ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

just

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -just-, *just*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
justified(adj) อย่างเที่ยงธรรม เช่น Budget requests should be clearly explained, adequately justified, reasonable and consistent with the intended use of program project.
well-adjusted(adj) ปรับตัวได้ดี , (บุคลิก)ที่มีเหตุมีผล ไม่แปลกประหลาด
maladjusted(adj) ปรับตัวได้ยาก เช่น Socially Maladjusted Children in the Classroom., Younger (7-8 years) and older (10-11 years) boys from normal schools and from schools for the maladjusted were given two tests to assess their knowledge of strategies of control for both facial and overt behavioural expression of a negative emotion.
in the name of justice(adv) เพื่อความเป็นธรรม
administration of justice(n) การบริหารงานยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรม เช่น It aims to render accessible, fair, speedy and cost-effective administration of justice in the interest of a safer and more secure country.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
just(adv) ตอนนี้, See also: ขณะนี้, เดี๋ยวนี้, Syn. now, at this moment
just(adj) ถูกต้องตามกฎหมาย, Syn. rightful, lawful
just(adj) ที่เป็นจริง, See also: ที่เป็นของจริง, Syn. actual, real, genuine, Ant. false, unreal
just(adv) พอดี, See also: ทีเดียว, Syn. exactly, precisely
just(adv) เพิ่งจะ, See also: เพิ่ง, เมื่อครู่นี้, เมื่อสักครู่นี้, เมื่อกี้นี้, Syn. recently, lately
just(adv) เพียงแค่, See also: เพียง, แค่, Syn. only, merely, solely
just(adj) ยุติธรรม, See also: เที่ยงธรรม, ชอบธรรม, Syn. fair, upright, impartial, Ant. partial, unfair
just(adj) เหมาะสม, See also: สมควร, Syn. proper, appropriate, Ant. unjust, improper
just(adv) อย่างหวุดหวิด, See also: อย่างเฉียดฉิว, อย่างจวนเจียน, Syn. barely
justly(adv) อย่างเป็นธรรม, See also: อย่างยุติธรรม, Syn. fairly, honestly, Ant. unfairly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
just(จัสทฺ) adj. ยุติธรรม, เที่ยงธรรม, เป็นธรรม, พอดี, สมควร, พอเหมาะ, สมเหตุสมผล, ถูกต้องแม่นยำ, เล็กน้อย, เท่านั้น, จริง ๆ
justice(จัส'ทิส) n. ความยุติธรรม, ความถูกต้อง, ความสมควร -Phr. (bring tojustice นำขึ้นศาล) -Phr. (dojustice to ให้ความยุติธรรมแก่), Syn. impartiality, equity
justiciable(จัสทิช'เชียเบิล) adj. ซึ่งตัดสินใจโดยกฎหมายหรือโดยศาลยุติ, ธรรม., See also: justiciability n. ดูjusticiable, Syn. defensible, right
justiciar(จัสทิช'ชีเออะ) n. เจ้าหน้าที่ตุลาการชั้นสูง, See also: justiciarship n.
justiciary(จัสทิช'ชีเออรี) adj. เกี่ยวกับการพิจารณาอรรถคดีโดยศาลยุติธรรม n. ที่ทำการหรืออำนาจหน้าที่ของตุลาการ
justifiable(จัส'ทะไฟอะเบิล) adj. แก้ตัวได้, โต้แย้งได้, อ้างเหตุผลสนับสนุนได้, See also: justifiability n. ดูjustifiable justifiableness n. ดูjustifiable justifiably adv. ดูjustifiable, Syn. verifiable
justification(จัสทิฟิเค'เชิน) n. การแสดงความบริสุทธิ์, การมีเหตุผลอันสมควร
justifier(จัส'ทิไฟเออะ) n. ผู้แก้ต่าง, ผู้แก้ตัว, ผู้แสดงความบริสุทธิ์, ผู้แสดง, หลักฐานแก้ตัว
justify(จัส'ทิไฟ) { justified, justifying, justifies } vt., vi. แสดงความบริสุทธิ์, พิสูจน์ว่าถูกต้อง, สนับสนุนความบริสุทธิ์, หรือความถูกต้อง., Syn. legitimize
justle(จัส'เซิล) vt., vi. = goatle (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
just(adj) เที่ยงตรง, เป็นธรรม, ยุติธรรม, ถูกต้อง, สมควร, สมเหตุผล
