ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apparatus

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apparatus-, *apparatus*, apparatu
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apparatus(n) เครื่องมือ, See also: อุปกรณ์, เครื่องช่วย, Syn. appliance, equipment
apparatus(n) ระบบ, See also: กลไก, Syn. device

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apparatus(แอพพะแรท'เทิส) n., (pl. -us, -uses) เครื่องมือ, เครื่องไม้, อุปกรณ์, สิ่งช่วย, เครื่องจักร, เครื่องยนต์กลไก, กลไกของรัฐหรือหน่วยงาน, องค์การ, หมายเหตุ, เครื่องสำเร็จ

English-Thai: Nontri Dictionary
apparatus(n) อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องใช้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
apparatus, attachment; attachment apparatusตัวยึด, สิ่งยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apparatusเครื่องมือ [การแพทย์]
Apparatus and supplies ; Equipment ; Equipment and supplies ; Instrumentation ; Instrumentsเครื่องมือและอุปกรณ์ [TU Subject Heading]
Apparatus Used for Regulationเครื่องมือสำหรับควบคุมความร้อน [การแพทย์]
Apparatus Utilizing Alcoholsเครื่องมือที่ใช้แอลกอฮอล์ [การแพทย์]
Apparatus Utilizing Electricityเครื่องมือที่ใช้ไฟฟ้า [การแพทย์]
Apparatus Utilizing Gasesเครื่องมือที่ใช้แก๊ส [การแพทย์]
Apparatus Utilizing Steamเครื่องมือที่ใช้ไอน้ำ [การแพทย์]
Apparatus, Assembly ofการต่อเครื่องมือ [การแพทย์]
Apparatus, Rapid Filteringเครื่องมือช่วยเร่งการกรอง [การแพทย์]
Apparatus, Therapeuticเครื่องใช้ในการรักษาโรค [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
apparatuses(n) อุปกรณ์, Syn. equipment

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The first apparatus is a huge wheel with razor blades to which is bound a girl to be flayed aliveapparatus แรกคือ wheel with ใหญ่โต โกนด้วยมีดโกนใบมีด... ...เพื่อสิ่งที่ถูกประชิดกับ girl to flayed มีชีวิตอยู่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Chopped off his manly apparatus and stuffed them where his tongue had been.ตัดไอ้นั่นทิ้ง เอาไปยัดใส่ปาก The Constant Gardener (2005)
Self-Contained Underwater Breathing Apparatus by Leslie Burke.เธอเคยเห็นสิ่งเหล่านั้นจริงๆมาก่อนมั๊ย? Bridge to Terabithia (2007)
An Ilizarov apparatus was used to lengthen his bone when he was a child, so he was definitely Russian.อิลิซารอฟ เคยใช้เครื่องมือยืดกระดูก เพื่อเพิ่มความยาว เมื่อเขายังเด็ก งั้นเขาต้องเป็นพวกรัสเซียนแน่นอน The Bond in the Boot (2009)
Prior to 1981, the Ilizarov apparatus was used exclusively in the Soviet Union.ก่อนปี 1981 เครื่องมือของ อิลิซารอฟ เคยถูกใช้ในสหภาพโซเวียต The Bond in the Boot (2009)
The domestic intelligence apparatus of this country has one priority-- that is to find Sophia and the man we know as Thomas.กลไกการสืบราชการลับภายในประเทศ มีหนึ่งสิทธิพิเศษ... นี่เพื่อการตามหาโซเฟีย For the Good of Our Country (2010)
If this apparatus was scaled up a billion times and the gun fired real bullets, the pattern on the collecting screen would just be a random smear of bullet holes.และสิ่งที่เรากำลังมองหา ที่เป็นอิเล็กตรอน ชนิดที่จะผ่านกราไฟท์ และกลายเป็นชนิด ของหยดกระจายนี้ Is There a Creator? (2010)
I'll have you know that tomorrow I'm scheduled for a routine colonoscopy, and this apparatus helps me avoid solid foods.ฉันจะบอกเธอให้ก็ได้ว่าพรุ่งนี้ ฉันมีนัด ไปส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ และเครื่องมือนี้ ก็ช่วยให้ ฉันหลีกเลี่ยงอาหารแข็งได้ A Katy or a Gaga (2013)
Since I deleted the record of Gabriel stealing the minivan, the entire intelligence apparatus has been tracking him.เพราะผมลบข้อมูล ที่เกเบรียลขโมยรถมินิแวน และข้อมูลทั้งหมด ที่ระบบเก็บร่องรอยเอาไว้
I installed a breathing apparatus in your helmet.ติดระบบหายใจ ในหมวกท่านแล้ว Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
apparatusSomething is wrong with the experimental apparatus.
apparatusThat school is equipped with the latest gymnastics apparatus.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปกรณ์เชิงกล(n) device, See also: apparatus, appliance, gadget, Example: การก่อสร้างทางรถไฟสมัยแรกยังไม่มีอุปกรณ์เชิงกลมาทุ่นแรง, Count Unit: ชิ้น, ตัว
อุปกรณ์เครื่องใช้(n) apparatus, See also: instrument, Example: อุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิดย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีของยุคสมัยนั้นๆ, Count Unit: ชิ้น
ซั้ง(n) fish trap, See also: apparatus for catching and holding fish, Syn. กร่ำ, กล่ำ, Example: เขาล่อปลาให้เข้าไปอยู่ในซั้ง, Thai Definition: ที่ล่อปลาให้เข้าไปอยู่ ใช้ไม้ปักตามชายฝั่งลำแม่น้ำเป็นรูปกลมบ้างรีบ้าง ภายในสุมด้วยกิ่งไม้เพื่อล่อปลาให้เข้าอาศัย เมื่อเวลาจะจับก็เอาเฝือกหรืออวนล้อม แล้วเอาไม้ที่สุมนั้นออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่อง[khreūang] (n) EN: tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; equipment ; implement  FR: appareil [ m ] ; ustensile [ m ] ; instrument [ m ]
เครื่องใช้[khreūangchai] (n) EN: utensil ; equipement ; tool ; instrument ; apparatus ; appliance ;device ; machine  FR: appareil [ m ] ; outil [ m ] ; instrument [ m ] ; équipement [ m ]
เครื่องชั่งน้ำหนัก[khreūang chang nāmnak] (n) EN: scale ; weighing apparatus  FR: balance [ f ] ; pèse-personne [ m ]
เครื่องมือ[khreūangmeū] (n) EN: tool ; instrument ; appliance ; apparatus ; implement ; equipment  FR: outil [ m ] ; outillage [ m ] ; instrument [ m ] ; appareil [ m ]
อุปกรณ์[uppakøn] (n) EN: equipement ; accessory ; apparatus ; instrument ; appliance ; tool ; implement ; adjunct  FR: équipement [ m ] ; accessoire [ m ] ; instrument [ m ] ; appareil [ m ] ; appareillage [ m ] ; ustensile [ m ] ; machine [ f ] ; article [ m ] ; fourniture [ f ]
อุปกรณ์เชิงกล[uppakøn choēngkøn] (n, exp) EN: device ; apparatus ; appliance ; gadget  FR: appareil [ m ]
อุปกรณ์เครื่องใช้[uppakøn khreūangchai] (n, exp) EN: apparatus ; instrument  FR: appareil [ m[ ; instrument [ m ]
อุปกรณ์เครื่องกีฬา[uppakøn khreūang kīlā] (n, exp) EN: sports apparatus  FR: équipement sportif [ m ] ; accessoires de sport [ mpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
apparatus
apparatuses

