Search result for

funeral

(91 entries)
(0.0079 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -funeral-, *funeral*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
funeral[N] พิธีฝังศพ, See also: งานฝังศพ, Syn. burial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
funeral(ฟิว'เนอเริล) n. งานศพ,การฝังศพ,พิธีฝังศพ,ขบวนแห่ศพ. adj. เกี่ยวกับงานศพ
funeral homen. โรงประกอบพิธีฌาปนกิจศพ., Syn. mortuary
funeral parlorn. โรงประกอบพิธีฌาปนกิจศพ., Syn. mortuary
funeral parlourn. โรงประกอบพิธีฌาปนกิจศพ., Syn. mortuary
funeral pilen. กองฟืนสำหรับเผาศพ,เมรุเผาศพ
funeral pyren. กองฟืนสำหรับเผาศพ,เมรุเผาศพ

English-Thai: Nontri Dictionary
funeral(adj) เกี่ยวกับพิธีศพ,เกี่ยวกับงานศพ,เกี่ยวกับการฝังศพ
funeral(n) การฝังศพ,พิธีฝังศพ,การแห่ศพ,งานศพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
funeral expensesค่าปลงศพ, ค่าทำศพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Funeral customs and rites ; Mortauaryประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับศพ [TU Subject Heading]
Funeral rites and ceremoniesพิธีทางศาสนาและพิธีกรรมเกี่ยวกับศพ [TU Subject Heading]
Funeral sermonsเทศนาเกี่ยวกับศพ [TU Subject Heading]
Funeral supplies industryอุตสาหกรรมเครื่องใช้ในงานศพ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
funeral allowanceเงินช่วยเหลืองานศพ
funeral expenseค่าฌาปนกิจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The funeral's tomorrow.งานศพพรุ่งนี้นะ Birthmarks (2008)
I'll go to the damn funeral.ฉันต้องไปงานศพ บ้าบอนั่น Birthmarks (2008)
I said I'd go to the funeral. I didn't say when.ฉันบอกว่าจะไปงานศพ แต่ไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่ Birthmarks (2008)
Your mother will hold the funeral till we get there.แม่นายจะรอจนกว่าเราจะไปถึงงานศพ Birthmarks (2008)
My mother would never disrespect him by starting the funeral late.แม่จะไม่เคารพพ่อถ้าเลื่อนเวลางานศพเค้า Birthmarks (2008)
You are going this funeral.นายต้องไปงานศพ Birthmarks (2008)
Not to hurry you, but we need to be at a funeral...ไม่ได้เร่งคุณนะแต่เราต้องรีบไปงานศพ Birthmarks (2008)
I am not gonna sit here wasting time just so you can avoid your father's funeral!ฉันไม่ต้องมานั่งเสียเวลาอยู่ที่นี่\ ถ้านายไม่หลีกเลี่ยงงานศพพ่อนาย Birthmarks (2008)
- I have the right to avoid his funeral.ฉันมีความชอบธรรมที่จะหลีกเลี่ยงงานศพเขา Birthmarks (2008)
- Mom, how could you delay the funeral?แม่ทำไมเลื่อนงานศพ Birthmarks (2008)
I guess you've been to a funeral.ฉันเดาว่าคุณไปงานศพ Heartbreak Library (2008)
But it's his funeral.แต่เตรียมขุดหลุมฝังเขาได้เลย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
funeralA great many people attended his funeral.
funeralAll his political enemies showed themselves at his funeral.
funeralAt lunchtime today, our usual restaurant was closed because of a funeral in the family.
funeralAt the funeral, the widow looked very dignified, with her black suit, hat and gloves.
