ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

provided

P R AH0 V AY1 D AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -provided-, *provided*, provid, provide
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
provided(conj) โดยมีเงื่อนไขว่า, Syn. in the case that, if

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
provided(พระไว'ดิด) conj. ภายใต้เงื่อนไข, โดยมีข้อแม้ว่า, Syn. in case, granted
provided schooln. โรงเรียนประชาบาล

English-Thai: Nontri Dictionary
provided(con) ถ้าหาก, หากว่า, ถ้า, โดยมีเงื่อนไขว่า, โดยมีข้อแม้ว่า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You said it provided a motive. So did the prosecution.คุณบอกว่ามันให้แรงจูงใจ เพื่อให้ได้การดำเนินคดี 12 Angry Men (1957)
I just want to make sure you're taken care of, provided for.แค่อยากให้มั่นใจว่า เจ้าได้รับการดูแลอย่างดี จัดเตรียมให้ทุกอย่าง Aladdin (1992)
- They'll give us additional funding... provided we find a volunteer for an Expectane protocol.- พวกเค้าบอกจะให้ทุนกับเรา โดยมีเงื่อนไขให้เราหาอาสาสมัครลองยาเอ็กซ์เพกเทนเอง Junior (1994)
Thank you, milord, But i am not well provided for at all.ขอบคุณค่ะ แต่ข้าคงไม่ต้องการอะไร Snow White: A Tale of Terror (1997)
Since 1983 KGB provided founding for fight direct action missions.ตั้งแต่ปี 1983 เคจีบีเคยจ้างฆ่าคน 5 ครั้ง The Jackal (1997)
Everything's provided for.ทุกๆ อย่างถูกเตรียมไว้แล้ว eXistenZ (1999)
We saw a tape of you singing provided by Nina and Samantha.ผมเคยเจอคุณที่พิทส์เบิร์ก ..คุณให้บัตรคิวคนอื่น แต่ยกเว้นผม Rock Star (2001)
We've provided a chair. All you have to do is sit and share.เราได้ให้เก้าอี้ สิ่งที่คุณต้องทำคือการนั่งและส่วนแบ่ง Showtime (2002)
My organization provided the main amicus curiae brief if you allow the patent on this microbe we argued it means that without any congressional guidance or public discussion corporations will own the blueprints of life.องค์กรของผมยื่นสำนวนคำร้องต่อศาลว่า ถ้าศาลยอมให้มีการจดสิทธิบัตรจุลินทรีย์ตัวนี้ หมายความว่าโดยไม่ได้ผ่านสภาคองเกรส The Corporation (2003)
She provided the ultimate protection I did not touch itเธอได้มอบพลังการปกป้องที่ยิ่งใหญ่ ฉันไม่ได้แตะต้องมันเลย Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
I suppose our friend Mr. White will have told you that I have provided reliable banking services for many other freedom fighters over the years.ฉันจะสมมติว่าเป็น เพื่อนชาวผิวขาวกำลังจะบอกคุณว่า... ว่าผมได้จัดสรรระบบเงินฝากที่น่าเชื่อถือ... ให้กับหน่วยรบอิสระหลายองค์กร มานานหลายปี Casino Royale (2006)
Provided there's any data to gather.GUNNARS: Not enough for an ID. Deja Vu (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
providedA generous tax break will be provided to foreign companies that set up factories in the area.
providedAnd so, knowledge from the past, mixed up with assumptions about that knowledge, which may be more or less appropriate, is used to augment information provided by the senses.
providedAttendance should be good provided the weather is favorable.
providedHe doesn't care provided he has enough to eat and drink.
providedHe provided food and clothes for his family.
providedHe provided the boys with food, clothing and shoes.
providedHe provided them with food.
providedHe provided us with everything we needed.
providedHe saw to it that both boys were well provided for.
providedHe will come provided that he is well enough.
providedI don't mind lending you the money provided you pay it back within a month.
providedI'll come provided you drive slowly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาก(conj) if, See also: provided that, in case of, in the event of, Syn. ถ้า, แม้, Example: แม้ประเทศจะมีถนนดีๆ หากคนใช้ไม่มีคุณภาพ บ้านเมืองจะพัฒนาได้ยาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาก[hāk] (conj) EN: if ; provided that ; in case of ; in the event of  FR: si ; à condition que
หากว่า[hāk wā] (conj) EN: if ; in the event of ; in case of ; provided that ; supposing that  FR: pourvu que ; à condition que
พรั่งพร้อม[phrangphrøm] (x) EN: in mass ; fully equipped ; fully provided ; complete ; all in readiness  FR: tous ensemble ; au complet
ถ้าหาก[thāhāk] (conj) EN: if ; providing (that) ; provided (that) ; supposing ; in case
ถ้าว่า[thā wā] (conj) EN: if ; in case ; provided that ; supposing (that)  FR: en cas de

