเงิน, โจมตี, เป็นภาระ บันทึกเป็นหนี้ -vi. พุ่งเข้าไป, พุ่งไปข้างหน้า, โจมตี, เรียกเก็บ, หมอบลง (ตามคำสั่ง) -n. การอัดประจุไฟฟ้า, กระแสไฟที่อัด, ปริมาณดินระเบิด, ภาระ
charge d'affaires(ชาร์เย'ดะแฟร์) n. อุปทูต, ผู้ทำการแทน, ผู้รักษาการแทน, Syn. charge
depth chargen. ระเบิดน้ำลึก
discharge(ดิสชาร์จ') vi., vt., n. (การ) ปล่อย, เอาลง, ขับออก, ทำให้พ้นหน้าที่ความรับผิดชอบหรืออื่น ๆ , ปลดจากประจำการ, ปลดจากงาน, ปล่อยกระแสไฟฟ้า, หนังสือหลักฐานการปลดจากภาระหน้าที่, การชำระสะสาง, See also: discharger n. ดูdischarge, Syn. unl
dock chargen. ค่าจอดเรือ, ค่าธรรมเนียมท่าเรือ
overcharge(โอ'เวอะชาร์จฺ) n., vt., vi. คิดราคาแพงเกินไป, บรรจุหรือบรรทุกมากเกินไป, อัดไฟมากเกินไป, เสริมแต่งหรือระบายสีมากเกินไป, คุยโม้., See also: overcharger n.
recharge(รี'ชาร์จฺ) v., n. (การ) อัดกระแสไฟใหม่, บรรจุใหม่, จู่โจมใหม่, ฟ้องร้องใหม่, กล่าวหาใหม่,
surcharge(เซอ'ชาร์จฺ) n. การเก็บเงินเพิ่ม, การเก็บภาษีเพิ่ม, เก็บหรือภาษีที่เก็บเพิ่ม, ราคาเพิ่ม, เงินปรับเพิ่ม, ค่าใช้จ่ายพิเศษ, น้ำหนักเพิ่มหรือเกิน, ภาระเพิ่ม, การเกินน้ำหนักบรรทุก หรือบรรจุ, การพิมพ์เปลี่ยนค่าดวงตราไปรษณีย์, ดวงตราไปรษณีย์ที่ถูกพิมพ์เปลี่ยนค่า,
uncharge(อันชาร์จฺ') vt. ปลด, เอาลง, เลิก
uncharged(อันชาร์จดฺ') adj. ไม่มีประจุไฟฟ้า, (ไฟฟ้า) เป็นกลาง