funeralBesides attending the funeral, she needs to make all the arrangements.
funeralI attended his funeral.
funeralI didn't attend his funeral.
funeralI feel bad about not having gone to his funeral.
funeralIt is traditional to wear black to a funeral.
funeralNo musician would have thought of playing that music at the funeral.
funeralShe is not so insensitive a girl as to laugh at a funeral.
funeralThat's your funeral.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานฌาปนกิจศพ[N] funeral, See also: cremation, burial, interment, obsequies, Syn. งานศพ, งานเผาศพ, Example: อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเป็นประธานในงานฌาปนกิจศพของอาจารย์, Count unit: งาน, Thai definition: งานเผาศพผู้ตาย โดยทำพิธีทางศาสนาที่วัด
งานศพ[N] funeral, See also: cremation, burial, funeral ceremony, Syn. งานฌาปนกิจศพ, Example: เขาไปงานศพญาติมาเมื่อคืนนี้, Count unit: งาน
พนมเพลิง[N] cremation fire, See also: funeral pyre, Example: ช่างกำลังเร่งก่อสร้างพนมเพลิงให้เสร็จก่อนตะวันตกดิน, Thai definition: กองเพลิงเผาศพ
พิธีศพ[N] funeral rites, See also: funeral, funeral service, funeral ceremony, Syn. การฝังศพ, พิธีฝังศพ, งานศพ, Example: นายกรัฐมนตรีของปากีสถานเดินทางไปร่วมพิธีศพ นายราชีพ คานธี, Count unit: พิธี, Thai definition: การทำพิธีเผาหรือฝังศพให้ผู้ตายตามพิธีการทางศาสนานั้น
เชิงตะกอน[N] funeral pyre, See also: crematory, crematorium, Example: เมื่อเผาศพเสร็จแล้วอัฐิเถ้าถ่านไม่มีเหลือบนเชิงตะกอนเลย, Thai definition: ฐานที่ทำขึ้นสำหรับเผาศพ
ฌาปนกิจ[N] cremation, See also: funeral and burial, interment, Syn. การเผาศพ, การปลงศพ, Example: ร่างอันไหม้เกรียมของผู้ตายในอุบัติเหตุเครื่องบินตก ได้ถูกปลงโดยการฌาปนกิจ
เมรุ[N] crematory, See also: funeral pyre, Syn. เมรุมาศ, ที่เผาศพ, เชิงตะกอน, Example: โลงศพของรุ่นพี่ตั้งอยู่บนเมรุอย่างเงียบเหงา, Thai definition: ที่เผาศพ หลังคาเป็นยอดมีรั้วล้อมรอบ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบดำ[n.] (baidam) EN: notification of funeral   FR: faire-part de décès [m]
ฌาปนกิจ[n.] (chāpanakit) EN: cremation ; funeral and burial ; interment   FR: crémation [f] ; incinération [f] ; funérailles [fpl]
การฝังศพ[n.] (kān fang sop) EN: burial ; interment ; funeral   FR: enterrement [m] ; funérailles [fpl] ; inhumation [f]
ขบวนแห่ศพ[n. exp.] (khabūanhaē sop) EN: funeral procession   FR: cortège funèbre [m]
กงเต๊ก[n.] (kongtek) EN: Chinese funeral rite   
เมรุ[n.] (mēn) EN: crematorium ; funeral pyre   FR: crématorium [m]
หน้าไฟ[n.] (nāfai) EN: while the funeral pyre burns   
งานศพ[n. exp.] (ngān sop) EN: funeral ; cremation ; burial ; funeral ceremony ; funeral service   FR: crémation [f] ; cérémonie funéraire [f] ; funérailles [fpl] ; obsèques [fpl]
พนมเพลิง[n.] (phanomphloēng) EN: cremation fire ; funeral pyre   
พิธีฌาปนกิจ[n. exp.] (phithī chāpanakit) EN: funeral rites ; funeral service ; funeral ceremony   