just(adv) เพิ่งจะ, พอดี, เกือบจะ, เดี๋ยวนี้, แน่นอน
justice(n) ความยุติธรรม, ความเที่ยงตรง, ความถูกต้อง
justifiable(adj) แก้ตัวได้, อ้างเหตุผลได้
justification(n) การให้เหตุผล, การแสดงความบริสุทธิ์, การอ้างเหตุผล
justify(vt) ให้เหตุผล, แสดงความบริสุทธิ์, แก้ตัว
justle(n) การกระแทก, การชน
justle(vt) กระแทก, ชน
adjust(vt) ปรับ, ปรับปรุง, แก้ไข
adjustable(adj) ซึ่งปรับได้, ซึ่งแก้ไขได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
just compensationค่าทดแทนอันเป็นธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
just compensationค่าสินไหมทดแทนอันเป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justiceความยุติธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
justiceความยุติธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
justiceความยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justice in eyreตุลาการจร [ ดู itinerant justices ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justice of the peaceผู้พิพากษาศาลแขวง [ ดู magistrate ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
justice of the peaceผู้พิพากษาศาลแขวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justice's clerkจ่าศาล [ ดู court registrar ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justice, correctiveความยุติธรรมเพื่อแก้ไขความประพฤติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Just-in-timeการเรียนรู้แบบทันเวลา [การจัดการความรู้]
Just-in-time systemsระบบการผลิตแบบทันเวลา [TU Subject Heading]
Justiceความยุติธรรม [TU Subject Heading]
Justice, Administration ofการบริหารงานยุติธรรม [TU Subject Heading]
Justificable homicideการฆ่าคนโดยไม่ผิดกฎหมาย [TU Subject Heading]
Justifyจัดขอบ [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just a moment please.(n, vi, vt, adj, adv, conj, pron, phrase, slang, name, uniq)
just-in-time production(n) การผลิตแบบทันเวลาพอดี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just two.แค่สอง The Astronaut Farmer (2006)
Just drive.แต่ Slumdog Millionaire (2008)
Just wait.แค่รอ All by Myself (2008)
Just go.ไปสิ Under & Out (2008)
Just dead.แค่ตาย Dex Takes a Holiday (2009)
Just relax.แค่ผ่อนคลาย Chapter Two 'Ink' (2009)
Just once.ก็แค่.. The Chase (2010)
Just to be sure.ได้สิ Vampires Suck (2010)
We just met.ผมรู้ Echoes (2011)
Just find her.แค่ไปหาเธอ Perception (2012)
- I just wanna...- ผมแค่... Basic Lupine Urology (2012)
Just calm down.ใจเย็นไว้ Ua Hala (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
just4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
just... Aaah, just how am I supposed to cope with this I wonder?
justA beautiful lake lay just beyond the forest.
justA collection of her verse has just been published.
justA 'commuting wife' is just what the name says, it's a form of marriage where the wife travels to her husband's side.
justA fishing boat putt off just now.
justAfter all, life is just like a dream.
justA good idea occurred to me just then.
just"Ah ... I'm just not feeling so well" "Really? Are you OK?" "Heh-heh. Actually I'm skiving off."
just"Ah, that's true," Susan puts in, "I just wanted to call to ..."
justA huge tanker put off just now.
justAlex is for the most part just an ordinary bird.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความถูกต้อง(n) justice, See also: correctness, Syn. ความยุติธรรม, Example: เพราะยึดมั่นในหลักการอุดมคติสากลนิยม สหรัฐฯ จึงมักแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อฝ่ายผู้รุกราน และผดุงความถูกต้อง
