ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suspicious

S AH0 S P IH1 SH AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suspicious-, *suspicious*, suspiciou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suspicious(adj) น่าสงสัย, See also: ไม่ชอบมาพากล, ไม่น่าไว้ใจ, Syn. distrustful, doubtful, questionable
suspicious(adj) หวาดระแวง, See also: ขี้สงสัย, ขี้ระแวง, Syn. doubting, nervous, wary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suspicious(ซัสพิช'เชิส) adj. น่าสงสัย, เต็มไปด้วยความสงสัย, ขี้สงสัย, ขี้ระแวง, See also: suspiciousness n., Syn. doubtful, dubious

English-Thai: Nontri Dictionary
suspicious(adj) ขี้ระแวง, ขี้สงสัย, มีพิรุธ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Frankly, we're somewhat suspicious of Mr Ravenwood, being mentioned so prominently in a secret Nazi cable.พูดตรงๆ, เราค่อนข้างสงสัยในตัวคุณราเวนวู้ด มีการกล่าวถึงอย่างเด่นชัด ตาม โทรเลขลับของนาซี Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
If I were him, I'd be suspicious already.ถ้าผมเป็นเขา ผมก็คงจะสงสัยไปแล้ว Clue (1985)
Did you see or hear anything suspicious yesterday?คุณเห็นหรือได้ยินอะไร มีพิรุธบ้างไหมเมื่อวาน? Basic Instinct (1992)
Nothing's more suspicious than frog's breath.ไม่มีอะไรน่าสงสัยเท่ากับลมหายใจกบ The Nightmare Before Christmas (1993)
I'm headin' to the old Parrish place... to check a suspicious character.ที่บ้านพาร์ริชก่อน Jumanji (1995)
I'm sure the people in group number two are looking at those 14 lights in a very suspicious way.ฉันแน่ใจว่าคนกลุ่มที่สอง ต้องตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับแสงนั่น Signs (2002)
G2, notice anything suspicious about those musicians?จี2 สังเกตุว่านักดนตรีนั่นมี อะไรน่าสงสัยมั้ย? Inspector Gadget 2 (2003)
If there's anyone who I find suspicious then I'll create a secret that person and I will only knowถ้ามีใครที่ชั้นพบว่าน่าสงสัย ชั้นจะสร้างความลับกับคนนั้น และฉันก็จะรู้ Oldboy (2003)
Internal Affairs says this Conklin has two suspicious shootings on his record.กองงานภายในบอกว่า คอนคลิ้นท์ มีประวัติการยิงที่น่าสงสัย 2 ครั้ง Crash (2004)
Are you still suspicious of me and Tae-sung?นายยังกังวล เรื่องฉันกับแทซองอยู่อีกหรอ Romance of Their Own (2004)
- Suspicious of me as I am of you.ฉันก็สงสัยแกอยู่เหมือนกัน Pilot: Part 2 (2004)
Then I'm grateful Mrs. Nita that you don't have a suspicious mind.งั้นฉันคงรู้สึกดีอย่างมาก คุณนิตะที่คุณไม่ได้ คิดแบบนั้น Memoirs of a Geisha (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suspiciousA policeman was gazing at a suspicious pedestrian.
suspiciousCountry people are traditionally suspicious of strangers.
suspiciousHe began to get suspicious about her.
suspiciousHe looks suspicious.
suspiciousHis neighbors are suspicious of him.
suspiciousI am suspicious of him.
suspiciousIf you see a suspicious person, please inform the police.
suspiciousI have a suspicious nature.
suspiciousI'm always suspicious of men like him.
suspiciousIn her right hand was gripped a suspicious looking rod that practically radiated "I'm a magical girl item".
suspiciousIt was not what he said but the way he said it that made me suspicious.
suspiciousPlease don't look at me suspiciously.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวาดระแวง(adv) suspiciously, See also: doubtfully, Syn. เคลือบแคลง, ระแวง, แคลงใจ, สงสัย, Ant. วางใจ, เชื่อใจ, ไว้ใจ, Example: ทุกคนเห็นผมเป็นตัวประหลาด สายตาของพวกเขามองดูผมอย่างหวาดระแวง, Thai Definition: หวั่นเกรงสงสัย
