ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equivalent

IH0 K W IH1 V AH0 L AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equivalent-, *equivalent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equivalent(adj) เท่ากับ, See also: ซึ่งมีค่าเท่ากัน, Syn. equal, similar

English-Thai: Nontri Dictionary
equivalent(adj) เท่ากัน, เสมอกัน, เสมอภาค, มีค่าเท่ากัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
equivalentสมมูล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
equivalent lengthความยาวสมมูล [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
equivalent matricesเมทริกซ์สมมูล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Equivalentเอกสารสิทธิบัตรที่เหมือนกัน / มีค่าเท่ากัน , เอกสารสิทธิบัตรที่เหมือนกัน /มีค่าเท่ากัน ในระบบฐานข้อมูล Derwent ซึ่งสัมพันธ์กันแบบเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันที่มีการยื่นจดที่สำนักงานสิทธิบัตรในประเทศต่าง ๆ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Equivalentสมดุลย์, สมดุล, ลักษณะที่สมมูลย์ [การแพทย์]
Equivalent Conductanceการนำไฟฟ้าสมมูล [การแพทย์]
Equivalent dose, $ H_T $ปริมาณรังสีสมมูล [นิวเคลียร์]
equivalent equationsสมการสมมูล, สมการที่มีคำตอบชุดเดียวกัน  เช่น x2 = 1   และ   x4 = 2x2 - 1 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Equivalent Formsแบบใช้ข้อสอบคล้ายกัน [การแพทย์]
Equivalent head or tail windเสมือนลมหัว หรือเสมือนลมส่งท้าย [อุตุนิยมวิทยา]
Equivalent longitudinal windเสมือนลมลองจิจูด หรือเสมือนลมตามเส้นลองจิจูด [อุตุนิยมวิทยา]
Equivalent Pointจุดสมดุลย์ [การแพทย์]
Equivalent Sound Pressure Levelค่าระดับพลังงานเสียงเฉลี่ย, Example: ค่าระดับเสียงคงที่ที่มีพลังงานเทียบเท่าระดับเสียงที่เกิดขึ้นจริงตลอดช่วงเวลานั้น และเนื่องจากเป็นค่าเฉลี่ยของพลังงานเสียง ในช่วงเวลาต่างๆ จึงต้องระบุช่วงเวลาตรวจวัดด้วย [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When you get there, tell my wife... that two years in prison camp is roughly equivalent to four years of marriage.แต่ถ้านายกลับไป ฝากบอกเมียฉันด้วย... ว่าสองปีในค่ายเชลยมันพอๆ กับ สี่ปีของชีวิตแต่งงานเลย Seven Years in Tibet (1997)
- The show's made enormous revenue. Equivalent to the GNP of a small country.โชว์ชุดนี้ทำรายได้มหาศาล เท่ารายได้ประชาชาติของประเทศเล็กๆ The Truman Show (1998)
Are we talking about a pharmaceutical equivalent to the fountain of youth?นี่เรากำลังพูดถึงเรื่องการพัฒนาตัวยา ด้วยการปรับสมดุลย์ บ่อน้ำชุบชีวิตใหม่งั้นเหรอ? Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Everything is an equivalent trade.เพราะกฎการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกัน Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
The principle of equivalent trade...กฎการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียม... Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
It's equivalent as putting our lives at risk.มันเท่ากับ\ ชีวิตของเราอยู่ในอันตราย Sweet Spy (2005)
One blue pill was the equivalent of three domestic beers.สีฟ้าหนึ่งเม็ด มีฤทธิ์เทียบเท่าเบียร์ธรรมดา 3 แก้ว Numb (2007)
Doctor Reno is a civilian, SES-5, that is a rank equivalent of an Admiral.ดร. รีโน่ เป็นพลเมือง SES-5 นั่นเท่ากับชั้น นายพลเรือ 100 Million BC (2008)
if perfected, a baby was born and within three years aged to the equivalent of a 21-year-old male.ถ้าสำเร็จ, เด็กที่เกิดมา ภายในเวลาสามปี จะมีอายุเท่ากับชายหนุ่ม21ปีเต็ม The Same Old Story (2008)
Has the equivalent of a black belt in kendo, ที่เป็นเคนโด้ ถึงขึ้นเข็มขัดดำเลยนะ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
It is equivalent to killing two birds with one stone.มันเทียบเท่ากับยิงนก 2 ตัวด้วยลูกปืนลูกเดียว Episode #1.8 (2008)
This is equivalent to stealing away the rights of these residents.การกระทำนี้เทียบเท่ากับการขโมยสิทธิ์ ของผู้อยู่อาศัย Episode #1.8 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
equivalentA meter is not quite equivalent to a yard.
equivalentA trip to America was equivalent to a two-year salary for her.
equivalentDo you know the French equivalent of the word?
equivalentHis request was equivalent to an order.
equivalentLooking for male equivalent to myself.
equivalentOne dollar is equivalent to 110 yen.
equivalentThat Japanese word has no equivalent in English.
equivalentThe ages of the two children put together was equivalent to that of their father.
equivalentThe two books are equivalent in value.
equivalentThings that modify nouns (adjective, or adjectival equivalent).
equivalentWe cannot find an English equivalent for the Japanese 'giri'.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมมูล(adj) equivalent, See also: equal, Thai Definition: ที่มีค่าเท่าเทียมกัน, เสมอเหมือนกัน, เปลี่ยนแทนกันได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราส่วนที่เท่ากัน[attrāsuan thī thaokan] (n, exp) EN: equivalent ratios ; equal ratios
ฉัน[chan] (x) EN: equivalent to ; like ; as ; as if ; on the basis of
ชั่ง[chang] (n) EN: chang (unit of money equivalent to 80 baht)  FR: chang [ m ] (unité monétaire équivalant à 80 bahts)
คือ[kheū] (v) EN: be ; mean ; be equivalent  FR: être ; signifier
เกวียน[kwīen] (n) EN: kwien [ unit of capacity for paddy or rice equivalent to 2, 000 liters ]  FR: charretée [ f ] ; kwien [ m ] (unité de capacité de 2.000 litres utilisée pour le riz)
เกวียนหลวง[kwīen lūang] (n) EN: unit of capacity for paddy or rice equivalent to 2, 000 liters  FR: charretée [ f ] ; unité de capacité de 2.000 litres utilisée pour le riz
นักศึกษาเต็มเวลา[nakseuksā tem wēlā] (n, exp) EN: full– time equivalent student (FTES)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด[ngoensot lae rāikān thīepthao ngoensot] (n, exp) EN: cash and cash equivalents
ไพ[phai] (n) EN: phai ; [ a coin formerly in use, equivalent to three satangs ]  FR: phai [ m ] (ancienne pièce de monnaie équivalant à 3 satangs)
รายการเทียบเท่าเงินสด[rāikān thīepthao ngoensot] (n, exp) EN: cash equivalents

