Search result for

(11 entries)
(0.1155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -课-, *课*.
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[课, kè, ㄎㄜˋ] subject, lesson, course; classwork
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  果 (guǒ ㄍㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] speech

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kè, ㄎㄜˋ, / ] subject; class; lesson [Add to Longdo]
[kè táng, ㄎㄜˋ ㄊㄤˊ, / ] classroom [Add to Longdo]
[kè wài, ㄎㄜˋ ㄨㄞˋ, / ] extracurricular [Add to Longdo]
[kè wén, ㄎㄜˋ ㄨㄣˊ, / ] text [Add to Longdo]
文启动[kè wén qǐ dòng, ㄎㄜˋ ㄨㄣˊ ㄑㄧˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] text priming [Add to Longdo]
[kè shí, ㄎㄜˋ ㄕˊ, / ] class; period [Add to Longdo]
[kè běn, ㄎㄜˋ ㄅㄣˇ, / ] textbook [Add to Longdo]
[kè zhuō, ㄎㄜˋ ㄓㄨㄛ, / ] school desk [Add to Longdo]
[kè yè, ㄎㄜˋ ㄧㄝˋ, / ] lesson; schoolwork [Add to Longdo]
[kè chéng, ㄎㄜˋ ㄔㄥˊ, / ] course; class [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top