ขี้สงสัย(adj) suspicious, See also: dubious, doubtful, skeptical, Example: เขาบอกว่าเด็กขี้สงสัยมักจะเป็นเด็กที่ฉลาด, Thai Definition: ที่ไม่แน่ใจหรือลังเลในข้อเท็จจริง
ขี้ระแวง(adj) suspicious, See also: distrustful, doubtful, Syn. หวาดระแวง, ระแวง, Example: ผู้มีสุขภาพจิตไม่ดีส่วนใหญ่มีนิสัยขี้ระแวงไม่ไว้วางใจแม้แต่ตนเอง, Thai Definition: ที่มีความสงสัยหรือเกิดแคลงใจขึ้นมา
พิรุธ(adj) suspicious, See also: doubtful, dubious, Example: มีหลายอย่างในเนื้อหาของจดหมายลูกโซ่ ที่ส่อไปในทางพิรุธ และแอบแฝงด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์, Thai Definition: ที่ผิดปกติ, ที่มีอาการน่าสงสัย
ทะแม่งๆ(adv) strangely, See also: suspiciously, queerly, Syn. ทะแม่ง, ชอบกล, Example: เขาพูดอะไรทะแม่งๆ อย่างนี้เสมอ, Thai Definition: มีลักษณะลับลมคมใน หรือมีอะไรเคลือบแฝงอยู่ทำให้น่าสงสัย, Notes: (ปาก)
ทะแม่ง(adv) suspiciously, See also: strangely, queerly, Syn. ทะแม่งๆ, ชอบกล, Example: สิ่งที่เขาเล่ามาฟังดูทะแม่งนะ, Thai Definition: มีลักษณะลับลมคมใน หรือมีอะไรเคลือบแฝงอยู่ทำให้น่าสงสัย, Notes: (ปาก)
น่าสงสัย(adj) suspicious, See also: doubtful, questionable, Syn. น่ากังขา, น่าแคลงใจ, Ant. น่าไว้วางใจ, น่าเชื่อถือ, Example: ตำรวจพบหลักฐานที่น่าสงสัยหลายชิ้น, Thai Definition: ไม่น่าไว้วางใจ
ไม่ชอบมาพากล(adj) suspicious, See also: mistrustful, distrustful, suspecting, doubting, Syn. ไม่น่าไว้วางใจ, ไม่เข้าที, Example: ตำรวจกำลังติดตามพฤติกรรมซึ่งไม่ชอบมาพากลของผู้ต้องสงสัย, Thai Definition: ผิดปกติ
ข้องใจ(v) suspicious, See also: doubt, unclear, wonder, suspect, curious, Syn. สงสัย, คลางแคลง, กังขา, แคลงใจ, Example: เธอมีปัญหาอะไรที่ยังข้องใจก็ถามฉันซิ, Thai Definition: ติดใจสงสัย, ยังไม่สิ้นสงสัย
ความไม่ชอบมาพากล(n) suspiciousness, See also: strangeness, oddness, queerness, peculiarity, Syn. ความผิดปกติ, Example: สื่อมวลชนนำเสนอความไม่ชอบมาพากลในการประมูลอย่างครึกโครม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลียวใจ[chalīojai] (v) EN: suspect ; be suspicious ; have an inkling  FR: jaillir à l'esprit
ฉงนใจ[cha-ngonjai] (v) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder
กังขา[kangkhā] (v) EN: be suspicious ; doubt ; wonder  FR: douter
ขี้ระแวง[khīrawaēng] (adj) EN: suspicious ; distrustful ; doubtful  FR: soupçonneux ; suspicieux
ขี้สงสัย[khīsongsai] (adj) EN: suspicious ; dubious ; doubtful ; skeptical  FR: sceptique ; incrédule ; suspicieux
แคลง[khlaēng] (v) EN: doubt ; be suspicious  FR: douter ; être suspicieux
ความไม่ชอบมาพากล[khwām maichøpmāphākøn] (n) EN: suspiciousness ; strangeness ; oddness ; queerness ; peculiarity
กริ่ง[kring] (v) EN: be suspicious of ; suspect ; be doubtful  FR: suspecter
ไม่ชอบมาพากล[maichøpmāphākøn] (adj) EN: suspicious ; mistrustful ; distrustful ; suspecting ; doubting
มีความสงสัย[mī khwām songsai] (adj) EN: suspicious  FR: suspicieux ; défiant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SUSPICIOUS S AH0 S P IH1 SH AH0 S
SUSPICIOUSLY S AH0 S P IH1 SH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suspicious (j) sˈəspˈɪʃəs (s @1 s p i1 sh @ s)
suspiciously (a) sˈəspˈɪʃəsliː (s @1 s p i1 sh @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可疑[kě yí, ㄎㄜˇ ㄧˊ, ] suspicious; dubious #8,820 [Add to Longdo]
狐疑[hú yí, ㄏㄨˊ ㄧˊ, ] suspicious; in doubt #36,055 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verdachtsmoment { m } | Verdachtsmomente { pl }suspicious fact | suspicious facts [Add to Longdo]
