Search result for

จัดหา

(51 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จัดหา-, *จัดหา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดหา[V] provide, See also: procure, obtain, supply, Syn. หา, เฟ้นหา, Example: ทางราชการได้จัดหาแหล่งน้ำให้ชาวบ้าน เพื่อใช้ตลอดหน้าแล้งนี้, Thai definition: ไปเลือกเฟ้นหามา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จัดหาก. ไปเลือกเฟ้นหามา.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And running guns? He want that?ธุรกิจจัดหาปืนล่ะ นั่นเขาต้องการไหม Pilot (2008)
Did he want to get into running guns?เขาต้องการมีส่วนร่วมในการจัดหาปืนไหม Pilot (2008)
Maybe she was Shane Huntington's supplier.บางทีเธออาจเป็นคนจัดหายา ให้กับเชน ฮันติงตั้น And How Does That Make You Kill? (2008)
There were many suppliers to the construction. I'm not sure.มีผู้จัดหามากมายที่เข้ามาในงานก่อสร้างนี้ ข้าไม่ค่อยมั่นใจนัก Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Investigate all the suppliers to the construction site!สอบสวนผู้จัดหาทุกรายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนี้ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I heard that they are investigating the suppliers of construction materials.ข้าได้ยินมาว่าพวกเขาสอบสวนผู้จัดหาอุปกรณ์การก่อสร้าง Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I had catering get an extra case of Coors Light... in case the President comes.ในกรณีพิเศษนี้ ผมได้จัดหาคัวร์ไลท์... มาให้ท่านประธานาธิบดี Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I can figure out a way for you to be there too.ผมสามารถจัดหาวิธี ให้คุณได้เข้าไปที่นั่นได้เช่นกัน. Episode #1.7 (2008)
That your recruiting numbers are still coming up a little short.ว่าจำนวนทหารเกณฑ์ที่คุณกำลังจัดหามันยังน้อยเกินไป 24: Redemption (2008)
You provided the weapons.คุณจัดหาอาวุธไปก็แล้วกัน 24: Redemption (2008)
At the end of their day at the ironmongery or the build or boot factory, the workers can enjoy the many forms of pastime that the camp has to offer.เมื่อหมดวันทำงานในแต่ละวัน ..ที่โรงงานผลิตโลหะของเรา หรือ ที่แคมป์ก่อสร้าง หรือ โรงงานรองเท้าบู้ท เหล่าคนงาน ต่างก็ได้สนุกสนาน กับการผ่อนคลายในแบบต่างๆ ที่ทางแคมป์เราจัดหามาให้ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
As long as my family is provided for...ตราบนานเท่านานที่ฉันจัดหามาเลี้ยงครอบครัวฉันได้... Taken (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัดหา[v.] (jathā) EN: provide ; procure ; obtain ; supply   FR: munir ; équiper ; procurer
จัดหาเงินทุน[v. exp.] (jathā ngoenthun) EN: acquire capital ; raise capital   
จัดหาเสบียง[v. exp.] (jathā sabīeng) FR: ravitailler
จัดหาให้[v. exp.] (jathā hai) FR: fournir ; procurer