ความยุติธรรม(n) justice, See also: fairness, Syn. ความเที่ยงธรรม, ความชอบธรรม, ความชอบด้วยเหตุผล, ความถูกต้อง, Ant. ความอยุติธรรม, Example: สัจจะและความยุติธรรมเป็นสิ่งมีค่าสูงสุดที่ชาวอเมริกันทุกคนแสวงหา
เมื่อกี้(adv) just now, See also: a moment ago, Syn. เมื่อตะกี้, เมื่อสักครู่, เมื่อกี้นี้, Ant. ตอนนี้, เดี๋ยวนี้, Example: เมื่อกี้ กวางตัวหนึ่งกระโดดข้ามป่าไปอีกฝั่งหนึ่ง, Thai Definition: เพิ่งผ่านไป, เพิ่งเลยไป
เมื่อครู่นี้(adv) just now, See also: a moment ago, recent, Syn. เมื่อครู่, เมื่อสักครู่, เมื่อสักครู่นี้, Example: คำมั่นสัญญาที่ได้กล่าวปฏิญาณเมื่อครู่นี้ ข้าพเจ้าถือว่าเป็นสัจวาจาที่มีความสำคัญลึกซึ้ง
สดๆ ร้อนๆ(adv) just, See also: freshly, just now, newly, recently, Syn. หยกๆ, ใหม่ๆ, Example: เรื่องผู้ชนะสิบทิศเพิ่งพิมพ์ออกมาสดๆ ร้อนๆ, Thai Definition: คำที่ใช้แสดงว่าเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้น
อย่างยุติธรรม(adv) fairly, See also: justly, reasonably, Syn. โดยยุติธรรม, Example: รัฐบาลสร้างตลาดของสินค้าเกษตรเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ลงไปสู่เกษตรกรอย่างยุติธรรม
เมื่อตะกี้(adv) just now, See also: just a moment ago, just previously, a short while ago, Syn. เมื่อกี้, เมื่อสักครู่, เมื่อประเดี๋ยว, Example: ฉันเพิ่งโทรไปหาเธอเมื่อตะกี้นี้เอง ก่อนเธอจะมา 2 นาทีได้, Thai Definition: เพิ่งล่วงไป, เพิ่งผ่านไป (ใช้แก่เวลา)
เพิ่ง(aux) just, See also: just now, Syn. พึ่ง, เพิ่งจะ, พึ่งจะ, Example: ผมเพิ่งได้รับจดหมายตอบรับเมื่อเช้านี้เอง, Thai Definition: คำช่วยกริยาหมายถึงเวลาที่ล่วงไปหยกๆ ในขณะที่พูดนั้น
เพิ่งจะ(aux) just, See also: just now, Syn. พึ่ง, พึ่งจะ, เพิ่ง, Example: ฉันเพิ่งจะสังเกตว่าเขาแอบมองฉันอยู่จริงๆ, Thai Definition: คำช่วยกริยาหมายถึงเวลาที่ล่วงไปหยกๆ ในขณะที่พูดนั้น
ข้ออ้าง(n) excuse, See also: justification, pretext, Syn. ข้อแก้ตัว, คำกล่าวอ้าง, Example: คนกรุงเทพฯ ใช้ข้ออ้างว่ารถติดเสมอเมื่อไปไม่ทันเวลานัดหมาย, Thai Definition: สิ่งที่นำมาอ้างสนับสนุนความคิดเห็นหรือการกระทำของตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพชอบ[āchīp chøp] (n, exp) EN: right livelihood  FR: moyens d'existence justes [ mpl ] ; mode de vie juste [ m ]
อธรรม[atham] (adj) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil  FR: injuste ; inéquitable
อยุติธรรม[ayuttitham] (n) EN: injustice ; partiality  FR: injustice [ f ] ; partialité [ f ]
อยุติธรรม[ayuttitham] (adj) EN: unjust ; unfair ; partial ; prejudicial  FR: injuste ; partial
ช่างฟิต[chang fit] (n) EN: fitter ; mechanic  FR: mécanicien-ajusteur [ m ]
ช่างเครื่อง[changkhreūang] (n) EN: mechanic ; fitter ; engineer  FR: mécanicien [ m ] ; ajusteur [ m ] ; ingénieur technicien [ m ]
เฉพาะ[chaphǿ] (adv) EN: especially ; specially ; specifically ; particularly ; exclusively ; only ; just  FR: spécialement ; spécifiquement ; particulièrement ; uniquement ; exclusivement ; seulement
เชื่อม[cheūam] (v) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement  FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter
เฉียด[chīet] (v) EN: pass closely ; graze ; just miss ; scrape ; past near ; come near  FR: frôler ; effleurer
ชอบ[chøp] (v) EN: be right ; be righteous ; be proper ; be rightful ; be in accordance with  FR: être juste