English-Thai: Nontri Dictionary
charge(n) หน้าที่, ความรับผิดชอบ, ภาระ, ค่าธรรมเนียม, มูลค่า, การฟ้องร้อง
charge(vi) คิดราคา, กล่าวหา, ฟ้อง, บรรจุ, มอบหมาย, มอบให้ทำ
chargeable(adj) อาจถูกฟ้องได้
charger(n) ม้าศึก, เครื่องอัดไฟ, ผู้กล่าวหา, ผู้ฟ้องร้อง, ผู้เรียกเก็บเงิน
discharge(n) การเอาออก, การปลดปล่อย, การยิงปืน, การปลดประจำการ, การชำระสะสาง
discharge(vt) เอาออก, ปลดปล่อย, ยิงปืน, ระบายออก, ปลดประจำการ, ชำระ(หนี้)
overcharge(vt) บรรจุมากเกินไป, คิดราคาแพงไป, อัดไฟมากเกินไป
surcharge(n) ภาระที่เพิ่มขึ้น, การฟ้องเพิ่ม, การเก็บเพิ่ม, น้ำหนักเกิน
surcharge(vt) เพิ่มภาระขึ้น, ฟ้องเพิ่ม, บรรทุกเกิน, เก็บเพิ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chargeประจุ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
charge๑. ข้อกล่าวหา๒. ภาระติดพัน๓. ภาระหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
charge๑. ข้อกล่าวหา (ป. วิ. อาญา)๒. ภาระติดพัน (ก. แพ่ง)๓. ภาระหน้าที่ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chargeประจุ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
charge coupled device (CCD)อุปกรณ์ถ่ายเทประจุ (ซีซีดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
charge on immovable propertyภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
charge-sheetคำฟ้องคดีอาญาในศาลแขวง (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chargesค่าภาระติดพัน [ ดู encumbered charge และ value of the charge ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
charges of insuranceเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chargeประจุ, อัดแบตเตอรี่, เก็บประจุไฟฟ้าไว้ [การแพทย์]
chargeการประจุไฟ, การผ่านไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปในเซลล์ไฟฟ้าแบบทุติยภูมิเพื่อทำให้แผ่นโลหะที่ใช้เป็นขั้วไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่จะสามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีได้เองและให้พลังงานไฟฟ้าออกมาได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
chargeประจุ, ดู electric charge [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Chargé d' Affairesอุปทูต เดิมเรียกว่า อุปทูตประจำ ซึ่งในสมัยก่อนเรียกว่า Chargé d' Affaires ad hoc บ้าง Chargé d' Affaires en pied หรือ Chargé d' Affaires avec lettres บ้าง ปัจจุบันเรียกเพียง อุปทูต (Chargé d' Affaires) เท่านั้น รัฐผู้ส่งและรัฐผู้รับอาจจะตกลงกันให้มีหัวหน้าคณะผู้แทนเพียงระดับอุปทูตก็ ได้ (ต่างกันกับตำแหน่งอุปทูตชั่วคราว) [การทูต]
Chargé d' Affaires ad interimอุปทูตรักษาราชการสถานเอกอัครราชทูต หรือ อุปทูตชั่วคราว " ในกรณีที่ตำแหน่งของหัวหน้าคณะผู้แทนว่างลง หรือหัวหน้าคณะ ผู้แทนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ อุปทูตชั่วคราวจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนเป็นการชั่วคราวได้ โดยหัวหน้าคณะผู้แทนจะแจ้งนามอุปทูตชั่วคราวให้กระทรวงการต่างประเทศของรัฐ ผู้รับทราบ หรือหากหัวหน้าคณะผู้แทนไม่สามารถแจ้งได้ กระทรวงการต่างประเทศของรัฐผู้ส่งจะแจ้งนามอุปทูตชั่วคราวไปยังกระทรวงการ ต่างประเทศของรัฐผู้รับ " [การทูต]
Charge Negativeประจุลบ [การแพทย์]
Charge Reversalการกลับชนิดของประจุ [การแพทย์]
Charge Separationการกระจายของประจุ [การแพทย์]
Charge, Negativeประจุไฟฟ้าลบ [การแพทย์]
Charge-coupled deviceอุปกรณ์ถ่ายเทประจุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
charge(vi, vt) คิดเงิน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Take charge of that gun!ตรวจดูปืน The Great Dictator (1940)
Just charge it to my account!เซ็น.. ไว้ก่อน The Great Dictator (1940)
Premeditated murder is the most serious charge tried in our criminal courts.สังหารเป็นค่าใช้จ่ายที่ร้ายแรงที่สุดพยายามในศาลทางอาญาของเรา 12 Angry Men (1957)
