Search result for

(66 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -必-, *必*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ひつよう, hitsuyou] (n adj) ความจำเป็น,สิ่งที่ต้องการ, See also: S. 要性, A. 不要,
[ひっす, hissu] (adj) จำเป็น, ขาดไม่ได้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
殺技[ひっさつぎ, hissatsugi] (n) ท่าไม้ตาย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ひつよう, hitsuyou] Thai: ความจำเป็น English: necessity (an)
[ひつよう, hitsuyou] Thai: จำเป็น English: need

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[必, bì, ㄅㄧˋ] surely, certainly; must; will
Radical: Decomposition: 心 (xīn ㄒㄧㄣ)  丿 (piě ㄆㄧㄝˇ) 
Etymology: []

Japanese-English: EDICT Dictionary
す構成要素[ひっすこうせいようそ, hissukouseiyouso] (n) {comp} mandatory (M) component [Add to Longdo]
す信号[ひっすしんごう, hissushingou] (n) {comp} mandatory [Add to Longdo]
す属性[ひっすぞくせい, hissuzokusei] (n) {comp} mandatory attribute; required attribute [Add to Longdo]
[かならず, kanarazu] (adv) always; without exception; necessarily; certainly; without fail; positively; invariably; (P) [Add to Longdo]
ずしも[かならずしも, kanarazushimo] (adv) (not) always; (not) necessarily; (not) all; (not) entirely; (P) [Add to Longdo]
ずや[かならずや, kanarazuya] (adv) certainly; surely; definitely [Add to Longdo]
[ひっけい, hikkei] (n) (1) handbook; manual; vade mecum; (2) (something) essential to keep on you; (P) [Add to Longdo]
[ひっけん, hikken] (n) worth seeing; a must-see [Add to Longdo]
見の物[ひっけんのもの, hikkennomono] (n) a must; something that deserves attention [Add to Longdo]
[ひっさつ, hissatsu] (n) certain kill [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bì, ㄅㄧˋ, ] certainly; must; will; necessarily [Add to Longdo]
不可少[bì bù kě shǎo, ㄅㄧˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄠˇ, ] absolutely necessary; indispensable; essential [Add to Longdo]
不可少组成[bì bù kě shǎo zǔ chéng, ㄅㄧˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄠˇ ㄗㄨˇ ㄔㄥˊ, / ] absolute necessity; sine qua non [Add to Longdo]
[bì xiū, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄡ, ] a required course [Add to Longdo]
修课[bì xiū kè, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄡ ㄎㄜˋ, / ] required course; compulsory course [Add to Longdo]
[bì bèi, ㄅㄧˋ ㄅㄟˋ, / ] essential [Add to Longdo]
胜客[Bì shèng Kè, ㄅㄧˋ ㄕㄥˋ ㄎㄜˋ, / ] Pizza Hut [Add to Longdo]
[Bì huó Bì tuò, ㄅㄧˋ ㄏㄨㄛˊ ㄅㄧˋ ㄊㄨㄛˋ, ] BHP Billiton (Anglo-Australian mining corporation) [Add to Longdo]
[bì dìng, ㄅㄧˋ ㄉㄧㄥˋ, ] be bound to; be sure to [Add to Longdo]
[bì jiāng, ㄅㄧˋ ㄐㄧㄤ, / ] inevitably [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
One never sees "Romeo and Juliet" without being moved to tears.「ロミオとジュリエット」を見るとず涙ぐむ。
The teacher said, "Above all, what is necessary for success is perseverance."「成功に要なのは何よりもまず忍耐だ」と先生は言った。
This is what he said: "I shall return by all means."ず戻ってくるからな」というのが、彼の言った言葉です。
During my early teens, I was not always on the best of terms with my parents.10代の初めの頃、私は両親とずしも最善の関係にあったわけではなかった。
