Search result for

provided

(53 entries)
(0.0243 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -provided-, *provided*, provid, provide
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
provided[CONJ] โดยมีเงื่อนไขว่า, Syn. in the case that, if

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
provided(พระไว'ดิด) conj. ภายใต้เงื่อนไข,โดยมีข้อแม้ว่า, Syn. in case,granted
provided schooln. โรงเรียนประชาบาล

English-Thai: Nontri Dictionary
provided(con) ถ้าหาก,หากว่า,ถ้า,โดยมีเงื่อนไขว่า,โดยมีข้อแม้ว่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uther told me you provided him with his sword today.อูเธอร์บอกข้าว่าเจ้านำดาบมาให้เขาใช้สู้วันนี้ Excalibur (2008)
And he said he would, provided I kept my politics out of his office.ท่านบอกไว้ อย่างขัดเจน The Dark Knight (2008)
I provided for you for 10 years and you dared to stab me in the back.ข้าดูแลแกมา 10 ปี แล้วแกยังกล้า แทงฉันข้างหล้ง Episode #1.5 (2008)
We've provided cell phones, clothing, and toiletries-- all the basic necessities to get you up and running.เราได้จัดเตรียมโทรศัทพ์ เสื้อผ้า และเครื่องแต่ตัว สิ่งพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดเพื่อให้คุณเริ่มทำงานได้ Breaking and Entering (2008)
You provided the weapons.คุณจัดหาอาวุธไปก็แล้วกัน 24: Redemption (2008)
The police have certainly provided me with a Iot of amusement;ตำรวจใ้ห้ผมมาเล่นสนุก Changeling (2008)
Your smart friend used funds provided by a terrorist cell in Syria and wagered it against government computers, and displayed insider knowledge of biological and chemical weapons.เพื่อนฉลาดของคุณ ถูกจ้างโดยพวกก่อการร้ายในซีเรีย เข้าไปเล่นพนันกับคอมพ์ของรัฐบาล และเผยตัวว่ามีความรู้ เรื่องอาวุธเคมีและชีวะภาพ WarGames: The Dead Code (2008)
"That ought to be handled." Seven, "The money can be provided."นั่นมันควรถูกลงมือ" คำที่เจ็ด "เงินควรเอาไปหาวิธี" Frost/Nixon (2008)
As long as my family is provided for...ตราบนานเท่านานที่ฉันจัดหามาเลี้ยงครอบครัวฉันได้... Taken (2008)
Who provided you with that information?ใครให้ข้อมูลนั่นกับคุณ City of Ember (2008)
If you're killed while doing so, a proper funeral will be provided.ถ้านายตายตอนทำงานนี้ิอยู่นะ เราจัดงานศพให้แน่นอน Scylla (2008)
I believe your better half would fall under that category, provided they were within range of my transmitters.ฉันว่า เมียนาย ก็อยู่ในหมวดนั้นด้วยนะ ถ้าอยู่ในรัศมีที่ฉันควบคุมได้ด้วยนะ Gamer (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
providedA generous tax break will be provided to foreign companies that set up factories in the area.
providedAnd so, knowledge from the past, mixed up with assumptions about that knowledge, which may be more or less appropriate, is used to augment information provided by the senses.
providedAttendance should be good provided the weather is favorable.
providedHe doesn't care provided he has enough to eat and drink.
providedHe provided food and clothes for his family.
providedHe provided the boys with food, clothing and shoes.
providedHe provided them with food.
providedHe provided us with everything we needed.
providedHe saw to it that both boys were well provided for.
providedHe will come provided that he is well enough.
providedI don't mind lending you the money provided you pay it back within a month.
providedI'll come provided you drive slowly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาก[CONJ] if, See also: provided that, in case of, in the event of, Syn. ถ้า, แม้, Example: แม้ประเทศจะมีถนนดีๆ หากคนใช้ไม่มีคุณภาพ บ้านเมืองจะพัฒนาได้ยาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาก[conj.] (hāk) EN: if ; provided that ; in case of ; in the event of   FR: si ; à condition que
หากว่า[conj.] (hāk wā) EN: if ; in the event of ; in case of ; provided that ; supposing that   FR: pourvu que ; à condition que
พรั่งพร้อม[X] (phrangphrøm) EN: in mass ; fully equipped ; fully provided ; complete ; all in readiness   FR: tous ensemble ; au complet
ถ้าหาก[conj.] (thāhāk) EN: if ; providing (that) ; provided (that) ; supposing ; in case   
ถ้าว่า[conj.] (thā wā) EN: if ; in case ; provided that ; supposing (that)   FR: en cas de