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EQUIVALENT IH0 K W IH1 V AH0 L AH0 N T
EQUIVALENTS IH0 K W IH1 V AH0 L AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equivalent (n) ˈɪkwˈɪvələnt (i1 k w i1 v @ l @ n t)
equivalents (n) ˈɪkwˈɪvələnts (i1 k w i1 v @ l @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相当[xiāng dāng, ㄒㄧㄤ ㄉㄤ, / ] equivalent to; appropriate; considerably; to a certain extent; fairly, #1,048 [Add to Longdo]
当量剂量[dāng liáng jì liàng, ㄉㄤ ㄌㄧㄤˊ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] equivalent dose [Add to Longdo]
等效百万吨当量[děng xiào bǎi wàn dūn dāng liàng, ㄉㄥˇ ㄒㄧㄠˋ ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ ㄉㄨㄣ ㄉㄤ ㄌㄧㄤˋ, / ] equivalent megatonnage (EMT) [Add to Longdo]
茂才[mào cái, ㄇㄠˋ ㄘㄞˊ, ] equivalent to 秀才, scholar; in Ming and Qing times, a person who has passed the county level imperial exam [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ersatznetz { n }equivalent network [Add to Longdo]
Gegenwert { m } | Gegenwerte { pl }equivalent value | equivalent values [Add to Longdo]
äquivalent { adj } [ math. ] | äquivalent (Matrizen)equivalent | equivalent in the wider sense [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
TEU[ティーイーユー, tei-i-yu-] (n) twenty foot equivalent unit (container); TEU [Add to Longdo]
たろう[tarou] (aux) (1) (equivalent to ただろう) ought to have been; was ... right?; (2) (ksb [Add to Longdo]
グラム当量[グラムとうりょう, guramu touryou] (n) gram equivalent [Add to Longdo]
バナナ等価線量[バナナとうかせんりょう, banana toukasenryou] (n) banana equivalent dose (of radiation); BED [Add to Longdo]
化学当量[かがくとうりょう, kagakutouryou] (n) chemical equivalent [Add to Longdo]
仮定法相当語句[かていほうそうとうごく, kateihousoutougoku] (n) subjunctive equivalent [Add to Longdo]
歌舞伎者;傾奇者;かぶき者[かぶきもの, kabukimono] (n) dandy; peacock; early-17th-century equivalent of present-day yakuza; Edo-period eccentric who attracted public attention with their eye-catching clothes, peculiar hairstyle, and weird behavior [Add to Longdo]
渇しても盗泉の水を飲まず[かっしてもとうせんのみずをのまず, kasshitemotousennomizuwonomazu] (exp) Even if thirsty not to drink from "Robber's Spring"; A proverb meaning not to lower oneself to unjust acts no matter how desperate; (English equivalent) The eagle does not hunt flies [Add to Longdo]
間切[まぎり, magiri] (n) (obs) (See 村) land division in the Ryukyu Kingdom equivalent to modern villages [Add to Longdo]
形容詞相当語句[けいようしそうとうごく, keiyoushisoutougoku] (n) { ling } adjectival equivalent [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
等価語[とうかご, toukago] equivalent term [Add to Longdo]
等価参照列[とうかさんしょうれつ, toukasanshouretsu] equivalent reference string [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Equivalent \E*quiv"a*lent\ ([-e]*kw[i^]v"[.a]*lent), a. [L.
   aequivalens, -entis, p. pr. of aequivalere to have equal
   power; aequus equal + valere to be strong, be worth: cf. F.
   ['e]quivalent. See {Equal}, and {Valiant}.]
   1. Equal in worth or value, force, power, effect, import, and
    the like; alike in significance and value; of the same
    import or meaning.
    [1913 Webster]
 