OK. Then I think that you know that we have a first-degree murder charge here, and if we vote the accused guilty, we've got to send him to the chair.ตกลง แล้วผมคิดว่าคุณรู้ว่าเรามีค่าใช้จ่ายฆาตกรรมครั้งแรกองศาที่นี่ 12 Angry Men (1957)
I didn't tell you my brother was in charge here.ฉันไม่ได้บอกนายว่า ว่าที่นี่พี่ฉันเป็นใหญ่ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
He's in charge in Rome.คนนั้นเป็นใหญ่ในโรม The Good, the Bad and the Ugly (1966)
While I'm in charge here the prisoners are not to be tortured or cheated or murdered!ถ้าฉันคุมที่นี่ เชลยก็ต้องไม่... ...ถูกทารุณ... ...หรือถูกโกง... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Charge is the joke.ค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องตลก แก้ไข ดาบปลายปืนและค่าใช้จ่าย How I Won the War (1967)
Don is semi-retired and Mike is in charge of the family business.Don is semi-retired and Mike is in charge of the family business. The Godfather (1972)
So is the one who charges $11 for steak in this one.และคนขายสเต๊ค 11 ดอลลาร์ด้วย Oh, God! (1977)
I must now warn you that, in addition to the plaintiff's charges I'm seriously considering citing you with contempt.ผมขอเตือนในตอนนี้ว่า นอกเหนือจากที่ฝ่ายโจทก์ร้องเรียนมา ผมขอกล่าวโทษว่าคุณกำลังหมิ่นประมาท Oh, God! (1977)
I shall rule, therefore, that the charge of slander be dismissed.ผมขอตัดสินว่า ข้อหาหมิ่นประมาทนั้นถูกยกฟ้อง Oh, God! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chargeA captain is in charge of his ship and its crew.
chargeA child's education is the charge of his parents.
chargeAdmission charges aggregated $2500.
chargeA new teacher's going to take charge of this class.
chargeApparently there's a cancellation charge of 30 percent.
chargeArticles bought here will be delivered free of charge.
chargeAttendance is charged extra.
chargeAt the beginning of the fifth year, Tony said he was going to have to charge more.
chargeAt the summer camp, she was in charge of the group I belonged to.
chargeBanks charge higher interest on loans to risky customers.
chargeBefore he retired, he had handed over charge of his office.
chargeBob charged 3 dollars an hour for mowing lawns.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาระผูกพัน(n) obligation, See also: charge, Example: ในปีนี้ฐานะเงินคงคลังของประเทศเหลือเพียง 103, 635 ล้านบาท และในจำนวนนี้มีภาระผูกพันที่จะต้องใช้อีกประมาณ 6 หมื่นกว่าล้านบาท, Thai Definition: เรื่องที่ต้องรับผิดชอบต่อเนื่องไป
หาว่า(v) accuse of, See also: charge, claim, Syn. กล่าวหา, Example: โจทย์หาว่าจำเลยขโมยทองรูปพรรณหนัก 50 บาทไปจากร้าน
ลงบัญชี(v) charge it to one's account, See also: put it to one's account, keep the accounts, Syn. ค้าง, เชื่อ, Example: ของที่ซื้อวันนี้ผมลงบัญชีไว้ก่อน สิ้นเดือนจะจ่ายให้, Thai Definition: ลงบันทึกไว้ในบัญชี
ประจุ(n) charge, See also: electric charge, Syn. ประจุไฟฟ้า, Example: โดยปกติปรมาณูของออกซิเจนมีอิเล็กตรอน 16 ตัวโคจรโดยรอบและมีประจุลบสมดุลกับประจุบวกจำนวนเท่ากัน, Thai Definition: อนุภาคที่แสดงอำนาจไฟฟ้าซึ่งได้แก่ โปรตอน และอิเล็กตรอน วัตถุใดที่มีจำนวนโปรตอนมากกว่าจำนวนอิเล็กตรอน ก็กำหนดว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าบวก แต่ถ้ามีจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าจำนวนโปรตอน ก็กำหนดว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าลบ
ประจุ(v) load, See also: charge, fill, pack, Syn. บรรจุ, ใส่, Example: เขาบาดเจ็บขณะที่ประจุลูกปืน
คำกล่าวหา(n) charge, See also: accusation, complaint, Example: เขายืนคอแข็งเพราะคำกล่าวหาของเธอเป็นความจริง
ค่า(n) fee, See also: charge, expense, wage, due, Example: บริษัทรับเหมารายนี้จ่ายค่าแรงไม่ครบและไม่ค่อยตรงเวลามันจะหักค่าอะไรต่อมิอะไรจิปาถะ, Thai Definition: จำนวนเงินหรือสิ่งอื่นที่จ่ายให้หรือรับไป
