ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -底-, *底*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[底, dǐ, ㄉㄧˇ] bottom, underside; below, underneath
Radical: 广Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  氐 (dī ㄉㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] building,  Rank: 543

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[de, ㄉㄜ˙, ] (equivalent to 的 as possessive particle), #908 [Add to Longdo]
[, ㄉㄧˇ, ] background; bottom; base; the end of a period of time; towards the end of (last month), #908 [Add to Longdo]
[dào dǐ, ㄉㄠˋ ㄉㄧˇ, ] finally; in the end; when all is said and done, #1,134 [Add to Longdo]
[chè dǐ, ㄔㄜˋ ㄉㄧˇ, / ] thorough; thoroughing; complete, #1,696 [Add to Longdo]
[nián dǐ, ㄋㄧㄢˊ ㄉㄧˇ, ] the end of the year; year-end, #2,992 [Add to Longdo]
线[dì xiàn, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] underline; base line (in sports); fig. the legal limits; a spy (in enemy territory), #6,090 [Add to Longdo]
[xīn dǐ, ㄒㄧㄣ ㄉㄧˇ, ] bottom of one's heart, #6,564 [Add to Longdo]
[hǎi dǐ, ㄏㄞˇ ㄉㄧˇ, ] seabed; seafloor; bottom of the ocean, #8,410 [Add to Longdo]
[dǎ dǐ, ㄉㄚˇ ㄉㄧˇ, ] underpainting, #8,676 [Add to Longdo]
[dǐ xia, ㄉㄧˇ ㄒㄧㄚ˙, ] the location below sth; afterwards, #9,286 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てい, tei] (n) bottom; sole; (P) [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) base (logarithmic, exponential, number system); radix; (2) base (triangle, cone, cylinder, etc.); (3) (arch) type; kind; extent; degree [Add to Longdo]
の国[そこのくに, sokonokuni] (n) (arch) (See 根の国) underworld [Add to Longdo]
を打つ[そこをうつ, sokowoutsu] (exp,v5t) to hit the bottom; to bottom out [Add to Longdo]
を突く[そこをつく, sokowotsuku] (exp,v5k) to run out of [Add to Longdo]
[そこい, sokoi] (n) one's underlying motives or true intentions [Add to Longdo]
意地[そこいじ, sokoiji] (n) latent disposition; inner feelings [Add to Longdo]
意地が悪い[そこいじがわるい, sokoijigawarui] (exp,adj-i) malicious (at heart); spiteful; wicked [Add to Longdo]
意地悪い[そこいじわるい, sokoijiwarui] (adj-i) malicious (at heart); spiteful; wicked [Add to Longdo]
引き網;曳き網;引網;曳網[そこびきあみ, sokobikiami] (n) trawl (net) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The seventy year old man kept his twenty year old wife at home all the time; he had a dog in the manger attitude.70才の老人は20才の妻をつねに家において離さなかった。その老人は意地が悪かった。
I think that your story is far from the truth.あなたの話は到真実だとおもえない。
You are a thoroughgoing misanthrope.あなたは徹した人間嫌いですね。
That man is an egotist through and through.あの男は徹的なエゴイストだ。
You're going to fall and sprain your ankle wearing sandals with such huge platforms.あんなの厚いサンダル履いてたら、転んで捻挫しちゃうぞ。 [M]
I ran out of money during my stay in India.インド滞在中にお金がをついた。
Women's Liberation is a broad-based but informal popular movement.ウーマン・リブは辺は広いが、非公式な民衆の運動である。
The gum adhered to the sole of the shoe.ガムが靴にくっついた。
There is a little wine left in the bottom of the glass.グラスのに少しワインが残っている。
Basic to the argument is the assumption that the rules in question are present in the language.この議論の根には、問題としている規則が言語に存在するという仮説がある。
This is a false bottom pan.この箱は上げだ。
I recommend a thorough checkup for your husband.ご主人の健康診断を徹的に行うことを勧めます。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I felt that the defence wasn't conducting a thorough enough cross-examination.[JA] 弁護人が徹して 反対尋問を行っていない 12 Angry Men (1957)
For how long have you guys been in here?[CN] 都已经老大不小了 挤在鼻孔大的厕所里面 你们到在搞什么东西 Episode #1.4 (2004)
Sure! I will push you in the public's eye.[JA] もちろんだ 徹的に しごいて Pinocchio (1940)
What is it? What should I do, Minchae?[CN] 你到怎么了 Episode #1.4 (2004)
Who are you?[CN] 你到是谁 Episode #1.2 (2004)
Can you please show it in front of the camera.[CN] 那条项链到是在哪里买的 Episode #1.2 (2004)
It must have been something big.[JA] さらいしたけりゃ すればいい Too Late for Tears (1949)
Bottoms up, for Christ's sake.[JA] しけた吞み方しないで まで吞めよ Tikhiy Don (1957)
Anyone besides you ever see them together?[JA] 湖のさらいに いくらかかると思う? Too Late for Tears (1949)
What is this girl talking about?[CN] 你到在胡说八道什么 今天你就是要讨打才甘心 Episode #1.4 (2004)
Nobody![CN] 到是谁 Obsessed (2014)
What the heck kind of guy is he? Eunchae has no sense for understanding guys.[CN] 到是哪个家伙 Episode #1.4 (2004)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[てい, tei] base, radix (deprecated in this sense) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そこ, soko] BODEN, GRUND [Add to Longdo]
[そこね, sokone] niedrigster_Preis [Add to Longdo]
[そこじから, sokojikara] latente_Kraft, innere_Kraft, latente_Energie, innere_Energie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top