CMU English Pronouncing Dictionary
PROVIDED    P R AH0 V AY1 D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
provided    (v) (p r @1 v ai1 d i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kundenseitig {adv}provided by the customer; supplied by the customer [Add to Longdo]
sofern {adv}provided (that); as long as [Add to Longdo]
sofern er nicht absagtprovided he doesn't call it off [Add to Longdo]
vorausgesetzt, dass ...; unter der Bedingung, dass ...provided that ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お粗末さまでした;お粗末様でした[おそまつさまでした, osomatsusamadeshita] (exp) (hum) (See お粗末) expression of humility said by the person who provided a meal after it is eaten [Add to Longdo]
ほぐし水[ほぐしみず, hogushimizu] (n) (See 解す・ほぐす・1) water to add to packaged noodles (provided in a separate packet); softening water, loosening water [Add to Longdo]
ケア付き住宅[ケアつきじゅうたく, kea tsukijuutaku] (exp) accommodation facilities for disabled and aged people, with care provided [Add to Longdo]
バナー[, bana-] (n) (1) banner; (2) {comp} (See リンクバナー) banner (graphic provided to link to site) [Add to Longdo]
フリーター[, furi-ta-] (n) (abbr) (from freelance and arbeiter) young people subsisting on part-time work; one whose livelihood is provided by part-time work; (P) [Add to Longdo]
リンクバナー[, rinkubana-] (n) {comp} link banner (graphic or logo provided for use in linking to web site) [Add to Longdo]
一行知識[いちぎょうちしき, ichigyouchishiki] (n) one-line fact; one-line information; information (explanation) provided in a few scanty words [Add to Longdo]
駅使[えきし;うまやづかい;はゆまづかい, ekishi ; umayadukai ; hayumadukai] (n) (arch) official during the ritsuryo period who was allowed to use the state-provided stables and horses [Add to Longdo]
御明かし;御灯;御灯明[みあかし;ごとう(御灯);みとう(御灯), miakashi ; gotou ( o tomoshibi ); mitou ( o tomoshibi )] (n) lighted lamp (or candle, etc.) provided as a religious offering [Add to Longdo]
公共財[こうきょうざい, koukyouzai] (n) (See 集合財) public goods (i.e. goods or services such as lighthouses, military installations, etc., which are provided by government) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倘若[tǎng ruò, ㄊㄤˇ ㄖㄨㄛˋ, ] provided that; supposing that; if, #10,259 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Provide \Pro*vide"\, v. t. [imp. & p. p. {Provided}; p. pr. &
   vb. n. {Providing}.] [L. providere, provisum; pro before +
   videre to see. See {Vision}, and cf. {Prudent}, {Purvey}.]
   1. To look out for in advance; to procure beforehand; to get,
    collect, or make ready for future use; to prepare.
    "Provide us all things necessary." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To supply; to afford; to contribute.
    [1913 Webster]
 
       Bring me berries, or such cooling fruit
       As the kind, hospitable woods provide. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To furnish; to supply; -- formerly followed by of, now by
    with. "And yet provided him of but one." --Jer. Taylor.
    "Rome . . . was well provided with corn." --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   4. To establish as a previous condition; to stipulate; as,
    the contract provides that the work be well done.
    [1913 Webster]
 
   5. To foresee.
 
   Note: [A Latinism] [Obs.] --B. Jonson.
      [1913 Webster]
 
   6. To appoint to an ecclesiastical benefice before it is
    vacant. See {Provisor}. --Prescott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Provided \Pro*vid"ed\, conj.
   On condition; by stipulation; with the understanding; if; --
   usually followed by that; as, provided that nothing in this
   act shall prejudice the rights of any person whatever.
   [1913 Webster]
 
      Provided the deductions are logical, they seem almost
      indifferent to their truth.       --G. H. Lewes.
   [1913 Webster]
 
   Note: This word is strictly a participle, and the word being
      is understood, the participle provided agreeing with
      the whole sentence absolute, and being equivalent to
      this condition being previously stipulated or
      established.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top