ค่าธรรมเนียม(n) charge, See also: fee, due, duty, Syn. ค่าบำรุง, Example: ธนาคารพาณิชย์ให้บริการเพื่อประโยชน์ของลูกค้า โดยลูกค้าอาจจะเสียค่าธรรมเนียมสำหรับบริการบางอย่างหรือไม่เสียเลยก็ได้, Thai Definition: ค่าบริการที่เรียกเก็บตามกฎหมาย
คำฟ้อง(n) accusation, See also: charge, indictment, plaint, Example: เขาขอให้ทางราชการรับผู้ยื่นคำฟ้องกลับเข้ารับราชการตามเดิม, Thai Definition: ข้อกล่าวหาที่โจทก์เสนอต่อศาล กล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา, Notes: (กฎหมาย)
ฟ้อง(n) accusation, See also: charge, Syn. คำฟ้อง, Example: นายทหารใหญ่ยึดอำนาจจากเขาโดยอาศัยรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือ หนำซ้ำยังยื่นฟ้องพวกเขาต่อศาลพิเศษด้วย, Thai Definition: ข้อกล่าวหาที่โจทก์เสนอต่อศาล กล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิกรณ์[athikøn] (n) EN: charge ; allegation ; case ; matter ; affair ; cause  FR: litige [ m ]
บัญชีเชื่อ[banchī cheūa] (n, exp) EN: charge account ; accounts payable
บรรจุ[banju] (v) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain  FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
บรรจุกระสุน[banju krasun] (v, exp) EN: load a gun ; charge a gun  FR: charger une arme
บรรทุก[banthuk] (n) EN: burden ; freight  FR: chargement [ m ]
บรรทุก[banthuk] (v) EN: transport ; carry ; load ; be loaded ; be laden  FR: charger ; transporter ; mettre sur
บรรทุกเกินพิกัด[banthuk koēn phikat] (v, exp) EN: overload ; overburden  FR: surcharger
บรรทุกลง[banthuk long] (v, exp) FR:charger
บรรทุกสินค้าลงเรือ[banthuk sinkhā long reūa] (v, exp) EN: load goods into a ship  FR: charger un bateau
บัตรเติมเงิน[bat toēm ngoen] (n, exp) EN: calltime refill card; prepaid card ; top-up card  FR: carte prépayée [ f ] ; carte rechargeable [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHARGE CH AA1 R JH
CHARGED CH AA1 R JH D
CHARGER CH AA1 R JH ER0
CHARGES CH AA1 R JH IH0 Z
CHARGERS CH AA1 R JH ER0 Z
CHARGEURS CH AA2 R JH UH1 R Z
CHARGEABLE CH AA1 R JH AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
charge (v) tʃˈaːʤ (ch aa1 jh)
charged (v) tʃˈaːʤd (ch aa1 jh d)
charger (n) tʃˈaːʤər (ch aa1 jh @ r)
charges (v) tʃˈaːʤɪz (ch aa1 jh i z)
chargers (n) tʃˈaːʤəz (ch aa1 jh @ z)
chargeable (j) tʃˈaːʤəbl (ch aa1 jh @ b l)
charge-sheet (n) tʃˈaːʤ-ʃiːt (ch aa1 jh - sh ii t)
charge-sheets (n) tʃˈaːʤ-ʃiːts (ch aa1 jh - sh ii t s)
charge-account (n) tʃˈaːʤ-əkaunt (ch aa1 jh - @ k au n t)
charge-accounts (n) tʃˈaːʤ-əkaunts (ch aa1 jh - @ k au n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冲锋[chōng fēng, ㄔㄨㄥ ㄈㄥ, / ] charge; assault #16,432 [Add to Longdo]
冲锋[chōng fēng, ㄔㄨㄥ ㄈㄥ, / ] charge; assault #16,432 [Add to Longdo]
房钱[fáng qián, ㄈㄤˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] charges for a room; house rental #68,659 [Add to Longdo]
记帐[jì zhàng, ㄐㄧˋ ㄓㄤˋ, / ] charge [Add to Longdo]
电荷耦合器件[diàn hé ǒu hé qì jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˊ ㄡˇ ㄏㄜˊ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] charge-coupled device (electronics) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Charge { f }batch [Add to Longdo]
Ladeluftkühler { m }charge air cooler; intercooler [Add to Longdo]
Ladung { f } | elektrische Ladung | elektrostatische Ladung | ungenügende Ladungcharge | electric charge | electrostatic charge | undercharge [Add to Longdo]
Ladungsausgleich { m }charge equalization; charge balance [Add to Longdo]
Ladungsdichte { f }charge density [Add to Longdo]
Ladungsträger { m }charge carrier [Add to Longdo]
Ladungsträgergekoppelte Schaltung { f }charge coupled device (CCD) [Add to Longdo]