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
just
just
justa
justa
justo
justy
justen
juster
justin
justin

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
just
Justin
justly
justice
justify
justices
justness
justified
justifies
justiciary

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cái, ㄘㄞˊ, / ] just; not until #148 [Add to Longdo]
[zhèng, ㄓㄥˋ, ] just (right); main; upright; straight; correct; positive; greater than zero; principle #379 [Add to Longdo]
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] just; honorable (designation); public; common #801 [Add to Longdo]
刚刚[gāng gang, ㄍㄤ ㄍㄤ˙,   /  ] just recently; just a moment ago #916 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, / ] justice; righteousness; meaning #3,295 [Add to Longdo]
正好[zhèng hǎo, ㄓㄥˋ ㄏㄠˇ,  ] just (in time); just right; just enough; to happen to; to chance to; by chance; it just so happens that #3,592 [Add to Longdo]
公正[gōng zhèng, ㄍㄨㄥ ㄓㄥˋ,  ] just; fair; equitable #4,247 [Add to Longdo]
正义[zhèng yì, ㄓㄥˋ ㄧˋ,   /  ] justice; righteous; righteousness #5,630 [Add to Longdo]
刚好[gāng hǎo, ㄍㄤ ㄏㄠˇ,   /  ] just; exactly; happen to be #6,456 [Add to Longdo]
[yǔn, ㄩㄣˇ, ] just; fair; to permit; to allow #10,324 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Justage { f }alignment [Add to Longdo]
Justierdorn { m }adjusting mandrel [Add to Longdo]
Justiereinheit { f }adjustment unit [Add to Longdo]
Justiereinrichtung { f }adjusting device [Add to Longdo]
Justierring { m }adjusting ring [Add to Longdo]
Justierwaage { f }adjusting scales [Add to Longdo]
Justiz { f }; Justizgewalt { f }judiciary [Add to Longdo]
Justizbeamte { m }judicial officer [Add to Longdo]
Justizbehörde { f } | Justizbehörden { pl }legal authority | legal authorities [Add to Longdo]
Justizirrtum { m } | Justizirrtümer { pl }error of justice | errors of justice [Add to Longdo]
Justizminister { m }minister of justice; Lord Chancellor [ Br. ]; Attorney General [ Am. ] [Add to Longdo]
Justizminister { m } eines Bundesstaates der USAState Attorney General [Add to Longdo]
Justizministerium { n } | Justizministerien { pl }ministry of justice; Department of Justice [ Am. ] | ministries of justice [Add to Longdo]
Justizpalast { m }law courts [Add to Longdo]
Justizwesen { n }judicial system [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぶん, bun] (n, n-suf, pref) (1) part; segment; share; ration; (2) rate; (3) (See 身分) degree; one's lot; one's status; relation; duty; kind; lot; (4) in proportion to; just as much as; (P) #146 [Add to Longdo]
[みず, mizu] (n) (1) (See 湯・ゆ・1) water (esp. cool, fresh water, e.g. drinking water); (2) fluid (esp. in an animal tissue); liquid; (3) flood; floodwaters; (4) (See 力水) water offered to sumo wrestlers just prior to a bout; (5) (See 水入り) break granted to sumo wrestlers engaged in a prolonged bout; (P) #197 [Add to Longdo]
[しも, shimo] (n) (1) below; down; under; younger (e.g. daughter); (2) bottom; (3) beneath; underneath; (4) (as 下から, 下より, etc.) just after; right after; (n, adj-no) (5) inferiority; one's inferior (i.e. one's junior); (n) (6) (See 下取り) trade-in; (n-pref) (7) (See 下準備) preliminary; preparatory; (P) #367 [Add to Longdo]
[しょう, shou] (pref) (1) (See 小皿) small; little; slight; (2) (See 小半日, 弱・じゃく・2) slightly less than; just about; (3) (See こざっぱり) somewhat; somehow; (4) (See 小役人) minor (sometimes derogatory); petty #659 [Add to Longdo]
[こん, kon] (n-adv, n) now; the present time; just now; soon; immediately; (one) more; (P) #735 [Add to Longdo]
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv, n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P) #802 [Add to Longdo]
一つ(P);1つ;一(io)[ひとつ, hitotsu] (num) (1) one; (n) (2) for one thing (often used in itemized lists); (3) (after a noun) only; (4) (with a verb in negative form) (not) even; (n-adv) (5) just (i.e. "just try it"); (P) #820 [Add to Longdo]
[ま, ma] (n, pref) just; right; due (east); pure; genuine; true #892 [Add to Longdo]
[ぎ, gi] (n, adj-no) (1) morality; righteousness; justice; honour (honor); (2) meaning; (3) { Buddh } teachings; doctrine; (n, n-pref) (4) nonconsanguineous relationship (i.e. of in-laws); (5) prosthesis #1,914 [Add to Longdo]
整理[せいり, seiri] (n, vs) sorting; arrangement; organization; putting in order; adjustment; regulation; liquidation; (P) #2,021 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
位置合わせ[いちあわせ, ichiawase] alignment (vs), justification [Add to Longdo]
位置揃え[いちそろえ, ichisoroe] justification (vs) [Add to Longdo]
位置調整[いちちょうせい, ichichousei] justification (vs) [Add to Longdo]
右寄せ[みぎよせ, migiyose] right-justification (vs) [Add to Longdo]
右揃え[みぎそろえ, migisoroe] right justification (vs) [Add to Longdo]
寄せる[よせる, yoseru] to justify [Add to Longdo]
行端揃え[ぎょうたんそろえ, gyoutansoroe] justification (vs) [Add to Longdo]
左寄せ[ひだりよせ, hidariyose] left-justification (vs) [Add to Longdo]
左揃え[ひだりそろえ, hidarisoroe] left-justification (vs) [Add to Longdo]
整合寸法集合体[せいごうすんぽうしゅうごうたい, seigousunpoushuugoutai] adjustable-size aggregate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
法務省[ほうむしょう, houmushou] Justizministerium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Joust \Joust\ (joust or j[u^]st; 277), v. i. [OE. justen,
   jousten, OF. jouster, jouster, joster, F. jouter, fr. L.
   juxta near to, nigh, from the root of jungere to join. See
   {Join}, and cf. {Jostle}.]
   1. To engage in mock combat on horseback, as two knights in
    the lists; to tilt. [Written also {just}.]
    [1913 Webster +PJC]
 