CMU English Pronouncing Dictionary
FUNERAL    F Y UW1 N ER0 AH0 L
FUNERALS    F Y UW1 N ER0 AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
funeral    (n) (f y uu1 n @ r @ l)
funerals    (n) (f y uu1 n @ r @ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beerdigungskosten {pl}funeral expenses [Add to Longdo]
Begräbnis {n} | Begräbnisse {pl}funeral | funerals [Add to Longdo]
Scheiterhaufen {m} | auf dem Scheiterhaufen verbrannt werdenfuneral pile; (funeral) pyre | to be burnt at the stake [Add to Longdo]
Totenurne {f}funeral urn [Add to Longdo]
Trauerfeier {f}funeral service [Add to Longdo]
Trauermarsch {m} | Trauermärsche {pl}funeral march | funeral marches [Add to Longdo]
Trauerzug {m}funeral procession [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei [Add to Longdo]
セレモニーホール[, seremoni-ho-ru] (n) facility providing funeral services [Add to Longdo]
フューナラルマーチ[, fuyu-nararuma-chi] (n) funeral march [Add to Longdo]
フューネラルマーチ;フュネラルマーチ[, fuyu-neraruma-chi ; fuyuneraruma-chi] (n) (obsc) (See 葬送行進曲) funeral march [Add to Longdo]
哀傷歌[あいしょうか, aishouka] (n) lament; elegy; dirge; funeral song [Add to Longdo]
衣鉢[いはつ;えはつ;えはち, ihatsu ; ehatsu ; ehachi] (n) (1) mysteries of one's master's art; (2) {Buddh} (original meaning) robes and a bowl (monk's key possessions auctioned off at his funeral); transmission of the dharma from master to disciple (in Zen) [Add to Longdo]
火点し;火ともし[ひともし, hitomoshi] (n,vs) (1) lighting a torch; lighting up a lamp; (n) (2) person who leads a funeral procession with a torch [Add to Longdo]
会社葬[かいしゃそう, kaishasou] (n) company funeral [Add to Longdo]
会葬[かいそう, kaisou] (n,vs) attendance at a funeral [Add to Longdo]
会葬者[かいそうしゃ, kaisousha] (n) attendants at a funeral; mourners [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出殡[chū bìn, ㄔㄨ ㄅㄧㄣˋ, / ] funeral; funeral procession [Add to Longdo]
哀乐[āi yuè, ㄞ ㄩㄝˋ, / ] funeral music; dirge [Add to Longdo]
丧事[sāng shì, ㄙㄤ ㄕˋ, / ] funeral arrangements; undertaking [Add to Longdo]
丧假[sāng jià, ㄙㄤ ㄐㄧㄚˋ, / ] funeral leave [Add to Longdo]
丧仪[sāng yí, ㄙㄤ ㄧˊ, / ] funeral ceremony [Add to Longdo]
丧棒[sāng bàng, ㄙㄤ ㄅㄤˋ, / ] funeral stick (held by the son as a sign of filial piety) [Add to Longdo]
丧礼[sāng lǐ, ㄙㄤ ㄌㄧˇ, / ] funeral [Add to Longdo]
丧葬[sāng zàng, ㄙㄤ ㄗㄤˋ, / ] funeral; burial [Add to Longdo]
丧葬费[sāng zàng fèi, ㄙㄤ ㄗㄤˋ ㄈㄟˋ, / ] funeral expenses [Add to Longdo]
殡葬[bìn zàng, ㄅㄧㄣˋ ㄗㄤˋ, / ] funeral and interment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Funeral \Fu"ner*al\ (f[=u]"n[~e]r*al), n. [LL. funeralia, prop.
   neut. pl. of funeralis of a funeral, fr. L. funus, funeris,
   funeral: cf. F. fun['e]railles.]
   1. The solemn rites used in the disposition of a dead human
    body, whether such disposition be by interment, burning,
    or otherwise; esp., the ceremony or solemnization of
    interment; obsequies; burial; -- formerly used in the
    plural.
    [1913 Webster]
 
       King James his funerals were performed very solemnly
       in the collegiate church at Westminster. --Euller.
    [1913 Webster]
 
   2. The procession attending the burial of the dead; the show
    and accompaniments of an interment. "The long funerals."
    --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. A funeral sermon; -- usually in the plural. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Mr. Giles Lawrence preached his funerals. --South.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Funeral \Fu"ner*al\, a. [LL. funeralis. See {Funeral}, n.]
   Pertaining to a funeral; used at the interment of the dead;
   as, funeral rites, honors, or ceremonies. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {Funeral pile} or {Funeral pyre}, a structure of combustible
    material, upon which a dead body is placed to be reduced
    to ashes, as part of a funeral rite; a pyre. --
    {Fu"ner*al*ly}, adv. [Obs.] --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 funeral
   n 1: a ceremony at which a dead person is buried or cremated;
      "hundreds of people attended his funeral"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top