Ladungstransport-Speicher { m }charge coupled device [Add to Longdo]
chargenpflichtigalways batched [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
出身[しゅっしん, shusshin] (n, adj-no) (1) person's origin (town, city, country, etc.); (2) institution from which one graduated; (3) director in charge of employee relations; (P) #155 [Add to Longdo]
[ほう, hou] (n) (1) (also ほう) direction; way; (2) (hon) person; lady; gentleman; (n, n-suf) (3) method of; manner of; way of; (n-suf) (4) care of ..; (5) (also がた) person in charge of ..; (6) (also がた) side (e.g. "on my mother's side"); (P) #160 [Add to Longdo]
[だい, dai] (n, n-suf) (1) charge; cost; price; (2) (See 台・だい・6) generation; age; reign; (3) (geological) era; (4) (after someone's name or title) a representative of; on behalf of; for (someone); (5) (See 代表電話番号) used after a phone number to indicate that it is a switchboard number; (ctr) (6) (See 台・だい・6) counter for decades of ages, eras, etc.; (7) counter for generations (of inheritors to a throne, etc.); (8) (abbr) (See 代理申請会社) proxy application company #376 [Add to Longdo]
担当[たんとう, tantou] (n, vs) (in) charge (of an area of responsibility, but not necessarily supervision of staff); (P) #406 [Add to Longdo]
地方[ちほう(P);じかた, chihou (P); jikata] (n, adj-no) (1) area; locality; district; region; province; (2) countryside; rural area; (3) coast (esp. as seen from the water); (4) (じかた only) person singing ballads in noh; person in charge of music in a Japanese dance performance; (P) #416 [Add to Longdo]
サービス(P);サーヴィス[sa-bisu (P); sa-visu] (n, vs, adj-no) (1) service; support system; (2) goods or services without charge; (P) #840 [Add to Longdo]
持ち[もち, mochi] (n, n-suf) (1) hold; charge; keep possession; in charge; (2) wear; durability; life; draw; (suf) (3) usage; (P) #1,724 [Add to Longdo]
[ぎょく, gyoku] (n) (1) (also formerly read as ごく) precious stone (esp. jade); (2) { food } egg (sometimes esp. as a sushi topping); (3) stock or security being traded; product being bought or sold; (4) (See 建玉) position (in finance, the amount of a security either owned or owed by an investor or dealer); (5) geisha; (6) (abbr) (See 玉代) time charge for a geisha; (7) (abbr) (See 玉将) king (shogi) #2,007 [Add to Longdo]
イオン[ion] (n, adj-no) ion; electrically-charged atom; (P) #2,216 [Add to Longdo]
発射[はっしゃ, hassha] (n, vs) firing; shooting; discharge; catapult; ejaculation (sl); (P) #2,641 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス料金[アクセスりょうきん, akusesu ryoukin] access charge, access fee [Add to Longdo]
基本料金[きほんりょうきん, kihonryoukin] basic charge [Add to Longdo]
急速充電[きゅうそくじゅうでん, kyuusokujuuden] fast charge [Add to Longdo]
静電気放電[せいでんきほうでん, seidenkihouden] Electrostatic Discharge [Add to Longdo]
接続料[せつぞくりょう, setsuzokuryou] connection fee, connection charge [Add to Longdo]
接続料金[せつぞくりょうきん, setsuzokuryoukin] connection charge, connection fee [Add to Longdo]
通信料金[つうしんりょうきん, tsuushinryoukin] communication fees, charges [Add to Longdo]
電荷[でんか, denka] electric charge [Add to Longdo]
電荷結合素子[でんかけつごうでそし, denkaketsugoudesoshi] Charge-Coupled Device, CCD [Add to Longdo]
電荷結合素子[でんかけつごうでそし, denkaketsugoudesoshi] CCD, Charge-Coupled Device [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Charge \Charge\ (ch[aum]rj), v. t. [imp. & p. p. {Charged}
   (ch[aum]rjd); p. pr. & vb. n. {Charging}.] [OF. chargier, F.
   charger, fr. LL. carricare, fr. L. carrus wagon. Cf. {Cargo},
   {Caricature}, {Cark}, and see {Car}.]
   1. To lay on or impose, as a load, tax, or burden; to load;
    to fill.
    [1913 Webster]
 
