Search result for

   
51 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -架-, *架*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[架, jià, ㄐㄧㄚˋ] frame, rack, stand; to prop up
Radical: Decomposition: 加 (jiā ㄐㄧㄚ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 846

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jià, ㄐㄧㄚˋ, ] to support; frame; rack; framework; classifier for planes, large vehicles, radios etc, #1,467 [Add to Longdo]
[kuàng jià, ㄎㄨㄤˋ ㄐㄧㄚˋ, ] framework, #5,312 [Add to Longdo]
[chǎo jià, ㄔㄠˇ ㄐㄧㄚˋ, ] to quarrel; to have a row, #6,264 [Add to Longdo]
[bǎng jià, ㄅㄤˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] kidnap; staking, #6,684 [Add to Longdo]
[dǎ jià, ㄉㄚˇ ㄐㄧㄚˋ, ] to fight; to scuffle; to come to blows, #8,610 [Add to Longdo]
[jià gòu, ㄐㄧㄚˋ ㄍㄡˋ, / ] to construct; to build; infrastructure; architecture; framework, #8,628 [Add to Longdo]
[zhī jià, ㄓ ㄐㄧㄚˋ, ] trestle; support; frame; to prop sth up, #10,316 [Add to Longdo]
[jià zi, ㄐㄧㄚˋ ㄗ˙, ] shelf; frame; stand; skeleton, #12,887 [Add to Longdo]
[jià shi, ㄐㄧㄚˋ ㄕ˙, / ] attitude; position (on an issue etc), #16,959 [Add to Longdo]
[shū jià, ㄕㄨ ㄐㄧㄚˋ, / ] bookshelf, #17,327 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かせん, kasen] (n ) การวางสายอากาศ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[か, ka] (n) unit of equipment; rack [Add to Longdo]
かる[かかる, kakaru] (v5r,vi) (See 掛かる) to span; to bridge; to cross; to straddle [Add to Longdo]
ける[かける, kakeru] (v1,vt) (uk) (sometimes written 掛ける) to suspend between two points; to build (a bridge, etc.); to put up on something (e.g. legs up on table) [Add to Longdo]
け橋となる[かけはしとなる, kakehashitonaru] (exp,v5r) to bridge (e.g. cultural divides, technical differences, etc.); to bring together [Add to Longdo]
する[かする, kasuru] (vs-s,vt) to span (e.g. a stream with a bridge) [Add to Longdo]
[かかん, kakan] (n) between equipment [Add to Longdo]
[かきょう, kakyou] (n,vs) (1) (See 橋け) bridge building; bridge; (2) cross-linking; (P) [Add to Longdo]
[かくう, kakuu] (adj-na,n,adj-no) (1) aerial; overhead; (2) fiction; fictitious; imaginary; fanciful; (P) [Add to Longdo]
空請求詐欺[かくうせいきゅうさぎ, kakuuseikyuusagi] (n) fraud based on demanding payment for false claims or non-existent bills [Add to Longdo]
工義歯[かこうぎし, kakougishi] (n) bridge (dentistry); bridgework [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There used to be a small bridge over the river 10 years ago.10年前その川には小さな橋がかっていた。
You didn't really see a ghost - it was only imaginary.あなたは本当に幽霊を見たのではない。それは空のものでしかなかったのだ。
All the characters in this drama are fictitious.このドラマの登場人物はすべて空のものです。
That bridge across this river is the oldest in the town.この川にかっているあの橋は町で一番古い。
All the events described in this story are imaginary.この物語の中で書かれているすべての出来事は空のものです。
Pretty soon there was an elevated train going back and forth above the Little House.そのうちちいさなおうちのまえを高線が行ったり来たりするようになりました。
There is a bridge across the river.その川には橋がかっている。
A big bridge was built over the river.その川に大きな橋がけられた。
Churches are designated on the map by cross.教会は地図の上では十字で表されている。
You say Nessie is an imaginary being, but I think he exists.君はネッシーなんて空の存在だと言うが、僕はいると思うよ。 [M]
I have read every book on the shelf.の本は1冊残らず全部読みました。
They're constructing a bridge over the river.川に橋がけられています。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here are the el tracks, the bedroom, living room, kitchen, bathroom, hall, stairs.[JA] 高鉄道に寝室と居間 台所に浴室 廊下に階段 12 Angry Men (1957)
A snake in the high one.[JA] 高に蛇なんて Scarlet Street (1945)
Return to the corner and cross the high one to some four apples.[JA] 角を曲がって 高をくぐって... - 4ブロック先だ Scarlet Street (1945)
His window is opposite hers across the el tracks. She swore she saw him do it.[JA] 窓は高鉄道を挟んで 真っ正面だ 12 Angry Men (1957)
She said she saw it through the windows of a moving el train.[JA] 高鉄道の窓越しに 殺人を見た 12 Angry Men (1957)
Not on the cross, Lord Margrave, - on the sharp edge of your sword![CN] 不用對著十字,而是要對著你的劍刃發誓! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
HANGERS.[CN] 衣 Detour (2013)
I just finished painting an apartment that overlooked an el line. It took three days.[JA] 高鉄道のそばで3日間 ペンキ塗りをした 12 Angry Men (1957)
And we haven't the stretchers, nor beds, nor doctors for 6,000.[JA] 担 も寝台 も軍医も 6000 人 分 不足 War and Peace, Part III: The Year 1812 (1967)
Has anyone here ever lived near the el tracks?[JA] だれか高鉄道の そばに住んだ人は? 12 Angry Men (1957)
Any idea how long it takes an el train at medium speed to pass a given point?[JA] 高鉄道があの区間を 普通に通過する時間は? 12 Angry Men (1957)
Someone defending me?[CN] 竟然有人为我打 The Blue Angel (1930)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
かる[かかる, kakaru] stehen, haengen [Add to Longdo]
ける[かける, kakeru] bauen, aufhaengen [Add to Longdo]
[かきょう, kakyou] Brueckenbau [Add to Longdo]
[かくう, kakuu] oberirdisch, Luft-, erdichtet [Add to Longdo]
[かせつ, kasetsu] -Bau [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top