       For the whole army to joust and tourney. --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: To engage in a competition involving one-to-one
    struggle with an opponent.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Joust \Joust\, n. [OE. juste, jouste, OF. juste, jouste, joste,
   F. joute. See {Joust}, v. i.]
   1. A tilting match; a mock combat on horseback between two
    knights in the lists or inclosed field. [Written also
    {just}.]
    [1913 Webster]
 
       Gorgeous knights at joust and tournament. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: Any competition involving one-to-one struggle with
    an opponent.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Just \Just\, a. [F. juste, L. justus, fr. jus right, law,
   justice; orig., that which is fitting; akin to Skr. yu to
   join. Cf. {Injury}, {Judge}, {Jury}, {Giusto}.]
   [1913 Webster]
   1. Conforming or conformable to rectitude or justice; not
    doing wrong to any; violating no right or obligation;
    upright; righteous; honest; true; -- said both of persons
    and things. "O just but severe law!" --Shak.
    [1913 Webster]
 
       There is not a just man upon earth, that doeth good,
       and sinneth not.           --Eccl. vii.
                          20.
    [1913 Webster]
 
       Just balances, just weights, . . . shall ye have.
                          --Lev. xix.
                          36.
    [1913 Webster]
 
       How should man be just with God?   --Job ix. 2.
    [1913 Webster]
 
