Search result for

fabricate

(49 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fabricate-, *fabricate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fabricate[VT] สร้างข้อมูลหรือเรื่องราวที่ไม่เป็นความจริง, Syn. falsy invent
fabricate[VT] สร้างหรือผลิตจากวัสดุหลายชนิดรวมกัน, Syn. manufacture

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fabricate(แฟบ'ระเคท) vt. ประดิษฐ์,คิดค้น,ปลอม,ปลอมแปลง,เสกสรร,ทอ., See also: fabricative adj. fabricator n.
prefabricate(พรีแฟบ'บริเคท) vt. สร้างไว้ล่วงหน้า,สร้างชิ้นส่วนไว้ก่อน (เพื่อนำมาประ-กอบกันทีหลัง) ., See also: prefabrication n. prefabricator n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fabricated evidenceพยานหลักฐานที่ทำขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fabricated factข้อเท็จจริงที่แต่งขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fabricate[แฟบ'บริเคท] (vt ) ประดิษฐ์แก้ไขเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง Example: It remains unknown to what extent the surviving record may represent the fabrications of corrupt court officials or her own possible fabrications to protect state secrets. (Source: Wikipedia.org)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Why should he fabricate such a story?- แล้วทำไมเขาต้องกุเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยล่ะ? The Mark of Nimueh (2008)
I fabricated the whole thing.ฉันจึงสร้าเรื่องโกหกขึ้นมา Scylla (2008)
They fabricated testimonies during trial.เขาบิดเบือนหลักฐานระหว่างการพิจารณาคดี The Case of Itaewon Homicide (2009)
Looks like the Cipher's components were fabricated in France.ดูเหมือนว่าไซเฟอร์นี่จะมีส่วนประกอบที่มาจากฝรั่งเศส Chuck Versus the Other Guy (2010)
It's a crime to fabricate scandals out of nothing.การสร้างข่าวลือผิดๆ เป็นอาชญากรรมนะ Episode #1.10 (2010)
We need to fabricate a tantalizing piece of gossip.เราต้องปูพรมข่าวลือเด็ดๆที่ว่านี่ก่อน The Herb Garden Germination (2011)
Jen's abductor found out she was adopted, fabricated information about her birth mother and used that into luring her to meet up him.แจนโดนลักพาตัว พบว่าเธอเป็นลูกบุญธรรม ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการคลอดของแม่เธอ และที่นำไปสู่เธอ เพื่อให้หาตัวเธอ Ua Lawe Wale (2011)
Ms. Copeland uses the foster care paperwork to hide the kids she's fabricated.คุณโคปแลนด์จะใช้เอกสาร ของสถานสงเคราะห์ ในการซ่อนตัวเด็ก ที่หล่อนกุเรื่องขึ้น Legacy (2012)
It's my pleasure, Suzanne, to be able to refuse- refute these heinous charges, which have obviously been fabricated by a sick and hateful mind.ด้วยความยินดี ซูซานเน่ ผมขอปฎิเสธ-- ปฎิเสธเรื่องเลวทรามเหล่านั้น เห็นได้ชัดว่ากลุ่มคนจิตไม่ปรกติ และผู้ต่อต้านสร้างเรื่องขึ้นมา Save Yourself (2012)
And, if we were going to fabricate a delusion, why would we fabricate a community college?แล้วถ้าพวกเราสร้างภาพลวงขึ้นมา ทำไมมันถึงต้องเป็นวิทยาลัยชุมชน? Curriculum Unavailable (2012)
Not anymore. Declan gave Mason Treadwell an exclusive, said Charlotte fabricated the entire story.ไม่อีกต่อไปแล้ว แดคแลนให้สัมภาษณ์ กับเมสัน เทรดเวลล์ Doubt (2012)
Alicia Fuentes was trying to fabricate dirt on my campaign finances.อลิเซีย ฟูลเทส พยายามเข้ามาค้นเรื่อง สกปรก เกี่ยวกับ เงินหาเสียงของผม The Politics of Time (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปั้นน้ำเป็นตัว[V] lie, See also: fabricate a lie, tell a lie, make up story, Syn. โกหก, พูดเท็จ, Example: ในสำนักงานใหม่ที่ผมเข้าไปอยู่มีพวกชอบซุบซิบนินทาและชอบปั้นน้ำเป็นตัวอยู่มาก, Thai definition: กุเรื่องขึ้น
แปลง[V] forge, See also: fabricate, counterfeit, falsify, Syn. ปลอมแปลง, ปลอม, Example: สรรพากรสืบรู้มาว่าร้านค้าแห่งนี้แปลงบัญชีเพื่อจ่ายภาษีน้อยๆ, Thai definition: ทำเทียม, ทำเลียนแบบให้ดูเหมือนของจริง
ปั้นเมฆ[V] fabricate a story, See also: concoct a story, make up, Syn. กุเรื่อง, หลอก, Example:
ปั้นเมฆ[V] fabricate a story, See also: concoct a story, make up, Syn. กุเรื่อง, หลอก, Example:

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โครงสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูป [n. exp.] (khrōngsāng chinsuan samretrūp) EN: prefabricated structure   FR: structure préfabriquée [f]
กุ[v.] (ku) EN: lie ; equivocate ; fib ; palter ; prevaricate ; fabricate   FR: feindre ; simuler
ประดิษฐ์[v.] (pradit) EN: invent ; create ; fabricate ; devise ; make up ; build ; set up ; coin   FR: inventer ; créer ; élaborer ; fabriquer
สำเร็จรูป [adj.] (samretrūp) EN: readymade ; prefabricated ; instant ; processed ; premixed ; finished ; ready to serve   FR: prêt à ; tout prêt ; tout fait ; instantané ; préfabriqué
เสกสรร[v.] (sēksan) EN: invent ; make up ; concoct ; rig ; fabricate ; cook up ; trump up   
เตี๊ยม[v.] (tīem) EN: suppose ; invent ; concoct ; trump up ; fabricate ; fake ; make up   FR: inventer

CMU English Pronouncing Dictionary
FABRICATE    F AE1 B R AH0 K EY2 T
FABRICATED    F AE1 B R IH0 K EY2 T AH0 D
FABRICATES    F AE1 B R IH0 K EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fabricate    (v) (f a1 b r i k ei t)
fabricated    (v) (f a1 b r i k ei t i d)
fabricates    (v) (f a1 b r i k ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コピー食品[コピーしょくひん, kopi-shokuhin] (n) artificial food (fabricated to resemble rare or expensive foods) [Add to Longdo]
プレハブ[, purehabu] (n,adj-no) prefab (usu. prefabricated house); (P) [Add to Longdo]
プレハブコンクリート[, purehabukonkuri-to] (n) prefabricated concrete [Add to Longdo]
プレハブ住宅[プレハブじゅうたく, purehabu juutaku] (n) prefabricated house [Add to Longdo]
ユニットキッチン[, yunittokicchin] (n) small prefabricated kitchen in an apartment (wasei [Add to Longdo]
嘘で固める;嘘でかためる[うそでかためる, usodekatameru] (v1) to fabricate a web of lies [Add to Longdo]
簡易住宅[かんいじゅうたく, kan'ijuutaku] (n) prefab; prefabricated house [Add to Longdo]
空夢[そらゆめ, sorayume] (n) fabricated dream [Add to Longdo]
構える[かまえる, kamaeru] (v1,vt) (1) to set up (e.g. a building); (2) to prepare in advance (e.g. a meal); to prepare to use something (e.g. a camera); (3) to plan; to scheme; (4) to fabricate in order to deceive; (5) to stiffen; to become formal; (P) [Add to Longdo]
作り上げる(P);造り上げる[つくりあげる, tsukuriageru] (v1,vt) to make up; to fabricate; to build up; to complete; to construct; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虚妄[xū wàng, ㄒㄩ ㄨㄤˋ, / ] fabricated, #43,196 [Add to Longdo]
假案[jiǎ àn, ㄐㄧㄚˇ ㄢˋ, ] fabricated legal case; frame-up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fabricate \Fab"ri*cate\, v. t. [imp. & p. p. {Fabricated}; p.
   pr. & vb. n. {Fabricating}.] [L. fabricatus, p. p. of
   fabricari, fabricare, to frame, build, forge, fr. fabrica.
   See {Fabric}, {Farge}.]
   1. To form into a whole by uniting its parts; to frame; to
    construct; to build; as, to fabricate a bridge or ship.
    [1913 Webster]
 
   2. To form by art and labor; to manufacture; to produce; as,
    to fabricate woolens.
    [1913 Webster]
 
   3. To invent and form; to forge; to devise falsely; as, to
    fabricate a lie or story.
    [1913 Webster]
 
       Our books were not fabricated with an accomodation
       to prevailing usages.         --Paley.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fabricate
   v 1: put together out of artificial or natural components or
      parts; "the company fabricates plastic chairs"; "They
      manufacture small toys"; He manufactured a popular cereal"
      [syn: {manufacture}, {fabricate}, {construct}]
   2: make up something artificial or untrue [syn: {fabricate},
     {manufacture}, {cook up}, {make up}, {invent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top