       A carte that charged was with hay.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The charging of children's memories with rules.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To lay on or impose, as a task, duty, or trust; to
    command, instruct, or exhort with authority; to enjoin; to
    urge earnestly; as, to charge a jury; to charge the clergy
    of a diocese; to charge an agent.
    [1913 Webster]
 
       Moses . . . charged you to love the Lord your God.
                          --Josh. xxii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
       Cromwell, I charge thee, fling away ambition.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To lay on, impose, or make subject to or liable for.
    [1913 Webster]
 
       When land shall be charged by any lien. --Kent.
    [1913 Webster]
 
   4. To fix or demand as a price; as, he charges two dollars a
    barrel for apples.
    [1913 Webster]
 
   5. To place something to the account of as a debt; to debit,
    as, to charge one with goods. Also, to enter upon the
    debit side of an account; as, to charge a sum to one.
    [1913 Webster]
 
   6. To impute or ascribe; to lay to one's charge.
    [1913 Webster]
 
       No more accuse thy pen, but charge the crime
       On native sloth and negligence of time. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. To accuse; to make a charge or assertion against (a person
    or thing); to lay the responsibility (for something said
    or done) at the door of.
    [1913 Webster]
 
       If he did that wrong you charge him with.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   8. To place within or upon any firearm, piece of apparatus or
    machinery, the quantity it is intended and fitted to hold
    or bear; to load; to fill; as, to charge a gun; to charge
    an electrical machine, etc.
    [1913 Webster]
 
       Their battering cannon charged to the mouths.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. To ornament with or cause to bear; as, to charge an
    architectural member with a molding.
    [1913 Webster]
 
   10. (Her.) To assume as a bearing; as, he charges three roses
     or; to add to or represent on; as, he charges his shield
     with three roses or.
     [1913 Webster]
 
   11. To call to account; to challenge. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
        To charge me to an answer.      --Shak.
     [1913 Webster]
 
   12. To bear down upon; to rush upon; to attack.
     [1913 Webster]
 
        Charged our main battle's front.   --Shak.
 
   Syn: To intrust; command; exhort; instruct; accuse; impeach;
     arraign. See {Accuse}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Charge \Charge\, n. [F. charge, fr. charger to load. See
   {Charge}, v. t., and cf. {Cargo}, {Caricature}.]
   1. A load or burder laid upon a person or thing.
    [1913 Webster]
 
   2. A person or thing commited or intrusted to the care,
    custody, or management of another; a trust.
    [1913 Webster]
 
   Note: The people of a parish or church are called the charge
      of the clergyman who is set over them.
      [1913 Webster]
 
   3. Custody or care of any person, thing, or place; office;
    responsibility; oversight; obigation; duty.
    [1913 Webster]
 
       'Tis a great charge to come under one body's hand.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Heed; care; anxiety; trouble. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   5. Harm. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   6. An order; a mandate or command; an injunction.
    [1913 Webster]
 
       The king gave cherge concerning Absalom. --2. Sam.
                          xviii. 5.
    [1913 Webster]
 
   7. An address (esp. an earnest or impressive address)
    containing instruction or exhortation; as, the charge of a
    judge to a jury; the charge of a bishop to his clergy.
    [1913 Webster]
 
   8. An accusation of a wrong of offense; allegation;
    indictment; specification of something alleged.
    [1913 Webster]
 
       The charge of confounding very different classes of
       phenomena.              --Whewell.
    [1913 Webster]
 
   9. Whatever constitutes a burden on property, as rents,
    taxes, lines, etc.; costs; expense incurred; -- usually in
    the plural.
    [1913 Webster]
 
