ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equivocate

IH0 K W IH1 V AH0 K EY2 T   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equivocate-, *equivocate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equivocate[VI] พูดสองนัย, See also: พูดหลบหลีก, พูดกำกวมให้เข้าใจผิด, Syn. prevaricate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equivocate(อีควิฟ'โวเคท) vi. พูดอ้อมค้อม,พูดสองนัย, See also: equivocation n. ดู equivocator n. ดูequivocate equivocator n. ดูequivocate

English-Thai: Nontri Dictionary
equivocate(vi) พูดสองแง่สองง่าม,พูดกำกวม,พูดอ้อมค้อม,พูดสองนัย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตวัดลิ้น[V] quibble, See also: equivocate, be evasive, wag one's tongue, Syn. เล่นลิ้น, หลอกลวง, พูดเท็จ, Example: นักการเมืองตวัดลิ้นขณะให้สัมภาษณ์แก่นักข่าว, Thai definition: พูดเล่นลิ้น หลอกลวงไม่มีข้อมูลจริง
กุ[V] lie, See also: equivocate, fib, palter, prevaricate, fabricate, Syn. หลอก, โกหก, Example: ความคิดบ้าบอคอแตกทั้งหลายของชาวบ้านล้วนเป็นเรื่องที่แกกุขึ้นมาหลอกกันทั้งสิ้น, Thai definition: สร้างให้เป็นเรื่องเป็นข่าวขึ้นโดยไม่มีมูล
ปั้นสีหน้า[V] equivocate, See also: to mask a falsehood, Syn. ปั้นหน้า, Example: เมื่ออยู่บนเวทีเขาจะต้องวางท่า และปั้นสีหน้าให้ดูสง่าผ่าเผยให้มากที่สุด, Thai definition: แกล้งแสดงหน้าตาให้ผิดปกติเพื่อลวงให้เขาหลงเชื่อ
พลิกแพลง[V] equivocate, See also: quibble, quip, Syn. กลับกลอก, สับปลับ, Example: เขามักพลิกแพลงข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อให้คนอื่นมองเขาในทางที่ดี
เล่นลิ้น[V] quibble, See also: equivocate, Syn. เล่นสำนวน, Example: เขาเล่นลิ้นจนคนในที่ประชุมเวียนหัวตามไม่ทัน, Thai definition: พูดเป็นสำนวนไม่ตรงไปตรงมา, พูดยอกย้อนไม่ตรงไปตรงมา
ตีฝีปาก[V] equivocate, See also: wisecrack, quibble, bicker, Syn. ตีโวหาร, ตีสำนวน, เล่นสำนวน, เล่นสำบัดสำนวน, Example: พวกนี้ตีฝีปากว่าเขาทำเพื่อความรู้ ซึ่งผมมักจะไม่เชื่อมากนัก, Thai definition: อวดแสดงคารม
ยักเยื้อง[V] evade, See also: equivocate, prevaricate, dodge, sidetrack, avoid, elude, Syn. เบี่ยงบ่าย, เยื้องยัก, Example: หล่อนทำท่ายักเยื้องจนเขาแปลกใจในท่าทีนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี่ยงบ่าย[v.] (bīengbāi) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively   FR: éviter ; esquisser
บิดพลิ้ว[v.] (bitphliū) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade; refuse to admit; shirk   
กุ[v.] (ku) EN: lie ; equivocate ; fib ; palter ; prevaricate ; fabricate   FR: feindre ; simuler
เล่นลิ้น[v.] (lenlin) EN: quibble ; equivocate   
เล่นสำนวน[v. exp.] (lensamnūan) EN: make a pun ; quibble ; quip ; equivocate   
พลิกแพลง[v.] (phlikphlaēng) EN: equivocate   
พูดทีเล่นทีจริง[v. exp.] (phūt thī len thī jing) EN: say something half jokingly ; to equivocate   

CMU English Pronouncing Dictionary
EQUIVOCATE    IH0 K W IH1 V AH0 K EY2 T

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
含糊其词[hán hú qí cí, ㄏㄢˊ ㄏㄨˊ ㄑㄧˊ ㄘˊ, / ] equivocate; talk evasively; careless; perfunctory, #76,083 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
言い紛らす;言紛らす[いいまぎらす, iimagirasu] (v5s,vt) to equivocate [Add to Longdo]
言を左右にする[げんをさゆうにする, genwosayuunisuru] (exp,vs-i) to equivocate; to beat around the bush [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Equivocate \E*quiv"o*cate\, v. i. [imp. & p. p. {Equivocated};
   p. pr. & vb. n. {Equivocating}.] [L. aequivocatus, p. p. of
   aequivocari to be called by the same name, fr. L. aequivocus:
   cf. F. ['e]quivoquer. See {Equivocal}, a.]
   To use words of equivocal or doubtful signification; to
   express one's opinions in terms which admit of different
   senses, with intent to deceive; to use ambiguous expressions
   with a view to mislead; as, to equivocate is the work of
   duplicity.
   [1913 Webster]
 
      All that Garnet had to say for him was that he supposed
      he meant to equivocate.         --Bp.
                          Stillingfleet.
 
   Syn: To prevaricate; evade; shuffle; quibble. See
     {Prevaricate}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Equivocate \E*quiv"o*cate\, v. t.
   To render equivocal or ambiguous.
   [1913 Webster]
 
      He equivocated his vow by a mental reservation. --Sir
                          G. Buck.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equivocate
   v 1: be deliberately ambiguous or unclear in order to mislead or
      withhold information [syn: {beat around the bush},
      {equivocate}, {tergiversate}, {prevaricate}, {palter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top