       We know your grace to be a man.
       Just and upright.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Not transgressing the requirement of truth and propriety;
    conformed to the truth of things, to reason, or to a
    proper standard; exact; normal; reasonable; regular; due;
    as, a just statement; a just inference.
    [1913 Webster]
 
       Just of thy word, in every thought sincere. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       The prince is here at hand: pleaseth your lordship
       To meet his grace just distance 'tween our armies.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He was a comely personage, a little above just
       stature.               --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Fire fitted with just materials casts a constant
       heat.                 --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       When all
       The war shall stand ranged in its just array.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Their names alone would make a just volume.
                          --Burton.
    [1913 Webster]
 
   3. Rendering or disposed to render to each one his due;
    equitable; fair; impartial; as, just judge.
    [1913 Webster]
 
       Men are commonly so just to virtue and goodness as
       to praise it in others, even when they do not
       practice it themselves.        --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   {Just intonation}. (Mus.)
    (a) The correct sounding of notes or intervals; true
      pitch.
    (b) The giving all chords and intervals in their purity or
      their exact mathematical ratio, or without
      {temperament}; a process in which the number of notes
      and intervals required in the various keys is much
      greater than the twelve to the octave used in systems
      of temperament. --H. W. Poole.
 
   Syn: Equitable; upright; honest; true; fair; impartial;
     proper; exact; normal; orderly; regular.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Just \Just\, v. i. [See {Joust}.]
   To joust. --Fairfax.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Just \Just\, n.
   A joust. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Just \Just\, adv.
   1. Precisely; exactly; -- in place, time, or degree; neither
    more nor less than is stated.
    [1913 Webster]
 
       And having just enough, not covet more. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The god Pan guided my hand just to the heart of the
       beast.                --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
       To-night, at Herne's oak, just 'twixt twelve and
       one.                 --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Closely; nearly; almost.
    [1913 Webster]
 
       Just at the point of death.      --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   3. Barely; merely; scarcely; only; by a very small space or
    time; as, he just missed the train; just too late.
    [1913 Webster]
 
       A soft Etesian gale
       But just inspired and gently swelled the sail.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {Just now}, the least possible time since; a moment ago.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 just
   adv 1: and nothing more; "I was merely asking"; "it is simply a
       matter of time"; "just a scratch"; "he was only a child";
       "hopes that last but a moment" [syn: {merely}, {simply},
       {just}, {only}, {but}]
   2: indicating exactness or preciseness; "he was doing precisely
     (or exactly) what she had told him to do"; "it was just as he
     said--the jewel was gone"; "it has just enough salt" [syn:
     {precisely}, {exactly}, {just}]
   3: only a moment ago; "he has just arrived"; "the sun just now
     came out" [syn: {just}, {just now}]
   4: absolutely; "I just can't take it anymore"; "he was just
     grand as Romeo"; "it's simply beautiful!" [syn: {just},
     {simply}]
   5: only a very short time before; "they could barely hear the
     speaker"; "we hardly knew them"; "just missed being hit";
     "had scarcely rung the bell when the door flew open"; "would
     have scarce arrived before she would have found some excuse
     to leave"- W.B.Yeats [syn: {barely}, {hardly}, {just},
     {scarcely}, {scarce}]
   6: exactly at this moment or the moment described; "we've just
     finished painting the walls, so don't touch them";
   adj 1: used especially of what is legally or ethically right or
       proper or fitting; "a just and lasting peace"- A.Lincoln;
       "a kind and just man"; "a just reward"; "his just
       inheritance" [ant: {unjust}]
   2: fair to all parties as dictated by reason and conscience;
     "equitable treatment of all citizens"; "an equitable
     distribution of gifts among the children" [syn: {equitable},
     {just}] [ant: {inequitable}, {unjust}]
   3: free from favoritism or self-interest or bias or deception;
     conforming with established standards or rules; "a fair
     referee"; "fair deal"; "on a fair footing"; "a fair fight";
     "by fair means or foul" [syn: {fair}, {just}] [ant: {unfair},
     {unjust}]
   4: of moral excellence; "a genuinely good person"; "a just
     cause"; "an upright and respectable man" [syn: {good},
     {just}, {upright}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 just
  just; just now

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top