   10. The price demanded for a thing or service.
     [1913 Webster]
 
   11. An entry or a account of that which is due from one party
     to another; that which is debited in a business
     transaction; as, a charge in an account book.
     [1913 Webster]
 
   12. That quantity, as of ammunition, electricity, ore, fuel,
     etc., which any apparatus, as a gun, battery, furnace,
     machine, etc., is intended to receive and fitted to hold,
     or which is actually in it at one time
     [1913 Webster]
 
   13. The act of rushing upon, or towards, an enemy; a sudden
     onset or attack, as of troops, esp. cavalry; hence, the
     signal for attack; as, to sound the charge.
     [1913 Webster]
 
        Never, in any other war afore, gave the Romans a
        hotter charge upon the enemies.   --Holland.
     [1913 Webster]
 
        The charge of the light brigade.   --Tennyson.
     [1913 Webster]
 
   14. A position (of a weapon) fitted for attack; as, to bring
     a weapon to the charge.
     [1913 Webster]
 
   15. (Far.) A sort of plaster or ointment.
     [1913 Webster]
 
   16. (Her.) A bearing. See {Bearing}, n., 8.
     [1913 Webster]
 
   17. [Cf. {Charre}.] Thirty-six pigs of lead, each pig
     weighing about seventy pounds; -- called also {charre}.
     [1913 Webster]
 
   18. Weight; import; value.
     [1913 Webster]
 
        Many suchlike "as's" of great charge. --Shak.
     [1913 Webster]
 
   {Back charge}. See under {Back}, a.
 
   {Bursting charge}.
     (a) (Mil.) The charge which bursts a shell, etc.
     (b) (Mining) A small quantity of fine powder to secure
       the ignition of a charge of coarse powder in
       blasting.
 
   {Charge and discharge} (Equity Practice), the old mode or
    form of taking an account before a master in chancery.
 
   {Charge sheet}, the paper on which are entered at a police
    station all arrests and accusations.
 
   {To sound the charge}, to give the signal for an attack.
 
   Syn: Care; custody; trust; management; office; expense; cost;
     price; assault; attack; onset; injunction; command;
     order; mandate; instruction; accusation; indictment.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Charge \Charge\, v. i.
   1. To make an onset or rush; as, to charge with fixed
    bayonets.
    [1913 Webster]
 
       Like your heroes of antiquity, he charges in iron.
                          --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
       "Charge for the guns!" he said.    --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To demand a price; as, to charge high for goods.
    [1913 Webster]
 