argwöhnisch; misstrauisch; scheel { adj } (gegen) | argwöhnischer | am argwöhnischstensuspicious (of) | more suspicious | most suspicious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
変(P);變(oK)[へん, hen] (adj-na, n) (1) strange; odd; peculiar; weird; curious; queer; eccentric; funny; suspicious; fishy; (2) unexpected; (3) change; (4) incident; disturbance; disaster; accident; (n-pref) (5) (See 変ロ短調) flat (music); (P) #3,335 [Add to Longdo]
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P) #12,884 [Add to Longdo]
疑う[うたがう, utagau] (v5u, vt) to doubt; to distrust; to be suspicious of; to suspect; (P) #16,551 [Add to Longdo]
疑わしい[うたがわしい, utagawashii] (adj-i) doubtful; questionable; uncertain; disputable; suspicious; (P) #16,835 [Add to Longdo]
異形[いぎょう, igyou] (adj-no, adj-na, n) (arch) fantastic; grotesque; strange-looking; suspicious-looking #18,197 [Add to Longdo]
臭い[くさい, kusai] (adj-i) (1) stinking; smelly; (2) suspicious; fishy; (3) clumsy; (P) #18,378 [Add to Longdo]
あやかし[ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
キョドる[kyodo ru] (v5r, vi) (1) (sl) (See 挙動) to act suspiciously; to behave in a strange way; (exp) (2) How are you today? [Add to Longdo]
可笑しい(P);奇怪しい(iK)[おかしい, okashii] (adj-i) (1) (uk) funny; amusing; comical; laughable; ridiculous; (2) (uk) strange; odd; funny; peculiar; weird; unusual; eccentric; (3) (uk) improper; unsuitable; unbecoming; (4) (uk) suspicious; (P) [Add to Longdo]
怪しげ[あやしげ, ayashige] (adj-na, n) questionable; doubtful; suspicious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suspicious \Sus*pi"cious\, a. [OE. suspecious; cf. L.
   suspiciosus. See {Suspicion}.]
   1. Inclined to suspect; given or prone to suspicion; apt to
    imagine without proof.
    [1913 Webster]
 
       Nature itself, after it has done an injury, will
       ever be suspicious; and no man can love the person
       he suspects.             --South.
    [1913 Webster]
 
       Many mischievous insects are daily at work to make
       men of merit suspicious of each other. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Indicating suspicion, mistrust, or fear.
    [1913 Webster]
 
       We have a suspicious, fearful, constrained
       countenance.             --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. Liable to suspicion; adapted to raise suspicion; giving
    reason to imagine ill; questionable; as, an author of
    suspicious innovations; suspicious circumstances.
    [1913 Webster]
 
       I spy a black, suspicious, threatening could.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Jealous; distrustful; mistrustful; doubtful;
     questionable. See {Jealous}.
     [1913 Webster] -- {Sus*pi"cious*ly}, adv. --
     {Sus*pi"cious*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suspicious
   adj 1: openly distrustful and unwilling to confide [syn:
       {leery}, {mistrustful}, {suspicious}, {untrusting},
       {wary}]
   2: not as expected; "there was something fishy about the
     accident"; "up to some funny business"; "some definitely
     queer goings-on"; "a shady deal"; "her motives were suspect";
     "suspicious behavior" [syn: {fishy}, {funny}, {shady},
     {suspect}, {suspicious}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top