       For now to serve and to minister, servile and
       ministerial, are terms equivalent.  --South.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geom.) Equal in measure but not admitting of
    superposition; -- applied to magnitudes; as, a square may
    be equivalent to a triangle.
    [1913 Webster]
 
   3. (Geol.) Contemporaneous in origin; as, the equivalent
    strata of different countries.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Equivalent \E*quiv"a*lent\ ([-e]*kw[i^]v"[.a]*lent), n.
   1. Something equivalent; that which is equal in value, worth,
    weight, or force; as, to offer an equivalent for damage
    done.
    [1913 Webster]
 
       He owned that, if the Test Act were repealed, the
       Protestants were entitled to some equivalent. . . .
       During some weeks the word equivalent, then lately
       imported from France, was in the mouths of all the
       coffeehouse orators.         --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) That comparative quantity by weight of an element
    which possesses the same chemical value as other elements,
    as determined by actual experiment and reference to the
    same standard. Specifically:
    (a) The comparative proportions by which one element
      replaces another in any particular compound; thus, as
      zinc replaces hydrogen in hydrochloric acid, their
      equivalents are 32.5 and 1.
    (b) The combining proportion by weight of a substance, or
      the number expressing this proportion, in any
      particular compound; as, the equivalents of hydrogen
      and oxygen in water are respectively 1 and 8, and in
      hydric dioxide 1 and 16.
      [1913 Webster]
 
   Note: This term was adopted by Wollaston to avoid using the
      conjectural expression atomic weight, with which,
      however, for a time it was practically synonymous. The
      attempt to limit the term to the meaning of a
      universally comparative combining weight failed,
      because of the possibility of several compounds of the
      substances by reason of the variation in combining
      power which most elements exhibit. The equivalent was
      really identical with, or a multiple of submultiple of,
      the atomic weight.
      [1913 Webster]
 
   3. (Chem.) A combining unit, whether an atom, a radical, or a
    molecule; as, in acid salt two or more equivalents of acid
    unite with one or more equivalents of base.
    [1913 Webster]
 
   {Mechanical equivalent of heat} (Physics), originally defined
    as the number of units of work which the unit of heat can
    perform, equivalent to the mechanical energy which must be
    expended to raise the temperature of a pound of water one
    degree Fahrenheit; later this value was defined as one
    {British thermal unit} (B.t.u). Its value was found by
    Joule to be 772 foot pounds; later measurements give the
    value as 777.65 foot-pounds, equivalent to 107.5
    kg-meters. This value was originally called Joule's
    equivalent, but the modern Joule is defined differently,
    being 10^{7} ergs. The B.t.u. is now given as 1,054.35
    absolute Joules, and therefore 1 calorie (the amount of
    heat needed to raise one gram of water one degree
    centigrade) is equivalent to 4.186 Joules.
    [1913 Webster + PJC]
 
   Note: The original definition of the Mechanical equivalent of
      heat in the 1913 Webster was as below. The difference
      between foot pounds and kilogram-meters ("on the
      centigrade scale") is puzzling as it should be a factor
      of 7.23, and the figure given for kilogram-meters may
      be a mistaken misinterpretation of the report. -- PJC:
      The number of units of work which the unit of heat can
      perform; the mechanical energy which must be expended
      to raise the temperature of a unit weight of water from
      0[deg] C. to 1[deg] C., or from 32[deg] F. to 33[deg]
      F. The term was introduced by Dr. Mayer of Heilbronn.
      Its value was found by Joule to be 1390 foot pounds
      upon the Centigrade, or 772 foot pounds upon the
      Fahrenheit, thermometric scale, whence it is often
      called {Joule's equivalent}, and represented by the
      symbol J. This is equal to 424 kilogram meters
      (Centigrade scale). A more recent determination by
      Professor Rowland gives the value 426.9 kilogram
      meters, for the latitude of Baltimore.
      [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Equivalent \E*quiv"a*lent\, v. t.
   To make the equivalent to; to equal; equivalence. [R.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equivalent
   adj 1: being essentially equal to something; "it was as good as
       gold"; "a wish that was equivalent to a command"; "his
       statement was tantamount to an admission of guilt" [syn:
       {equivalent}, {tantamount(p)}]
   n 1: a person or thing equal to another in value or measure or
      force or effect or significance etc; "send two dollars or
      the equivalent in stamps"
   2: the atomic weight of an element that has the same combining
     capacity as a given weight of another element; the standard
     is 8 for oxygen [syn: {equivalent}, {equivalent weight},
     {combining weight}, {eq}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 equivalent /ekwivalɛnt/
  1. equivalent
  2. equivalent

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top