   3. To debit on an account; as, to charge for purchases.
    [1913 Webster]
 
   4. To squat on its belly and be still; -- a command given by
    a sportsman to a dog.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 charge
   n 1: an impetuous rush toward someone or something; "the
      wrestler's charge carried him past his adversary"; "the
      battle began with a cavalry charge"
   2: (criminal law) a pleading describing some wrong or offense;
     "he was arrested on a charge of larceny" [syn: {charge},
     {complaint}]
   3: the price charged for some article or service; "the admission
     charge"
   4: the quantity of unbalanced electricity in a body (either
     positive or negative) and construed as an excess or
     deficiency of electrons; "the battery needed a fresh charge"
     [syn: {charge}, {electric charge}]
   5: attention and management implying responsibility for safety;
     "he is in the care of a bodyguard" [syn: {care}, {charge},
     {tutelage}, {guardianship}]
   6: a special assignment that is given to a person or group; "a
     confidential mission to London"; "his charge was deliver a
     message" [syn: {mission}, {charge}, {commission}]
   7: a person committed to your care; "the teacher led her charges
     across the street"
   8: financial liabilities (such as a tax); "the charges against
     the estate"
   9: (psychoanalysis) the libidinal energy invested in some idea
     or person or object; "Freud thought of cathexis as a psychic
     analog of an electrical charge" [syn: {cathexis}, {charge}]
   10: the swift release of a store of affective force; "they got a
     great bang out of it"; "what a boot!"; "he got a quick rush
     from injecting heroin"; "he does it for kicks" [syn: {bang},
     {boot}, {charge}, {rush}, {flush}, {thrill}, {kick}]
   11: request for payment of a debt; "they submitted their charges
     at the end of each month" [syn: {charge}, {billing}]
   12: a formal statement of a command or injunction to do
     something; "the judge's charge to the jury" [syn:
     {commission}, {charge}, {direction}]
   13: an assertion that someone is guilty of a fault or offence;
     "the newspaper published charges that Jones was guilty of
     drunken driving" [syn: {accusation}, {charge}]
   14: heraldry consisting of a design or image depicted on a
     shield [syn: {charge}, {bearing}, {heraldic bearing},
     {armorial bearing}]
   15: a quantity of explosive to be set off at one time; "this
     cartridge has a powder charge of 50 grains" [syn: {charge},
     {burster}, {bursting charge}, {explosive charge}]
   v 1: to make a rush at or sudden attack upon, as in battle; "he
      saw Jess charging at him with a pitchfork" [syn: {charge},
      {bear down}]
   2: blame for, make a claim of wrongdoing or misbehavior against;
     "he charged the director with indifference" [syn: {charge},
     {accuse}]
   3: demand payment; "Will I get charged for this service?"; "We
     were billed for 4 nights in the hotel, although we stayed
     only 3 nights" [syn: {charge}, {bill}]
   4: move quickly and violently; "The car tore down the street";
     "He came charging into my office" [syn: {tear}, {shoot},
     {shoot down}, {charge}, {buck}]
   5: assign a duty, responsibility or obligation to; "He was
     appointed deputy manager"; "She was charged with supervising
     the creation of a concordance" [syn: {appoint}, {charge}]
   6: file a formal charge against; "The suspect was charged with
     murdering his wife" [syn: {charge}, {lodge}, {file}]
   7: make an accusatory claim; "The defense attorney charged that
     the jurors were biased"
   8: fill or load to capacity; "charge the wagon with hay" [ant:
     {discharge}]
   9: enter a certain amount as a charge; "he charged me $15"
   10: cause to be admitted; of persons to an institution; "After
     the second episode, she had to be committed"; "he was
     committed to prison" [syn: {commit}, {institutionalize},
     {institutionalise}, {send}, {charge}]
   11: give over to another for care or safekeeping; "consign your
     baggage" [syn: {consign}, {charge}]
   12: pay with a credit card; pay with plastic money; postpone
     payment by recording a purchase as a debt; "Will you pay
     cash or charge the purchase?" [ant: {pay cash}]
   13: lie down on command, of hunting dogs
   14: cause to be agitated, excited, or roused; "The speaker
     charged up the crowd with his inflammatory remarks" [syn:
     {agitate}, {rouse}, {turn on}, {charge}, {commove},
     {excite}, {charge up}] [ant: {calm}, {calm down}, {lull},
     {quiet}, {quieten}, {still}, {tranquilize}, {tranquillise},
     {tranquillize}]
   15: place a heraldic bearing on; "charge all weapons, shields,
     and banners"
   16: provide (a device) with something necessary; "He loaded his
     gun carefully"; "load the camera" [syn: {load}, {charge}]
   17: direct into a position for use; "point a gun"; "He charged
     his weapon at me" [syn: {charge}, {level}, {point}]
   18: impose a task upon, assign a responsibility to; "He charged
     her with cleaning up all the files over the weekend" [syn:
     {charge}, {saddle}, {burden}]
   19: instruct (a jury) about the law, its application, and the
     weighing of evidence
   20: instruct or command with authority; "The teacher charged the
     children to memorize the poem"
   21: attribute responsibility to; "We blamed the accident on
     her"; "The tragedy was charged to her inexperience" [syn:
     {blame}, {charge}]
   22: set or ask for a certain price; "How much do you charge for
     lunch?"; "This fellow charges $100 for a massage"
   23: cause formation of a net electrical charge in or on; "charge
     a conductor"
   24: energize a battery by passing a current through it in the
     direction opposite to discharge; "I need to charge my car
     battery"
   25: saturate; "The room was charged with tension and anxiety"

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 charge /ʃɑrʒə/
  1. assault; storming
  2. assault; storming

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top