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apparatus
apparatuses

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yí, ㄧˊ, / ] apparatus; rites; appearance; present; ceremony #3,717 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apparat { m }; Gerät { n }; Vorrichtung { f }; Ausrüstung { f } | Apparate { pl }; Geräte { pl }; Vorrichtungen { pl }; Ausrüstungen { pl }apparatus | apparatuses [Add to Longdo]
Apparatebau { m }apparatus engineering [Add to Longdo]
Geräteturnen { n } [ sport ]apparatus gymnastics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
装置[そうち, souchi] (n, vs) equipment; installation; apparatus; device; (P) #1,287 [Add to Longdo]
機械(P);器械(P)[きかい, kikai] (n) (1) machine; mechanism; (2) (often 器械) instrument; appliance; apparatus; (P) #1,604 [Add to Longdo]
器具[きぐ, kigu] (n) utensil; apparatus; implement; device; gadget; (P) #9,294 [Add to Longdo]
アクアラング[akuarangu] (n) aqualung; Self-Contained Underwater Breathing Apparatus; SCUBA [Add to Longdo]
ゴルジ装置[ゴルジそうち, goruji souchi] (n) Golgi apparatus; Golgi body [Add to Longdo]
ゴルジ体[ゴルジたい, goruji tai] (n) Golgi body; Golgi apparatus [Add to Longdo]
スキューバ(P);スクーバ[sukyu-ba (P); suku-ba] (n) scuba; self-contained under-water breathing apparatus; (P) [Add to Longdo]
医療器具[いりょうきぐ, iryoukigu] (n) medical apparatus; medical instruments [Add to Longdo]
加熱器[かねつき, kanetsuki] (n) heating apparatus; heater [Add to Longdo]
器械運動[きかいうんどう, kikaiundou] (n) apparatus gymnastics; gymnastics (esp. at school); exercise using gymnastics equipment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apparatus \Ap"pa*ratus\, n.; pl. {Apparatus}, also rarely
   {Apparatuses}. [L., from apparare, apparatum, to prepare; ad
   + prepare to make ready.]
   1. Things provided as means to some end.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: A full collection or set of implements, or
    utensils, for a given duty, experimental or operative; any
    complex instrument or appliance, mechanical or chemical,
    for a specific action or operation; machinery; mechanism.
    [1913 Webster]
 
   3. (Physiol.) A collection of organs all of which unite in a
    common function; as, the respiratory apparatus.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apparatus
   n 1: equipment designed to serve a specific function [syn:
      {apparatus}, {setup}]
   2: (anatomy) a group of body parts that work together to perform
     a given function; "the breathing apparatus"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top