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROVIDED P R AH0 V AY1 D AH0 D
PROVIDED P R AH0 V AY1 D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
provided (v) prˈəvˈaɪdɪd (p r @1 v ai1 d i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倘若[tǎng ruò, ㄊㄤˇ ㄖㄨㄛˋ,  ] provided that; supposing that; if #10,259 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kundenseitig { adv }provided by the customer; supplied by the customer [Add to Longdo]
sofern { adv }provided (that); as long as [Add to Longdo]
sofern er nicht absagtprovided he doesn't call it off [Add to Longdo]
vorausgesetzt, dass ...; unter der Bedingung, dass ...provided that ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
但し[ただし, tadashi] (conj) but; however; provided that; (P) #5,614 [Add to Longdo]
お粗末さまでした;お粗末様でした[おそまつさまでした, osomatsusamadeshita] (exp) (hum) (See お粗末) expression of humility said by the person who provided a meal after it is eaten [Add to Longdo]
ほぐし水[ほぐしみず, hogushimizu] (n) (See 解す・ほぐす・1) water to add to packaged noodles (provided in a separate packet); softening water, loosening water [Add to Longdo]
ケア付き住宅[ケアつきじゅうたく, kea tsukijuutaku] (exp) accommodation facilities for disabled and aged people, with care provided [Add to Longdo]
バナー[bana-] (n) (1) banner; (2) { comp } (See リンクバナー) banner (graphic provided to link to site) [Add to Longdo]
フリーター[furi-ta-] (n) (abbr) (from freelance and arbeiter) young people subsisting on part-time work; one whose livelihood is provided by part-time work; (P) [Add to Longdo]
リンクバナー[rinkubana-] (n) { comp } link banner (graphic or logo provided for use in linking to web site) [Add to Longdo]
一行知識[いちぎょうちしき, ichigyouchishiki] (n) one-line fact; one-line information; information (explanation) provided in a few scanty words [Add to Longdo]
駅使[えきし;うまやづかい;はゆまづかい, ekishi ; umayadukai ; hayumadukai] (n) (arch) official during the ritsuryo period who was allowed to use the state-provided stables and horses [Add to Longdo]
御明かし;御灯;御灯明[みあかし;ごとう(御灯);みとう(御灯), miakashi ; gotou ( o tomoshibi ); mitou ( o tomoshibi )] (n) lighted lamp (or candle, etc.) provided as a religious offering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Provide \Pro*vide"\, v. t. [imp. & p. p. {Provided}; p. pr. &
   vb. n. {Providing}.] [L. providere, provisum; pro before +
   videre to see. See {Vision}, and cf. {Prudent}, {Purvey}.]
   1. To look out for in advance; to procure beforehand; to get,
    collect, or make ready for future use; to prepare.
    "Provide us all things necessary." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To supply; to afford; to contribute.
    [1913 Webster]
 
       Bring me berries, or such cooling fruit
       As the kind, hospitable woods provide. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To furnish; to supply; -- formerly followed by of, now by
    with. "And yet provided him of but one." --Jer. Taylor.
    "Rome . . . was well provided with corn." --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   4. To establish as a previous condition; to stipulate; as,
    the contract provides that the work be well done.
    [1913 Webster]
 
   5. To foresee.
 
   Note: [A Latinism] [Obs.] --B. Jonson.
      [1913 Webster]
 
   6. To appoint to an ecclesiastical benefice before it is
    vacant. See {Provisor}. --Prescott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Provided \Pro*vid"ed\, conj.
   On condition; by stipulation; with the understanding; if; --
   usually followed by that; as, provided that nothing in this
   act shall prejudice the rights of any person whatever.
   [1913 Webster]
 
      Provided the deductions are logical, they seem almost
      indifferent to their truth.       --G. H. Lewes.
   [1913 Webster]
 
   Note: This word is strictly a participle, and the word being
      is understood, the participle provided agreeing with
      the whole sentence absolute, and being equivalent to
      this condition being previously stipulated or
      established.
      [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top