ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สอพลอ

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สอพลอ-, *สอพลอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สอพลอ[V] fawn on, See also: flatter, curry flavour, suck up to, lick one's boots, Syn. ประจบประแจง, ประจบ, ประจบสอพลอ, Example: ลูกสมุนของเขาช่างสอพลอเหลือเกิน, Thai definition: ประจบประแจงผู้เหนือกว่าด้วยฐานะเป็นต้น ไปในทางที่ถือว่าต่ำช้าเพื่อประโยชน์ของตนโดยเฉพาะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สอพลอ(สอพฺลอ) ก. กล่าวร้ายป้ายสีผู้อื่นเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีฐานะสูงกว่าเกลียดชังผู้นั้นเพื่อประโยชน์ของตน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Toadyismสอพลอ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How the devil can you dream of fawning on me?ปีศาจตนใด ดลใจให้เธอประจบสอพลอฉัน Wuthering Heights (1992)
A request like yours requires flattery and groveling.การร้องขอเหมือนที่คุณต้องการ การประจบสอพลอ ประจบประแจง A Walk to Remember (2002)
Don't try to butter me up. Next time you're late,ไม่ต้องมาประจบสอพลอเลย ถ้าวันหลังสายอีกล่ะก็... No Regret (2006)
Kiss-ass.สอพลอ Easy as Pie (2008)
You guys are a bunch of suck-ups.พวกนายนี่มันช่างสอพลอจริงๆ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
/Because the superstar in all /the land was Sir Butt-Kiss.ผู้ใช้เวลาไปกับการสอพลอ กับจุ๊บก้นทุกคน Bedtime Stories (2008)
20 pages on ass kissing!20 หน้า โทษฐานที่ประจบสอพลอEnvironmental Science (2009)
Fake flattery. Stupid, dimpled grin.ประจบสอพลอจอมปลอม ยิ้มยิงฟันแห้งๆ The Turning Point (2009)
Madam, you are being heinously bamboozled by these lickspittle toadies you surround yourselves with.มาดาม? ท่านกำลังถูกพวกที่ชอบ ประจบสอพลอรอบตัวนี่หลอกอยู่นะ Alice in Wonderland (2010)
Because you prefer to be in the company of sycophants.เพราะคุณมันชอบ พวกประจบสอพลอ I Got a Right to Sing the Blues (2010)
The more depraved the killer, the more women fawn on him.ชั่วช้าเลวทรามมากกว่าฆาตกร มากกว่าผู้หญิงแกล้งประจบสอพลอเขา Episode #1.3 (2010)
All the other ones have to, like, kiss his ass.คนอื่นๆทั้งหมด ชอบเลียเเข้งเลียขาประจบสอพลอเขา Fly (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สอพลอ[v.] (søphlø) EN: fawn on ; flatter ; curry flavour ; suck up to ; lick one's boots   FR: flatter bassement ; flagorner (litt.) ; lécher les bottes (à qqn) (fam.) ; lécher le cul (à qqn) (vulg.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
butter up to[PHRV] ประจบ, See also: สอพลอ, ประจบประแจง
gloze[VI] สอพลอ (คำเก่า), See also: ป้อยอ, ยกยอ, ประจบประแจง, Syn. flattery, cajolery
obsequious[ADJ] ช่างประจบ, See also: สอพลอ, Syn. flattering, fawning, Ant. defiant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adulate(แอด' ดิวเลท) vt. ประจบ,สอพลอ. -adulator n., Syn. flatter)
bootlick(บูท'ลิค) vt. ,vi. ประจบ,สอพลอ., See also: bootlicker n.
butter(บัท'เทอะ) {buttered,buttering,butters} n. เนยเหลว,เนย,คำสอพลอ vt. ทาเนยบน,สอพลอ -Id. (butter up สอพลอ)
butteryadj. คล้ายเนย,ทำด้วยเนย,ประจบสอพลอ n. ห้องเก็บเหล้า,ห้องขายอาหาร
claquern. คนเชียร์,คนประจบสอพลอ
claqueurn. คนเชียร์,คนประจบสอพลอ
courtier(คอร์ท'เทียร์) n. ข้าราชสำนัก,คนประจบสอพลอ
courtly(คอร์ท'ลี) adj. สภาพ,สุภาพเรียบร้อย,ช่างประจบสอพลอ,เกี่ยวกับหรือเหมาะกับราชสำนัก adv. อย่างสุภาพเรียบร้อย,ช่างเอาใจ, See also: courtliness n. ดูcourtly, Syn. ceremonial
flatter(แฟลท'เทอะ) v. ยกยอ,ประจบ,สอพลอ, (ภาพ,รูป) สวยเกินความเป็นจริง. n. ผู้ทำให้แบน,สิ่งที่ทำให้แบน
flattery(แฟลท'เทอรี) n. การยกยอ,การประจบ,การสอพลอ,คำยกยอ,คำสอพลอ, Syn. acclaim

English-Thai: Nontri Dictionary
adulate(vt) ยกย่องสรรเสริญ,ประจบสอพลอ
adulation(n) การยกย่องสรรเสริญ,การประจบสอพลอ
blandish(vt) ยกยอ,ประจบสอพลอ,ป้อยอ
blandishment(n) คำป้อยอ,คำยกยอ,คำประจบสอพลอ
bootlick(vt) ประจบสอพลอ,ป้อยอ,เยินยอ
courtier(n) มหาดเล็ก,คนประจบสอพลอ
fawn(vi) เคล้าเคลีย,สอพลอ,ประจบ,เคลียคลอ
flatter(vt) ยกยอ,ประจบ,สอพลอ
flatterer(n) คนประจบประแจง,คนประจบสอพลอ
flattery(n) คำเยินยอ,คำประจบ,การเยินยอ,การประจบสอพลอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top