I made up my mind, then and there, that I would get the necessary million dollars within a week.1週間以内に要な100万ドルのお金を手に入れようと、私はその場ですぐに決めた。
Be sure to take medicine three times a day.1日3回ず薬を服用する。
You need great endurance to run ten thousand meters.1万メートルを走るには大いに耐久力を要とする。
You need not write more than 400 words.400語以上書く要はない。
Don't fail to come here by five.5時までにはずきてください。
Be sure to come here by five.5時までにはずここに来るように。
Don't fail to be here at 7 o'clock sharp.7時にきっかりにずここにきなさい。
ALS slowly destroys the nerves and muscles needed for moving your body.ALSは、体を動かすのに要な神経と筋肉を徐々に破壊してしまう。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yuzu Hanaki is one of them.[CN] 每件事情都须要有个结论的 就像花木柚的作品那样 Absolute (2017)
Unfortunately, Nanaka is unable to play the heroine, but I believe that it will be a masterpiece.[JA] 菜々果さんをヒロインに 迎えることはできなかったけど ず傑作が出来ると信じています Disbanded (2017)
You need friends if you want to play.[JA] 遊びには友達が要ですから Confrontation (2017)
Drifting Emotions will sell for sure![JA] (桜井) 「漂う感情」はず売れます Appeal (2017)
Minami Shirakawa didn't have to die.[JA] 白川美波は 死ぬ要はなかったんですよ Confrontation (2017)
I gotta get something.[CN] 我须确保他明白这是生意 事关你如何养家 (克里斯多夫科尔伯特的顾问) CounterPunch (2017)
Please make sure that you use it all for the children.[JA] ず 子供たちのために 使ってくださいね Emotions (2017)
It might take me a little while.[JA] 少し時間が要かもしれません Ready (2017)
They don't take the NBA trophy at the end of the championship as a joke.[CN] 根据金腰带的规则 体重须达标 才能争夺金腰带 CounterPunch (2017)
The broadcast would be about mourning Nanaka Hiraki.[CN] 因为须有人站出来告诉大家 他的小说并不是靠实力畅销的 Disbanded (2017)
"People sometimes need to lean on others."[JA] "甘えるときも要なの"って Disbanded (2017)
The invitations started with a summary of the recipient's life and a message from the sender that said, "You're necessary."[JA] (慎) 招待状は女たちの素性と "あなたが要だ"という 送り主のメッセージで 始まったそうだ Disbanded (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
す構成要素[ひっすこうせいようそ, hissukouseiyouso] mandatory (M) component [Add to Longdo]
す信号[ひっすしんごう, hissushingou] mandatory [Add to Longdo]
す属性[ひっすぞくせい, hissuzokusei] mandatory attribute, required attribute [Add to Longdo]
要語[ひつようご, hitsuyougo] key word [Add to Longdo]
要条件[ひつようじょうけん, hitsuyoujouken] necessary conditions, requirements [Add to Longdo]
要十分条件[ひつようじゅうぶんじょうけん, hitsuyoujuubunjouken] necessary and sufficent condtion [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かならず, kanarazu] gewiss, sicher, ohne_Zweifel [Add to Longdo]
修科目[ひっしゅうかもく, hisshuukamoku] Pflichtfach [Add to Longdo]
[ひっしょう, hisshou] der_sichere_Sieg [Add to Longdo]
[ひっけい, hikkei] Handbuch, Vademekum, unentbehrlich [Add to Longdo]
[ひっし, hisshi] der_sichere_Tod, Verzweiflung [Add to Longdo]
[ひつぜん, hitsuzen] Unvermeidlichkeit, Notwendigkeit [Add to Longdo]
[ひっし, hisshi] notwendig, unvermeidlich [Add to Longdo]
[ひつよう, hitsuyou] notwendig, erforderlich [Add to Longdo]
[ひつどく, hitsudoku] notwendige_Lektuere, Pflichtlektuere [Add to Longdo]
需品[ひつじゅひん, hitsujuhin] notwendige_Artikel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top