English-Thai: Longdo Dictionary
cater to so.(vi) จัดหามาเพื่อคนใดคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่ง เช่น There is something for everyone on the Internet. Very few topics and specialties are not catered to on the web., The day television programs cater to housewives.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accommodate with[PHRV] เตรียมไว้ให้, See also: จัดหาให้, หาให้, อำนวยความสะดวก
cater[VT] จัดหาให้, See also: จัดเตรียมให้, Syn. provide, provision, supply
coal[VT] จัดหาถ่านหินให้
cater for[PHRV] จัดหาสิ่งที่ต้องการไว้ให้, Syn. cater to, provide for
cater to[PHRV] จัดหาสิ่งที่ต้องการไว้ให้, Syn. cater for
do for[PHRV] เตรียม, See also: จัดหา
equip with[PHRV] จัดหาให้ด้วย
fend for[PHRV] ดูแล, See also: จัดหาให้, Syn. shift for
furnish to[PHRV] เปิดโอกาสให้กับ, See also: จัดหาให้กับ
dispense[VT] ให้, See also: จัดหาให้, Syn. share out, deal out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cater(เค'เทอะ) {catered,catering,caters } vi. จัดอาหาร (การบริการและ อื่น ๆ) ให้,จัดหาสิ่งที่ต้องการให้,เสนอรายการบันเทิง,เสนอรายการ,สอดคล้อง, See also: caterer ผู้จัดหา. cateringly adv., Syn. victual,feed
employment agencyสำนักงานจัดหางาน
equipment(อีควิพ'เมินทฺ) n. อุปกรณ์,เครื่องมือ,เครื่องประกอบ,การจัดให้มี,การจัดหามาให้,การติดตั้งเครื่องมือ
financier(ฟินเนินเซียร์') n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเงิน,นักการคลัง. vt. ให้เงินทุน,จัดหาเงินทุนให้. vi. ทำหน้าที่เป็นนักการเงิน
find(ไฟดฺ) {found,found,finding,finds} vt. พบ,ประสบ,หา,ได้รับ,จัดหา,ไปถึง,ตัดสิน,ชี้ขาด,บรรลุ,ก่อให้เกิด. vi. รู้สึก,เห็นว่า,ตัดสิน,ชี้ขาด,ลงความเห็น., See also: find oneself รู้ถึงความสามารถของตนและรู้วิธีใช้มัน. -Phr. (all found ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้อง หาเป็นคำสั่งหนึ่งที่ให้ตรวจค้นหาข้อมูลที่ต้องการในแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เราอาจค้นหาได้เป็นคำ ๆ ไป ถ้าเป็นโปรแกรมฐานข้อมูล (database management) เราจะสามารถค้นหาไปทีละระเบียน (record) บางทีอาจใช้หมายถึงการค้นหาแฟ้มข้อมูลว่าเก็บไว้ในสารบบ (directory) ใด เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบวินโดว์ด้วย (อยู่ใต้เมนู File) มีความหมายเหมือน search
fit(ฟิท) {fitted,fitting,fits} adj.เหมาะ,เหมาะสม,สมควร,คู่ควร,สอดคล้อง,ถูกต้อง, (สุขภาพ) ปกติ, (สุขภาพ) สมบูรณ์. vt. ทำให้เหมาะสม,ปรับ,ปรับปรุง,ทำให้พอดี,เตรียม,จัดหา. vi. เหมาะกับ,เหมาะสมกับ,คู่ควรกับ,สอดคล้องกับ. -Phr. (fit out (up) จัดหาเตรียม,จัดหาเสื้อผ้า,เ
fund(ฟันดฺ) {funded,funding,funds} n. เงินทุน,ทุน vt. ให้ทุน,จัดหาทุนแก่,ให้เงินแก่
furnish(เฟอร์'นิช) vt. จัดหา,จัดให้มี,ติดตั้ง,ให้., See also: furnisher n., Syn. present
furnishing(เฟอร์'นิชชิง) n. สิ่งที่จัดหามาให้,เครื่องติดตั้ง,เครื่องเรือน,เครื่องตกแต่งบ้าน
inference engineเครื่องอนุมานเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบผู้เชี่ยวชาญนั้นจะประกอบไปด้วยสามส่วนคือ 1. ตัวประสานกับผู้ใช้ (user interface) 2. ฐานความรู้ (knowledge based) และ3. ส่วนอนุมาน ส่วนอนุมานนั้นจะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่คำนวณหาผลลัพธ์จากข้อเท็จจริงและข้อสนเทศที่ได้เก็บเอาไว้แล้ว โดยผู้ใช้เป็นผู้จัดหาข้อสนเทศนั้นให้อีกชั้นหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
accommodate(vt) อำนวยความสะดวก,สงเคราะห์,จัดหาที่พักให้
equip(vt) จัดเตรียม,หามาให้,จัดหาให้,ติดตั้ง
fit(vi,vt) เหมาะกัน,สมควร,คู่ควร,เหมาะสม,จัดหา,เตรียม,ปรับ
furnish(vt) จัดหาให้,เตรียมให้,เปิดโอกาสให้,ติดตั้งให้
man(vt) จัดหาคน,หาคนให้,ประจำตำแหน่ง
procure(vt) จัดหา,หามา,นำมาซึ่ง,ล่อลวง,เอามา
provide(vt) จัดหา,ทำให้,กำหนด,ตระเตรียม,ให้,บัญญัติ
provision(n) การจัดหาให้,เสบียง,ข้อกำหนด,การเตรียมการ,บทบัญญัติ
purveyance(n) การป้อนเหยื่อ,การจัดหาให้,สัมภาระ,เสบียง
purveyor(n) ผู้จัดหา,กองเสบียง,คนส่งอาหาร,ผู้ป้อนเหยื่อ

German-Thai: Longdo Dictionary
zur Verfügung stehenมีอยู่ให้, จัดเตรียม, จัดหาให้ เช่น Ich stehe dir für Fragen jederzeit zur Verfügung.
finanzieren(vt) |finanzierte, hat finanziert| จัดหาเงินทุนสำหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Wie hast du dein Studium finanziert? เธอจัดการเรื่องค่าเล่าเรียนอย่างไร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top